|
Share

787. Нафтенсъдържащи масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-68-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
788. Нафтенсъдържащи масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-69-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
789. Парафинови масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-70-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

790. Парафинови масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-71-8), ако съдържат > 3% масови части в
% ДМСО екстракт
791. Нафтенсъдържащи масла (нефт), комплексно пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-75-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
792. Нафтенсъдържащи масла (нефт), комплексно пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-76-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
793. Екстракти (нефт), разтворител от тежък нафтенсъдържащ дестилат, ароматен концентриран (CAS № 68783-00-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
794. Екстракти (нефт), разтворител от рафиниран с разтворители тежък парафинов дестилат (CAS № 68783-04-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
795. Екстракти (нефт), тежки парафинсъдържащи дестилати, деасфалтирани с разтворител (CAS № 68814-89-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
796. Смазочни масла (нефт), C20-50, хидрогенирани, неутрални, на маслена база, с висок вискозитет (CAS № 72623-85-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
797. Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани, неутрални, на маслена база (CAS № 72623- 86-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
798. Смазочни масла (нефт), C20-50, хидрогенирани, неутрални, на маслена база (CAS № 72623- 87-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
799. Смазочни масла (CAS № 74869-22-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
800. Дестилати (нефт), комплексно пречистени от восъци, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 90640-91-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
801. Дестилати (нефт), комплексно пречистени от восъци, леки, парафинсъдържащи (CAS № 90640-92-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
802. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, тежки, парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 90640-94-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
803. Въглеводороди, C20-50, пречистени от восъци с разтворители, тежки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 90640-95-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
804. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, леки, парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 90640-96-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
805. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, леки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 90640-97-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
806. Екстракти (нефт), разтворител на базата на тежки нафтенсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-07-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
807. Екстракти (нефт), разтворител на базата на тежки парафинсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-08-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
808. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-09-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
809. Остатъчни масла (нефт), хидрогенирани, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 90669-74-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
810. Остатъчни масла (нефт), каталитично пречистени от восъци (CAS № 91770-57-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
811. Дестилати (нефт), пречистени от восъци, тежки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-39-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
812. Дестилати (нефт), пречистени от восъци, леки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-40-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
813. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител след хидрокрекинг, пречистени от восъци (CAS № 91995-45-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
814. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-54-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
815. Екстракти (нефт), разтворител на базата на хидрогенирани леки парафинсъдържащи дестилати (CAS № 91995-73-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
816. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки нафтенсъдържащи дестилати, хидродесулфурирани (CAS № 91995-75-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
817. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, обработени с киселина (CAS № 91995-76-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
818. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, хидродесулфурирани (CAS № 91995-77-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
819. Екстракти (нефт), разтворител на базата на лек вакуумен газьол, хидрогенирани (CAS № 91995-79-8), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт
820. Парафиново "дънно" масло (нефт), хидрогенирано (CAS № 92045-12-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
821. Смазочни масла (нефт), C17-35, екстрахирани с разтворител, пречистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 92045-42-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
822. Смазочни масла (нефт), хидрокрекирани, депарафинирани с неароматни разтворители (CAS № 92045-43-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
823. Остатъчни масла (нефт), хидрокрекирани, обработени с киселина, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 92061-86-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
824. Парафинови масла (нефт), рафинирани с разтворител, пречистени от восъци, тежки (CAS № 92129-09-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
825. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинов дестилат, обработен с глина (CAS № 92704-08-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
826. Смазочни масла (нефт), базови масла, парафинсъдържащи (CAS № 93572-43-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
827. Екстракти (нефт) разтворител от тежък нафтенов дестилат, хидродесулфуриран (CAS № 93763-10-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
828. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинов дестилат, пречистен от восъци с разтворител, хидродесулфуриран (CAS № 93763-11-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
829. Въглеводороди, парафинсъдържащи дестилационни остатъци от хидрокрекинг, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 93763-38-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
830. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с киселина (CAS № 93924-31-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
831. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с глина (CAS № 93924-32-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
832. Въглеводороди, C20-50, вакуум дестилат от хидрогениране на остатъчно масло (CAS № 93924-61-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
833. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрообработени, тежки, хидрогенирани (CAS № 94733-08-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
834. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрокрекирани, леки (CAS № 94733-09-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
835. Смазочни масла (нефт), C18-40, на основата на пречистен от восъци с разтворител, хидрокрекиран дестилат (CAS № 94733-15-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
836. Смазочни масла (нефт), C18-40, на основата на пречистен от восъци с разтворител, хидрогениран рафинат (CAS № 94733-16-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
837. Въглеводороди, C13-30, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати (CAS № 95371-04-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
838. Въглеводороди, C16-32, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати (CAS № 95371-05-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
839. Въглеводороди, C37-68, пречистени от восъци, деасфалтирани, хидрообработени вакуумни дестилатни остатъци (CAS № 95371-07-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
840. Въглеводороди, C37-65, хидрообработени, деасфалтирани остатъци от вакуум дестилация (CAS № 95371-08-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
841. Дестилати (нефт), хидрокрекирани, рафинирани с разтворител, леки (CAS № 97488-73-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
842. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрогенирани, тежки (CAS № 97488-74-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
843. Смазочни масла (нефт), C18-27, хидрокрекирани, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 97488-95-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
844. Въглеводороди, C17-30, хидрообработен, деасфалтиран с разтворител остатък от атмосферна дестилация, лека фракция (CAS № 97675-87-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
845. Въглеводороди, C17-40, хидрообработен, деасфалтиран с разтворител остатък от вакуумна дестилация, лека фракция (CAS № 97722-06-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
846. Въглеводороди, C13-27, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 97722-09-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
847. Въглеводороди, C14-29, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 97722-10-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
848. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с въглен (CAS № 97862-76-5), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт
849. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено със силициева киселина (CAS № 97862-77-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
850. Въглеводороди, C27-42, деароматизирани (CAS № 97862-81-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
851. Въглеводороди, C17-30, хидрообработени дестилати, леки дестилати (CAS № 97862-82-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
852. Въглеводороди, С27-45, нафтенсъдържащи, вакуумни дестилати (CAS № 97862-83-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
853. Въглеводороди, C27-45, деароматизирани (CAS № 97926-68-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
854. Въглеводороди, C20-58, хидрообработени (CAS № 97926-70-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
855. Въглеводороди, C27-42, нафтенсъдържащи (CAS № 97926-71-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
856. Екстракти (нефт), разтворител от лек парафинсъдържащ дестилат, обработен с въглен (CAS № 100684-02-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
857. Екстракти (нефт), разтворител от лек парафинсъдържащ дестилат, обработен с глина (CAS № 100684-03-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
858. Екстракти (нефт), разтворител от лек дестилат от вакуумен газьол, обработен с въглен (CAS № 100684-04-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
859. Екстракти (нефт), разтворител от лек дестилат от вакуумен газьол, обработен с глина (CAS № 100684-05-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
860. Остатъчни масла (нефт), обработени с въглен, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 100684-37-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
861. Остатъчни масла (нефт), обработени с глина, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 100684-38-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
862. Смазочни масла (нефт), C>25, екстрахирани с разтворител, деасфалтирани, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-69-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
863. Смазочни масла (нефт), C17-32, екстрахирани с разтворител, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-70-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
864. Смазочни масла (нефт), С20-35, екстрахирани с разтворител, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-71-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
865. Смазочни масла (нефт), С24-50, екстрахирани с разтворител, очистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 101316-72-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
866. Дестилати (нефт), пречистени, средни (CAS № 64741-86-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
867. Газьоли (нефт), рафинирани с разтворители (CAS № 64741-90-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
868. Дестилати (нефт), обогатени с разтворители, средни (CAS № 64741-91-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
869. Газьоли (нефт), киселинно обработени (CAS № 64742-12-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
870. Дестилати (нефт), киселинно обработени, средни (CAS № 64742-13-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
871. Дестилати (нефт), киселинно обработени, леки (CAS № 64742-14-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
872. Газьоли (нефт), химически неутрализирани (CAS № 64742-29-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
873. Дестилати (нефт), химически неутрализирани, средни (CAS № 64742-30-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
874. Дестилати (нефт), обработени с глина, средни (CAS № 64742-38-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
875. Дестилати (нефт), обработени с водород, средни (CAS № 64742-46-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
876. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани (CAS № 64742-79-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
877. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, средни (CAS № 64742-80-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
878. Дестилати (нефт), остатък от фракционатора след каталитичен риформинг, висококипящи (CAS № 68477-29-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
879. Дестилати (нефт), остатък от фракционатора след каталитичен риформинг, среднокипящи (CAS № 68477-30-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
880. Дестилати (нефт), остатък от фракционатора след каталитичен риформинг, нискокипящи (CAS № 68477-31-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
881. Алкани, C12-26, с права и разклонена верига (CAS № 90622-53-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
882. Дестилати (нефт), високорафинирани, средни (CAS № 90640-93-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
883. Дестилати (нефт), от каталитичен риформинг, тежък ароматен концентрат (CAS № 91995-34-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
884. Газьоли, парафинсъдържащи (CAS № 93924-33-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
885. Нафта (нефт), рафинирана с разтворители, хидродесулфурирана тежка (CAS № 97488-96-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
886. Въглеводороди, C16-20, хидрообработени среден дестилат, леки фракции (CAS № 97675- 85-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
887. Въглеводороди, C12-20, хидрообработени парафинсъдържащи, леки дестилати (CAS № 97675-86-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
888. Въглеводороди, C11-17, екстрахирани с разтворител, леки нафтенсъдържащи (CAS № 97722-08-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
889. Газьоли, хидрообработени (CAS № 97862-78-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
890. Дестилати (нефт), леки парафинсъдържащи, обработени с въглен (CAS № 100683-97-4), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
891. Дестилати (нефт), средни парафинсъдържащи, обработени с въглен (CAS № 100683-98-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
892. Дестилати (нефт), средни парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 100683-99-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
893. Смазочни гресове (CAS № 74869-21-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
894. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт) (CAS № 64742-61-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
895. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), киселинно обработен (CAS № 90669-77-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
896. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), обработен с глина (CAS № 90669-78-6), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
897. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), хидрообработен (CAS № 92062-09-4), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
898. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим (CAS № 92062-10-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
899. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, хидрообработен (CAS № 92062-11-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
900. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, обработен с въглен (CAS № 97863-04-2), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
901. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, обработен с глина (CAS № 97863-05-3), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
902. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), нискотопим, обработен със силициева киселина (CAS № 97863-06-4), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
903. Суров парафин (пресован, но непречистен от масла чрез изпотяване) (нефт), обработен с въглен (CAS № 100684-49-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
904. Вазелин (CAS № 8009-03-8), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
905. Вазелин (нефт), оксидиран (CAS № 64743-01-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
906. Вазелин (нефт), обработен с алуминиев оксид (CAS № 85029-74-9), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
907. Вазелин (нефт), обработен с водород (CAS № 92045-77-7), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
908. Вазелин (нефт), обработен с въглен (CAS № 97862-97-0), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
909. Вазелин (нефт), обработен със силициева киселина (CAS № 97862-98-1), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
910. Вазелин (нефт), обработен с глина (CAS № 100684-33-1), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
911. Дестилати (нефт), леки, каталитично крекирани (CAS № 64741-59-9)
912. Дестилати (нефт), средни, каталитично крекирани (CAS № 64741-60-2)
913. Дестилати (нефт), леки, термично крекирани (CAS № 64741-82-8)
914. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, леки, каталитично крекирани (CAS № 68333-25-5)
915. Дестилати (нефт), лека парокрекирана нафта (CAS № 68475-80-9)
916. Дестилати (нефт), крекирани и парокрекирани нефтени дестилати (CAS № 68477-38-3)
917. Газьоли (нефт), парокрекирани (CAS № 68527-18-4)
918. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, термично крекирани, средни (CAS № 85116-53-6)
919. Газьоли (нефт), термично крекирани, хидродесулфурирани (CAS № 92045-29-9)
920. Остатъци (нефт), хидрогенирана нафта от паров крекинг (CAS № 92062-00-5)
921. Остатъци (нефт) от дестилация на нафта след паров крекинг (CAS № 92062-04-9)
922. Дестилати (нефт) от лек каталитичен крекинг, термично разложени (CAS № 92201-60-0)
923. Остатъци (нефт), нафта от паров термичен крекинг (сокинг) (CAS № 93763-85-0)
924. Газьоли (нефт), леки вакуумни, термично крекирани, хидродесулфурирани (CAS № 97926-59-5)
925. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, средни, от коксуване (CAS № 101316-59-0)
926. Дестилати (нефт), тежки, от паров крекинг (CAS № 101631-14-5)
927. Остатъци (нефт), атмосферна дестилация (CAS № 64741-45-3)
928. Газьол (нефт), тежък вакуумен (CAS № 64741-57-7)
929. Дестилати (нефт), тежки, от каталитичен крекинг (CAS № 64741-61-3)
930. Пречистени масла (нефт), каталитично крекирани (CAS № 64741-62-4)
931. Остатъци (нефт) от фракциониране след каталитичен риформинг (CAS № 64741-67-9)
932. Остатъци (нефт), хидрокрекирани (CAS № 64741-75-9)
933. Остатъци (нефт), термично крекирани (CAS № 64741-80-6)
934. Дестилати (нефт), тежки, термично крекирани (CAS № 64741-81-7)
935. Газьоли (нефт), хидрообработени вакуумни (CAS № 64742-59-2)
936. Остатъци (нефт), хидродесулфурирани, от атмосферна дестилация (CAS № 64742-78-5)
937. Газьоли (нефт), хидродесулфурирани, тежки вакуумни (CAS № 64742-86-5)
938. Остатъци (нефт), крекирани с пара (CAS № 64742-90-1)
939. Остатъци (нефт), атмосферна дестилация (CAS № 68333-22-2)
940. Пречистени масла (нефт), хидродесулфурирани, каталитично крекирани (CAS № 68333-26-6)
941. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, каталитично крекирани междинни фракции (CAS № 68333-27-7)
942. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани, каталитично крекирани тежки фракции (CAS № 68333-28-8)
943. Мазут, тежък газьол - остатък от пряка дестилация, високосернист (CAS № 68476-32-4)
944. Мазут, остатъчен (CAS № 68476-33-5)
945. Остатъци (нефт) от фракционирането на остатъка от дестилацията след каталитичен риформинг (CAS № 68478-13-7)
946. Остатъци (нефт), тежък коксов газьол и вакуумен газьол (CAS № 68478-17-1)
947. Остатъци (нефт), тежки коксови и леки вакуумни (CAS № 68512-61-8)
948. Остатъци (нефт), леки вакуумни (CAS № 68512-62-9)
949. Остатъци (нефт), леки от паров крекинг (CAS № 68513-69-9)
950. Мазут № 6 (CAS № 68553-00-4)
951. Остатъци (нефт) от инсталация за обезбензиняване на нефт, нискосернисти (CAS № 68607-30-7)
952. Газьоли (нефт), тежки, от атмосферна дестилация (CAS № 68783-08-4)
953. Остатъци (нефт), от скрубер след коксуване, съдържащи кондензирани ароматни пръстени (CAS № 68783-13-1)
954. Дестилати (нефт), остатъци от вакуумна дестилация на нефт (CAS № 68955-27-1)
955. Остатъци (нефт), крекирани с пара, смолисти (CAS № 68955-36-2)
956. Дестилати (нефт), междинни вакуумни (CAS № 70592-76-6)
957. Дестилати (нефт), леки вакуумни (CAS № 70592-77-7)
958. Дестилати (нефт), вакуумни (CAS № 70592-78-8)
959. Газьоли (нефт), тежки вакуумни, от коксуване, хидродесулфурирани (CAS № 85117-03-9)
960. Остатъци (нефт), дестилати след крекинг с пара (CAS № 90669-75-3)
961. Остатъци (нефт), леки вакуумни (CAS № 90669-76-4)
962. Мазут, тежък, високосернист (CAS № 92045-14-2)
963. Остатъци (нефт) от каталитичен крекинг (CAS № 92061-97-7)
964. Дестилати (нефт), междинни каталитично крекирани, термично разградени (CAS № 92201-59-7)
965. Остатъчни масла (нефт) (CAS № 93821-66-0)
966. Остатъци, крекирани с пара, термообработени (CAS № 98219-64-8)
967. Дестилати (нефт), хидродесулфурирани пълнообхватни средни (CAS № 101316-57-8)
968. Дестилати (нефт), леки парафинсъдържащи (CAS № 64741-50-0)
969. Дестилати (нефт), тежки парафинсъдържащи (CAS № 64741-51-1)
970. Дестилати (нефт), леки нафтенсъдържащи (CAS № 64741-52-2)
971. Дестилати (нефт), тежки нафтенсъдържащи (CAS № 64741-53-3)
972. Дестилати (нефт), тежки нафтенсъдържащи, киселинно обработени (CAS № 64742-18-3)
973. Дестилати (нефт), леки нафтенсъдържащи, киселинно обработени (CAS № 64742-19-4)
974. Дестилати (нефт), тежки парафинови, киселинно обработени (CAS № 64742-20-7)
975. Дестилати (нефт), леки парафинови, киселинно обработени (CAS № 64742-21-8)
976. Дестилати (нефт), химически неутрализирани тежки парафинови (CAS № 64742-27-4)
977. Дестилати (нефт), химически неутрализирани леки парафинови (CAS № 64742-28-5)
978. Дестилати (нефт), химически неутрализирани тежки нафтенсъдържащи (CAS № 64742-34-3)
979. Дестилати (нефт), химически неутрализирани леки нафтенсъдържащи (CAS № 64742-35-4)
980. Екстракти (нефт), разтворител от лек нафтенсъдържащ дестилат (CAS № 64742-03-6)
981. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинсъдържащ дестилат (CAS № 64742-04-7)
982. Екстракти (нефт), разтворител от лек парафинсъдържащ дестилат (CAS № 64742-05-8)
983. Екстракти (нефт), разтворител от тежък нафтенсъдържащ дестилат (CAS № 64742-11-6)
984. Екстракти (нефт), разтворител от лек вакуумен газьол (CAS № 91995-78-7)
985. Въглеводороди, C26-55, високоароматни (CAS № 97722-04-8)
986. Динатриев-3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(aзо)]бис[4-аминонафталeн-1-сулфонат] (CAS № 573-58-0)
987. Динатриев-4-aмино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)aзо] [1,1'-бифенил]-4-ил]aзо]-5-хидрокси-6-(фенилазо) нафтален-2,7-дисулфонат (CAS № 1937-37-7)
988. Тeтранатриев-3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(aзо)]бис[5-амино-4-хидроксинафталeн-2,7-дисулфонат] (CAS № 2602-46-2)989. 4-o-Толилазо-o-толуидин (CAS № 97-56-3)
990. 4-Аминоазобензен (CAS № 60-09-3)
991. Динатриев(5-((4'-((2,6-дихидрокси-3-((2-хидрокси-5-сулфофенил)aзо)фенил)aзо)-(1,1'-бифенил)-4-ил)азо)салицилато-(4-))купрат(2-) (CAS № 16071-86-6)
992. Резорцинолдиглицидилов етер (CAS № 101-90-6)
993. 1,3-Дифенилгуанидин (CAS № 102-06-7)
994. Хептахлорепоксид (CAS № 1024-57-3)
995. 4-Нитрозофенол (CAS № 104-91-6)
996. Карбендазим (CAS № 10605-21-7
997. Алилглицидилов етер (CAS № 106-92-3)
998. Хлороацеталдехид (CAS № 107-20-0)
999. Хексан (CAS № 110-54-3)
1000. 2-(2-Мeтоксиетокси)eтанол (CAS № 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-Дихлорофенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил-1,1,2,2-тетрафлуороетилов етер (CAS № 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-1,8-дихидрокси-5-нитроантрахинон (CAS № 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-Тeтрахлороантра(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')диизохинолин-1,3,8,10(2H,9H)-тетрон (CAS № 115662-06-1)
1004. Трис(2-хлороетил)фосфат (CAS № 115-96-8)
1005. 4'-Етокси-2-бензимидазолaнилид (CAS № 120187-29-3)
1006. Никелов дихидрооксид (CAS № 12054-48-7)
1007. N,N-Диметиланилин (CAS № 121-69-7)
1008. Симазин (CAS № 122-34-9)
1009. Бис(циклопентадиенил)-бис(2,6-дифлуоро-3-(пирол-1-ил)фенилтитан(IV) (CAS № 125051-32-3)
1010. N,N,N',N'-Тeтраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-диетилдифенилметан (CAS № 130728-76-6)
1011. Диванадиев пентаоксид (CAS № 1314-62-1)
1012. Алкални соли на пентахлорофенол (CAS № 131-52-2 и 7778-73-6)
1013. Фосфамидон (CAS № 13171-21-6)
1014. N-(Трихлорометилтио)фталимид (CAS № 133-07-3)
1015. N-2-Нафтиланилин (CAS № 135-88-6)
1016. Цирам (CAS № 137-30-4)
1017. 1-Бромо-3,4,5-трифлуоробензен (CAS № 138526-69-9)
1018. Пропазин (CAS № 139-40-2)
1019. 3-(4-Хлорфенил)-1,1-диметилурониев трихлороацетат; мoнурон-TCA (CAS № 140-41-0)
1020. Изоксафлутол (CAS № 141112-29-0)
1021. Крезоксим-метил (CAS № 143390-89-0)
1022. Хлордекон (CAS № 143-50-0)
1023. 9-Винилкарбазол (CAS № 1484-13-5)
1024. 2-Етилхексанова киселина (CAS № 149-57-5)
1025. Мoнурон (CAS № 150-68-5)
1026. Морфолин-4-карбонилов хлорид (CAS № 15159-40-7)
1027. Даминозид (CAS № 1596-84-5)
1028. Алахлор (CAS № 15972-60-8)
1029. UVCB кондензационен продукт на: тeтракис(хидроксиметил)фосфониев хлорид, урея (карбамид) и алкиламин на дестилирана хидрогенирана (говежда или овча) лой със C16-18 (CAS № 166242-53-1)
1030. Иоксинил (CAS № 1689-83-4)
1031. 3,5-Дибромо-4-хидроксибензонитрил (CAS № 1689-84-5)
1032. 2,6-Дибромо-4-цианофенилов октаноат (CAS № 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(Диметиламино)фенил] [4-[eтил(3-сулфонатобензил)aмино]фенил]метилен] цикло-хексa-2,5-диен-1-илиден](eтил
(3-сулфонатобензил) амоний, натриева сол (CAS № 1694-09-3)
1034. 5-Хлоро-1,3-дихидро-2H-индол-2-oн (CAS № 17630-75-0)
1035. Беномил (CAS № 17804-35-2)
1036. Хлороталонил (CAS № 1897-45-6)
1037. N'-(4-Хлоро-o-толил)-N,N-диметилформамидин монохидрохлорид (CAS № 19750-95-9)
1038. 4,4'-Мeтиленбис(2-eтиланилин)(CAS № 19900-65-3)
1039. Валинамид (CAS № 20108-78-5)
1040. [(p-Тoлилокси)метил]oксиран (CAS № 2186-24-5)
1041. [(m-Тoлилокси)метил]oксиран (CAS № 2186-25-6)
1042. 2,3-Епоксипропилов-o-толилов етер (CAS № 2210-79-9)
1043. [(Толилокси)метил]оксиран, крезилглицидилов етер (CAS № 26447-14-3)
1044. Диалат (CAS № 2303-16-4)
1045. Бензилов 2,4-дибромобутаноат (CAS № 23085-60-1)
1046. Трифлуоройодометан (CAS № 2314-97-8)
1047. Тиофанат-мeтил (CAS № 23564-05-8)
1048. Додекахлоропентацикло [5.2.1.02,6.03,9.05,8] декан (CAS № 2385-85-5)
1049. Пропизамид (CAS № 23950-58-5)
1050. Бутилглицидилов етер (CAS № 2426-08-6)
1051. 2,3,4-Трихлоробут-1-eн (CAS № 2431-50-7)
1052. Хинометионат (CAS № 2439-01-2)
1053. (R)-a-Фенилетиламониев (-)-(1R,2S)-(1,2-eпоксипропил)фосфонат монохидрат (CAS № 25383-07-7)
1054. 5-Етокси-3-трихлорометил-1,2,4-тиадиазол (CAS № 2593-15-9)
1055. Дисперсно жълто 3 (CAS № 2832-40-8) (N-[4-[(2-Хидрокси-5-метилфенил)aзо]фенил]aцетамид)
1056. 1,2,4-Триазол (CAS № 288-88-0)
1057. Aлдрин (CAS № 309-00-2)
1058. Диурон (CAS № 330-54-1)
1059. Линурон (CAS № 330-55-2)
1060. Никелов карбонат (CAS № 3333-67-3)
1061. 3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид (CAS № 34123-59-6)
1062. Ипродион (CAS № 36734-19-7)
1063. 4-Циано-2,6-дийодофенилов октаноат (CAS № 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-Диоксо-1,2,3,4-тетрахидропиримидин)-3-флуоро-2-хидроксиметилтетрахидрофуран (CAS № 41107-56-6)
1065. Кротонов алдехид (CAS № 4170-30-3)
1066. Хексхидроциклопента[c]пирол-1-(1H)-aмониев N-eтоксикарбонил-N-(p-олилсулфонил)aзанид (EC № 418-350-1)
1067. 4,4'-Карбонимидоилбис-[N,N-диметиланилин] (CAS № 492-80-8)
1068. DNOC (CAS № 534-52-1) (4,6-динитро-o-крезол)
1069. Тoлуидиниев хлорид (CAS № 540-23-8)
1070. Тoлуидинов сулфат (1:1) (CAS № 540-25-0)
1071. 2-(4-терт-Бутилфенил)eтанол (CAS № 5406-86-0)
1072. Фентион (CAS № 55-38-9)
1073. Хлордан, чист (CAS № 57-74-9)
1074. Хексан-2-oн (CAS № 591-78-6)
1075. Фенаримол (CAS № 60168-88-9)
1076. Ацетамид (CAS № 60-35-5)
1077. N-Циклохексил-N-метокси-2,5-диметил-3-фурамид (CAS № 60568-05-0)
1078. Диелдрин (CAS № 60-57-1)
1079. 4,4'-Изобутилетилидендифенол (CAS № 6807-17-6)
1080. Хлордимеформ (CAS № 6164-98-3)
1081. Амитрол (CAS № 61-82-5)
1082. Карбарил (CAS № 63-25-2)
1083. Дестилати (нефт), леки, хидрокрекирани (CAS № 64741-77-1)
1084. 1-Етил-1-метилморфолиниев бромид (CAS № 65756-41-4)
1085. (3-Хлорофенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон (CAS № 66938-41-8)
1086. Горива, дизелови леки (CAS № 68334-30-5), с изключение на случаите, когато е познат целият процес на рафиниране и
може да се докаже, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно
1087. Мазут, № 2 (CAS № 68476-30-2)
1088. Мазут, № 4 (CAS № 68476-31-3)
1089. Горива, дизелови, № 2 (CAS № 68476-34-6)
1090. 2,2-Дибромо-2-нитроетанол (CAS № 69094-18-4)
1091. 1-Етил-1-метилпиролидиниев бромид (CAS № 69227-51-6)
1092. Мoнокротофос (CAS № 6923-22-4)
1093. Никел (CAS № 7440-02-0)
1094. Бромометан (CAS № 74-83-9)
1095. Хлорометан (CAS № 74-87-3)
1096. Йодометан (CAS № 74-88-4)
1097. Бромоетан (CAS № 74-96-4)
1098. Хептахлор (CAS № 76-44-8)
1099. Фенкалаен хидрооксид (CAS № 76-87-9) (трифенилкалаен хидрооксид)
1100. Никелов сулфат (CAS № 7786-81-4)
1101. 3,5,5-Триметилциклохекс-2-eнон (CAS № 78-59-1)
1102. 2,3-Дихлоропропен (CAS № 78-88-6)
1103. Флуазифоп-Р-бутил (CAS № 79241-46-6)
1104. (S)-2,3-Дихидро-1H-индол-2-карбоксилна киселина (CAS № 79815-20-6)
1105. Тoксафен (CAS № 8001-35-2)
1106. (4-Хидразинофенил)-N-метилметансулфонамид хидрохлорид (CAS № 81880-96-8)
1107. Разтворимо жълто 14 (CAS № 842-07-9)
1108. Хлозолинат (CAS № 84332-86-5)
1109. Алкани, C10-13, хлоропроизводни (CAS № 85535-84-8)
1110. Пентахлорофенол (CAS № 87-86-5)
1111. 2,4,6-Трихлорофенол (CAS № 88-06-2)
1112. Диетилкарбамоилхлорид (CAS № 88-10-8)
1113. 1-Винил-2-пиролидон (CAS № 88-12-0)
1114. Миклобутанил; (2-(4-хлорофенил)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил) хексаннитрил (CAS № 88671-89-0)
1115. Фенкалаен ацетат (CAS № 900-95-8) (трифенилкалаен ацетат)
1116. Бифенил-2-иламин (CAS № 90-41-5)
1117. Транс-4-циклохексил-L-пролин монохидрохлорид (CAS № 90657-55-9)
1118. 2-Мeтил-m-фенилендиизоцианат (CAS № 91-08-7)
1119. 4-Мeтил-m-фенилендиизоцианат (CAS № 584-84-9)
1120. m-Тoлилидендиизоцианат (CAS № 26471-62-5)
1121. Горива, за реактивни двигатели, течна екстракция на въглища, хидрокрекирани, хидрогенирани (CAS № 94114-58-6)
1122. Горива, дизелови леки, течна екстракция на въглища, хидрокрекирани, хидрогенирани (CAS № 94114-59-7)
1123. Катран (CAS № 61789-60-4), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
1124. 2-Бутаноноксим (CAS № 96-29-7)
1125. Въглеводороди, C16-20, очистени от восъци с разтворител, хидрокрекирани, парафин-съдържащи, дестилационен остатък
(CAS № 97675-88-2)
1126. a,a-Дихлоротолуен (CAS № 98-87-3)
1127. Минерална вата, с изключение на специфицираната на друго място в това приложение; (изкуствени стъклени (силикатни) влакна с произволна ориентация и със съдържание на алкален и алкалоземен оксид (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), по-голямо от 18% масови части в %) (EC № 406-230-1)
1128. Реакционeн продукт на: ацетофенон, формалдехид, циклохексиламин, мeтанол и оцетна киселина
1129. Соли на 4,4'-карбонимидоилбис[N,N-диметиланилин]
1130. 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексани с изключение на тези, специфицирани на друго място в това приложение
1131. Тринатриев бис(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-oксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато) хромат(1-)
1132. Смес от:
4-Алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)фенол,
4-Алил-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-eпоксипропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-4-aлил-2-(2,3-епоксипропил)-фенокси-2-хидроксипропил-2-(2,3-епоксипропил)фенол,
4-Алил-6-(3-(4-алил-2,6-бис-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)фенол и
4-Алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)-фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)2
хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенол
1133. Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke) (CAS № 8023-88-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1134. 7-Етокси-4-метилкумарин (CAS № 87-05-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1135. Хексахидрокумарин (CAS № 700-82-3), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1136. Перуански балсам (наименование по INCI: Мироксилон перейре (Myroxylon pereirae) (CAS № 8007-00-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
1137. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Изобутил нитрит (CAS № 542-56-3)
1138. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Изопрен (стабилизиран); (2-метил-1,3-бутадиен) (CAS № 78-79-5)
1139. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-бромопропан; n-пропил бромид (CAS № 106-94-5)
1140. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Хлоропрен (стабилизиран) (2-хлоробута-1,3-диен) (CAS № 126-99-8)
1141. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2,3-трихлоропропан (CAS № 96-18-4)
1142. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Етилен гликол диметил етер (EGDME) (CAS № 110-71-4)
1143. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Динокап (ISO) (CAS № 39300-45-3)
1144. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Диаминотолуен, технически продукт - смес от [4-метил-m-фенилен диамин]1 и [2-метил-m-фенилен диамин]2; метил-фенилендиамин (CAS № 25376-45-8)
1145. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) р-хлоробензотрихлорид (CAS № 5216-25-1)
1146. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Октабромодифенил етер (CAS № 32536-52-0)
1147. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бис(2-метоксиетокси)етан триетилен гликол диметил етер (TEGDME) (CAS № 112-49-2)
1148. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Тетрахидротиопиран-3-карбоксалдехид (CAS № 61571-06-0)
1149. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-бис(диметиламино)бензофенон (кетон на Michler) (CAS № 90-94-8)
1150. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Оксиранметанол, 4-метилбензен-сулфонат, (S)- (CAS № 70987-78-9)
1151. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестер, разклонен и линеен [1]; n-пентил
изопентилфталат [2]; ди-n-пентил фталат [3]; диизопентилфталат [4] (CAS № 84777-06-0)[1]; (CAS № 131-18-0)[3]; (CAS № 605-50-5)[4]
1152. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бензил бутил фталат (BBP) (CAS № 85-68-7)
1 За отделната съставка виж т. 364 от приложението.
2 За отделната съставка виж т. 413 от приложението.
1153. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бензендикарбоксилна киселина ди-С 7-11, разклонени и линейни алкилестери (CAS № 68515-42-4)
1154. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: динатриев 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил) пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат и тринатриев 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил) бензенсулфонат (ЕС № 402-660-9)
1155. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) (Метиленбис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридин дихлорид дихидрохлорид (ЕС № 401-500-5)
1156. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-[2-хидрокси-3-(2-хлорофенил)карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-2
[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он (ЕC № 420-580-2)
1157. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Азафенидин (CAS № 68049-83-2)
1158. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2,4,5-триметиланилин [1]; 2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2] (CAS № 137-17-7)[1]; (CAS № 21436-97-5)[2]
1159. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-тиодианилин и солите му (CAS № 139-65-1)
1160. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-оксидианилин (р-аминофенил етер) и солите му (CAS № 101-80-4)
1161. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-метилендианилин (CAS № 101-61-1)
1162. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 6-метокси-m-толуидин (р-крезидин) (CAS № 120-71-8)
1163. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин (CAS № 143860-04-2)
1164. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-2,4,6-трион и смес от
олигомери на 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-2,4,6-трион (ЕC № 421-550-1)
1165. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-нитротолуен (CAS № 88-72-2)
1166. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Трибутил фосфат (CAS № 126-73-8)
1167. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Нафтален (CAS № 91-20-3)
1168. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Нонилфенол [1]; 4-нонилфенол, разклонен [2] (CAS № 25154-52-3)[1]; (CAS № 84852-15-3)[2]
1169. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,1,2-трихлороетан (CAS № 79-00-5)
1170. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пентахлороетан (CAS № 76-01-7)
1171. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Винилиден хлорид (1,1-дихлороетилен) (CAS № 75-35-4)
1172. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Алил хлорид (3-хлоропропен) (CAS № 107-05-1)
1173. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,4-дихлоробензен (р-дихлоробензен) (CAS № 106-46-7)
1174. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бис(2-хлороетил) етер (CAS № 111-44-4)
1175. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Фенол (CAS № 108-95-2)
1176. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бисфенол А (4,4'-изопропилидендифенол) (CAS № 80-05-7)
1177. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Триоксиметилен (1,3,5-триоксан) (CAS № 110-88-3)
1178. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пропаргит (ISO) (CAS № 2312-35-8)
1179. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-хлоро-4-нитробензен (CAS № 100-00-5)
1180. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Молинат (ISO) (CAS № 2212-67-1)
1181. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Фенпропиморф (CAS № 67564-91-4)
1182. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)
1183. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Метил изоцианат (СAS № 624-83-9)
1184. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N,N-диметиланилин тетракис(пентафлуорофенил)борат (СAS № 118612-00-3)
1185. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) О,О'-(етенилметилсилилен) ди[(4-метилпентан-2-он) оксим] (ЕC № 421-870-1)
1186. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес 2:1 от: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат) и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинолбис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат) (CAS № 140698-96-0)
1187. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: продукт от реакция на 4,4'-метиленбис[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфонат (1:2) и продукт от реакция на 4,4'-метиленбис [2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафталенсулфонат (1:3) (ЕC № 417-980-4)
1188. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Малахитово зелен хидрохлорид [1]; малахитово зелен оксалат [2] (CAS № 569-64-2)[1]; (CAS
№ 18015-76-4)[2]
1189. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол (CAS № 107534-96-3) 1190. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етоксиимино)пропил]-3-хидрокси-циклохекс-2-ен-1-он (CAS № 138164-12-2)
1191. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Транс-4-фенил-L-пролин (CAS № 96314-26-0)
1192. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бромоксинил хептаноат (ISO) (CAS № 56634-95-8)
1193. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил) азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-2-[(3-фосфонофенил)азо]бензоена киселина и 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил)азо] бензоена киселина (CAS № 163879-69-4)
1194. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-{4-(2-амониопропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-аминопропил формат (ЕC № 424-260-3)
1195. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 5-нитро-о-толуидин [1]; 5-нитро-о-толуидин хидрохлорид [2] (CAS № 99-55-8)[1]; (CAS № 51085-52-0)[2]
1196. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-(1-нафтилметил)хинолин (CAS № 65322-65-8)
1197. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) (R)-5-бромо-3-(1-метил-2-пиролидинил метил)-1Н-индол (CAS № 143322-57-0)
1198. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пиметрозин (ISO) (CAS № 123312-89-0)
1199. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Оксадиаргил (ISO) (CAS № 39807-15-3)
1200. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Хлоротолурон; (3-(3-хлоро-р-толил)-1,1-диметилуреа) (CAS № 15545-48-9)
1201. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N-[2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диетиламинофенил] ацетамид (ЕC № 416-860-9)
1202. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,3-бис(винилсулфонилацетамидо)-пропан (СAS № 93629-90-4)
1203. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) р-фенетидин (4-етоксианилин) (СAS № 156-43-4)
1204. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) m-фенилендиамин и солите му (CAS № 108-45-2)
1205. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Остатъци (въглищен катран), креозотово масло от дестилация, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 92061-93-3)
1206. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, аценафтенова фракция, смивно масло, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 90640-84-9)
1207. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 61789-28-4)
1208. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозот, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 8001-58-9)
1209. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, дестилат с висока точка на кипене, смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 70321-79-8)
1210. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Екстракционни остатъци (въглища), креозотова мастна киселина, остатък от екстракционно смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 122384-77-4)
1211. (нова, ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, дестилат с ниска точка на кипене, смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 70321-80-1)
1212. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 6-метокси-2,3-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 94166-62-8)
1213. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,3-нафталендиол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 92-44-4)
1214. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,4-диаминодифениламин, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на
косата (CAS № 136-17-4)
1215. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,6-бис(2-хидроксиетокси)-3,5-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 117907-42-3)
1216. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2-метоксиметил-p-аминофенол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 29785-47-5)
1217. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4,5-диамино-1-метилпиразол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 20055-01-0)
1218. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4,5-диамино-1-((4-хлорофенил)метил)-1H-пиразол сулфат, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 163183-00-4).
1219. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-хлоро-2-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 95-85-2)
1220. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-хидроксииндол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 2380-94-1).
1221. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-метокситолуен-2,5-диамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 56496-88-9).
1222. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 5-амино-4-флуоро-2-метилфенол сулфат, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 163183-01-5).
1223. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N,N-диетил-m-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 91-68-9).
1224. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N,N-диметил-2,6-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата.
1225. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N-циклопентил-m-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 104903-49-3)
1226. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N-(2-метоксиетил)-p-фенилендиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 72584-59-9).
1227. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,4-диамино-5-метилфенетол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на
продукти за боядисване на косата (CAS № 113715-25-6)
1228. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 1,7-нафталендиол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 575-38-2)
1229. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 3,4-диаминобензоена киселина, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 619-05-6)
1230. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2-аминометил-p-аминофенол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 79352-72-0)
1231. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Разтворимо червено 1 (CI 12150), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 1229-55-6)
1232. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Кисело оранжево 24 (CI 20170), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 1320-07-6)
1233. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Кисело червено 73 (CI 27290), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 5413-75-2)
1234. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) PEG-3,2',2'-ди-p-фенилендиамин (CAS № 144644-13-3)
1235. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) 6-нитро-o-толуидин (CAS № 570-24-1)
1236. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Yellow № 11 (наименование по INCI) (CAS № 73388-54-2)
1237. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Orange № 3 (наименование по INCI) (CAS № 81612-54-6)
1238. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Green № 1 (наименование по INCI) (CAS № 52136-25-1)
1239. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Red № 8 (наименование по INCI) и неговите соли (CAS № 97404-14-3, 13556-29-1)
1240. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Тетрахидро-6-нитрохиноксалин и неговите соли (CAS № 158006-54-3, 41959-35-7)
1241. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Disperse Red 15 (наименование по INCI), с изключение като примес в Disperse Violet 1 (наименование по INCI) (CAS № 116-85-8)
1242. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) 4-амино-3-флуорофенол (CAS № 399-95-1)
1243. (нова, ДВ, бр. 39 от 2007 г.) N,N'-дихексадецил-N,N'-бис(2-хидроксиетил)пропандиамид; Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (наименование по INCI) (CAS № 149591-38-8).
1244. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-метил-2,4,5-трихидроксибензен (CAS № 1124-09-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1245. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,6-дихидрокси-4-метилпиридин (CAS № 4664-16-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1246. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 5-хидрокси-1,4-бензодиоксан (CAS № 10288-36-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1247. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3,4-Methylenedioxyphenol (наименование по INCI) (CAS № 533-31-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1248. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3,4-Methylenedioxyaniline (наименование по INCI) (CAS № 14268-66-7) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1249. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Hydroxypyridinone (наименование по INCI) (CAS № 822-89-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1250. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (наименование по INCI) (CAS № 50982-74-6) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1251. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-метокси-4-нитрофенол (CAS № 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1252. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) C.I. Кисело черно 131 (CAS № 12219-01-1) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1253. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,3,5-трихидроксибензен (CAS № 108-73-6) (Phloroglucinol) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1254. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,2,4-Benzenetriacetate (наименование по INCI) (CAS № 613-03-6) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1255. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанол, 2,2'-иминобис-, продукти на реакцията с епихлорхидрин и 2-нитро-1,4-бензендиамин (CAS № 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue № 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1256. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N-метил-1,4-диаминоантрахинон, продукти на реакцията с епихлорхидрин и моноетаноламин (CAS № 158571-57-4) (HC Blue № 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1257. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4-аминобензенсулфонова киселина (CAS № 121-57-3) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1258. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3,3'-(сулфонилбис(2-нитро-4,1-фенилен)имино)бис(6-(фениламино)) бензенсулфонова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1259. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3(или5)-((4-(бензилметиламино)фенил)азо)-1,2-(или1,4)-диметил-1H-1,2,4-триазолий и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1260. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-((3-хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитрофенил)азо)фенил)имино)бисетанол (CAS № 23355-64-8) (Disperse Brown 1) (наименование по INCI) солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1261. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензотиазол, 2-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1262. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-метоксифенил)-3-оксобутанамид (CAS № 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1263. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[3-оксо-N-фенилбутанамид](CAS № 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1264. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-(1,2-етендиил)бис[5-((4-етоксифенил)азо]бензенсулфонова киселина) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1265. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,3-дихидро-2,2-диметил-6-[(4-(фенилазо)-1-нафталенил)азо]-1H-пиримидин (CAS № 4197-25-5) (Solvent Black 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1266. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3(или5)-[[4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо] салицилова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1267. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-нафталенсулфонова киселина, 7-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-[[4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]- и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1268. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) (m-((7,7'-иминобис(4-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-(N-метилсулфамоил)фенил)азо)нафтален-2-сулфонато))(6-)))дикупрат(2-) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1269. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[(4-(ацетиламино)фенил)азо]-4-хидрокси-7-[[[[5-хидрокси-6-(фенилазо)-7-сулфо-2-нафталенил]амино]карбонил]амино]-2-нафталенсулфонова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1270. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-нафталенсулфонова киселина, 7,7'-(карбонилдиимино)бис(4-хидрокси-3-[[2-сулфо-4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]-, (CAS № 25188-41-4) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1271. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-(4-[бис[4-(диетиламинo)фенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1272. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3H-индол, 2-[[(4-метоксифенил)метилхидразоно]метил]-1,3,3-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1273. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3H-индол, 2-(2-((2,4 диметоксифенил)амино)етенил)-1,3,3-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1274. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Нигрозин алкохол разтворим (CAS № 11099-03-9) (Solvent Black 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1275. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Феноксазин-5-иев, 3,7-бис (диетиламинo)-, (CAS № 47367-75-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1276. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензо(а)феназон-7-иев, 9-(диметилaминo)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1277. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 6-амино-2-(2,4-диметилфенил)-1H-бенз[де]изокинолин-1,3(2H)-дион (CAS № 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1278. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-амино-4-[[4-[(диметилaминo)метил]фенил]амино]антрахинон (CAS № 12217-43-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1279. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Laccaic Acid (наименование по INCI) (C.I. Натурално червено 25) (CAS № 60687-93-6) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1280. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензенсулфонова киселина, 5-[(2,4-динитрофенил)амино]-2-(фениламино)-, (CAS № 15347-52-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1281. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-[(4-нитрофенил)азо]анилин (CAS № 730-40-5) (Disperse Orange 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1282. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-Nitro-m-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 5131-58-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1283. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-амино-4-(метиламино)-9,10-антрацендион (CAS № 1220-94-6) (Disperse Violet 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1284. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 2973-21-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1285. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N1-(2-хидроксиетил)-4-нитро-o-фениленедиамин (CAS № 56932-44-6) (HC Yellow № 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1286. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N1-(трис(хидроксиметил)метил-4-нитро-1,2-фенилендиамин (CAS № 56932-45-7) (HC Yellow № 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1287. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-нитро-N-хидроксиетил-p-анизидин (CAS № 57524-53-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1288. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 10228-03-2) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1289. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-(N-метил-N-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол (CAS № 93633-79-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1290. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-етилaминo-3-нитробензоена киселина (CAS № 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) (наименование по INCI) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1291. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) (8-[(4-амино-2-нитрофенил)азо]-7-хидрокси-2-нафтил)триметиламин и солите му, с изключение на Basic Red 118 (наименование по INCI) (CAS 71134-97-9) като примес в Basic Brown 17 (наименование по INCI) при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1292. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 5-((4-(диметилaминo)фенил)азо)-1,4-диметил-1H-1,2,4-триазол и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1293. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) m-фенилендиамин, 4-(фенилазо)-, (CAS № 495-54-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1294. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,3-бензендиамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1295. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,7-нафталендисулфонова киселина, 5-(ацетиламино)-4-хидрокси-3-((2-метилфенил)азо)-и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1296. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4,4'-[(4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)]бис[6-метил-1,3-бензендиамин] (CAS № 4482-25-1) (Basic Brown 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1297. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензенамин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1298. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Бензенамин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-1-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1299. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-[4-[(4-(диетиламинo)фенил)фенилметилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1300. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 9,10-антрацендион, 1-[(2-хидроксиетил)амино]-4-(метиламино)- (CAS № 86722-66-9) и производните и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1301. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,4-диамино-2-метокси-9,10-антрацендион (CAS № 2872-48-2) (Disperse Red 11) (наименование по INCI) солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1302. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1,4-дихидрокси-5,8-бис[(2-хидроксиетил)амино]антрахинон (CAS № 3179-90-6) (Disperse Blue 7) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1303. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 1-[(3-аминопропил)амино]-4-(метиламино)антрахинон и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1304. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N-[6-[(2-хлоро-4-хидроксифенил)имино]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил]ацетамид (CAS № 66612-11-1) (HC Yellow № 8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1305. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) [6-[[3-хлоро-4-(метиламино)фенил]имино]-4-метил-3-оксоциклохекса-1,4-диен-1-ил]уреа (CAS № 56330-88-2) (HC Red № 9) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1306. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Фенотиазин-5-иев, 3,7-бис(диметилaминo)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1307. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4,6-бис(2-хидроксиетокси)-m-фениленедиамин и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1308. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (наименование по INCI) (CAS № 104333-03-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1309. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4,4'-Diaminodiphenylamine (наименование по INCI) (CAS № 537-65-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1310. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 4-диетиламино-o-толуидин (CAS № 148-71-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1311. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N,N-диетил-p-фенилендиамин (CAS № 93-05-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1312. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 99-98-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1313. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Toluene-3,4-Diamine (наименование по INCI) (CAS № 496-72-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1314. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2,4-диамино-5- метилфеноксиетанол (CAS № 141614-05-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1315. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 6-Amino-o-cresol (CAS № 17672-22-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1316. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Хидроксиетиламинометил-р-аминофенол (CAS № 110952-46-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1317. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г.- в сила от 18.06.2007 г.) 2-Amino-3-nitrophenol (наименование по INCI) (CAS № 603-85-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1318. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 50610-28-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1319. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-Nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 5307-14-2) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1320. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (наименование по INCI) (CAS № 122252-11-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1321. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (наименование по INCI) (CAS № 69825-83-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1322. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Феназин, 3,7-диамино-2,8-диметил-5-фенил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1323. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-хидрокси-4-[(2-хидроксинафтил)aзо]-7-нитронафтален-1-сулфонова киселина (CAS № 16279-54-2) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1324. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[(2-нитро-4-(трифлуорометил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (CAS № 104333-00-8) (HC Yellow № 6) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1325. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)амино]етанол (CAS № 59320-13-7) (HC Yellow № 12) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1326. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[[4-[(2-хидроксиетил)метиламино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 173994-75-7) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1327. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) 3-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 114087-41-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
1328. (нова, ДВ, бр. 106 от 2007 г. - в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-[4-[[4-(диетиламинo)фенил][4-(етилaминo)-1-нафталенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса.

(*) Наименованията, означени със звездичка, са публикувани в "Компютърна разпечатка 1975 на Международните непатентовани наименования (INN) на фармацевтичните продукти, списъци 1-33 на предложените INN", СЗО Женева, август 1995.
1 За отделната съставка виж т. 364 от приложението.
2 За отделната съставка виж т. 413 от приложението.

Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
http://econ.bg/

 

Последни статии

Статии

eXTReMe Tracker