|
Share

Обичайните названия на болестите, с които си служи медицината, нямат значение за онези, които са вникнали в същината на учението ми. То не познава специални болести на външни или вътрешни органи, нито си служи с прикриващия латински език на медицината, а почива на неоткритите досега вечни закони на природата.

Ние можем да усъвършенстваме парната машина, но не и парната енергия. Същото е и с моя лечебен метод. Неговата основа е непоклатима, обаче формата му може да се мени. Непознатият досега вечен закон за единството на болестите най-после проблесна сред мрака на страданията.

Както хилядите лампи на големия град стават излишни, когато слънцето изгрее, така и разбиращите новата лечебна наука не се нуждаят от многобройните наименования на болестите и от лекарствата, с които си служи медицината.

Луи Куне

СЪЩНОСТ, ПОЯВА, ЦЕЛ, ЛЕКУВАНЕ И ЕДИНСТВО НА ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ

ШАРКА, СКАРЛАТИНА, ДИФТЕРИТ, ЛОША КАШЛИЦА, СКРОФУЛИ

Болестта е присъствие на чужди вещества в тялото. Това бе заключението на изложените в предната глава изследвания.

Чуждото тяло или е наследено, или се отлага в тялото по-късно вследствие противоприроден живот. Тялото се стреми да го изхвърли чрез отделителните органи -червата, бъбреците, пикочния мехур, кожата и дробовете, и ако не успее да стори това, го отлага, където му е най-удобно.

Отлагането изменя формите на тялото. Измененията са най-ясно очертани по шията и по главата.
Нека си представим пак бутилката с ферментиращата течност. Докато тя е отпушена, ферментиращото вещество има възможност да излиза през отвора, обаче затворим ли го с пластинка от каучук или друго разтегливо вещество, ферментиращата маса не намира изход.
Здраво затегнатата пластинка се изпъва Все повече и повече съобразно интензивността на ферментационния процес. Ако бутилката бе направена не от стъкло, а от еластична материя, разтягането щеше да се прояви и встрани. В такъв случай и формата на самата бутилка щеше да се измени.

Същото става и в човешкото тяло с единствената разлика, че тялото не е празен съд. В него има органи, през които чуждото тяло трябва да проникне или да ги заобиколи, понеже те спират свободния развой на ферментацията.

ИЗТОЧНИКЪТ НА ФЕРМЕНТАЦИЯ В БУТИЛКАТА Е ДЪНОТО, А В ТЯЛОТО -КОРЕМЪТ.
По всичко друго ферментацията в бутилката и в живото тяло напълно съвпадат. Измененията на формите на тялото стават така, както биха станали в бутилката, ако тя бе направена от разтегливо вещество.

Отложените в тялото вещества претърпяват промяна - ферментират и благодарение на ферментацията се разнасят из тялото, ферментацията създава топлина и възбужда цялото тяло.

Това състояние наричаме треска. Ако ферментацията се развива във вътрешността треската е вътрешна, а по повърхността на тялото се чувства мръзнене.

Това състояние е по-опасно от болестите, протичащи с остро възпаление.
ЗНАЕМ, ЧЕ ЧУВСТВОТО НА МРЪЗНЕНЕ ВИНАГИ ПРЕДХОЖДА ГОРЕЩАТА ТРЕСКА И СЪЩЕСТВЕНОТО ПРИ ЛЕКУВАНЕТО Е СЪСТОЯНИЕТО НА МРЪЗНЕНЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ВЪЗПАЛЕНО, Т.Е. ВЪТРЕШНАТА ТРЕСКА ДА СЕ ИЗВЕДЕ НАВЪН И ЧУЖДОТО ВЕЩЕСТВО ДА СЕ ПРОГОНИ КЪМ ПОВЪРХНОСТТА.

Не успеем ли да сторим това, треската довежда до тежка болест или смърт, понеже вътрешните органи буквално изгарят или ако ферментацията предварително престане, се претоварват със замърсяващи вещества.

Необходимо е поради голямото им значение повторно да насоча вниманието ви върху тези въпроси, преди да пристъпя към разглеждане на детските болести.

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ НАРИЧАМЕ РЕДИЦА ТРЕСКАВИ СЪСТОЯНИЯ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ПРЕДИМНО В ДЕТСТВОТО. ЩЕ ПОЯСНЯ, ЧЕ ВСИЧКИ ИМАТ ОБЩ ПРОИЗХОД.
Същественото е да разбираме добре този общ произход. Названията на болестите са от второстепенно значение за нас. Те дори могат да ни въведат в заблуда. И тези болести се явяват само когато в тялото има отложени чужди вещества.

БЕЗСПОРНО Е, ЧЕ ПОВЕЧЕТО ОТ НАС СЕ РАЖДАТ ОБРЕМЕНЕНИ С ТАКИВА ВЕЩЕСТВА, ЗАТОВА ПОЧТИ НЯМА ЧОВЕК, КОЙТО ДА НЕ Е МИНАЛ ПРЕЗ НЯКОЯ ДЕТСКА БОЛЕСТ. ПРИЧИНАТА, ПОРАДИ КОЯТО ОТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ СТРАДАТ ПРЕДИМНО ДЕЦАТА, ВЕЧЕ ИЗТЪКНАХ.

Детските болести могат да се предотвратят. Ще поясня с пример как става това. За да предпазим градовете и селата си от разрушение, ние не държим голямо количество взрив в тях, понеже знаем, че въпреки всички предпазни мерки може да проникне някоя искра и да го възпламени.

А защо не постъпваме така съобразително и със собственото си тяло? Защо вкарваме в него чужди вещества, които причиняват лечебни кризи? Защо не се стараем да отстраним натрупаната нечистота? Истина е, че лечебните кризи не са винаги опустошителна, обаче все пак могат да завършат със смърт, когато ферментиращите вещества не намерят изход.

НЕКА СЕГА СЕ ВЗРЕМ ПО-ОТБЛИЗО В РАЗВОЯ НА ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ. ЩЕ СИ ПОСЛУЖА С НАЙ-ОБИКНОВЕНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ ВСЕ ЧЕ, КАКТО КАЗАХ, ТЕ СА ОТ ВТОРОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАС.
Названието изразява само характерната форма на болестта.
Детските болести се явяват, както знаем, в различни форми. Опасността от тях е също променлива, така че не е лесно да се намери подходящото за всеки случай лечебно средство.

Ще се постарая да обясня в Какво се състои разнообразието на болестите и как можем успешно да ги лекуваме. Преди всичко нека напомня, че дори при най-несъвпадащите болестни прояви винаги имаме две съществени явления в тялото - горещина или студ. Това трябва винаги да се има предвид, когато разглеждаме отделните болестни признаци.

ШАРКА.

Нека си представим едно страдащо от шарка дете. Преди всичко то е неспокойно, не може да спи и кожата му е суха и гореща. В този стадий на болестта казваме, че детето е трескаво.
Никой обаче не може да каже от какво естество е болестта. Самото обстоятелство, че и други деца страдат от шарка, е причина да предполагаме, че и нашият случай е такъв. Въпреки това ние можем да пристъпим към лекуване. Теорията ни за треската посочва начина на лекуването.

Треската може действително да се отстрани само като се постараем да отпушим главните пори, за да може тялото да се изпоти и да отстраним горещината чрез охлаждане. Сторим ли това, подобрение веднага настъпва.
ТРЕСКАТА ОТСЛАБВА, ЩОМ ПО ТЯЛОТО СЕ ПОЯВИ ПОТ.
В повечето случаи при този начин на лекуване шарката дори не се проявява. Чуждите вещества биват отстранени под форма, която не можем да означим със специално название на някоя болест.

ТЕ НАПУСКАТ ТЯЛОТО ПО ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ ПЪТИЩА - ЧЕРВАТА, ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ, КОЖАТА И ДРОБОВЕТЕ. ПРОПУСНЕМ ЛИ БЛАГОПРИЯТНИЯ МОМЕНТ, ШАРКАТА ИЗБУХВА И, КАКТО ЗНАЕМ, ПО ТЯЛОТО СЕ ЯВЯВАТ СИЛНО ЗАЧЕРВЕНИ, ЛЕЩОПОДОБНИ ПЪПЧИЦИ.
Колкото повече се усилва изриването или колкото повече чужди вещества се устремяват към кожата, толкова по-малка е опасността за живота на детето.

Обаче колкото по-слабо е изриването, толкова по-голяма опасност създава горещината, която се развива във вътрешността на организма, и застрашава да ги изгори.

При шарката много лесно се появява белодробно възпаление. В такъв случай детето обикновено умира, но не от самата шарка а защото тя не е смогнала да се развие напълно.

При основното лекуване на шарката да се има предвид следното. Трябва да се постараем да отпушим естествените изходи - кожата, бъбреците и червата, и да охлаждаме тялото, докато вътрешната горещина излезе напълно, след което храносмилането навлиза веднага в нормалния си път.

Охлаждането става чрез отводните бани: коремообтривни и обтривноседящи (виж раздела за баните).

ИЗПОТЯВАНЕ СЕ ПОСТИГА НАЙ-ПРОСТО И НАЙ-УДОБНО, КАТО МАЙКАТА ВЗЕМЕ ДЕТЕТО ПРЕЗ НОЩТА В ЛЕГЛОТО СИ И ГО СГРЕЕ СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ТОПЛИНА.

Ако това е невъзможно, достатъчно е детето да се обвие добре във вълнено одеяло и да се постави на легло, като прозорецът се държи денем и нощем отворен, за да има достъп чистият въздух.

Не постигнем ли по този начин желаната цел, можем да си послужим и с парната баня. Тя се прави най-удобно върху построения от мен разглобяем стол за парни бани. Ако няма такъв, може да се използва и друго средство.

Парната баня трябва да бъде последвана от охлаждане под формата на коремообтривна баня.


Успеем ли да предизвикаме изпотяване у детето, здравното му състояние вече съществено се подобрява. Ако се повтори треската, да се повтори и охлаждането (коремообтриване или обтривноседяща баня), след което детето да се постави на легло, за да се изпоти отново. Охлаждането и сгряването се повтарят, докато треската продължава.

Ако наблягането на ферментиращите вещества върху главата, очите или някоя друга част на тялото е особено силно, необходимо е преди всичко да се отстрани натискът, като се направи парна баня само на много обложения орган.

Ако кожата се изпоти, страдащата част а тялото веднага се облекчава и опасността да бъде разрушен някой орган от напиращите ферментиращи вещества изчезва. Всяка частична парна баня трябва да бъде също последвана от охлаждане и отвеждане на ферментиращите вещества (обтривноседяща или коремообтривна баня).

Обобщите ли още веднъж казаното за треската и шарката, ще разберете как тази болест се заражда само вследствие на това, че в тялото са се натрупали значителни количества чужди вещества, които по някакъв повод са започнали да ферментират, в резултат на което се явява треската и външната й проява - шарката. Виждате, че шарката и треската имат общ произход. По-късно ще се убедите, че това е вярно и за всички останали болести.

СКАРЛАТИНА.

У страдащите от скарлатина деца откриваме почти същите признаци, както у страдащите от шарка, обаче треската е много по-силна, затова родителите на болното дете основателно са загрижени.
При скарлатината по кожата също се явяват петна, които в началото са малки, но по-късно се сливат. Изриването обаче не е така общо, както при шарката. То често се простира само върху част от тялото, главно върху главата, гърдите и корема, а краката остават по-малко или повече незасегнати.

Те понякога са студени, а горната част на тялото гори в треска. При скарлатината най-много са засегнати главата и сърцето. Нещо обикновено е страдащите от скарлатина деца да се оплакват от болки в ушите и очите.

Драги слушатели, сега, вярвам, лесно ще можете да си обясните това болестно явление. И тук имаме познатото състояние - ферментиращите в корема вещества са се устремили към главата и шията и само отложените в горните части на тялото болестни вещества са минали в разгорещена ферментация.
ОПАСНОСТТА Е ТОЛКОВА ПО-ГОЛЯМА, КОЛКОТО ПО-МАЛКА ЧАСТ ОТ КОЖАТА УЧАСТВА В ПРОГОНВАНЕТО НА ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА.
И тук основният въпрос е какво да сторим, за да дадем бърза и сигурна помощ на болното. Преди всичко трябва да отстраним опасността от увреждане на очите и ушите.

Това става, като бързо отпушим порите на кожата с парна баня на главата (виж упътванията за цели и частични парни бани). Щом главата основно се овлажни и порите се отпушат, болките престават и първата опасност е отстранена.

Възможно е обаче да стане нужда да се повтори парната баня на главата, понеже болките могат отново да се появят. Те се възвръщат периодично, ако не се погрижим да отведем ферментиращите вещества по друг път. Това можем да сторим, като охладим корема чрез коремообтривни бани, които усилват дейността на червата и бъбреците.

Несъмнено е, че откакто се е развила треската, храносмилането е било разстроено.То и преди това не е било редовно, макар и незабелязано от родителите. Треската отнема лигите на храносмилателните органи, изсушава ги и ги прави неспособни да функционират правилно. Явява се запичане с всичките му неизбежни последици.

НА ХРАНОСМИЛАНЕТО МОЖЕ НАЙ-ДОБРЕ ДА СЕ ВЪЗДЕЙСТВА ЧРЕЗ УПОМЕНАТОТО ОХЛАЖДАНЕ. НЕ МИНАВА МНОГО ВРЕМЕ, И НАСТЪПВАТ УСИЛЕНИ ИЗПРАЖНЕНИЯ, КОИТО СА НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЗНАК, ЧЕ ТРЕСКАТА, ПРИДРУЖАВАЩА СКАРЛАТИНАТА, СЕ РАЗВИВА БЛАГОПРИЯТНО. ПРИ СКАРЛАТИНАТА ОБАЧЕ СА НЕОБХОДИМИ ЕФИКАСНИ МЕРКИ И ДЪЛГО ВРЕМЕ, ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЖЕЛАНИЯТ РЕЗУЛТАТ.

Виждате, че и тази болест се дължи на отлагане на чужди вещества, които ферментират и причиняват треска.

В СЛУЧАЯ ВЪВ ФЕРМЕНТАЦИЯТА УЧАСТВАТ ПОВЕЧЕ ВЕЩЕСТВА, ЗАТОВА ТРЕСКАТА Е ПО-СИЛНА И ФЕРМЕНТАЦИЯТА Е НАСОЧЕНА  ГЛАВНО КЪМ ГЛАВАТА. ПРИЧИНАТА НА БОЛЕСТТА Е СЪЩАТА, КАКТО НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТРЕСКАВИ БОЛЕСТИ. ЩЕ ОПИША ЕДИН СЛУЧАЙ ОТ ЛЕКУВАНЕ НА СКАРЛАТИНА ПО МОЯ МЕТОД.

Седемгодишната дъщеря и двегодишният син на един лайпцигски фабрикант се разболели от скарлатина.
Домашният лекар се произнесъл, че случаят е много сериозен и че лекуването може да продължи 6-8 седмици. Господин В., който за собствено лекуване си бе набавил един стол за парни бани от мен, се консултира относно за болестта на децата, понеже предложеното му от домашния лекар медицинско лекуване му се сторило доста продължително. След като прегледах децата, уверих бащата, че по моя метод лекуването ще трае не повече от осем дни. Децата всеки ден правеха по една парна баня, последвана от коремообтривна от 21 -22,5°С. При всяко усилване на треската коремообтривната баня се повтаряше. В началото това ставаше на всеки 2 часа.

В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕ НА ДИЕТАТА, КОЕТО Е ПОВЕЧЕ ОТ ОБЯСНИМО, КАТО СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ВЪЗБУЖДАЩИТЕ ПОДПРАВЕНИ ЯСТИЯ ОТ МЕСО УСИЛВАТ ТРЕСКАТА И ЗАБАВЯТ ОТСТРАНЯВАНЕТО Й.

Децата ядяха само хляб, супа от булгур и сурови и варени плодове, и то само когато усещаха истински глад. Както предсказах, след осем дни децата оздравяха за голяма радост на родителите си.

Домашният лекар, който в началото твърдеше, че такова бързо излекуване непременно ще има за последица бъбречна болест, се видя принуден да признае, че децата са напълно здрави.

ДИФТЕРИТ.

Думата „дифтерит" плаши всички родители. Знаем какви опасности крие тази болест за децата. Външните й признаци малко се различават от тези на споменатите две болести, обаче и тук треската си остава същественото.

Тя обикновено е слаба на пръв поглед, особено у децата, които лежат безпомощно на легло и се оплакват само от невъзможност да дишат свободно. Това състояние е едно от най-тежките, понеже треската се спотайва във вътрешността.

Външната кожа взема слабо участие, червата и бъбреците почти бездействат, обаче ферментиращите маси все пак се стремят към повърхността, тъй като във вътрешността не намират простор. Тези случаи са най-опасните. Ако тялото успееше, както при шарката и скарлатината, да прогони болестните вещества през кожата, опасността би минала.

ЛОШОТО Е, ЧЕ ТРЕСКАТА Е ВЪТРЕШНА, СКРИТА. НЕ УСПЕЕМ ЛИ ДА Я ОТВЕДЕМ КЪМ КОЖАТА, НАДЕЖДАТА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ Е МНОГО МАЛКА.

Тогава за ферментиращите вещества остава само един изход - шията, към която те напират с всичка сила, вследствие на което може да настъпи задушаване, а след това и смърт.

Ако тази опасност вече е настъпила, първо трябва да се даде локално облекчение, като се освободи шията. В началото това облекчение е кратковременно. То се постига най-лесно и сигурно чрез парни бани, както при дифтерита.

Парата смекчава болките и усилва изхвърлянето на чуждите вещества. Разбира се, че това още не е голям успех, но временното облекчение ни дава възможност да премахнем главното ядро от чужди вещества, чието гнездо пак е коремът.

Удивително е колко скоро се променя състоянието на шията чрез моите бани. Обтривноседящите бани действат отлично. Подуването изчезва след няколко. Напорът на чужди вещества към шията причинява много промени в нея - тя е подута и възпалена.

Това подуване обаче е много по-опасно, отколкото гъбовидното. Преди да избухне истинският дифтерит, болният обикновено се оплаква и от болки в ставите, например в коленете или раменете.

Ставното възпаление по тези места може дълго да се издържи дори когато то е силно. Не е така обаче с възпалението на шията, защото то трябва да се лекува енергично.

Бихме допуснали грешка, ако прекъснем лекуването, щом успеем да отстраним гъбовидното подуване чрез отвеждане на чуждите вещества към корема.

Лекуването трябва да продължи, докато храносмилането се уреди напълно. Едва тогава можем да смятаме болния за спасен.

КАКТО КАЗАХ, И КОЖАТА Е ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ОТДЕЛИТЕЛНИ ОРГАНИ. НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ Е ДА ОТСТРАНЯВА БОЛЕСТНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОТЛОЖЕНИ БЛИЗО ДО ПОВЪРХНОСТТА НА ТЯЛОТО.

Представете си пак бутилката с разтегливи стени. Докато тя е запушена, ферментиращата маса не може да излезе, вследствие на което се явява разширяване и напъване. Щом обаче продупчим стените с игла, за да образуваме нещо подобно на пори, ферментиращата маса веднага намира изход и раздутата бутилка приема първоначалната си форма.

Същото става и с кожата на тялото. Потта не е нищо друго освен чуждо вещество, прогонено чрез кожата. Знаем, че самото храносмилане е ферментационен процес. Ето защо, за да не заболее тялото, кожата трябва постоянно да функционира. Кожата на здравите винаги е влажна.

СУХАТА И СТУДЕНА КОЖА Е СИГУРЕН ПРИЗНАК НА БОЛЕСТ.
У страдащите от дифтерит кожата е съвсем бездействаща. За да я подтикнем към дейност, са необходими силни възбуди.

И при дифтерита здравата майка не трябва да се страхува да вземе детето при себе си в леглото. Така тя би могла да го спаси.

Докато червата не работят правилно, природата използва главно кожата за усилване на очистителния процес. Ето защо е необходимо да й се отдаде особено внимание.

Ако още когато кожата е била суха, майката бе взела детето в леглото си, за да се отпушат порите й под влияние на нейната топлина, и се бе погрижила за привеждане функцията на бъбреците и червата вред, дифтеритът вероятно нямаше да се появи.

Само където е невъзможно да се предизвика изпотяване по друг начин, трябва да се прибягва до изкуствени средства - да се направят на детето парни бани на цялото тяло.

Ясно е, че и дифтеритът се дължи на същите причини, както и споменатите болести, и се различава от тях само по външните признаци. Само повърхностният наблюдател може да попадне в заблуда, че разните болестни прояви имат различен произход.

Лекуването на дифтерита ще изясня със случай от собствената си практика.
Бях повикан от г-жа С., чието деветгодишно момче страдаше от дифтерит. Първо му направихме парна баня. Понеже семейството не разполагаше със специален стол за парни бани, послужихме си с импровизиран. Поставихме детето на обикновен плетен стол, а под него сложихме кофа, пълна до половината с вряща вода с летви. Обвихме тялото на детето заедно със стола с вълнено одеяло така, че парата да няма изход. След като болното се изпоти добре, му направихме Коремообтривна баня 18°С, при която разтривахме коремчето, докато горещината в главата изчезна. Силният задух намаля, обаче на всеки три часа трябваше да се прави по една половинчасова обтривноседяща баня дори през нощта, за да не се върне треската към началния си стадий.

Разбира се, прозорците трябваше денем и нощем да са отворени, за да има чистият въздух достъп до борещото се с болестта тяло. Чрез отводните бани успяхме всеки път, когато треската се усилваше, да отведем горещината. На втория ден след започване на лекуването болното дете бе вън от всякаква опасност.

Лекуването продължи по същия начин. След около пет дни детето бе напълно здраво.

ТАКА СЕ ЛЕКУВА СТРАШНИЯТ ДИФТЕРИТ, ПРОТИВ КОЙТО КЪСОГЛЕДАТА МЕДИЦИНА ВСЕ ОЩЕ ДИРИ СРЕДСТВА.

ДРЕБНА ШАРКА.

Тя е по-разпространена, отколкото се предполага. Безспорно е, че това не може да се види от официалната статистика, понеже поради ограниченията, които властта налага, не всички съобщават, че имат болен от шарка вкъщи.

При правилно лекуване дребната шарка протича съвсем леко и не е така опасна.
ИМА НЯКОЛКО ВИДА ДРЕБНА ШАРКА. НАЙ-ОПАСНА Е ЧЕРНАТА, ТЪЙ КАТО ПРИ НЕЯ ТРЕСКАТА Е СИЛНА И ПРИ ПОГРЕШНО ЛЕКУВАНЕ БЪРЗО ДОВЕЖДА ДО СМЪРТ.
От шарката се опасяват най-много именно защото смятат онези болести, които при погрешно лекуване бързо завършват със смърт, за по-опасни, отколкото тези, чийто печален завършек се предхожда от бавно изнемощяване и чието лекуване, ако все още е възможно, е много по-бавно и по-трудно.

ИМЕННО ЗАЩОТО ЛЕКАРИТЕ НЕ ЗНАЯТ ПРАВИЛНОТО (ПРИРОДОСЪОБРАЗНОТО) ЛЕКУВАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ, ПРИЕМАТ ЧЕРНАТА ШАРКА ЗА ОПАСНА И ПРИБЯГВАТ ДО ВАКСИНИРАНЕ, КОЕТО ПРИ ПРАВИЛНО ЛЕКУВАНЕ, СЕ ОКАЗВА СЪВСЕМ ИЗЛИШНО И БОЛЕСТТА ПРОТИЧА ЛЕКО.

Черната шарка може много лесно да се познае, щом се развива правилно. В началото тя напълно прилича на дотук разгледаните детски болести, понеже се забелязва силна треска, но постепенно се появяват зачервени петна, големи колкото лещени зърна. Петната постепенно набъбват. Те са наполовина скрити в кожата и наполовина издадени. В средата на пъпчиците се образува черна точка. Тази шарка може да се разпростре по цялото тяло или да се ограничи върху части от него. Това се дължи на нееднаквото разпределяне на чуждите вещества в организма, което обуславя насоката и развоя на ферментацията.

Най-зле са онези болни, при които изриването е най-силно в областта на лицето, понеже по него остават следи, когато болестта не бъде правилно лекувана.

Не е случайност това, че при един шарката се явява по една част на тялото, а при друг по друга, че засяга предимно главата, поради което мнозина страдали от тази болест остават с белези по лицето, а по останалата част на тялото нямат никакви следи.

Спомнете си пак сравнението между тялото и бутилката, пълна с ферментираща течност и запушена с еластична покривка. По онази страна на тялото, където са отложени повече чужди вещества, ферментацията е по -усилена и се образуват повече пъпки.
Ако някои части от тялото са особено много обложени, изриването там е силно, така че може да се случи при един цялото лице да е ошарено с пъпки, а при друг те да се явяват тук-там.

ГЛАВАТА Е, ТАКА ДА СЕ КАЖЕ, КРАЙНА ГАРА НА ТЯЛОТО. ЗА ДВИЖЕЩИТЕ СЕ ФЕРМЕНТИРАЩИ ВЕЩЕСТВА ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕПРЕОДОЛИМА ПРЕГРАДА.
Както обаче видяхме в случая с бутилката с еластичната покривка, ферментиращите маси наблягат винаги нагоре и понеже главата се явява като пречка, натискът върху нея е най-силен.


Щом се появи изриването, опасността за живота намалява, тъй като от шарка обикновено умират онези деца, чиито организми не са в състояние да прогонят ферментиращите вещества.

ЧЕСТО ИЗРИВАНЕТО СЯ ЯВЯВА СЛЕД СМЪРТТА. И ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ДОКАЗВА, ЧЕ БОЛНОТО ДЕТЕ УМИРА НЕ ЗАЩОТО СТРАДА ОТ ШАРКА, А ЗАЩОТО ТЯ НЕ СЕ Е РАЗВИЛА НАПЪЛНО. СМЪРТТА НАСТЪПВА В РАЗГАРА НА ТРЕСКАТА.

Несъмнен е фактът, че тази болест е придружена от треска, която можем да констатираме у всички страдащи от шарка, преди да се появи изриването. При силното разгорещяване пъпчиците причиняват силен сърбеж, който кара болните да се чешат. Това довежда до разкървавяване и по кожата остават следи от заздравелите ранички. Знаейки това, родителите връзват ръцете на болното, за да не се чеше. Подобен съвет ще намерите в лекарските учебници. Каква мъка за боледуващите!
Има по-ефикасни средства за лекуване на шарката, без опасност да останат следи по кожата. Сърбежът се отстранява по онзи прост начин, с който си послужихме и при другите детски болести - отпушване на порите, за да се изпоти тялото, и охлаждане на ферментиращите в него вещества.

Когато става дума за вино и бира, всички знаем, че ферментацията се развива толкова по-бавно, колкото по-ниска е температурата, и затова държим пивото в изби, но не използваме същия закон, за да прекъснем ферментацията в собственото си тяло.

Високата температура усилва ферментацията, а студът я забавя и прекъсва.

Колкото и опасна да е наглед болестта, тя може да бъде излекувана по моята система. Неуспехите са изключени. Те се дължат на особеното състояние на тялото.

Има случаи, където то е толкова претоварено с чужди вещества или толкова отпаднало, че въпреки функционирането на кожата, те не могат да бъдат изхвърлени в достатъчно количество.

ПО ПРИНЦИП ТОВА СТАВА САМО КОГАТО ЛЕКУВАНЕТО ЗАПОЧНЕ КЪСНО. ЕТО ЗАЩО НАПОМНЯМ ДА СЕ ПРИСТЪПВА КЪМ НЕГО ВЕДНАГА ЩОМ СЕ ПОЯВИ ТРЕСКАТА И ДА НЕ СЕ ЧАКА ДА СЕ ВИДИ В КАКВА ФОРМА ЩЕ СЕ ПРОЯВИ БОЛЕСТТА.

Виждате, че и при страшната шарка постигам успешно лекуване със същите средства, както и при останалите болести. Това е възможно само когато болестите се дължат на една и съща причина - облагането на тялото с чуждо вещество.

Благодарение на науката за лицеизраза сме в състояние предварително да констатираме, кога тялото е много обложено с чужди вещества и може да се очаква поява на шарка.

ЩЕ ОПИША ЕДИН СЛУЧАЙ ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ПРАКТИКА.
В семейството на един работник три от петте му деца на възраст 7, 9 и 13 години се разболяха от едра шарка.

Бащата, който някога страдал от нея и я познаваше много добре, схванал каква опасност застрашава децата му, обаче знаел също така какви неприятности ще му създаде властта, ако съобщи за болестта.

Тайно той започнал да лекува и трите деца по моя метод, като си послужил с парни и коремообтривни бани.

Състоянието на децата било наистина опасно. Цялата им кожа била осеяна с черни пъпки. За да прикрие това от околните, той намазал лицата и ръцете на децата с пепел.

Силната треска на децата била толкова отслабена чрез баните, че опасността за живота им минала и кожата започнала да се лющи. Диетата и чистият въздух също допринесли значително за успешното лекуване.

Баните продължавали и децата напуснали леглото и започнали да излизат. Най-интересното обаче в този куриозен случай е, че по кожата не останала никаква следа от шарка.

И ПЕТТЕ ДЕЦА БИЛИ ВАКСИНИРАНИ И ВЪПРЕКИ ТОВА СЕ РАЗБОЛЕЛИ.
Тези случаи показват колко неопасна е едрата шарка, когато знаем как да я лекуваме и колко вредно е ваксинирането. Чрез него в тялото се вкарват чужди вещества по изкуствен начин. Изумително е доколко човек се е отдалечил от природата и е започнал да вярва в чудеса.

По ваксинацията съм се изказал по-обстойно в брошурата си „Отглеждане на децата".

ЛОША КАШЛИЦА.

Приемаме я за така опасна, както дифтерита и шарката, но тя е смъртоносна за много деца, а за други е изключително мъчителна.

НЕКА ДОБАВЯ, ЧЕ ВСЯКА КАШЛИЦА Е ПРИЗНАК НА СЕРИОЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ПОНЕЖЕ ЧОВЕКЪТ НЕ Е НИТО КАШЛЯЩО, НИТО ХРАЧЕЩО СЪЩЕСТВО.

Кашлицата се появява винаги когато ферментиращите чужди вещества наблягат нагоре и изходът им към долната част на тялото е преграден.

ИЛИ КОЖАТА НЕ ФУНКЦИОНИРА ДОБРЕ, ИЛИ ЧЕРВАТА И БЪБРЕЦИТЕ НЕ СА В ИЗПРАВНОСТ.
И при лошата кашлица се явяват известните признаци на ферментация, както при другите болести, т.е. имаме треска. Ферментиращите маси се стремят към шията и главата, при все че там няма отделителни органи.

От голямо значение е обаче дали при кашлянето болният се поти, или не. В първия случай той може лесно да оздравее, но ако не се поти, лицето силно се зачервява, дори посинява и щом не се вземат бързи мерки, може да последва смърт.

Накрая към очите, ушите и носа нахлува синя кръв, понеже чуждите вещества се стремят да излязат. В този стадий помощта е почти невъзможна. Ако обаче на тялото се даде навреме разумна подкрепа, то се справя с болестта дори в тежки случаи.

ЛЕКУВАНЕТО И НА ТАЗИ БОЛЕСТ Е СЪЩОТО. ТО НЕ МОЖЕ ДА Е ДРУГО, ТЪЙ КАТО СЪЩНОСТТА НА БОЛЕСТИТЕ Е ЕДНА.

Най-важното е да се предизвика изпотяване, а след това да се отвлекат наблягащите към главата чужди вещества към отделителните органи.
Тялото има определени пътища за пречистване и само по тях могат да се отстранят чуждите вещества по естествен начин. Това се постига чрез отводните бани.

Щом започне потенето, кашлицата значително намалява, а след като се подобри храносмилането, тя напълно изчезва. При моето лекуване е възможно кашлицата да изчезне след няколко седмици, понякога дори след няколко дни и никога вече да не се повтори.
ПОГРЕШЕН Е ВЪЗГЛЕДЪТ НА ЛЕКАРИТЕ, ЧЕ ТЯ ТРЯБВА ДА ТРАЕ МЕСЕЦИ.

ОБЯСНИХ, ЧЕ И ЛОШАТА КАШЛИЦА СЕ ЗАРАЖДА ПО СЪЩИЯ НАЧИН, КАКТО И ДРУГИТЕ БОЛЕСТИ - ЧРЕЗ ОТЛАГАНЕ НА ЧУЖДИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ТРЕСКА.

От казаното сте се убедили, че всички остри (придружени от възпаление) трескави болести са само лечебно усилие на тялото, целящо да изхвърли смущаващите функциите му чужди вещества.

ЕТО ЗАЩО ТРЯБВА С РАДОСТ ДА ПОСРЕЩАМЕ ВСЯКА ОСТРА ТРЕСКАВА БОЛЕСТ (ЛЕЧЕБНА КРИЗА), ТЪЙ КАТО ВИДЯХМЕ КАК ПРИ ПРАВИЛНО ЛЕКУВАНЕ ТЯ МОЖЕ ДА Е ОТ ИЗВЪНРЕДНО ГОЛЯМА ПОЛЗА ЗА ТЯЛОТО, ЗАЩОТО ЧРЕЗ НЕЯ ТО ОСНОВНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА. ЩЕ МЕ РАЗБЕРЕТЕ ОЩЕ ПО-ДОБРЕ, КАТО ИЗЛОЖА СЛЕДНОТО СРАВНЕНИЕ.

Треската в тялото може да се сравни с гръмотевична буря. Както острата треска се предшества от чувството на студ и неразположение, така и бурята се предчувства чрез горещина и задух.
Казваме, че въздуха е обременен, че трябва да настъпи облекчение чрез буря, понеже тя се крие, така да се каже, във въздуха. Предчувстваме предстоящата опасност от гръмотевицата, която настъпва едва с бурята и трае, докато тя отмине.

Щом отмине, атмосферата се освежава и прохлажда. Накратко - природата се преражда. Бурята е един вид ферментационен процес на чуждите вещества във въздуха, чрез който той се стреми да се освободи от невидимите пари, чуждите вещества. Чрез тази ферментация се променя и формата на парите.
Докато преди бурята те са невидими, благодарение промяната на температурата те се превръщат в облаци, а след това - в дъжд и гръмотевици.

НЕЩО ПОДОБНО Е И ТРЕСКАТА В ТЯЛОТО. ЩОМ ИЗБУХНЕ, ТЯЛОТО Е В ОПАСНОСТ, КОЯТО ИЗЧЕЗВА С ОТСЛАБВАНЕТО НА ТРЕСКАТА И СЛЕДВА ОЗДРАВЯВАНЕТО.
Виждате как и в двата случая опасността се дължи на бурята и треската, обаче довежда до освежаване и оздравяване, което е възможно само благодарение на този опасен на пръв поглед процес.
ПРИЧИНАТА В ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ СЕ КРИЕ В ОБЛАГАНЕТО НА ВЪЗДУХА С ПАРИ, А ВЪВ ВТОРИЯ - В ОБЛАГАНЕТО НА ТЯЛОТО С ЧУЖДИ ВЕЩЕСТВА. И ДВАТА СЛУЧАЯ ОБАЧЕ РАЗКРИВАТ ЕДИН ВАЖЕН ПРИРОДЕН ЗАКОН, ПОЗНАВАНЕТО НА КОЙТО НИ ОБЯСНЯВА РЕДИЦА ПРИРОДНИ ЯВЛЕНИЯ.

И за лекуването на тази болест ще дам пример от собствената си практика.
В средата на юли 1889 г. от лоша кашлица (коклюш) се разболя четиригодишният син на семейство Б. от Лайпциг. Болестта стигна разгара си в началото на август. От същата болест се зарази и дванадесетгодишната дъщеря на семейството. В продължение на десет дни болестта се усилваше и детето не можеше да се храни.

Родителите, които до този момент прилагаха старото природно лечение, се обърнаха към мен за помощ. Предписах дневно четири отводни (обтривноседящи) бани, след това изпотяване в легло или слънчева баня и скромна природна диета.

Хубавото време позволи всеки ден да се правят слънчеви бани, които заедно с обтривноседящите дадоха удивителни резултати.

След кратко усърдно лекуване децата бяха вън от всякаква опасност, а след два месеца напълно оздравяха. Интересно бе, че момичето отказваше да яде безсолната, неподсладената и безмаслена каша от овесено брашно, която в случая би му била най-полезна, а се хранеше с несварено мляко и шоколад.

Затова много важно е децата отрано да се приучат да употребяват природосъобразна (растителна) храна. Също бе невъзможно да задържим момичето на легло при майката, за да предизвикаме бързо и обилно изпотяване. Свикнала с малкото си отделно легло, тя така настойчиво искаше да спи сама, че не можеше да й се откаже.

И ВСЕ ПАК ТОПЛИНАТА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО СИ ОСТАВА НАЙ-ДОБРОТО СРЕДСТВО ЗА ИЗПОТЯВАНЕ И УСПОКОЯВАНЕ. НЕ ТРЯБВА ДА НИ БЕЗПОКОЯТ ИЗПАРЕНИЯТА НА ТЯЛОТО.

Животните са най-добрият пример в това отношение. Те със собственото си тяло сгряват слабите малки и по този начин ги усилват. Затова, когато децата са здрави, трябва да ги приучваме да се огряват до сърцето на майка си, та когато се разболеят, да не се противопоставят на тази мярка.

Тук думите „здрав" и „болен" имат обикновено значение, понеже знаем, че едно наистина здраво дете при разумно отглеждане никога не би се разболяло.

СКРОФУЛИ (ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ).

Скрофулите не са остра (придружена от възпаление) болест, затова не ги причисляват към трескавите болести, при все че в действителност са от тази категория. Те са така лоши, както разгледаните вече болести, дори по-опасни от тях.

Те са от категорията на онези скрити, хронични болести, които в повечето случаи се дължат на наследствено облагане.

ЖИЗНЕНАТА СИЛА НА ОРГАНИЗМА НЕ Е ДОСТАТЪЧНА ДА ПРЕДИЗВИКА ОСТРА ТРЕСКАВА БОЛЕСТ (ЛЕЧЕБНА КРИЗА). КАКТО КАЗАХ, ГНЕЗДОТО НА ХРОНИЧНИТЕ БОЛЕСТИ СА ГЛАВНО СТУДЕНИТЕ СТРАНИ.

Външните признаци са нещо подобно: голяма глава, четириъгълно лице, възпалени очи, издут или твърд корем, слаби крака, деформирани крака и ръце, умствена задрямалост.

Рядко се срещат всички тези признаци, взети заедно. Обикновено се натъкваме на един или на няколко от тях. Понякога имаме студени крака и ръце и общо чувство а мръзнене.

Именно състоянието на мръзнене е това, което прави болестта опасна, понеже показва, че външните части на тялото са изгубили повече от жизнеността си поради силно облагане с чужди вещества и вътрешността на организма се владее от разрушителна горещина.

Това състояние трябва да си представим, в смисъл че кръвоносните съдове на външните части на тялото, главно в нежните краища, са запушени като нечистени редовно водопроводни тръби, така че кръвта не може да прониква до външния слой на кожата, вследствие на което с явява чувството на мръзнене.

Понеже скрофулите не са придружени от разгорещяване, те не причиняват болки и могат да се.познаят само по характерното болестно устройство на организма.

НИКОЙ ДОСЕГА НЕ БЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОСОЧИ ПРОИЗХОДА НА ТАЗИ БОЛЕСТ И ОЩЕ ПО-МАЛКО ДА КАЖЕ КАК МОЖЕ ДА СЕ ЛЕКУВА ТЯ. ОБИКНОВЕНО СЕ ОЧАКВА ПОМОЩ ОТ ПРОМЯНАТА НА ВЪЗДУХА И БОЛНИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ, КОГАТО ИМАТ СРЕДСТВА, ПРИ ДРУГ КЛИМАТ - НА КУРОРТ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОБАЧЕ НИКОГА НЕ СА ТРАЙНИ. МОЖЕ ДА НАСТЪПИ ИЗВЕСТНО ПОДОБРЕНИЕ.

СПОРЕД МОЯ ОПИТ ТЯЛОТО НА СКРОФУЛНОТО ДЕТЕ Е ИЗДЪНО ПРОПИТО ОТ ЧУЖДИ ВЕЩЕСТВА, ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КОИТО СА НАСЛЕДЕНИ. ТЕ СЕ СТРЕМЯТ ГЛАВНО КЪМ КРАИЩАТА НА ТЯЛОТО И ПОНЕЖЕ УПРАЖНЯВАТ СИЛЕН НАТИСК, ГЛАВАТА ИЗГУБВА КРЪГЛАТА СИ ФОРМА И СТАВА ЧЕТВЪРТИТА.

Представете си бутилката с ферментиращата течност, затворена с еластична пластинка. Както последната се разтяга вследствие на натиска на ферментиращите маси, така се разпъва тялото на скрофулните.

Науката за лицеизраза позволява да доловим дори най-слабите наченки на болестта. Необходимо е, разбира се, да познаваме устройството на нормалното тяло. То е подробно описано в съчинението ми „Наука за лицеизраза".

Обезформянето на ръцете и краката се дължи на същите причини. Кожата е доста недеятелна и не е в състояние да отстрани голямото количество чужди вещества, натрупани под нея. Тези вещества затрудняват кръвоприлива към кожата и в повечето случаи тя е студена.

Затова пък топлината във вътрешността на тялото е по-голяма и скрофулното дете изпитва някакво безпокойство. Това е латентно (хронично) трескаво състояние, което често продължава години, ако не се вземат мерки за премахването му.

Остане ли неизлекувано, от скрофулите се развиват нови болести, организмът минава в други стадии на заболяване, много по-опасни и по-трудно излечими. В повечето случаи се явява туберкулоза която е последица на неизлекувани или пренебрегнати скрофули.

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕМ ЛЕКУВАНЕТО? ПЪРВО, ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАРАЕМ ДА ПРЕВЪРНЕМ СЪСТОЯНИЕТО НА МРЪЗНЕНЕ В РАЗГОРЕЩЕНО, Т.Е. ХРОНИЧНОТО В ОСТРО - ДА ОТВЕДЕМ ВЪТРЕШНАТА ТРЕСКА НАВЪН.

Понеже имаме работа с треска, лекуването ще е логично само ако, както при другите болести, се постараем да отпушим естествените изходи на тялото и отстраним чуждите вещества, въздействаме по познатия начин на червата, бъбреците и кожата.

Кожата постепенно се сгрява, дори става гореща, обаче разгорещяването трае, докато се яви пот, след което настъпва нормалното състояние. Началните резултати на лекуването са слаби и затова се изисква търпение и постоянство.

Трудно е да се предскаже колко ще трае лекуването. Дни и седмици не са достатъчни. Необходими са месеци, дори година, а понякога и не се успява, щом тялото не разполага с достатъчно жизнена сила.

Още във втората лекция обясних, че чувството на мръзнене се дължи на същата причина, както разгорещяването.
Така че признаците на две съвсем различаващи се, дори противоположни наглед, болестни състояния сочат един и същ източник на заболяване.

Това са два различни стадия на едно и също болестно състояние. Както копринената буба и какавидата са два стадия, които обуславят появата на копринената пеперуда и на пръв поглед съвършено се различават един от друг, така и чувството на мръзнене и разгорещяване са предходни стадии на хронична болест, каквато в случая са скрофулите.

Всеки би се смял, ако кажем, че копринената пеперуда няма нищо общо с копринената буба - че те са две съвсем различни същества, обаче подобна зависимост в развоя на болестите ни се вижда странна, дори е възможна. Това е, защото не сме свикнали да проникваме дълбоко в явленията на организма и да дирим при. чините и връзката между тях, а се задоволяваме само с повърхностни разсъждения.

Ето един случай на излекуване на скрофули по моя метод.
Едно петгодишно дете страдаше от скрофули от втората си година. То не е проходило до петгодишна възраст. Състоянието му го приковало на легло. Баща му се съветвал с най-авторитетни лекари, обаче лекуването не дало никакво подобрение.

УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВА ДОРИ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛОШИЛА СЪСТОЯНИЕТО, ТАКА ЧЕ РЪКОВОДЕЩИЯТ ЛЕКУВАНЕТО ПРОФЕСОР ЗАЯВИЛ, ЧЕ ДЕТЕТО НИКОГА НЕ ЩЕ ПРОХОДИ.
Лекарства, гипсови превръзки, бани, електричество - всичко било опитано, обаче напразно, понеже лекарите са далеч от познаването на същината на скрофулите.

Така в края на петата година възложиха на мен да лекувам детето. Храносмилането, на което при по-раншното лекуване никога не бе обръщано достатъчно внимание, бе съвсем упаднало. Коремът бе издут, твърд и с шикалки.

Още на осмия ден след започване на моето лекуване храносмилането се подобри значително и надеждата за пълно оздравяване възкръсна. Обмяната на веществата от седмица на седмица ставаше по-оживена, така че дори след шест седмици болното можеше само да стои на краката си.

Обемът и твърдостта на корема значително намаляха. Голяма част от шикалките, които можеха да се напипат по корема, се стопиха и изчезнаха. След половин година много издутата глава на детето намаля и прие нормалната си форма.

Детето оздравя напълно, можеше да се движи и играе, бе пъргаво и се стремеше към добри дела.
Трябва ли да изброявам и многото други болести? всички те имат общ произход, всички са придружени от по-слаба или по-силна треска, затова лекуването става по един и същ начин.

При всички споменати болести констатираме или топлина (разгорещяване), или усилено чувство на мръзнене (студ). И двете състояния, както знаем вече, са прояви на треска, затова трябва да се отстранят по един и същ начин - нещо, което съм опитвал в хиляди случаи.

Всички болести се коренят в различно облагане на тялото с болестни вещества, с други думи, само една болест, която се проявява в различни форми затова е нужен и само един начин на лекуване.
Всички налични форми на тази една болест/както видяхме, са само лечебни усилия на тялото.

СЪЩЕСТВЕНОТО Е ДА НЕ ГИ ПОДПУШВАМЕ И ПРАВИМ ЛАТЕНТНИ, КАКТО МЕДИЦИНАТА, А СЪДЕЙСТВАМЕ НА ТЯЛОТО ДА ЗАВЪРШИ ТАЗИ ЛЕЧЕБНА КРИЗА БЪРЗО И БЕЗОПАСНО.

Само така болният може да оздравее напълно. Потиснатите или превърнати в латентно (дремещо) състояние болести се усилват все повече и повече и стават неизлечими, понеже чуждото вещество не бездейства в тялото, а е подхвърлено на постоянни промени.

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НЕОБХОДИМАТА ПРИ ВСИЧКИ БОЛЕСТИ ДИЕТА.
Тя трябва да е така нагодена, че в тялото да не попадат нови замърсяващи вещества и да не се усилва ферментацията.
( Подробности за храненето са дадени в раздела „Какво да ядем и пием")

Понеже организмът развива усилена дейност във вътрешността, не трябва да го претоварваме с нова работа.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРИДЪРЖАМЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ПРИНЦИП: НА БОЛНИЯ ДА СЕ ДАВА МАЛКО ХРАНА И ДА НЕ СЕ ПРИНУЖДАВА ДА СЕ ХРАНИ И ПИЕ, ДОКАТО НЕ ПОЧУВСТВА НУЖДА ОТ ХРАНА.

Искам да се спра и на опасността от зараза чрез общуване с болни.
Никоя остра болест (треска) не е мислима, ако тя не се предхожда от хронично болестно състояние, изразено в облагане на тялото с чужди вещества.
Затова и то е най-опасното. Пренасяне на това хронично болестно състояние може да стане, разбира се, само по наследствен път, затова във всички случаи, Където родителите са били обложени, имаме и сигурно наследствено предаване на чуждо вещество. Щом се убедим, че децата наследяват всички външни форми - очи, уши, цвят на кожа и т. н., ще ни стане ясно, че облагането се предава на децата главно от страна на майката.

КАКТО СПОМЕНАХ ПОЯВАТА НА ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ С НАСЛЕДСТВЕНО ОБЛАГАНЕ.

Друг въпрос е дали и острите (придружени от възпаление) болести могат да се пренасят от едно лице върху друго. На него може да се отговори положително или отрицателно.

Напълно здравият, т.е. необложеният, организъм не може да се зарази дори ако в него попаднат бацили. У обложения обаче бацилите могат да послужат като подбуда за ферментацията, 'както попадането на искра в барут, особено когато външната температура благоприятства развоя на ферментацията. При слабо облагане и опасността е малка

По време на острите болести чуждите вещества постоянно ферментират и напускат тялото. Този процес е много усилен, когато болният оздравее, т.е. когато тялото успее да прогони чуждите вещества чрез отделителните органи. Затова се случва заразяването да става най-лесно от оздравяващи болни. Ще поясня с пример как става самото заразяване.

Когато поставим едно лесно ферментиращо вещество, например квас, във ферментация и в това ферментиращо състояние го прибавим към други, лесно ферментиращи вещества, например тесто, мляко и др., те при благоприятна температура също така лесно изпадат във ферментация.

В случая квасът, който сам по себе си е ферментиращ продукт, пренася ферментацията върху тестото или млякото. Млякото се сгъстява или вкисва.

При заразата ферментационните вещества, които играят ролята на кваса, са издишванията и изпражненията на самия болен. Щом попаднат в тялото на някой обложен с чужди вещества човек и се задържат, т.е. не бъдат отново изхвърлени, те действат на намиращите се в тялото чужди вещества, както квасът върху тестото или подквасата върху млякото, т.е. предизвикват ферментация.

По този начин се заражда и в другото тяло същата ферментация, а заедно с нея и същото болестно състояние както първото.

Целият този заразителен процес, строго казано, е само инжектиране на ферментиращо вещество в друго тяло по естествени пътища в естествено разредяване.

Повтарям, че причиняващото ферментация вещество може да причини ферментация само там, където има отложено достатъчно количество чужди вещества в латентно състояние.

На опасността да се зарази от остра болест е изложен само онзи, който е достатъчно обложен с чужди вещества, или изразено на научен език - който е предразположен.

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТОВА ЕСТЕСТВЕНО ИНЖЕКТИРАНЕ НА БОЛЕСТНОТО ВЕЩЕСТВО И НА ИЗКУСТВЕНОТО (ЧРЕЗ СЕРУМИ) СЕ СЪСТОИ САМО В РАЗЛИЧИЕТО НА ИНЖЕКЦИОННОТО ВЕЩЕСТВО И НЕГОВАТА ГЪСТОТА.

Според законите на хомеопатията всички вещества въздействат най-ефикасно в разредено състояние, затова и чуждото вещество в естествена гъстота действа най-силно там, където намери благоприятна почва.

ИНЖЕКЦИОННАТА ОТРОВА В АЛОПАТИЧНА ДОЗА  ДЕЙСТВА, КАКТО ВСИЧКИ АЛОПАТИЧНИ СРЕДСТВА  - ПАРАЛИЗИРАЩО ВЪРХУ ЖИЗНЕНАТА СИЛА НА ТЯЛОТО, Т.Е. ОТНЕМА ОНАЗИ СИЛА, ОТ КОЯТО ТО СЕ НУЖДАЕ, ЗА ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА, И ПО ТОЗИ НАЧИН ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВЛОШАВА ХРОНИЧНОТО БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ.

Доказателство за това е бързото увеличение на болестите и на болестните случаи след въвеждането на Ваксинацията и инжектирането.

И всички останали противотрескави средства-хининът, антипиринът, антифибринът, морфинът и т.н., въздействат по същия начин -парализират всички лечебни усилия на тялото и го довеждат дотам, че ферментирането на чуждите вещества упада или съвсем престава. Затова се появяват непознатите по-рано болести като рак, силна нервност, полуда, сифилис, туберкулоза, скрофули и др.
Тялото се облага все повече и повече с чужди вещества, без да намери сили да ги отстрани чрез някаква остра лечебна криза.

ПРИ СПОМЕНАТИТЕ БОЛЕСТИ ОБЛАГАНЕТО Е СТИГНАЛО КРАЙНИЯ ПРЕДЕЛ, ТАКА ЧЕ ПЪЛНОТО ИЗЛЕКУВАНЕ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ Е ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО.

По този начин лекарствата като хинина, антифибрина, антипирина, фенацитина и т.н., които имат свойството най-бързо да потушават треската, са станали най- обичаните противотрескави средства за лекарите.
СПОРЕД НАШЕТО ГЛЕДИЩЕ ТЕ СА НАЙ-ОПАСНИТЕ И ВРЕДНИ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВЕТО.

Ще добавя още едно наблюдение. Всички знаем, че медицината търси все нови и нови лекарства, понеже изпитаните се оказват все по-неефикасни.

Достатъчно е да си спомним някогашното сляпо Въодушевление от туберкулинните инжекции. И все пак нито един болен не е истински излекуван с туберкулин.

ТАКАВА ГАВРА С НАЙ-ЦЕННОТО - ЗДРАВЕТО, СВЕТЪТ НЕ БЕ ВИЖДАЛ. ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ В НАЧАЛОТО ВСЯКО НОВО ЛЕКАРСТВО ПАРАЛИЗИРА ЖИЗНЕНАТА СИЛА.
С течение на времето обаче тялото така привиква спрямо него, че престава да реагира.
Тогава се прибягва до друго, по-силно действащо, за да се парализира още повече тялото, докато най-после ферментационният процес не може с нищо да се спре и унищожава живота.
Следният пример пояснява казаното.

ВСЕКИ ЗАПОЧВАЩ ПУШАЧ В НАЧАЛОТО ВОДИ БОРБА СЪС СТОМАХА СИ, ДОКАТО ТОЙ СТАНЕ БЕЗЧУВСТВЕН КЪМ НИКОТИНОВАТА ОТРОВА. В НАЧАЛОТО СТОМАХЪТ ПРИТЕЖАВА ДОСТАТЪЧНО ЖИЗНЕНА СИЛА, ЗА ДА СЕ ЗАЩИТИ УСПЕШНО ОТ ОТРОВАТА. СКОРО ОБАЧЕ ТАЗИ СИЛА СЕ ПАРАЛИЗИРА И ПОСЛЕДИЦАТА Е ПЪЛНО ПРИТЪПЯВАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ. СЕГА ВЕЧЕ Е НУЖНА ПО-СИЛНА ОТРОВА, ЗА ДА СЕ ВЪЗБУДИ СТОМАХЪТ КЪМ РЕАКЦИЯ.

Често чуваме за голямо учудване от започващите пушачи да си обясняват непонасянето на тютюневия дим с това, че стомахът им е още слаб и че когато свикне, ще започне да понася пушенето.

ИСТИНАТА Е ТЪКМО ОБРАТНОТО ОБСТОЯТЕЛСТВО. ЧЕ СТОМАХЪТ СЕ БОРИ С НИКОТИНА, ПОКАЗВА, ЧЕ ТОЙ ПРИТЕЖАВА ДОСТАТЪЧНО ЖИЗНЕНА СИЛА, Т.Е. СПОСОБЕН Е ДА СЕ СПРАВИ С ОТРОВАТА. ЗАПОЧНЕ ЛИ ОБАЧЕ БЕЗРОПОТНО ДА ПОНАСЯ ДИМА, НЯКОГАШНАТА МУ ВРОДЕНА ЖИЗНЕНА СИЛА ВЕЧЕ Е ОТСЛАБНАЛА.

При това голямо латентно облагане тялото се нуждае от много по-силни външни въздействия, целящи да предизвикат прогонване на чуждите вещества, понеже жизнената му сила е отслабена. В какво се състоят тези външни въздействия, вече казах. В повечето случаи такъв повод е промяната на времето, затова големите епидемии винаги се явяват след студени зими.

За да поясня, ще си послужа с още няколко сравнения. Ако вземем бутилка с бира и го поставим в тъмна студена изба, ще забележим, че ферментацията не се развива така бързо. Щом обаче изнесем бутилка на светлина при по-висока температура, тя веднага започва, при все че бутилката е затворена.
В случая няма бацили или микроби, които да я предизвикат. Тя се дължи само на светлината и топлината.

Едновременно със започване на ферментацията се променя и външният вид на бирата - в началото бистра, постепенно тя потъмнява. Бацилите, които бихме намерили в нея, са продукт на самата ферментация.


Същото става и във въздуха. Един ден небето е съвсем синьо, а на следващия - покрито с тъмни облаци. Знаем, че невидимите пари във въздуха се сгъстяват и превръщат в облаци при понижаване на температурата.

Съобразно степента на захлаждането имаме мъгла, дъжд, град или сняг. Всички те са видоизменени продукти на водата. В блатистите тропични области изпаренията на ферментацията в блатата постоянно запълват въздуха, така че едно кратковременно престояване там е достатъчно да предизвика треска, т.е. ферментация в обложения с чужди вещества организъм.

БЛАТНИТЕ ИЗПАРЕНИЯ ВЪЗДЕЙСТВАТ НА ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА В ТЯЛОТО, КАКТО КВАСЪТ НА ТЕСТОТО, Т.Е. ПРЕДИЗВИКВАТ ФЕРМЕНТАЦИЯ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН, МАКАР И НЕ ТАКА СИЛНО, ВЪЗДЕЙСТВАТ ВСИЧКИ ЗАСТОЯЛИ ВОДИ У НАС.

Достатъчно е само да видим разликата между бистрите планински езера, в които ферментацията е невъзможна, каменистите им дъна и мътните полски езера.

Понякога те са бистри, но при всяка промяна на температурата в тях се заражда ферментация, изхождаща от дъното -водата потъмнява и започва да мирише.

Стоящите води с тинести дъна от блатата благодарение на промяната на времето претърпяват един вид ферментация и, от своя страна,предизвикват такава и в други вещества.

Това деление звено ясно се забелязва през зимата и лятото. Зиме блатистите стоящи води са бистри, понеже студът прекъсва ферментацията, а лете те са мътни и зловонни, понеже горещината й помага.

БИХМЕ ЗАПИТАЛИ КАК ДА СИ ОБЯСНИМ ПОЯВАТА НА ДАДЕНА ЕПИДЕМИЯ ТАМ, КЪДЕТО ПРЯКАТА ЗАРАЗА ИЗГЛЕЖДА НЕВЪЗМОЖНА?

Както казах, епидемиите са невъзможни там, където няма организми, обложени с чужди вещества. Епидемии се явяват всяка година, макар и не в такъв размер, в какъвто върлуваше инфлуенцата в началото на 1890 година.

Всяка година в определен период върлуват шарка, скарлатина, дифтерит, лоша кашлица, хрема, инфлуенца и т.н.
В равномерността на човешкия живот се крие и известна равномерност в неговото количествено и качествено облагане с чужди вещества.

Въздейства ли един и същ момент върху тези вещества, т.е. настъпи ли чрез външната температура една равномерна възбуда на жизнената сила на тялото, то се опитва чрез равномерно лечебно усилие (треска) да се освободи от чуждите вещества.

Където има равномерно облагане у редица индивиди, същият повод оказва едновременно едно и също въздействие у мнозина и се явява епидемия. При това не трябва да забравяме, че и при епидемиите отделните болестни случаи никога не си съвпадат, а протичат винаги по индивидуален път. Когато дадена епидемия, както видяхме при инфлуенцата, избухне днес тук, а утре там, това се дължи на промяната на времето.

При такива болести става същото, както при бурята, която също така се явява „епидемично" - днес тук, утре там. Обаче явили се веднъж епидемията, заразяването става вече по описания начин и взема все по-широки и по-широки размери.

Общо казано, големите епидемии напоследък станаха рядкост. Това, както казах, се дължи на обстоятелството, че жизнените сили на организма се парализират все с нови и нови лекарства, така че при всички по-големи епидемично явяващи се лечебни кризи организмът намира нужната сила само Когато получи особено силна възбуда отвън.

СЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВА СЕ Е ЯВИЛО СЕРИОЗНО ОБЩО ХРОНИЧНО (ЛАТЕНТНО) БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ.
НЕ СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ ТОВА ОПАСНО СЪСТОЯНИЕ ЩЕ БЪДЕ ДОБРЕ РАЗБРАНО.
Заключенията от тези разсъждения са следните.
1,    Пренасянето на болестите при хроничното състояние (от родители върху деца) се дължи единствено на облагането с чужди вещества. Който иска да избегне това, трябва да се погрижи преди всичко за отстраняването на тези вещества. Това пренасяне на чуждото вещество е най-лошото разпространение на болестите, понеже е нещо обикновено. А заразата от някое лице, страдащо от остра болест, става само когато другото тяло е предразположено.
По-малкото или по-голямото латентно облагане на тялото с чужди вещества може да се познае чрез науката за лицеизраза.
2.    При заразяването с остри болести те минават чрез пренасяне на ферментиращи вещества от
едно лице върху друго главно чрез въздуха. Това обаче е невъзможно, ако няма отложени чужди вещества (предразположение) в другото тяло, понеже болестта се заражда само чрез ферментиране  на тези вещества.
ЕТО ЗАЩО ЧИСТИЯТ И СВЕЖ ВЪЗДУХ Е ПЪРВОТО УСЛОВИЕ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ. ДА СЕ СДОБИЕМ С ТАКЪВ ПО ДРУГ НАЧИН ОСВЕН ЧРЕЗ ОТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЕЦА ИЛИ ЧРЕЗ ДОБРО ПРОВЕТРЯВАНЕ, Е НЕВЪЗМОЖНО.

Всички употребявани за целта парфюми и дезинфекционни средства не прогонват чуждите вещества, а само допринасят за влошаване качеството на въздуха.

ОСВЕН ТОВА ТЕ ВЪЗДЕЙСТВАТ ПАРАЛИЗИРАЩО ВЪРХУ СТРАЖА НА ЗДРАВЕТО - НОСА, И ГО ПРАВЯТ НЕЧУВСТВИТЕЛЕН СПРЯМО ВСЯКО ЗЛОВОННО ИЗПАРЕНИЕ НА БОЛНИЯ, Т.Е. ВЪЗДЕЙСТВАТ ТОЧНО КАКТО ЛЕКАРСТВАТА - НЕ В ДОБРИЯ, А В ЛОШИЯ СМИСЪЛ - ВЛОШАВАЩО.

МОЖЕМ ДА СЕ ОПИТАМЕ ДА УНИЩОЖИМ ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗДУХА ЧРЕЗ ОТРОВИ, ОБАЧЕ НИКОГА НЕ ЩЕ УСПЕЕМ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ФЕРМЕНТАЦИЯТА НА ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА В ТЯЛОТО.

Дезинфекцията е напразно усилие. Ефикасно средство е само онова, което пречиства тялото и отстранява чуждите вещества - предразположението.

ТО ВЕЧЕ ВИ Е ИЗВЕСТНО - КОРЕМООБТРИВНА ТОПЛА БАНЯ, ОБТРИВНОСЕДЯЩАТА БАНЯ И ПАРНАТА БАНЯ. ПРИ ЛЕКУВАНЕ НА БОЛНИ СЪМ ПРИНУДЕН ДА ВДИШВАМ ИЗПАРЕНИЯТА ИМ. И ПРИ СЛЕДВАЩАТА БАНЯ, КОЯТО ПРАВЯ, КОНСТАТИРАМ СЪЩАТА МИРИЗМА, САМО ЧЕ В ПО-СЛАБА СТЕПЕН, ОТКОЛКОТО СЪМ КОНСТАТИРАЛ ПРИ БОЛНИЯ - ЯВНО ДОКАЗАТЕЛСТВО КАК ЧРЕЗ БАНЯТА ТЯЛОТО ПРИДОБИВА СИЛА ДА ОТСТРАНИ БОЛЕСТНАТА ОТРОВА.
3. Това просто средство ни предпазва от всяка епидемия, понеже отстранява чуждите вещества (предразположението) от тялото. Без това „предразположение" е невъзможна никаква болест, дори епидемична.

Поясних как пренасянето на болестите във всички случаи е възможно само там, където има отложени чужди вещества. Без тях болестта е немислима, а без болест няма и зараза. Всяко облагане на тялото е вътрешно омърсяване.

СЛЕДОВАТЕЛНО, КОЙТО СЕ ГРИЖИ ЗА ВЪТРЕШНАТА СИ, А НЕ САМО ЗА ВЪНШНАТА СИ ЧИСТОТА, Е НЕДОСЕГАЕМ ЗА ВСЯКА ЗАРАЗА. САМО ЧИСТОТАТА ЛЕКУВА.

Зад разните болести ние сме склонни да подозираме разни причини и забравяме, че зад различните форми в природата се крие един и същ по същество закон.

ЗНАЕЙКИ ТОВА И ПРЕЦЕНЯВАЙКИ МЕРКИТЕ, КОИТО ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА ВЗЕМА ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ, ДИФТЕРИТА, ШАРКАТА, ХОЛЕРАТА, НЕ МОЖЕМ ДА НЕ ИЗПИТАМЕ ЧУВСТВО НА СЪСТРАДАНИЕ КЪМ ТЕЗИ, ЧИИТО КЪЩИ, ОБЯВЕНИ ОТ ВЛАСТИТЕ ЗА ЗАРАЗЕНИ, СА ИЗОЛИРАНИ И ИЗПЪЛНЕНИ С МИРИЗМА НА КАРБОЛ.

Мъчително е да четем ден след ден във вестниците как цели параходи напразно пазят карантина със седмици. Който като мене се е занимавал дълго с лекуване на болести, трябва да има съвсем друга представа за опасността от заразата.

Виждал съм деца, страдащи от дифтерит, скарлатина, шарка, да спят в едно легло с братчетата и сестричетата си, понеже условията не позволяваха да се отделят, без да се заразят, тъй като нямат предразположение, т.е. липсва онова облагане, което съставлява благоприятна почва, за да се развие болестта.

В други семейства съм виждал децата да се разболяват едно след друго от скарлатина, дифтерит и шарка, при все че бяха взети всички мерки, препоръчани от медицината.

На много родители съм предсказвал, че макар и само едното дете да е болно, и другите ще се разболеят, понеже и те са предразположени, както откривах чрез науката за лицеизраза. Предричането ми се сбъдваше във всички случаи.

ТОВА ЯСНО ПОКАЗВА, ЧЕ НЯМА НИЩО ПО-НЕРАЗУМНО ОТ МЕРКИТЕ, КОИТО МЕДИЦИНАТА ВЗЕМА ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ. ТРЯБВА САМО ДА СЕ ВГЛЕДАМЕ В ПРИРОДАТА, ЗА ДА СЕ УБЕДИМ ЧЕ Е ТАКА.

Виждаме в гората едно дърво, проядено от червеи и лишеи, докато до него друго - младо и силно гордо се извисява, необезпокоявано от паразити. Ако в него имаше болестни зародиши, то сигурно нямаше да бъде пощадено от червеите, обаче ние го виждаме здраво и силно.

Върху него не могат да се задържат паразити, понеже не намират благоприятна почва.

Дано казаното за опасността от заразата бъде добре разбрано и да проникне сред широките народни маси, за да изчезнат заблудите, насаждани с векове от официалната медицина. Стане ли това, ние не ще се слисваме толкова много, когато избухне някоя епидемия, а спокойно и уверено ще пристъпваме към изкореняването й.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ-Луи Куне

При днешното раболепно подчинение на авторитети и безкритично възприемане на многото нелепици, които ни се поднасят под етикета „култура", не е странно, че очебийни истини, с каквито са осеяни от край до край съчиненията на Куне, биват отминавани с пренебрежение.

Ние сме така механизирани в съвременния изкуствен живот, че дирим истината там, където я няма - зад заслепяващия блясък на сложни апарати и зад гръмките фрази и недостъпните названия. Ако Куне бе дипломиран учен, участта на учението му за болестите несъмнено щеше да е по-завидна, той отдавна щеше да се наложи в лекарския свят, поне що се отнася до „чуждите вещества", до замърсяването на организма като една от съществените причини за заболяването.

Горната забележка смятам за необходима, за да не попадне читателят в предразсъдъците и в прибързаните критики, които се сипят върху учението на Куне. Когато го преценяваме, не трябва да съдим по неумелите опити на стигнали до гроба болни. Лекомислено е да приемаме за недостатък на едно учение това, за което е виновна само личността, неумееща да си служи с него. Нима обстоятелството, че неопитни стават жертва на сериозни възпаления и разстройства вследствие продължително и неумело излагане тялото си на слънчевите лъчи, говори във вреда на слънцелекуването?

Законите на природата са едни и същи навсякъде и за всекиго. Не са те тези, които се съобразяват със състоянието и особеностите на организма ни. Напротив, ние трябва добре да ги проучим и преценим, преди да пристъпим към използване лечебните сили на природата. Само по пътя на сигурната себепреценка и умелото използване на лечебните закони и при наличността на един жизнеспособен организъм можем да разчитаме на успешни и трайни лечебни резултати.

Необмислените случайни опити сигурно завършват с неуспех и разочарования и, разбира се, хвърлят сянка върху това, което трябва да разглеждаме само като истина, като изходна точка на постъпките си.

С това съвсем не искам да изтъкна теорията на Куне като изчерпваща сложния въпрос за появата и лекуването на болестите. Всеки от представителите на природния лечебен метод, между които Куне заема несъмнено завидно място, е съумял да го изследва само отчасти. Задоволителен поглед и правилна преценка върху природния лечебен метод в досегашното му развитие можем да имаме само когато проучим всички съставляващи го лечебни методи. Във всеки от последните, доколкото почива на природни закони, има нещо ценно. Методът на г-н Куне е само звено от общата верига. Колкото и да е „ненаучен" според тези, които съдят за научността на дадена теория по броя на томовете и формулите, той има утвърдено място в лечебната съкровищница.

eXTReMe Tracker