|
Share

Нашето Слънце получава енергията си от Централното Слънце на нашата видима Вселена,като по-голямата част от eнергията се консумира от нашето Слънце и сравнително малка част от нея отива на планетите. Енергиите, които Земята приема от Слънцето, значително се преобразяват.

Като проникнат в земните пластове, последните поглъщат от тях всички хранителни елементи и остава само това, което не може да се ползва. Така преобразени, тези енергии вече не са полезни за развитието и затова се изпращат в космическото пространство и оттам по известни пътища пак на Слънцето. То, от своя страна, ги препраща към централното Слънце за по-нататъшна преработка, за да добият своя първоначален ритъм.

Слънчевата енергия слиза върху Земята като обширна струя, опасва я от северния полюс към южния и се повръща пак към Слънцето. Когато растенията усетят, че тaзи енергия почва да се проявява и да приижда към Земята, те напъпват, приготовляват се, а като се усили тя, те се разлистват и най-сетне се разцъфтяват и забързват, Като се стремят да съберат всичката тази енергия, за да се оплодотворят.

Трябва да имаме предвид следния закон: ние сме част от земния организъм и затова, когато земният организъм приема, и човешкият организъм приема, и обратно. Затова именно най-силно действащи са първите слънчеви лъчи. Тогава човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите енергии. Сутрин има всякога повече прана, или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава организмът поглъща най-много и най-мощни положителни енергии.

Като физическо същество човек трябва да прави упражнения - нищо повече. Той трябва да става рано сутрин, да излиза навън на чист въздух, да посреща първите слънчеви лъчи, които съдържат специфична енергия, полезна за всички живи организми. Който се лени да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето, той нищо няма да придобие.

През всички годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво. Земята (дадено място) в началото на пролетта е повече отрицателна и затова най-много приема. Ето защо през пролетта слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март нататък Земята постепенно става положителна. През лятото тя е положителна и затова приема по-малко. И летните лъчи действат, но по-слабо.

През пролетта и лятото има прилив на енергия към Земята, а есен и зима - отлив. Затова най-благоприятното влияние на Слънцето започва от 22 март.

Пролетно и лятно Време от 22 март всяка година препоръчително е да се ляга и да се става рано, за да се посреща Слънцето и да приеме човек своя дял от него, тъй както пчелите събират нектар от цветята. Всеки трябва да прави опити ред години, за да се убеди в тази истина.

Слънчевата енергия минава всеки ден през 4 периода: от 12 ч среднощ до 12 ч на пладне има прилив на слънчева енергия, а от 12 ч на пладне до 12 ч среднощ има отлив. Приливът дохожда до най-високата си точка при изгрева на Слънцето. Този прилив е най-силен и Животворен. Той постепенно намалява до пладне. След това започва отливът, който е най-силен при залез.

Колкото Земята е по-отрицателна, толкова възприемателната й способност на положителната слънчева енергия е по-голяма, и обратно. От полунощ до обед Земята (за дадено място) е отрицателна и затова възприема повече, от обед до полунощ е положителна и затова дава повече. От полунощ Земята започва да изпуща в космическото пространство отрицателна енергия, а приема от Слънцето положителна. След обед земята изпуща в космическото пространство положителна енергия и постепенно става отрицателна. Сутрин при изгрев Земята е най-отрицателна, т. е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева.

Един от трудните въпроси е да можете да регулирате вашите енергии. Тия енергии идват от центъра на Земята, вървят по гръбначния стълб и във вид на едно голямо течение нахлуват към централната мозъчна система. Върху тия течения съвременния свят е изгубил своя контрол. Има и друго едно течение, което иде от Слънцето. То върви по обратна посока - от мозъка към симпатичната нервна система или към стомаха.

Преди изгрев лъчите, които се пречупват през атмосферата, имат влияние повече върху мозъка. Във време на изгрева лъчите на Слънцето, които идат по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувствителност. А колкото наближава пладне, същите лъчи имат влияние върху храносмилателната ни система. Затова лечебността на слънчевата енергия е различна: преди изгрев - за подобрение на мозъчната нервна система, а от 9 до 12 ч - за уякчаване на стомаха. След обяд изобщо слънчевата енергия има малки целебни резултати. Причината за тази разлика е в различната възприемател-на способност на Земята и на човешкия организъм.

Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа. Към обяд лъчите са много силни и не действуват добре върху човешкия организъм.

Ранните слънчеви лъчи действуват добре върху анемични хора,

Може да излагате на слънце цялото си тяло. Слънчевите бани ще правите сутрин от 8 до 10 часа. Тези бани произвеждат ефект върху гръбначния стълб, мозъка, дробовете. Мозъкът е като батерия. Щом тази батерия започне да възприема, щом пълненето - със слънева енергия става правилно, тя после я разпраща към всички части на тялото и тази енергия започва да лекува.
Колкото повече слънчева светлина приемете в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетизъм ще се развие във вас.

Като изучавате влиянието на светлината, ще забележите, че има часове през деня, когато Слънцето изпраща на Земята благотворни лъчи, главно сутрин до обед. Има часове през деня, когато слънчевите лъчи не се отразяват благотворно върху организмите. Това са така наречените черни, негативни лъчи.
Човек може да се излага на слънчевите лъчи през всяко време на деня, но умът му трябва да бъде съсредоточен, положителен, да възприема само положителните лъчи на Слънцето. Ще се концентрирате, но ще пазите да не заспите.
С черните, отрицателни вълни на Слънцето идат и земни вълни, които се отразяват вредно върху организма на човека. Докато научите законите на ограждането да се пазите от тези вълни, добре е да се греете на слънцето през ранните часове, най-късно до обед.
Пазете се от следобедните слънчеви лъчи. Когато искате да се лекувате със слънчевите лъчи, най-добри часове са от 8 до 10 часа.

Енергиите, Които излизат от Слънцето, крият в себе си запас от жизнени сили, от лечебни енергии. Иска ли човек разумно да използва енергиите на Слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните слънчеви лъчи, още преди изгряването на Слънцето. Енергиите, които ще приеме по това време, се равняват на енергиите, които би приел, ако се излага цял ден на Слънцето. Даже и в облачно време можете да излизате преди изгряването на Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите жизнени енергии минават през тях.

Никаква външна сила не е в състояние да противодейства на слънчевите енергии.

Ето защо на всички анемични и слаби хора препоръчвам при всяко време да излизат вън половин час преди изгрева на Слънцето, да възприемат ранните слънчеви енергии. Зората дава на човека такива енергии, каквито никоя друга сила не е в състояние да му даде.

Излагайте гърба си на Слънце и когато сте разположени, и когато сте неразположени и наблюдавайте какви резултати ще имате в единия и в другия случай. При това човек трябва да знае през кои часове на деня да се излага на Слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи. Когато човек е принуден да се излага по всяко време на Слънце, за да се предпазва от вредните лъчи на Слънцето, той трябва да носи шапка във форма на многоъгълник, за да пречупва вредните слънчеви лъчи.

Ако можете от сутрин до обед да издържиш на Слънцето, вие сте здрави. Ако не можете да издържаш дълго време на Слънце, вие не сте здрави.

Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните сльнчеви лъчи.

Когато искате да придобиете вътрешен мир,излагайте гърба си на залязващото слънце.

Често съм казвал, че човек трябва да разговаря със светлината. Боли те гърбът. Изложи гърба си на слънце, на светлината, мисли за нея, за това, което съдържа, и болката ще изчезне.

Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия месец април и май до 22 юни.

Планинските слънчеви бани са за предпочитане, понеже ритъмът на слънчевите лъчи не е нарушен от астралния мисловен облак, който обгръща града.

Много от болестите се лекуват със слънчевата енергия. При това, доказано е, че всяка болест има определено време, Когато се лекува. Някои болести се лекуват през май, други - през юни, Юли, изобщо през цялата година.

Излизайте всяка сутрин на Слънце, като излагате гърба си най-напред на юг, после малко на север, малко на изток и постойте така един час от 7 до 8 ч сутринта. Отправете ума си към Господа и кажете: „Господи, просвети моя ум. Дай здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен." След това започнете да мислите върху най-хубавите неща, които знаете. Направете този опит за цяла година. Ще видите, че 99 процента вашият опит ще бъде сполучлив.

Когато правите слънчеви бани, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено, да не мислите за странични неща. Можем да си служим със следната формула, която да изговаряме често през време на слънчевите бани: „Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. То е израз на Божията любов към нас. Благодаря Ти."

За да се излекува един неврастеник, трябва да излиза сутрин рано при зазоряване и да си обръща гърба към изток. А който е здрав, и прави това, ще си кали нервната система.

Туберкулозата се лекува с чист въздух, а също така и със слънчевите лъчи. Болните трябва да излагат гърба и гърдите си на слънце в продължение най-малко на 1-2, 3-4 месеца, за да видят какъв преврат ще произведе Слънцето в тях. В това време обаче умът трябва да бъде съсредоточен. Кажи: „Господи, помогни ми да изпълня Твоята воля, да Ти служа."

Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм в ставите си или пък някакви подутини в корема си, направете си някаква веранда, тераса, изложена към Слънцето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си до пояса, легнете на едно легло с главата на север, а краката на Юг, изложете гърдите си на Слънцето, като пазите главата си от него, и стойте така 1/2 час, после 1/2 час гърба, 1/2 час пак гърдите, 1/2 час гърба и т. н., докато се изпотите. Ако направите 20-30-40 такива бани, всичко ще ви мине - и екзема, и ревматизъм ще изчезнат.

Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или яснозелени дрехи - тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на открито място, завийте се с тънка мушама. Когато се лекувате по този начин, трябва да съсредоточите мисълта си да се излекувате направо от Природата. Чернота, предизвикана от слънчевите лъчи, показва, че Слънцето е извлякло от организма на човека всички утайки, нечистотии, всичката гъста материя. Ако човек не почернява, тази гъста материя остава в организма и създава ред болезнени състояния. Ако почернявате на Слънцето, значи сте акумулирали неговите енергии.

РАБОТА С ЦВЕТОВЕТЕ

I.Значение на цветовете
Действието на цветовете зависи от техните трептения, от октавата към която принадлежат. Колкото средата, през която те минават , е по-финна, по-чиста, толкова са по-ясни,по-светли и резултатът от действието им е по-добър, както в органическо , така и в психическо отношение. Ето защо проявата им в различните среди е различна и от там и значението им е различно. Цветовете имат висше и нисше проявление и от човека зависи кой цвят ще привлече в своята аура – висшия или нисшия. Учителят казва: "Когато един човек има възвишена идея в живота си, когато иска да живее за Бога,тогава той привлича висшите цветове и те действуват благотворно върху неговото развитие".

Например под въздействието на червения цвят в него започва дасе влива Божествения живот, но ако един човек е егоист и служи само на себе си, Божествения живот ,който червеният цвят носи, не може да мине през него. Егоизмът е най-голямата преграда за проявяването на Божествения живот в човека. Тук е ключът за лекуването с цветните лъчи и тяхното използуване като средство за духовно развитие. Ако един човек иска да се лекува чрез цветовете, без да създаде отвътре условия за превличане на висшите цветове, които единствено действат лечебно, той няма да постигне никакъв съществен резултат. Преди всичко човек трябва душевно да се настрои така, че да стане добър проводник за висшите трептения на цветните лъчи, за да може да работи ползотворно с тях, същият закон имаме и при приемането и преработването на слънчеавата енергия в органическия свят.

Ето и някои основни качества ,които носят цветовете:

Червеният цвят носи утешение, мощ, победа, превъзмогване.
Червеният цвят е проява на един висш свят. Той е емблема на живота, който произтича от любовта в неговата първична проява. Затова червения цвят всякога носи животворни сили. В своята чиста проява той е толкова красив и деликатан, че ако само се докосне човек до него, ще придобие интензивните трептения на висшия живот. Но колкото червеният цвят слиза по-надолу от октава в октава, той става все по груб и по-груб. Във физическия свят червеният цвят започва да действа възбудително върху хората. На физическо поле той внася енергия, но засилва преди всичко борческите и разрушителни инстикти. Ето защо всички същества, които по един или друг начин са натрупали в организма си червената светлина в найната най-нисша проява , са извънредно активни и груби.

Чистият портокалов цвят произвежда благородно индивидуализиране. Подем на личното самучуствие и подтик за проява. Нечистият портокалов цвят подхранва щестлавието , самодоволството и егоизма.

Чистият жълт цвят внася вътрешно равновесие на мислите и чувствата. Той произвежда мир , тишина и спокойствие. Спомага за развитието на интелигентността и умствените способности. Ако е приет в нечист вид , той произвежда болезнени телесни състояния. Нарушава се и душевното равновесие. Засилват се личните чувства (напр. гордост).

Зеленият звят носи: растеж, развитие, изобилие, благополучие, спокойствие, надежда, мир, плодородие. Но възприемем ли го в нечист вид и вземе ли надмощие над другите цветове, той се отразава зле върху човека, събужда в него алчността, жаждата за частна собственост и осигуряване.

Ясносиният цвят в своите по-високи трептения внася духовен подем и разширяване на чувствата. Той събужда най-възвишените чувства в човека, окриля неговия идеализъм и вяра.Приет в малко количество в нечист вид той произвежда съмнение , безверие и малодушие.

Тъмносиният цвят в чист вид произвежда твърдост, решителност и устойчивост. В нечист вид той създава непостоянство.

Виолетовият цвят носи: сила, благост, почит, благолюбие, великодушие, щедрост, милосърдие и могъщество. В нечист вид той води до малодушие.

Аметистовият цвят носи: спасение,кротост,съвършенство, святост, поклонение, смирение,уединение.

Диамантовият цвят носи пълнота, чистота и съвершенство.

Белият цвят носи чистота и искреност. Чрез него човекът изразява готовността си да служи на Бога без никакви външни правила и методи.


За да можем да използуваме по-добре цветовете в духовната си работа, трябва да знаем, че всеки от тях съответсвтува на един ден, на една планета, на един час, на един музикален тон,на едно число.

Цвят Ден Планета Тон Число
червен вторник Марс до 9
портокалов неделя Слънце ре 1
жълт сряда Меркурий ми 5
зелен понеделник Луна фа 2
ясносин петък Венера сол 6
тъмносин четвъртък Юпитер ла 3
виолетов събота Сатурн си 7

 

Планетните часове се определят по следния начин:

Всеки ден е под влиянието на една планета. Първият час на деня започва с изгрева на слънцето и принадлежи на тази планета, която управлява деня. Например, ако е неделя, а слънцето изгрява в 6.00 часа и денят трае 12 часа , то времето от 6 до 7 часа ще бъде под влиянието на Слънцето,
7 до 8 ще бъде под влиянието на Марс
8 до 9 Юпитер
9 до 10 Сатурн
10 до 11 Луна
11 до 12 Меркурий
12 до 13 Венера
13 до 14 Отново Слънцето и т.н.

Ред на планетите:
Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер, Сатурн.
Планетните часове не са равни на обикновените часове, а зависят от дължината на деня. Денят започва с изгрева на слънцето и продължава до неговото залязване. Това време се разделя на 12 части, като всяка част представя един планетен час.

II. Лечение с цветове

Всяка болест може да се лекува със светлина – червена, зелена, синя, жълта, портокалова, виолетова – според болестта се избира и светлината.

Вземете една призма, поставете я на място добре осветено от слънцето, така че като застанете на 3-4 метра от нея , дъгата, която се образува да попадне на очите ви. Концентрирайте се върху желания цвят.

Ето с какви цветове се лекуват някои от болестите:

анемия – червен цвят
разстоен стомах – зелен цвят
разстроена нервна система – светлосин цвят
неврастения, силна чувствителност ( всяка сутрин обливане със сини лъчи на светлината върху главата, гърдите и стомаха)
за подпомагане на умственото развитие – жълт цвят
за физически разстеж – зелен цвят
против страх – портокалов цвят
за спокойствие – син цвят
при обезсърчаване – жълт цвят
при слаба вяра – син цвят
за придобиване на сила – виолетов цвят
при неразположение – розов цвят

III. Упражнения с цветовете

1. За да бъдете здрави, всеки ден , след изгрева на Слънцето ,се обличайте с цвета, съответствуващ на деня и часа.

2. Направете едно упражнение с вдишвания и издишвания , при което мислено възприемайте белия цвят. Той трябва да слиза отгоре ви като душ. Вдишванията трябва да стават ритмично и с движение на дясната ви ръка.
Бройте до четири. Вдигнете дясната си ръка нагоре и започнете упражнението. При първото броене вдишате и сваляте ръката си от А до В. При второто броене издишайте и движете ръката си наляво от В до С. При третото броене вдишайте и движете ръката си надясно , от С до D. При четвъртото броене издишайте и движете ръката си нагоре от D до А . При тия движения се образува човешкият крак .


3. Нека двама от вас да вземат две стъклени призми и в определен час от деня, всеки у дома си, да постави призмата в такова положение, че да получи слънчевия спектър. След това нека запомни добре цветовете, тяхната интензивност и широчината на полето. Щом схане добре тези неща, нека единият от тях силно да концентрира мисълта си върху някой от цветовете. Същото нещо да направи и другият. След известно наблюдение нека всеки да определи, дали е забелязал известна промяна върху някой от цветовете на спектъра. Ако наблюдателността е силно развита и у двамата, те ще забележат известна промяна в този цвят от спектъра, върху който именно всеки поотделно е концентрирал мисълта си. Колкото по-силна е била мисълта, толкова и промяната в цвята ше бъде по-ясна. Тя показва , че известна интелигентност е действала върху него. От този опит ще схванете как влияе светлината, която излиза от разумните същества.

eXTReMe Tracker