|
Share

•Светлината, която иде от Слънцето, докато достигне до нас, минава през четири плоскости от различна материя, дето претърпява различни пречупвания. И в нашия организъм става същото: слънчевата светлина преминава през четири плоскости, дето претърпява различни степени на пречупване.

Ето защо, когато светлината преминава през материята и се пречупва, същевременно тя намалява силата си. (19, 154)
•Като се излагаш 2-10 дни направо на Слънцето, почерняваш. То дава нещо, но и взема нещо. Понеже ние още не сме склонни да го разбираме, нашето естество е такова, че още не знаем как да възприемаме слънчевите лъчи, то ни хапе, гори. Причината за това е, че около нашата Земя се образува един черен пояс от изпаренията на нашите мисли, на нашите чувства, на нашите желания и вследствие на това се образуват тия палещи лъчи на Слънцето. Тъй че ние възприемаме слънчевите лъчи чрез отражение. (48, беседа, „И Земята ще се изпълни със знание“, 4)
•Един от трудните въпроси е да можете да регулирате вашите енергии. Тия енергии идват от центъра на Земята, вървят по гръбначния стълб и във вид на едно голямо течение нахлуват към централната мозъчна система. Върху тия течения съвременния свят е изгубил своята контрола. Има и друго едно течение, което иде от Слънцето. То върви по обратна посока - от мозъка към симпатичната нервна система или към стомаха. (68, беседа 33, 10)
•Умният човек, като вижда, че организмът му е лишен от известна енергия, той я събира от Слънцето. Той знае, че Слънцето може да набави всякакъв недоимък от енергия в човешкия организъм. (24, 84)
•Колкото повече слънчева светлина приемате в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетичност ще се развие във вас. (85, 46)
•Знаете ли колко много е спечелил всеки от вас, като е огрян един час от слънчевите лъчи? Той е спечелил за един час толкова богатство, което е равно на една кола, натоварена със злато на кюлчета. (113)
•Ако можеш от сутрин до обед да издържаш на Слънцето, ти си здрав човек. Ако не можеш да издържаш дълго време на Слънце, ти не си здрав човек. (129, 289)
•Когато човек тури ръцете си с дланите срещу Слънцето, това може да стопли цялото тяло, понеже топлината по нервите минава по цялото тяло. (113)
•Лицето ви отблъсква слънчевата енергия, вследствие на което това ви причинява известна неприятност. Космите винаги поглъщат слънчевата енергия, а тя трябва да се поглъща, за да бъдете винаги здрави. (2, 71)
•Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артериалната кръв. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. (110, 146-147)
•Трябва да имаме предвид следния закон: ние сме част от земния организъм и затова, когато земният организъм приема, и човешкият организъм приема, и обратно. Затова именно най-силно действащи са първите слънчеви лъчи. Тогава човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите енергии. Сутрин има всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава организмът поглъща най-много и най-мощни положителни енергии. (11, 6)
•Пролетно и лятно време от 22 март всяка година препоръчително е да се ляга и да се става рано, за да се посреща Слънцето и да приеме човек своя дял от него, тъй както пчелите събират нектар от цветята. Всеки трябва да прави опити ред години, за да се убеди в тази истина. (11, 11)
•Посрещайте светлината с Любов, за да се ползвате от нея. Не гледайте Слънцето, когато грее силно. Гледайте го сутрин, когато изгрява. При това има особен начин за възприемане на слънчевата светлина, не само чрез очите. Малко хора могат да използват правилно светлината, въздуха и водата. Повечето хора дишат само с дробовете си. Има и друг начин на дишане - чрез астралното тяло или чрез етерния двойник. (92, 52)
•Съвременният човек малко спира вниманието си на слънчевата енергия. Ще посрещнеш Слънцето гологлав, за да възприемеш слънчевата светлина. Ако децата ти са слаби, ще ги излагаш на Слънце. Много болести, много пороци се явяват поради липса на Светлина. (105, 97)
•Да посрещнеш изгрева на Слънцето, това подразбира да се свържеш съзнателно с него, да могат неговите сили да потекат през твоя организъм. Свърже ли се човек със Слънцето на физическия свят, едновременно с това той се свързва с още две слънца - със Слънцето на Духовния и със Слънцето на Божествения свят (149, 225-226)
•Като физическо същество човек трябва да прави упражнения - нищо повече. Той трябва да става рано сутрин, да излиза вън на чист въздух, да посреща първите слънчеви лъчи. които съдържат специфична енергия, полезна за всички живи организми. Който се лени да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето, той нищо няма да придобие. (62, 40)
•Ако при изгряването на Слънцето съзнавате, че възприемате повече от Божията Любов и от Божествения Живот, тогава слънчевата светлина ще има за вас лечебно действие. Не мислите ли и не съзнавате ли това нещо така, изгревът на Слънцето ще представя за вас чисто механически процес, който в нищо няма да ви ползва. (149, 6)
•Енергиите, които излизат от Слънцето, крият в себе си запас от жизнени сили. от лечебни енергии. Иска ли човек разумно да използва енергиите на Слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните слънчеви лъчи, още преди изгряването на Слънцето. Енергиите, които ще приеме по това време, се равняват на енергиите, които би приел, ако се излага цял ден на Слънцето. Даже и в облачно време можете да излизате преди изгряването на Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите жизнени енергии минават през тях. Никаква външна сила не е в състояние да противодейства на слънчевите енергии.
•Ето защо на всички анемични и слаби хора препоръчвам при всяко време да излизат вън половин час преди изгрева на Слънцето, да възприемат ранните слънчеви енергии. Зората дава на човека такива енергии, каквито никоя друга сила не е в състояние да му даде. (104, 67-68)
Много от болестите се лекуват със слънчевата енергия. При това, доказано е, че всяка болест има определено време, когато се лекува. Някои болести се лекуват през май, други - през юни, юли, изобщо през цялата година. (52, 106)
•Излизайте всяка сутрин на Слънце, като излагате гърба си най-напред на юг после малко на север, малко на изток и постойте така един час от 7 до 8 ч сутринта. Отправете ума си към Господа и кажете: „Господи, просвети моя ум. Дай здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен." След това започнете да мислите върху най-хубавите неща, които знаете. Направете този опит за цяла година. Ще видите, че деветдесет и девет процента вашият опит ще бъде сполучлив. (48, беседа „Ще се наситят", 33)
•Когато правите слънчеви бани, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено, да не мислите за странични неща. Можем да си служим със следната формула, която да изговаряме често през време на слънчевите бани: „Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения Живот, който ни изпращаш със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. То е израз на Божията Любов към нас. Благодаря Ти" (11З)
•Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир, излагайте гърба си на залязващото Слънце, а лицето си отправете на изток. (34, 402)
•За да се излекува един неврастеник, трябва да излиза сутрин рано при зазоряване и да си обръща гърба към изток. А който е здрав и прави това, ще си кали нервната система. (113)
•Най-първо, охтиката (туберкулозата) се лекува с чист въздух, а също така и със слънчевите лъчи. Колко пъти съм казвал на някои охтичави да излагат гърба и гърдите си на слънце в продължение най-малко на 1-2, 3-4 месеца, за да видят какъв преврат ще произведе Слънцето в тях. В това време обаче умът трябва да бъде съсредоточен. Кажи: „Господи, помогни ми да изпълня Твоята вота, да Ти служа" (48, беседа „Давам власт", 21)
•Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи. За да се лекува, човек трябва да прекарва слънчевите лъчи през известни призми. Тези призми могат да бъдат физически, а могат да бъдат и умствени. (42, 246)
•Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм в ставите си или пък някакви подутини в корема си, направете си някаква веранда, тераса, изложена към слънцето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си до пояса, легнете на един креват с главата на север, а краката на юг, изложете гърдите си на слънцето, като пазите главата си от него, и стойте така половин час, после половин час - гърба, половин час - пак гърдите, половин час - гърба и т.н., докато се изпотите. Ако направите 20-30-40 такива бани, всичко ще ви мине - и екзема, и ревматизъм ще изчезнат. (2, 82)
•Когато човек се лекува на слънце, той трябва да държи в ума си светли, чисти мисли. Той трябва да държи в ума си мисълта, че първоначално човек е бил здрав. Болестите са дошли отпосле. (24, 83)
•Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или яснозелени дрехи - тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на открито място, завийте се с тънка мушама. когато се лекувате по този начин, трябва да съсредоточите мисълта си да се излекувате направо от природата. (2, 105)
•Ако 2-3 месеца наред се излагате на слънчевите лъчи, кожата ви ще почернее. Радвайте се, че сте почернели. Почерняването показва, че слънцето може да ви лекува. Хора, които не почерняват от слънцето, не могат да се лекуват от него. (35, 78)
•Имаше едно момиченце в Княжево, което във времето на сраженията, на недоразуменията, които имаха българите през 1918 г., пострада, като в ръката му беше попаднало едно парче от шрапнел. Лекарите му направиха пет-шест операции, но не можаха да извадят шрапнела и най-после решиха да му отрежат ръката. Идат домашните при мене и ме питат:„Какво да правим?" Понеже зная какъв е ефектът на слънчевите лъчи върху желязото казвам: „Нека излага ръката си няколко месеца на слънце по 3-4 часа на ден.“ И наистина един ден, след 3-4 месеца последователно излагане, желязното парче от шрапнела се показа навън, падна и детето се освободи.
Слънцето произвежда електричество и магнетизъм и с това постепенно прави най-добрата операция. (4, 33)
•Аз казвам, че единственият най-добър хирург, когото познавам, това е Природата, това са слънчевите лъчи. Само те режат най-правилно - отрязват гнилото месо, без да закачат здравото. (31, 480)
•В бъдеще хората ще се лекуват само със слънчевите лъчи. Те ще знаят кои лъчи срещу какви болести и недъзи могат да се използват. (24, 167-168)
•Днес хората са в състояние да възприемат повече физическата енергия на Слънцето, отколкото духовната. В бъдеще, когато Шестата раса дойде на Земята, хората ще имат възможност да възприемат от Слънцето и духовната енергия. (37, 205)

6. Лечение с цветните лъчи на светлината

•Когато ние проучваме Битието, проучваме всъщност оня велик принцип на Живота, който е произвел Светлината, а Светлината сама по себе си е произвела всички последващи живи форми в Природата. (11, 78)
•Светлината се проявява чрез вибрации, но самите вибрации не са Светлината. И мисълта се проявява чрез мозъка, но мозъкът не създава мисълта. (14, 49)
•От какво се нуждае човек? Първо, човек се нуждае от Светлина. Той трябва да знае как да я възприема и как да я прилага. - "Волен съм". Болестта ти се дължи на недоимък от Светлина в организма ти. "Как да оздравея?" Като приемеш необходимата Светлина в себе си. Всяка болест се лекува със Светлина - червена, синя, жълта, портокалена, виолетова - според болестта се избира и светлината. Дали страдаш от недоимък или от излишък на Светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви - физически и психични. (125, 14)
•Когато човек се развива правилно, от лицето му излиза бяла, приятна светлина. Това показва, че душата на този човек е пробудена и с него ще можеш лесно да се споразумяваш. (48, беседа „Ще ме изявиш", 29)
•Колкото по-интелигентен е човек, толкова неговата Светлина е по-ясна. Ако интелигентността се намалява, Светлината придобива слабосинкав цвят, после бледожълт и т.н. По цвета се съди за степента на човешката интелигентност. Като дойдете до сърцето, дето е Любовта, там ще видите особено нежна краска - с розов цвят. Същевременно тя излъчва и приятна мека топлина. Най-после, като дойдете до волята, от човека излиза бяла светлина - цвят на добродетелите. Между три цвята - светъл, бял и розов - се преплитат останалите цветове. Това преплитане на цветовете представя човешката аура. По аурата ясновидецът познава докъде е достигнал човек в своето духовно и умствено развитие. (105, 160-161)
•Всяко растение е обвито със седем различни цвята, които се преплитат красиво и образуват неговата аура. (63, 318-319)
•Било е време, когато хората са виждали само три цвята, после - четири, пет, шест, а днес виждат седем цвята. Ще дойде ден, когато те ще виждат повече цветове от тия, които днес виждат. Те ще виждат цветовете под инфрачервената и над ултравиолетовата светлина. (42, 257)
•Човек познава само седем цвята на Светлината, без да подозира, че му предстои да открие още пет цвята. На Земята човек може да види само дванадесет цвята на Светлината. (35, 8)
•Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. Червеният цвят е свързан със силите на сърцето, портокаленият - със силите на ума, зеленият - със силите на волята, жълтият - със силите на душата, виолетовият - със силите на духа. (42, 332-333)
•Съвременните учени са успели да разложат светлината на седем цвята, които съставят първата гама. От тия седем цвята нагоре има по-високи гами със същите цветове, но по-фини. Ако човек концентрира ума си, изолира се от всички външни впечатления и се вглъби в себе си, той ще усети, че потъва в един гъст, непроницаем мрак. След това в него започва да изгрява, да се зазорява нещо и той се намира в Светлина, по-голяма от физическата. Тази Светлина може да се разложи на същите седем цвята, само че тоновете ù са по-меки и приятни. Като излезете от концентрирането, вие пак ще минете през същата тъмна зона. Всички хора, които умират, минават през тази тъмна зона. Без да е умрял, човек може да се излъчи, да отиде в тъмната зона. Ако излъчването е съзнателно, той пак може да се върне на физическия свят. (42, 244)
•Ако човек има повече от червената светлина, а другите светлини липсват, тогава той има предразположение да се гневи. (11, 74)
•И червеният цвят, от своя страна, е съставен от седем цвята с различна интензивност на вибриране, с различен брой вибрации. Човек с добре развито око може да различава седем краски на червения цвят и разумно да се ползва от тях. Тези краски са негативни и трябва да се превърнат в положителни. Те представят написана книга, която трябва да се разгадае. Който може да раздели седемте краски на червения цвят една от друга и да използва всяка от тях според нейните качества, той ще се почувства напълно ободрен. (45, 78)
•Изучавайте Светлината със седемте и краски. Седемте краски на Светлината представят седем пътища, през които човешкият ум е вървял в развитието си. Червеният цвят е врата, през която Животът влиза. Червеният цвят е израз на съзнателния живот на човека. Когато се разболее, човек постепенно губи червения цвят на лицето си, което показва отсъствие на здраве. (74, 60-61)
•Докато не придобие червения цвят, човек все ще бъде изложен на ред болезнени състояния. Ако не възприема правилно портокаловия цвят, човек ще изгуби своето индивидуално състояние. Ако не възприема правилно зеления цвят, той ще спре своето растене. Ако не възприема правилно жълтия цвят, той ще спре своето умствено развитие. Ако не възприема правилно синия цвят, той ще започне да се изражда в религиозно отношение. Ако не възприема правилно виолетовия цвят, човек постепенно ще почне да губи силата на своята воля. (74, 163)
•Белият цвят е здравословен, той е цвят на щедрост. Докато косата е черна, човек събира само в себе си. Щом побелее косата му, той започва да раздава. Хората с черни коси са нетърпеливи, избухливи. Те изразходват много енергия напразно. Хората с бели коси са кротки. (42, 253)
•Белият цвят създава здравословно състояние на човека. Белият цвят носи здраве. Черният цвят предизвиква лоши, отрицателни състояния в човека. Когато е болен, човек трябва да се облича в бели дрехи. Човек трябва постоянно да сменя цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот. Те са енергии, които оказват различно влияние върху човека. Човек трябва да мине през всички цветове, през всички тонове на цветната гама. При това определено е по колко време трябва да прекара във всеки цвят, във всеки тон на гамата. Ако в даден цвят прекара повече от определеното време, в него ще стане известно втръсване.
Казвам: това, което знаете за приложението на цветовете по отношение на облеклото на хората, се отнася и до техните мисли и чувства. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен цвят като в дреха. (14, 50-51)
•Всеки цвят има органическо и психическо действие. Чистият червен цвят произвежда оживотворяване, но ако се възприеме нечист червен цвят, той произвежда дразнене в човека. Чистият портокален цвят произвежда благородното индивидуализиране, а нечистият подхранва егоизма. Чистият жълт цвят произвежда вътрешно равновесие на чувствата - уравновесяване, мир, тишина, спокойствие; ако е приет в нечист вид, образува болезнено състояние. Чистият зелен цвят произвежда растене във всяко отношение, а в нечист вид произвежда съхнене - и физическо, и психическо. Синият цвят в голямо количество и в чист вид причинява подем, разширение на чувствата, проявление на най-възвишени чувства в човека; в малко количество и в неестествен вид произвежда съмнение, безверие. Тъмносиният цвят в чист вид дава твърдост, решителност, устойчивост в убежденията, в чувствата, а в нечист вид - непостоянство. Моравият цвят в чист вид произвежда сила на характера, а в нечист - малодушие. (11, 77)
•При сегашното развитие на човечеството най-добре е хората да се обличате дрехи, които имат меки, приятни цветове, за да се смекчават чувствата им. Мнозина носят връзки или дрехи с ярки, неподходящи за тях цветове, които се отразяват вредно върху тяхната нервна система.
Всеки цвят има свое предназначение, което учените хора знаят. Например зеленият цвят е материалистически; червеният цвят е активен, той е цвят повече на животните; портокаленият цвят е на крайния индивидуализъм. Единствените цветове, които съответстват на сегашното развитие на хората, са ясносиният и ясножьлтият. Синият цвят на небето действа успокоително. (106, 107)
•Анемичният трябва да се облича с червени дрехи. Той трябва да вземе червения цвят от цветята.
Най-красивите шарки ще намерите в растенията. Растенията представят най-великата художествена изложба. Те представят страници от великата Божествена книга. (34, 259)
•Може да се изучава възпитателното значение на цветовете, като се култивират в градината цветя с разни краски. Всяка мисъл произвежда особен цвят. (11, 77)
•Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвният да отглежда червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонира нервната система на човека. (90, 231)
•Синият цвят внася успокоение в човека Небесният цвят действа особено успокоително на нервната система. (101, 62)
•Когато страдате от главоболие, очеболие, ревматизъм или друга някаква болест, правете опити с цветните лъчи, да видите как ще се отразят върху организма ви. Много начини има, по които човек може да се лекува, но лекуването с цветни лъчи е един от най-евтините. (45, 79)
•Страхът се лекува само чрез жълтия цвят. Гневът с какво се лекува? - С розовия цвят. Това показва, че тъмночервеният цвят трябва да се превърне в розов или в син. (64, беседа 6, 90)
•Работете с цветовете; с различните краски като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същ род енергии, затова именно всички не обичат един и същ цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове, работете мислено, като изговаряте такива думи, които ще събудят у вас съответни цветове. Запример, ако кажете думата "син", веднага си представяте или тъмносин, или ясносин цвят. Първият е цвят на долината, затова ви сваля ниско, в долината на Живота. Ясносиният цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх. Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл. (6, 205-206)
•Страхът всякога показва слаба воля. Той се дължи на отсъствието на сила.
Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема портокаловия цвят като средство за балансиране на силите; с него той може да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи на Слънцето и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне в благоразумие. Било е време, когато страхът - чувството на предпазливост - е бил на място, а днес страхът е анормален, превърнат в болезнено чувство. (108, 3-5)
•Ето как да се лекува кашлицата: веднага пратете в дробовете си Светлина. В гърлото пратете портокалените лъчи, после - сините, зелените. Кашлицата всякога детонира организма на човека. По този начин ще се ускори лекуването. (68, беседа 25,8)
•Червеният цвят действа върху аурата на човека, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокояване на ума. Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например в тъмносиния, вие усещате тъга, скръб в душата си. Светлите цветове - ясносиният, ясножълтият - действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електричните течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека. (45, 105-106)
•Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използва синия цвят на Светлината. Всяка сутрин да прави обливане със сините лъчи на Светлината върху главата, гърдите и стомаха си. Изобщо добре е човек да отправя сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сини и жълти лъчи на Светлината. Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. Първоначално той ще си служи със стъклена призма. С помощта на тази призма човек може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в себе си. След това нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечата в мозъка му. Като прави тези упражнения, той ще може, когато пожелае, да произведе синия, жълтия или кой и да е цвят в мозъка си и да се лекува. Когато правите тези опити, в първо време ще настане в съзнанието ви голяма тъмнина. След известно време върху мозъка ви като върху екран ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че може да лекува.
Вие можете да използвате цветните лъчи направо от Слънцето, но трябва да знаете под какъв ъгъл да отправяте погледа си. Когато слънчевата светлина е силна, вие трябва да я приемете през клепачите си. Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8-9 ч. (45, 83-84)
•Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува с нея. Ако гърлото ви боли, вие можете да отправите към него портокаловия цвят. След известно време вие ще почувствате поне малко подобрение. Човек може да се ползва не само от цветовете на спектъра, но и от неговите светлинни лъчи. Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може да се лекува със стъклена. Пък и да е развита донякъде, за предпочитане е да се ползва от стъклена призма, защото мозъчната изисква по-голямо напрежение на мозъка, по-голямо концентриране на мисълта. Който не разбира законите, при които може да си служи с тази призма, той ще се почувства зле. Защо? Защото само в някои мозъчни центрове нахлува повече кръв, а в други не става никаква промяна. Това нееднакво разпределяне на кръв в мозъчните центрове се отразява болезнено върху целия организъм. (45, 75-76)
•Червеният цвят на лицето показва добро храносмилане и правилно дишане.
Аз поддържам вътрешната, а не външната козметика. За да придобие червен цвят на лицето си, човек трябва да си представи този цвят във въображението си, да се свърже с всички тонове на червената краска. Като се упражнява така, той няма да забележи как ще се яви червена краска на лицето му. Щом придобие тази краска, той ще се почувства по-здрав, по-любвеобилен. (74, 162-163)
•За вас не е важно да живеете в краските на цветовете, но в енергиите на тия цветове. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже със самата Светлина, да се ползва от нейните енергии. (85, 45)
•Преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи. Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат по един цветен лъч. Седемте цвята пък представят слънчевия спектър. Колкото по-силен е цветът, толкова по-близо е до нас светът, който изпраща този цвят. От цветовете на дъгата можем да познаем към коя област се движим. Кой цвят преобладава на Земята? - Зеленият цвят. Всички същества на Земята са потопени в зеления цвят. Същевременно ние сме свързани с всички планети и слънца. (45, 77-78)

7. Лечение с музика

•Пеенето и музиката са дадени на човека като метод за трансформиране на енергиите. (84, 36)
•Окултната наука препоръчва пеенето като метод за превръщане на отрицателните енергии в положителни. (150, 55)
•Музиката повдига вибрациите на човешкия организъм, а от друга страна, събужда жизнените сили. Като знае силата и действието на музиката върху организма, човек трябва да пее при всички условия на живота - като болен или здрав, при мъчнотии, изпитания, страдания. (35, 225)
•Дали сте болни или здрави, вие трябва да пеете и да свирите. Музиката облагородява човека, а същевременно лекува. (143, 334)
•Ако искаш да бъдеш здрав, трябва да пееш. Който никога не пее, той често боледува. Доброто здраве се познава по разположението на човека да пее. (91, 231)
•В Природата музиката играе роля на трансформатор. Музиката е трансформатор не само за хората, но и за цялата Природа. (133, 289)
•Музиката е сила, която трансформира енергиите в човека. Музиката укрепва здравето. Тя внася яснота в мисълта. (133, 267)
•Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако накарате болния всеки ден да пее по малко, той скоро ще оздравее; и обратно, ако здравият престане да пее, той лесно ще заболее. Музиката е на границата между физическия и Духовния свят. Чрез нея човек може да трансформира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш. Състоянието ти веднага ще се измени. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се развият. (1, 54)
•Тъжната музика не действа здравословно на човека. Тя е резултат на някакво патологично състояние. Веселата музика обаче действа здравословно. Има хороводни песни, които лекуват болните. Българските хороводни песни са лечебни. Трябва да знаете колко време да пеете и играете. В Природата съществуват музикални часове. (47, 1)
•Някой път влизам при някой болен, гледам го - останал сам и той, като седи. Ту си попее, ту си поплаче, но плачът му - пак във вид на песен. Аз зная. че това плачене е музика и си казвам: "Този човек ще оздравее". Престане ли да пее. Няма да оздравее. (69, беседа 10, 25)
•Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашна болест; щом се понижат трептенията на белите дробове, иде болест на белите дробове. Тогава можеш да употребиш музиката, за да се повдигнат трептенията на тялото и да оздравееш. Който пее, се подмладява; който не пее, остарява. Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя. Физическият свят е дезорганизиран, той трябва да се организира. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. (113)
•При всяка болка има свиване на капилярните съдове. Като почнеш да пееш, става разширяване и престава това свиване на капилярните съдове, престават болките.
•Пеенето подобрява здравето, после внася хармония в сърцето и ума. (113)    .
•Който не се лекува чрез мисъл, чрез музика и песен, той е изгубил най-голямото богатство. Като се лекува по този начин, той изучава себе си, а същевременно изучава и другите хора. (34, 87)
•Музиката е потребна като едно средство за лекуване. В сегашния живот големите тревоги и тая бързи промени, които минавате от едно радостно настроение в едно скръбно, остават известни утайки от отрови. Затова музиката се употребява като средство против тия отрови. Има известни чувства, които, след като ги минете, ако не знаете как да ги лекувате, ще отровят целия ви организъм, ще повлияят на вашия черен дроб, на вашата жлъчка. (68, беседа 10, 17-18)
•Занимавайте се с музиката и тя ще ви продължи живота. Тя е едно средство за лекуване. Много болести се лекуват чрез музиката. Заставете болния да пее и той ще се излекува. Когато човек почне да се разболява, той не пее вече. Накарайте болния да пее и ще видите как скоро ще оздравее. (68, беседа 6, 18)
•Който знае да пее както трябва, той може да лекува и себе си и ближните си. (34, 257-258)
•Ако има тропаница, тя е за здраве. Те са ритми за здраве. И вземете, когато някой е болен, не му пейте минорни гами, мажорни пейте. Ще потропаш, ще посвириш - има болести, които така се лекуват. Няма много силно да пееш - тихо, не да сплашим болния, защото ухото му е много чувствително, трябва да се пее много тихо, но живо. (68, беседа 9, 18-19)
•Пеенето не е развлечение, то е средство за тониране на енергиите. Трябва да пееш, за да придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще умре преждевременно. Той трябва да пее, за да набави изгубената енергия на организма си. (136, 5)
•Музиката регулира биенето на сърцето. Ако изпеете ритмично една песен, тя може да уравновеси пулса на сърцето. (82, 162)
•Ако във време на болестта си тежко болният може да пее, той непременно ще оздравее. Не може ли да пее, оздравяването му е проблематично. (130, 335-336)
•Музиката действа и върху храносмилането. Когато стомахът ви не  действа правилно, пейте. (84, 100)
•Казвам: музиката е необходима в Живота като метод за растене, за развиване, за лекуване. Който пее и свири за себе си, без да мисли за окръжаващите, той ще може да въздейства добре върху тялото, върху чувствата и мислите си. Това значи здрав човек. Истинското пеене съдържа в себе си мекота. (126, 14-15)
•Един от новите начини за лекуване на хората е музиката. Има болни, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други - като им се свири на китара, трети - на флейта и т.н. Различните инструменти оказват специфично влияние върху отделните хора. Ако болният обича да слуша цигулка, ще му посвирите нещо, но с възходящи вибрации, а не минорни песни.
Сърцебиенето например се лекува с песни, които започват с тона „до", обаче не тонът „до", взет по камертон, но естественият тон „до". Ако вземете този тон вярно, веднага ще почувствате в себе си успокояване, малка радост, като че сте придобили нещо. Колкото малка да е тази радост, тя внася в душата ви Светлина, проблясък, като че слънце е изгряло. Основният тон „до" е ключ за Живота.
Всеки може да прави опити в това направление, да провери тази истина. Когато иска да пее, човек предварително трябва да се настрои, за да попадне в естествения тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, щом постои спокоен 10-15 минути, докато се освободи от всички мъчнотии и противоречия, които съществуват в ума му ще помисли за разумността в Живота и ще запее. Това значи, че този човек е успял да завърти правилно един от музикалните ключове, който му е даден. Това значи още да изгрее Слънцето в него и разумната енергия да потече в организма му. Ако тонът „до" е правилно взет, човек може да възприеме животворната енергия от Слънцето и да я предаде на всички удове в своя организъм. (126, 13-14)
•Пеенето е зов на човешката душа към Природата. Като отзивчива, Природата изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека, да му помагат. Пеенето е метод, чрез който Природата регулира силите на физическия и на духовния живот на човека. (127, 298)
•Когато пее, човек трябва да вложи в песента и душата си, и духа си. Те изменят трептенията, повишават ги, а всяко повишаване на трептенията се отразява здравословно върху организма. (22, 145-146)
•Музиката е по-добро средство за лекуване от всякакви лекарства и инжекции. (146, 157)
•В това отношение музиката трябва да се употребява, първо, за тониране на организма, а после - вече като изкуство. (59, 230)
•Музикалните тонове са свързани с човешкия организъм. Мозъкът има свои определени тонове и вибрации, сърцето има свои определени тонове и вибрации, стомахът има свои определени тонове и вибрации, черният дроб има свои определени тонове и вибрации, мускулите, костите на човека също така имат свои определени тонове и вибрации. Тъй щото за в бъдеще музиката ще служи като средство за лекуване. Болният през целия ден трябва да пее, да взема разни тонове, които се отразяват лечебно върху неговия организъм. Здравият пък, ако иска да запази здравето си, също така трябва да пее. (106, 87)
•Сърцето представя тона „до“,  дихателната система - „ре“, черният дроб - „ми", бъбреците - „фа", далакът - „сол“,  жлъчката - „ла", храносмилателната система - „си“. Когато дихателната система на човека действа музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушение на тази система нейният тон се изменя, минава в друг тон, а това вече създава известна дисхармония в някой от нейните органи. Тази дисхармония ние наричаме заболяване. Ето защо, за да не заболее някой уд от дихателната система, тя трябва да запази чистотата и броя на вибрациите на своя тон. Човешкият организъм има и свой специфичен ключ, според който се определят различните тонове.
Казвам: ако разбирате ключа и тоновете на вашия организъм, вие ще можеше да си въздействате, ще можете да трансформирате състоянията си, за да държите функциите на вашите удове в пълна изправност. Който знае и разбира музиката на своя организъм, той ще може с нея да лекува някои заболели органи (22, 144-145)
•Всяко лошо настроение, всяко лошо състояние се дължи на изгубена хармония в тялото ни, а музиката почва да тонира, да прави матки масажи (4, 133)
•Чрез пеенето ние ще почнем да привличаме ония сили в Природата, които са хармонични на нас. Туй е закон за привличане. (68, беседа 7, 8)

8. Лечение с движение

•Всяко движение е проява на енергия, която е резултат на вътрешна или външна причина. (43, 56)
•Първото доказателство за това, че в Природата съществува разумност, е движението. Разумността започва с движение. (69, беседа 2, 3)
•Всяко движение има смисъл, само когато е в съгласие със законите на Природата, които представляват нейния език. Разумните движения представляват наука, към която някога хората ще се върнат. (117, 160)
•Когато движенията на човека се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения. (95, 87)
•И тъй, мисълта се отразява върху движенията, а движенията - върху съзнанието. (12, 110)
•Какви трябва да бъдат движенията ви? Ще правите движения, които да ви са приятни, сами да сте доволни от тях. Като направиш едно естествено движение, съгласно със законите на Природата, ти ще почувстваш голяма приятност в себе си. Пък като направиш едно неестествено движение, ще почувстваш, като че те прерязва нещо с нож. Когато вървиш, движенията ти всякога трябва да бъдат в хармония с твоята обща мисъл, с твоето общо чувство. Под "общо" аз подразбирам човешкото в тебе. И волята ти трябва да бъде в хармония с движенията ти. Туй е езикът на Природата. (64, беседа 9, 174-175)
•Ще се пазите от всички неестествени гримаси, а вие имате много такива. Например кривите се на една или на друга страна, почесвате главата си оттук-оттам, мърдате се и т.н. Но ако знаете какво може да ви донесе всяко движение, вие щяхте да бъдете внимателни в движенията си. (64, беседа 9, 161)
•Движенията на ръката оказват влияние върху мозъка, върху нервната система на човека. Ако движенията при написването на буквите са правилни, те се отразяват благоприятно върху паметта, върху развитието на ума. Те развиват мекота и стабилност на човешкия характер. Изобщо всички движения, които човек прави, определят неговото състояние, както и характера му. (14, 205)
•Упражненията, които правите, са необходими, понеже в половината част на тялото ви се набира повече негативна енергия, а в другата половина - положителна. При тия упражнения различните енергии в тялото ви се балансират. Когато човек е здрав, когато чувства и мисли правилно, енергиите сами по себе си се балансират. Но когато човек не е здрав, Природата сама предизвиква балансиране на тия енергии, тя създава известна болест и с това предизвиква разни движения. Човек, като боледува, започва да се гърчи, да се движи, става, ляга, а с това енергиите се регулират. Ако се урегулират правилно, човек оздравява, ако не се урегулират правилно, човек заминава. (70, беседа 14, 25)
•Щом движенията ви са съзнателни, те са приятни. Ако правите несъзнателни движения, вие напразно харчите енергията си. Всяко движение трябва да бъде осмислено и свещено. Затова всички трябва да се стремите към красиви движения. Всяко движение, в една или в друга посока, трябва да предизвиква съответстващи разумни сили, с които да можете да влезете във връзка. Само така движенията имат смисъл и полза. (114,25)
•Колкото по-подвижни са пръстите ви, толкова по-здрави ще бъдете. Горната част на ръката е положителна волева, а долната - отрицателна. Добре е от време на време да търкате дланите си една в друга, да махнете неразположението си. (6, 164)
•Чрез движенията си човек регулира енергиите на своя организъм. Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се  предават на физическото тяло на човека  чрез Двойника. Двойникът на човека е антена, чрез която той възприема впечатления от външния свят. Тази е причината поради която Двойникът обвива човешкото тяло и го предпазва от нещастия.  Доколкото по-добре човек регулира Двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатленията от външния свят. Като знаете това, често трябва да регулирате антената си. (127, 49)
•Какво представят движенията на човека? - Пласиране на енергии. Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, е функция на нещо. Чрез движенията си човек или приема, или предава част от своята енергия.
Човек трябва да прави съзнателни движения и да ги прилага в своя физически живот като метод за трансформиране на енергиите си. Всички движения, които са в съгласие със законите на Природата, са на място. Те могат да лекуват човека. (104, 94-95)
•Хората правят различни движения, без да разбират значението им. Много от техните движения са подсъзнателни, резултат на излишна енергия в организма. Като правят движения ту с лявата, ту с дясната ръка, те местят енергиите в организма си и по този начин ги уравновесяват. (104, 17)
•Стремете се към красиви, съзнателни и пластични движения, за да се свържете разумно с приливите и отливите на космичната енергия, т.е. с изтичащата и втичаща се космична енергия. Излизането и влизането на космичната енергия определя здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства. (6, 306)
•Като правите упражнения, трябва да изучавате движенията. Всяко движение съответства на една музикална форма. Всяка музикална форма съответства на един поетичен израз. Всеки израз на речта съответства на някаква проява на разума. Като знаете това, правете упражненията бавно, спокойно. При дишането вие правите бързи движения. Всъщност колкото време употребявате за движението при вдишване, толкова трябва да употребявате и за движението при издишване. (125, 52)
•Стремете се към красиви движения, към красиви линии, които се отразяват здравословно върху човека. Като изучавате красивите линии и движения, вие се свързвате с Духовния свят. с мисълта и чувствата на Духовни същества. (76, 286)

 

eXTReMe Tracker