|
Share

•Много от болезнените състояния и неразположения на човека се дължат на свиването на капилярните съдове. Свиването и разширяването на капилярните съдове става под влиянието на електричеството и магнетизма.

Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на Природата, да не става чрезмерно свиване на капилярите.
Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? Отрицателните. Значи всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритмусът им се изменят, в организма настъпва известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява. (76, 263)
•Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав? (60, 68)
•Всяка дума, всяка мисъл и чувство крият в себе си динамически сили. Има думи, мисли и чувства, които съдържат в себе си свойствата на барута, на динамита. Обаче дойдете ли до психическите избухвания, те са много по-страшни от физическите, от избухването на барута и на динамита. Колкото по-голяма динамическа избухлива енергия съдържат думите, толкова по-голям район на действие те обхващат. (95, 88)
•Всяка груба дума се отразява вредно върху нервната система на човека. Защо? Защото тя се връща обратно върху него. (138, 192)
•Страшно е човек да държи в ума си лоши мисли за някого. Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания. Отрицателните мисли правят човека нервен и неразположен. За да се освободи от лютите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието, да прави опита. (76, 8)
•Какво са уроките? Лошите човешки мисли и желания. Те крият убийствена сила в себе си, (30, 333)
•Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб. Хигиената забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Върви ли против хигиената, човек разстройва черния си дроб. Щом се разстрои черният дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането. Изобщо лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако искате да бъдете здрави, служете си с добри, положителни думи. (125, 76)
•Всяка болка се дължи на натрупване на излишна енергия на известно място по тялото. Натрупването на тази енергия предизвиква известно напрежение в нервната система. За да се премахне болката, тази енергия трябва да се разреди. Щом енергията се разреди, кръвта почва да циркулира правилно по целия организъм и положението на болния се подобрява. (37, 75)
•Ако човек има много електричество в организма си, той трябва да внесе в него известно количество влага. Организмът се нуждае от известно количество вода. Ако няма това количество вода, той трябва да си я достави по някакъв начин. От една страна, водата улеснява смилането на храната, от друга, провежда електричеството. Слабите, сухите хора имат в организма си излишно количество електричество, а пълните - излишно количество магнетизъм. За да се освободят от излишните енергии в себе си, сухите хора трябва да дружат с пълни, да става правилна обмяна между тях. Излишната енергия, била тя електричество или магнетизъм, причинява ред болести. Когато някой пълен човек заболее, в организма му трябва да се внесе електричество; когато някой сух човек заболее, в организма му трябва да се внесе магнетизъм. (36, 153)
•Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия в мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения, чрез които да я отправите по другите части на тялото: или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 минути, или чрез измиване на краката си в топла вода, за да привлечете част от кръвта си да слезе надолу. (37 ,196-197)
•У нас често се заражда излишна енергия, но тя трябва да се пласира разумно. Ако човек не може да я пласира разумно, Природата сама ще си вземе излишното. Природата не търпи нищо излишно. Тогава ще се яви някоя болест. (66, беседа 27, 154)
•Злото е излишък в Природата. Ако известна енергия, която възприемате, не може да се асимилира от вашия организъм, тя ще създаде едно дисхармонично състояние в организма ви.
Вие трябва да работите върху себе си, да трансформирате излишните енергии в мозъка си, особено тези в задната част на мозъка. Тази енергия е причина за почти всички болести, за всички отрицателни състояния. Понякога тази излишна енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на човека, и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда за най-малките неща. (14, 46)
•Най-голямото нещастие, което може да сполети човека, е пресищането. Всички болести в света водят началото си от пресищането. (111, 284)
•Всяко преяждане във физическия, Духовния или Умствения свят води към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния. Казва се, че човек трябва да работи повече, но не чрезмерно. И в работата не се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно. Истинска работа е онази, която организира силите на човека. (130, 302)
•Заболяванията се дължат на изтичане на жизнените енергии на човека. Безпокойствието, смущението, недоволството също така произвеждаш изтичане на енергии от човека. Да живее човек правилно, това значи да е придобил науката да запазва енергиите на своя организъм да не изтичат навън. Човек може да бъде здрав дотолкова, доколкото е в състояние да запази енергиите на организма си и доколкото е придобил самообладание.
Когато животът постепенно изтича от човешкия организъм, тогава се създават условия за склероза. Жизнените сокове в ставите престават да действат и се явява ставен ревматизъм. Не се страхувайте. Човек разполага с вътрешни възможности, чрез които може да се справи с всички болести. (1, 312)
•Тия части от организма, в които теченията не са правилни, заболяват. Всички болести в известни удове се дължат на това, че в тях няма достатъчно жизнена енергия. Хората турят ръката си върху болния орган, за да се обнови. Той може да се обнови не само с ръката, но и чрез мисълта, която минава през нервите на този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него. (70, беседа 30. 110)
•На какво се дължат болестите? Една от причините за болестите е натрупване на известна енергия на някои места повече, отколкото трябва. Запример главоболието се дължи на излишък на нервна енергия в главата; стомашното разстройство се дължи на излишък от енергия на някое място в стомаха. За да се освободи от излишната енергия в известни места на организма си, човек трябва да знае причината за нейното натрупване. Щом намери причината, лесно може да се освободи. Причината може да е в неправилното съчетание на мислите. Изправете отношението между мислите си и болката ще изчезне. Изобщо най-малката дисхармония между мислите, чувствата и постъпките на човека води към заболяване. (76, 226-227)
•Болестите на съвременните хора се дължат на подпушване на енергиите в организма им. За да се освободят от това подпушване, те се нуждаят от Вяра. Понеже съвременните хора страдат от безверие, те могат да се лекуват с Вяра.
Когато енергиите на човешкия организъм имат стремеж към центъра на Земята, той заболява. За да се излекува, тия енергии трябва да се обърнат към центъра на Слънцето. (45, 112-113)
•Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във функциите на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да се възстанови нормална функция на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с Природата, да свърже своето сърце с общия пулс на Космическото сърце. Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. Следователно, ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това показва, че той е нарушил отношенията си към Слънцето - сърцето на Слънчевата система, в която живее. (104, 129)
•Различните болести, които човек изпитва, като главоболие, коремоболие, болки в сърцето и др., не са нищо друго освен напрегнати състояния. Тия състояния се дължат на известни подпушвания, които стават както в нервната, така и в останалите системи на човека. (150, 169)
•Като изучавате процесите на човешкия организъм, забелязвате, че едни енергии излизат от центъра на всяка клетка и отиват навън в пространството. Други енергии идат отвън и се отправят към центъра на всяка клетка. Там, дето се срещат тия енергии, се извършва деятелността в Живота. Ако едно от тия течения на енергии, външното или вътрешното, се подпуши, явяват се различни болезнени състояния на организма. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Щом кръвообращението не е правилно, организмът се излага на различни заболявания. (118, 125)
•Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата – в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не и даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система. Ето защо, за да се запази човек от  разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и междумолекулните пространства на нервната му система, окултната наука казва: „Не противодействай на своите добри чувства и желания. Не противодействай на своите възвишени мисли." (36, 115)
•Забелязано е, че Луната в своите фази на пълнене и празнене се отразява особено чувствително върху някои натури: когато Луната се пълни, те са неспокойни, не могат да спят. Щом Луната започне да се празни, те се успокояват. Безпокойствието, което някои хора изпитват при пълнене на Луната, се дължи на излишна енергия в тях, която се отразява върху мозъка, върху дробовете или стомаха им. Как могат да се справят с тази енергия? - Те трябва съзнателно да работят върху себе си, да намерят начин, чрез който да се справят с излишната енергия. (20, 46-47)
•Забелязано е, че известни болести се дължат на излишно количество вода в човешкия организъм. Ако пък количеството на желязото в човешкия организъм е в излишък, зараждат се друг род болести. Следователно, когато в човешкия организъм има излишък от кой да е елемент, този излишък е причина за явяване на някаква болест. За да се излекува от известна болест, човешкият организъм трябва да се постави на голямо напрежение, на голям огън, който да премахне излишъка от ония елементи, които препятстват правилното развитие на човека. (24, 175-176)
•Много от болестите се дължат на напрежение, предизвикано от природното електричество или магнетизъм върху дадени органи. Например някой човек се оплаква от болки в главата, в сърцето, в дробовете си. Тези болки се дължат на налягането, което атмосферното електричество оказва върху тия органи. Човек трябва да знае по какъв начин да трансформира излишните енергии в своя организъм. Понякога магнетизмът в човешкия организъм е повече, отколкото трябва, вследствие на което той изпитва известни болезнени състояния. Като изучава организма си, човек дохожда до положение да разбира, че много от неговите болезнени състояния се дължат на атмосферните влияния. (104, 49-50)
•Много от болестите се дължат на отсъствието на органическо злато в кръвта. Слабостта и малокръвието се дължат на недостатъчно количество желязо в кръвта. Когато мисълта на човека е неподвижна, това показва, че той има малко фосфор в кръвта си. (96, 99)
•Колкото по-голямо е количеството на златото в кръвта, толкова по-здрав е човек. Болестите се дължат на недостатъчно количество злато в кръвта. За да се увеличи това злато, човек трябва да води чист, възвишен живот. Златото е символ на Слънцето, на енергията, на здравето, на чистотата. (75, 118)
•От човешките очи излизат особени светли лъчи, които действат убийствено. Човек с такива очи, като влезе между хората, носи нещастие. Като си отиде този човек, хората, които са приели неговите лъчи, се разболяват. Има хора с такива очи, които носят благословение за окръжаващите: болните оздравяват, угнетените се повдигат. За ония - с лошите очи, казваме, че те зле използват Светлината. За ония - с добрите очи, казваме, че добре използват Светлината (140, 46)
•Много от вашите болести са чужди състояния, възприети чрез внушение. Като знаете това, работете съзнателно върху себе си, да не се поддавате на чужди състояния. Помагайте на ближните си и тях освобождавайте от чужди влияния, от внушенията, под които те съзнателно или несъзнателно попадат. (75, 104)
•И сега съвременните хора постоянно запитват защо идват болестите. Това е един духовен въпрос. То е все едно да ме питате защо са турени камъни по релсите на железницата. Те са едно препятствие. Кой ги е турил? - Турил ги е някой неразумен човек, а трябва да дойде някой разумен да ги отстрани.
Следователно, ако човек, който не разбира законите на Природата, се наяде с мъчносмилаема, отровна храна, кой е причина за това? Или ако някой човек е живял дълго време в стая със задушливи, отровни газове, вследствие на което гърдите му заболяват, кой е причина за това? Или ако някой е чел само песимистични книги, вследствие на което неговият мозък се е напълнил все с такива отровни мисли, та изгубил смисъла на живота си, кой е причината за това? (48, „Ще ми изявиш", 6- 7)
•Според мен, три причини има за заболяване на човека: яденето, дишането и мисленето. Като не яде, не диша и не мисли правилно, клетките в човешкия организъм се индивидуализират, и човек заболява. И обратно - човек е здрав, когато яде, диша и мисли правилно. (129, 304)
•Като върви в правия път на Живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на Природата. Всяко нарушение или отклонение води към заболяване. Отклонението може да е станало преди много години, но последствията идат днес. Който намери причината за заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуща. (97, 15)
•Всеки лишей, всяка цирка , всяка бучка или каквото и да е друго нещо по тялото показва, че животът на даден човек е ненормален, не върви по законите на Разумната Природа. (139, 139)
•Много от болезнените състояния на човека идат по отражение на силите и теченията в Природата. Щом теченията вземат възходящо състояние, и болката изчезва.
Както Природата влияе върху човека, така и човек със своите мисли и чувства оказва влияние върху теченията на Природата. (127, 360)
•Натрупването на слънчевата енергия в някои части на тялото в по-голямо количество създава за останалите удове ред болезнени състояния. Изобщо боледуват тези удове, които са демагнитизирани, т.е. които са лишени от нужното количество енергия. За да се излекуват, мислено трябва да им се предаде необходимата енергия. (37, 197)
•Ако линиите на движението в човека не са хармонични, той е осъден на заболяване от различни болести. Изобщо всички болести се дължат на изтощаване на нервната система у човека. (139, 207)
•Наблюдавайте малките деца до 6-7-годишна възраст -движенията у тях са много правилни, естествени, но като минават от 7 - 14-годишна възраст, техните движения стават изкуствени. Вследствие спирането на тези движения у нас се зараждат разните болести. (3, 22)
•Който няма хармонични движения, носи лошите последствия на дисхармонията в себе си. Голяма красота се крие в движенията. (18, 112-113)
•Стремете се към хармонични движения на очите, на ръцете, на цялото тяло. Пазете се от дисхармоничните движения като неестествени, чужди. Пазете се от подражания. Дисхармоничните движения разстройват организма, както лошата и развалена храна. (18, 120)
•Крайната бездейност и крайната дейност се отразяват вредно както върху физическото състояние на човека, така и върху психическото. За да се справи с тия аномалии, организмът се принуждава чрез усилване дейността на едни органи за сметка на други да внесе равновесие в силите, които действат в него. Тази е причината, задето при такива случаи един орган отделя повече секреции известно време, с което неутрализира силите. Това наричаме ние чистене на тялото, което понякога се постига и чрез различни болести. (127, 334)
•От Божествено гледище микробите са метли, с които Разумните същества чистят нечистите дворове и къщи на хората. (30, 323)
•Знайте, че в човека се загнездват онези микроби, към които той има известно предразположение. Те стават съдружници с него и започват да черпят от неговите енергии. Незабелязано той заболява и става тяхна жертва. Невъзможно е да се загнезди в тебе микроб, с който да не си в съгласие. (90, 32)
•Когато се натъквате на отрицателни мисли или преживявате отрицателни състояния, бъдете внимателни да не ги задържате дълго време в организма си, защото те внасят отрови в кръвта, от които трябва да се освобождавате. Тези отрови са подобни на отровите, които бацилите образуват при размножаването си. (37, 192)
•Общо казано, болестите и техните причинители - микробите - се явяват при изопачения и не естествен човешки живот. Лошият живот представя добри условия за развитие на болестите. (30, 122)
•Много болести се дължат на сърцето, на нечистата кръв. Например венерическите болести, скрофули и др. се дължат все на сърцето. Както в бактериологическите институти за научни цели култивират различни бацили при специфични условия, така и в Природата има скрити сили, които са опасни за човешкия организъм. Със своето изопачено сърце човек се домогва именно до тези сили, влага ги в сърцето си и заразява не само своята кръв, но и кръвта на ред поколения след себе си. Така се явяват опасни, неизлечими болести, които тровят кръвта на съвременното човечество. (30, 322-323)
•    За предпочитане е човек да бъде буден, да не се поддава на микробите. Тогава те ще изядат само непотребното в организма, след което той ще парализира действието им със своята мисъл и воля. Има нещо по-опасно от микробите - това е човешката омраза. (30, 335)
•Единственото спасение на човека от микробите се заключава в чистата кръв. Когато кръвта на човека е абсолютно чиста, без никакви органически утайки в нея, той устоява на всякакви микроби И да попаднат в кръвта му, те нямат условия да се размножават. (76, 234)
•Първото нещо, което се изисква от човека, е да пречисти кръвта си. Не можеш да пречистиш кръвта си, ако нямаш чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки. Както пречистваш кръвта си чрез дълбоко дишане, така ще намериш начин за пречистване на своите мисли. Ако пречистиш кръвта си, ще се освободиш от много болести. Болестите се дължат и на нечиста храна. Нечистата храна внася утайки, нечистотии в стомаха, които постепенно тровят кръвта.
Нечистата кръв, освен болести, причинява неразположение, песимистично настроение, леност в човека. Човек с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина. (51, 120-121)
•Аз не отричам наследствеността, но тя има влияние върху човека само докато е на физическия свят. Щом човек напусне физическия свят и наследствеността губи вече своето влияние върху него. (126, 193)
•Човек носи ред наследствени черти, които не са негови, но трябва да се освободи от тях. Те му са дадени за работа. Като работи върху тях да ги преобрази, той ще преустрои своя организъм. (74, 166)
•Човешките работи се постигат по закона на наследствеността, а Божествените - по закона на Любовта. (82, 120)
•Когато бащата е по-силен, момичета се раждат; когато майката е по-силна - момчета се раждат. Ако бащата е телесно слаб, ще предаде тая слабост на дъщеря си. Тя ще бъде физически слаба - по бащина линия, а интелигентна - по майчина линия. Когато бащата е здрав, дъщерята ще има здраво тяло. Случи ли се майката да е слабо интелигентна, и дъщерята ще бъде такава. Когато се създава семейство, трябва да се спазват законите на Разумната Природа. (82, 15)
•Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки това казвам: зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие. (87, 170-171)
•Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използват тази енергия в него и го обезсилват. Аз наблюдавам как пристигат тия същества: те идат групово, сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят. Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават какво ще прави той. (129, 272)
•Известни болести, лоши мисли и желания, които се проявяват във вас, се предизвикват от някои млекопитаещи животни. За да се освободите от тези страдания, трябва да смекчите отношенията си към животните. Често омразата на куче може да повлияе тъй, както омразата на човека. Не смятайте, че мислите на животните са много слаби, не, те са много опасни за света. (2, 65-66)
•Ограждайте се със здрава аура, със здрави мисли и чувства, не се поддавайте на отрицателните влияния на хората. Пазете се от ръкувания, прегръдки и целувки с хора, които не познавате. Не казвам да се страхувате, но да бъдете внимателни. Всеки човек носи в себе си положителни и отрицателни сили, с които пръв той трябва да се справя. Както електричеството се предава чрез влияние, така и много болести се предават чрез влияние. (129, 270-271)
•Някои болести не са нищо друго освен резултат от заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания отправят хората към подобния си - добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощна сила е човешката мисъл. (116, 14)
•Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и чакат само най-малкия повод, за да се проявят. (45, 66)
•Искате ли да се освободите от болести и недъзи, обърнете се към миналото си, дето се крият причините на нещата. Като намерите причината и я премахнете, ще се освободите и от последствията и. (130, 93)
•Помни: всяка болест е последствие от извършено престъпление в миналото или в настоящето. Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да се справят с болестите. Обаче, вместо да се намаляват, болестите се увеличават. Докога ще продължава това? - Докато хората дойдат до съзнание да търсят причините на болестите в себе си и като ги намерят, да ги отстраняват. (105, 71)
•Има органически болести, които крият своя произход някъде далеч в миналото на човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло на човека, тя постепенно минава в мисълта му, а оттам - и във физическото тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се премахне причината на болестта, и самата болест изчезва. (45, 112-113)
•От психическо гледище всички болести се дължат на дисхармония между симпатичната и мозъчната система.  Симпатичната нервна система има отношение към храносмилането и дишането. Ако не мисли, не чувства и не постъпва добре, човек не може да бъде здрав. Значи здравето зависи от три фактора: от здрава мисъл, от здраво чувство и от здрава постъпка. Дето е Любовта, там никакви болести не съществуват. (71, 178-179)
•Недъзите представляват зараза, която трови организма на човека. Занимава ли се с недъзите на хората, т.е. с отровата, която излиза от тях, човек съзнателно руши своя организъм. („Абсолютна чистота",  21)
•Един основен и важен въпрос в Живота е дишането. Ако не диша едновременно чрез дробовете и чрез кожата си, човек е осъден на различни болести. Питаш: "Защо боледувам?" Защото не си обработил въздуха, който Природата ти е определила. Да обработиш въздуха, значи да извадиш от него тази енергия, която е нужна и за тебе, и за Природата. Всички съзнания са свързани в едно цяло, както клетките на един организъм. (47, 176-177)
•Една от причините за болестите е мързелът. Мързеливият яде повече, отколкото трябва. Престъпление е човек да преяжда. Като преяжда, той осакатява тялото си. (107, 68)
•От окултно гледище причината за болестите се дължи на отнетите чужди капитали, складирани във вашия организъм. Вие сте складирали тези капитали по незаконен начин в тялото си. Ще дойде ден, когато собствениците на тези капитали ще си ги вземат по насилствен начин. Щом стане това, човек започва да боледува. Що е болестта? - Обедняване на богатия. (101, 133-134)
•Ако между мъжа и жената в един дом има несъгласие, децата им непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато майката и бащата живеят в хармония и в съгласие помежду си. (30, 117)
•Коя е причината за болестите? Нечистият въздух, нечистата вода и лошата храна. Който иска да бъде здрав, трябва да диша чист въздух, да пие чиста вода и да се храни с чиста, лесно смилаема храна и никога да не преяжда. (30, 27-28)
•Сега хората боледуват, понеже са под постоянно напрежение, страх и безпокойство. Днес няма спокоен човек на Земята. И като е буден, и като спи, човек е под постоянен страх. (60, 143)
•Всяка мисъл, която безпокои човека, ограничава чувствата му и пречи на неговото кръвообращение. Който много се безпокои, той лесно заболява, лесно може да се парализира. (45, 76-77)
•Енергиите в мозъка трябва да се разпределят правилно. Случва се, че в някои центрове приижда повече кръв, натрупва се повече енергия и ако не може да се справи с нея, човек заболява. (45, 73)
•Възрастният човек има много мазнини, които са причина за различните болести. Болестите се причиняват от наслояванията в човешкия организъм. Мазнините трябва да изгорят, да стане коренно пречистване на организма. (18, 100-101)
•На какво се дължат болестите в човешкия живот? На известен недоимък в организма. Например малокръвието е резултат на недостатъчно количество червени кръвни телца в кръвта. Колкото по-голям е броят на червените кръвни телца, толкова повече жизнена енергия има човек. (18, 92)
•Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на Любовта, жълтият цвят на Мъдростта или синият цвят на Истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и в умствения си живот. (18, 245-246)
•Лошите отношения на хората към животните са причина на много болести. Бъдете внимателни и добри към животните. (30, 118)
•Човек е двояко същество: от пъпа надолу той е физически човек, а оттам нагоре е умствен човек. Докато двете естества на човека са в равновесие, той е напълно нормален. Щом се наруши това равновесие, в него настава вече една аномалия, вследствие на което се явява главоболие, коремоболие и т.н. Когато някой страда от коремоболие и от главоболие, това показва, че е нарушил равновесието между умствените и физическите енергии на своя организъм. (24, 183)
•Ако не дишаш правилно и не издишаш правилно, не можеш да се ползваш от чистия въздух. Ако не дишаш правилно и ако мозъкът не възприема правилно енергията от въздуха, ти си осъден на заболяване. (92, 282)
•Коя е причината за болестите? Главната причина за болестите се дължи на дисхармония между двойника и физическото тяло на човека. (62, 61)
•Ако разгледате ръката на човека като ясновидец, около нея ще забележите една светла, подвижна ръка, която представя двойник на физическата. Докато двойникът на човешката ръка действа правилно, и физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата ръка ще се осакати. Не само ръката, но цялото тяло на човека има специфичен двойник. Ако двойникът изцяло или частично се отдели преждевременно от физическия човек, явяват се различни осакатявания, болести и т.н. Преждевременното отделяне на двойника се дължи на неправилно приемане на природните енергии чрез ръцете и краката.
Човек възприема умствена енергия от пространството, по което се отличава от животните. Последните възприемат главно енергия от Земята чрез четирите си крака. Човек пък приема енергия чрез краката, ръцете и главата си. Благословение е за човека, че ръцете му са свободни от влиянието на Земята. (54, 75-76)
•Болестите и болезнените състояния се дължат на отсъствие на музика и хармония в човека. Когато изгуби разположението си към музиката, човек заболява, става мрачен, неразположен и животът му изгубва смисъл. (142, 12)
•Вие трябва да изучавате законите как да трансформирате енергията на един орган в друг. Всички заболявания на организма се дължат на нееднаквото разпределение на енергиите в него, вследствие на което и кръвообращението не става правилно. (67,  беседа 21, 92)
•Когато концентрирането е слабо, хората лесно заболяват, защото се плашат; когато пък концентрирането на ума е силно, страхът е изключен. (67, беседа 7, 8, 9, 143)
•Съвременните хора страдат от различни болести. Днес рядко ще срещнете здрав човек. Причината за болестите се крие в запушените пори. В която област на организма става подпушването, там се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива нечистотии, организмът заболява. Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някое от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. Гръбначният мозък има свойството да поглъща праната, или жизнената енергия, от въздуха и да я предава на целия организъм. (118, 124-125)
•Някога вие усещате тежест в стомаха, но не знаете причината за това. Ако сте запознати с функциите на симпатичната нервна система, ще разберете, че тази тежест, това неразположение в стомашната област е във връзка с чувствата ви, със симпатичната нервна система. Вие сте яли някаква храна, вибрациите на която не отговарят на тия на вашата симпатична нервна система, вследствие на което се явява известна дисхармония. Като премине това болезнено състояние по някакъв начин, вие започвате да усещате умствено неразположение. Значи болката се е прехвърлила в главата, в слепите очи, където изпитвате голямо напрежение. Ето защо човек трябва да бъде внимателен в храненето си, да знае каква храна е нужна на неговия организъм. (37, 174)
•Много от страданията на съвременните хора се дължат на неправилното хранене. Следователно искате ли да бъдете здрави, мисълта ви трябва да присъства във време на храненето. Яжте и мислете за това, което ядете; яжте и благодарете, че има какво да ядете. Изобщо здравият човек се отличава с непреривност в процесите. В него мисълта, дишането и храненето са непреривно свързани. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, Животът сам по себе си ще остане неразбран.
Хранене без участие на мисълта не е здравословно. Дишане без участие на мисълта не е здравословно. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето. (54, 236-238)
•В човека има един груб елемент, от който трябва да се пази. Той съкращава живота му. Болестите се дължат именно на този елемент. Той отнема силата му. Ние наричаме този елемент нисш мъжки принцип за отличие от висшия мъжки принцип, наречен още принцип на Мъдростта. Този принцип се проявява обикновено в хора. които обичат да властват, да господаруват, да се налагат на другите. Който прилага този принцип, той го изпитва и върху себе си. (143, 339)
•Ако човек подпуши в себе си енергиите на едно нисшо желание, в него става голямо сътресение. Не отвори ли път на това желание в себе си, непременно ще го сполети някакво нещастие. Щом му отвори път, събралата се междуатомна енергия ще мине в междумолекулните пространства. Спирането на енергията в междуатомното пространство се придружава с голяма експлозия. Тази е причината за внезапната смърт на хората. (36, 114-115)
•При правилно развиване на растенията, енергиите, соковете на корените вървят към клоните, а енергиите и соковете на клоните слизат към корените. Тази обмяна помага за растене и развиване на растенията. Такава обмяна става и в човека: енергиите от физическия му живот отиват в духовния, а енергиите от духовния му живот слизат във физическия. Това значи правилна обмяна, правилно превръщане на енергиите. Енергиите от нисшия живот трябва да отидат във висшия, там да се преработят. Така преработени, те слизат отново в нисшия живот, да го повдигнат на по-високо стъпало. В тези два процеса се крие смисълът на истинския Живот.
Израждането подразбира анормално състояние на човешкия организъм, в което енергиите му не се трансформират правилно. Следователно, ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му, върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава анатомията и физиологията на астралното си тяло. (45, 37-38)
•Казвам: не правете никакъв компромис със своята чистота. Докато сте чисти, всички извори на вашия живот ще текат правилно. Деня, в който изгубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят и вие ще се лишите от силата и здравето си, ще започнете да боледувате, да се дразните, ще изгубите свободата си, ще очаквате на чужда помощ и т.н. Който иска да бъде здрав, трябва да бъде чист. (56, беседа 5, 14)
•Коя е причината за болестите? Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и човек заболява. Инертните сили, утайките и наслояванията трябва да се асимилират по някакъв начин. Ето защо Природата е допуснала болестите като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си. (55, 136)
•Боли ви главата, боли ви стомахът, боли ви кръстът, имате сърцебиене, сърцето ви боли; за мене причината е ясна, тя не седи в самото сърце или в главата. Тя е извънка. Тази дисхармония показва, че вашият живот не е в съгласие с ония велики закони, които регулират Битието, законите, които регулират Разумния живот. Щом твоята глава не е в съгласие с ония течения на ума, ще имаш главоболие. Щом стомахът ти не е в съгласие с теченията на храносмилането, ще имаш болки в стомаха. Значи в Природата има една разумна жива сила, която действа по различни начини. Тази сила индусите наричат татвас (tattvas), санскритска дума, която значи жива енергия, която прониква цялото пространство и е основа за движението на всичките небесни тела, и е причина за произвеждане на всичкия Живот във Вселената. От тази татвас, татвическа енергия, праната е едно видоизменение. И онзи научен начин да използват тази жива енергия индусите го наричат пранаяма. (123, 57-58)
•Човек трябва да пази мозъка си да не се демагнетизира. При големи сътресения мозъкът може да изгуби силите си. Причините за тези сътресения могат да бъдат от умствен, от сърдечен или от физически характер. (32, 35)
•Мнозина идат при мене да ги лекувам: тоя заболял от една болест, оня - от друга. Питат ме защо идат болестите. - От вашето невежество. (129, 50)
•Човек трябва да мисли само петдесет процента за себе си – това трябва да е един максимум - и петдесет процента - за окръжаващите го, ако иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат боледувания. (66, беседа 28, 178)
•У човека има две системи. Едната система аз наричам динамическа, която е горе в главата. Другата система е симпатическата нервна система, в която се намират корените на Живота. Едната е свързана със Слънцето, а другата е свързана със Земята. Слънцето изобщо оказва благотворно влияние върху човека.
Земята по някой път минава през известни области в пространството, които оказват неблагоприятно влияние върху самата нея. Тогава в нея стават известни пертурбации. Хората често се засягат от тия влияния и от това се зараждат разните епидемически болести сред тях. От тия болести някой път измират хиляди и милиони хора.
Окултната наука поддържа, че влиянията на Земята върху хората преди милиони години са били толкова лоши, че човечеството е бедствало да загине съвършено, да загуби своя път. (65, беседа  14, 75-77)
•На какво се дължи неврастенията? На неестествения човешки живот, лишен от Божественото. Изобщо, когато човек се лиши от нещо съществено, той става неврастеник. (60, 49)
•Чрез самообладание човек асимилира излишната енергия на своя организъм. Неврастеникът обаче не може да асимилира тази излишна енергия в себе си, вследствие на което тя се разпръсква, изтича навън. Неврастенията се дължи на пропуквания в нервната система, откъдето нервната енергия изтича навън. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система, което причинява изтичане на нервна енергия. За да се освободи от неврастенията, човек трябва да спре изтичането на нервната енергия. (45, 51)
•Много от съвременните хора страдат от неврастения. Защо? -Те са загубили много от тази жива енергия, от своята жизненост, вследствие на което става пропукване в нервната им система. Тогава животворният магнетизъм и животворното електричество в човека изтичат и той усеща вътрешна слабост в себе си, едно вътрешно отмаляване. (111, 57)
•Някои хора са нервни по причина, че Светлината в тях е подпушена. В тях се образува вътрешно електричество. Тези хора стават сухи, слаби като куки, много нервни, много нетърпеливи - подпушили са Светлината. (33, 73)
•Изобщо, когато електричеството и магнетизмът в организма не текат правилно, човек боледува. Ако не можеш да се справиш с електрическите енергии в своя организъм, ти ставаш неврастеник. (136, 135)
•Неврастенията се дължи на дисхармония в чувствата. (69, беседа 4, 29)
•Ако чувствата и желанията на човека не се задоволят, той става неврастеник. Поставете някакво препятствие при реализиране на някои стремежи и желания на човека, и ще видите, че в скоро време той ще стане неврастеник. Махнете препятствието в неговия път и неврастенията ще изчезне. (61, 191)
•Топлината и Светлината, които се образуват от човешките чувства и мисли, се отразяват или благоприятно върху организма, или разрушително. Това зависи от техните трептения. Колкото по-високи и многобройни са техните трептения, толкова по-благотворно е действието им върху човешкия организъм. Много хора боледуват от неврастения благодарение на топлината, която известен род чувства произвеждат в задната част на мозъка. Тази топлина се отразява вредно и върху стомашната система, както и върху дробовете. Лекуването на тези хора става чрез превръщане на топлинната енергия в магнетизъм, който повдига жизнената сила на организма. Има лекари-магнетизатори, които освобождават от вредната за организма топлина. Обаче лекарят, който лекува, трябва да бъде разположен Това се постига с добрите мисли и чувства, които той отправя към болния. (35, 146)
•Неврастенията не е нищо друго освен резултат на неправилно функциониране на капилярните съдове. То се предизвиква от голямо натрупване на електричество върху нервната система. Какво трябва да прави този човек, за да си помогне по някакъв начин? - Той трябва да затвори ключовете на своята нервна система, да не допуща прииждане на голямо количество електричество отвън. (143, 52)
•Сегашните хора искат бързо да се развиват, да научат всичко наведнъж. Те не подозират, че бързото развитие, бързото движение е свързано с известни опасности. В този смисъл неврастенията, от която страдат много от съвременните хора, не е нищо друго освен дерайлиране от правия път на Живота. Много от болестите на хората се дължат именно на стремежа им към преждевременно развитие. (74, 100)
•Съвременните хора са станали неврастеници поради това, че често се гневят. Казвам: ако искате да излекувате неврастенията си, престанете да се гневите. Как? - Ще приложите волята си. (85, 181)
•Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре и в резултат на това се явяват различни разстройства в организма. За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която да му е приятна - главно плодове. (7, 27)
•Щом се увеличи умствената дейност на човека, намалява се дейността на физическото тяло. Тази е причината, задето повечето хора днес са много нервни. Колкото е по-голяма дейността на ума, толкова по-слаб е човек. За да не се изтощава нервната му система, част от умствените сили трябва да се прелеят в сърцето. Ако се увеличи дейността на сърцето, организмът надделява. Силите на организма са резултат на сумата от силите на ума и на сърцето. (76, 221)
•Понякога електрическото има магнетическото течение в организма вървят перпендикулярно на гръбначния стълб, вследствие на което става силно сътресение в мозъка. Това се забелязва у хора, които, като ходят, удрят силно на петите си. Токовете на обущата у такива хора са много изядени и такива хора биват неврастеници. (16, 158)
•На какво се дължи неврастенията? На излизане на двойника. Често двойникът излиза 1-2 см навън, понякога повече. Щом излезе повече, отколкото трябва, човек става крайно нетърпелив. За да не се гневи, той трябва да се бронира. Мекотата е броня на човека. Затова казвам: колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има. (129, 274)
•Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? - Многобройните им желания. (58, 97)
•Днес хората са много нервни, но това не е нищо друго освен повишаване на енергията им, затова тяхната енергия трябва да се трансформира и препрати в едно по-висше състояние на материята. (122, 228)
•Една от причините за неврастенията е слабата връзка между човешкия организъм и слънчевите енергии. Ако засилите тази връзка, неврастенията ще изчезне. Който е свързан със Слънцето, той води добър, разумен, морален живот. (97, 37)
•И досега още човек не знае правилно да ходи. Като върви, той цял се тресе, вследствие на което става сътресение на гръбначния мозък. Това сътресение се предава на главния мозък, а оттам - и на цялата нервна система. След всичко тава хората се чудят защо са нервни. (36, 288)
•Който върви и се клати надясно-наляво, той няма хармония между ума и сърцето си, между мислите и чувствата си, вследствие на което заболява от неврастения. (150, 189)
•Сегашният ви живот се отличава по своята голяма интензивност. От тази голяма интензивност са произлезли всички съвременни нервни заболявания. Понеже не разбирате законите, тази интензивност, тази голяма възбуденост дава обратни резултати, става подпушване, което се отразява в ума и в сърцето.
Човек, който иска бързо да преживее, който иска много неща, той бързо остарява. Който бързо расте, бързо остарява; който бързо остарява, бързо и осиромашава. Такъв е законът в Природата. (70, беседа 9, 22-23)
•Липсата на вода в организма прави човека нервен, сух. Той започва да се дразни, става рязък и готов да се сърди и кара с всички Как може да се въздейства на нервността? - Чрез гореща вода. Вземете чаша гореща вода и пийте лъжичка по лъжичка. През това време наблюдавайте след коя лъжичка ще се успокоите. Ако нямате гореща вада, може да направите опита и със студена вода. (18, 215)
•Топлината на мозъка трябва да бъде постоянна. Няма по-опасно нещо от това, да се повишава топлината на човешкия мозък. Щом се повиши топлината му, явяват се различни болезнени състояния, които медицината нарича с общо име мозъчни разстройства. Най-малкото повишение на тази топлина се отразява болезнено върху стомаха, дробовете, жлезите и други органи. Това се отразява вредно върху целия организъм, върху нервната система. Тази е причината за неврастенията. Как може да се справи човек с повишената топлина на мозъка? - Чрез мисълта. Като мисли право, той постепенно понижава температурата на мозъка си и така я нормализира (140, 16)
•Когато кръвта не е правилно разпределена по всички части на организма, тя произвежда редица нервни възбуждания. Всички дисхармонични състояния в мозъчната система се дължат на неравномерно разпределение на кръвта в организма. На това се дължат много болести.
И тъй, работете съзнателно върху себе си, да контролирате движението на кръвта си, да я разпределяте правилно, равномерно по целия организъм. Дойде ли кръвта в главата, вие трябва да бъдете будни, да я отправите главно в предната част на мозъка. Когато сте силно възбудени, т.е. разгневени, трябва да изтеглите излишната кръв от онези мозъчни центрове, които са причина за възбудата и да я изпратите към ония центрове, които имат по-малко кръв. (37, 64)
•Помни: разстройството на черния дроб причинява различни болести. Например неврастенията се дължи също на разстройство на черния дроб. Изправете черния си дроб, за да оправите мисълта си. Разстройството на черния дроб се отразява върху умствените способности и чувствата на човека, както и върху духовните му прояви. Под черен дроб разбирам дейността на нисшия свят в човека. Нисшите чувства влияят на черния дроб, както термитите, които изяждат всичко. (138, 31-38)
•И ако сме нервни днес, то се дължи на голямото количество въглена киселина във въздуха, която вдишваме и издишваме и която почти отравя организма ни. (93, 11)
•Заболяване може да стане - разстройство на нервната система от пресилване. Пресилването може да стане от две противоположни желания. Някой път вие можете да прекарате през нервната си система толкова електричество, че нервите да се разслабят. (65, беседа 14, 89)
•Човек трябва да знае доколко е издръжлива неговата нервна система. Иначе ще станат големи пропуквания в нея. Тази е причината, поради която става изтичане на нервна енергия. (111, 151)
•Питате на какво се дължат нещастията в живота ни. Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато душите на убитите отидат в Астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение. (152, 58)
•Питам коя е причината днес за тази голяма неврастения в Америка? Няма друга страна в света, дето неврастенията да е толкова разпространена. Причината за това е изсичането на боровите гори. (48, беседа „Дава плод ", 23-24)
Ако две отрицателни или две положителни енергии едновременно проникват в човешкия организъм, той може да полудее. Полудяването не е нищо друго освен прекъсване достъпа на жизнените течения в организма. Това прекъсване на тока на жизнените сили в човека се дължи на излизане на неговия двойник Щом двойникът излезе от човека, последният живее почти животински: яде, пие и за нищо не мисли. Като знаете това, ще бъдете внимателни, ще се пазите да не се стряскате едни други, особено когато спите. Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството. През това време двойникът е свързан с тялото чрез една нишка. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследствие на което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек полудява. (104, 61-62)
•Хората полудяват, когато в ума им се внесе мисъл, противоположна на тази, в която са убедени. (37, 66)
•От раздвояване на съзнанието ви произтичат много болести и нещастия. И полудяването се дължи на същото. (101, 45)
•Причината за полудяването на сегашните хора се крие в техните минали съществувания. Днес те се натъкват само на някакъв повод за полудяване, но причината се крие в тях. (45, 65)
•Често страхът, уплахата стават причина за прекъсване на съзнанието. Прекъсване на съзнанието става всякога, когато двойникът напуща тялото. За да се върне двойникът в тялото, трябва да се направят няколко паси по гръбначния стълб на човека. (20, 167)
•Причината за полудяването се дължи на факта, че и двете части на мозъка са положителни или отрицателни. За да бъде човек в нормално състояние, в едното полушарие на мозъка трябва да тече положителна енергия, а в другото - отрицателна. Стане ли човек много остър, т.е. много електричен, в лявата част на мозъка си трябва да вложи мекота, т.е. магнетизъм. Ако турите ръката си върху главата на някой здрав човек, ще усетите две течения - едно топло, а друго студено. Обаче поставите ли ръката си върху главата на някой неуравновесен човек, ще усетите само едно топло течение. За да си помогне, той трябва да помоли някой свой приятел, здрав човек, да тури ръката си върху главата му, за да регулира енергиите на неговия мозък.
Ако е неразположен или неуравновесен, човек може да си помогне с мисълта си. Силите на Природата могат да въздействат върху човека само когато мисълта му е концентрирана. За да успее в нещо, човек трябва напълно да вярва. (104, 62-63)
•От какво произтича едно главоболие? Главоболието произтича от две противоположни, но еднакви по естество мисли. (123, 80)
•Това изтичане на енергията от човека се нарича в науката демагнетизиране. Много от болестите на съвременните хора се дължат именно на това демагнетизиране. Главоболието например се дължи или на натрупване излишък на енергия в мозъка, която не може да се пласира, или на недостиг на енергия в стомаха. Това показва, че между главата и стомаха има известна връзка. Като знае това, човек трябва да регулира силите в своя организъм. Това може да се постигне чрез връзка с Космическото съзнание. Само по този начин човек може правилно да се лекува. (150, 139)
•Енергията в Природата иде главно от два източника:от центъра на Слънцето и от центъра на Земята Преобладаваща енергия в Природата е тази, която иде от центъра на Слънцето. Тя е положителна енергия. Когато слънчевата енергия се възприема повече от главата, мозъкът става много активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става силно активен. В този случай мозъкът се демагнетизирва, отслабва и се явява главоболие. За тази цел излишната енергия от стомаха трябва по някакъв начин да се препрати отново към мозъка. За да се преразпредели енергията равномерно по всички части на тялото, необходими са окултни гимнастически упражнения. (37, 196)

 

eXTReMe Tracker