|
Share

ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ-УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

Ходете на нивите, когато житото зрее, вземете няколко стръка, изяжте ги и като ядете, разговаряйте с тях, да покажете, че съзнавате жертвата, която житото прави.

МИСЛИ ОТ БЕСЕДИ И ЛЕКЦИИ ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ  НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Съставител
Д-р Васил Велев


Редактор
Д-р Димитър Калев, доктор на науките


ПРЕДГОВОР

Заедно с философските, религиозните, окултните, етичните, научните, социалните и други проблеми Учителя Беинса Дуно често разглежда в своите беседи и лекции и редица въпроси от областта на медицината.
Предлаганата книга е съставена от подбрани и групирани по теми цитати от 152 тома беседи и лекции от Учителя, засягащи най-различни аспекти на човешкото здраве, поради което тя има, в известен смисъл, енциклопедичен характер. В нея, разбира се, не е обхванато абсолютно всичко, което Учителят е говорил по здравните въпроси.
Още в древността в окултните школи се е развивала и медицината. Запазили са се и до днес редица оригинални методи и системи на лечение. За тях Учителя казва: „Тия системи са удобни при слизането на човечеството, т.е. по закона на инволюцията. А понеже Бялата раса започва вече своето развитие по закона на еволюцията, тия системи трябва да се видоизменят." По време на инволюцията човешкото съзнание навлиза все по-дълбоко в материалния свят до пълното формиране на самосъзнанието. След това започва обратният път на еволюцията, на преминаване на егоистичния, личен, живот  към съзнателното, колективното космическо съзнание - към живот за цялото.
Методите и системите, които Учителя Беинса Дуно дава, са свързани именно с тази нова епоха на еволюционното развитие на човешкото съзнание. Той си служи с принципите, законите и методите на Живата Природа. Съобразяването с природните закони, казва той - ето разрешаването на всички здравни въпроси.
Изходна точка за разрешаване на всички проблеми на човешкото здраве е преди всичко концепцията на Учителя за човешкото естество. Според него най-напред трябва да се освободим от механическото разбиране за човешкия организъм и за Природата въобще. Човек не е само физическо тяло. В съгласие с другите окултни учения той приема, че човек притежава още астрално (чувствено), ментално (умствено) и причинно тяло. Всяко от тези фини тела изпълнява специална служба и има свои специфични енергии. Това разбиране за човека, състоящ се главно от четири основни тела, взаимно проникващи се и взаимно влияещи си има решаващо значение за определяне на човешкото здраве и за възникване на болестите.
Друг важен момент, който трябва да се изтъкне, е, че Учителя не противопоставя духовното на материалното естество на човека. Той достига до определението, че истински здравият човек е здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение или здрав е само онзи на когото умът, чувствата и волята са в пълна хармония.
За отбелязване е още подчертано профилактичната насоченост в методите на Учителя, препоръчването на природосъобразен начин на живот, на хигиена - както външна, така и вътрешна, използване на основните природни фактори слънчевата светлина, въздуха, водата и храната - като главни лечебни средства. Описани са някои оригинални методи на лекуване, дадени са и много полезни хигиенни съвети.
Идеалът на бъдещото човечество, казва Учителя Беинса Дуно, ще бъде да изучава езика на Природата и да живее съобразно нейните закони, защото човекът е част от Природата и законите, които действат в нея, действат и в самия него. Проблемите на здравето и на болестта, на живота и на смъртта Учителя поставя в неразривна връзка и в пълна зависимост от великите закони на Природата и спазването им от човека.
Надяваме се, че идеите на Учителя Беинса Дуно в тази насока ще допринесат много за решаване на редица здравни проблеми, а с това и за едно ново разбиране на целокупния живот.

От съставителя


СЪДЪРЖАНИЕ

I. Човешкото тяло       
1. Устройство и функции      
2. Енергии     
II. Болест и здраве     
ІІІ. Причини за болестите     
IV. Лечение на болестите              
1. Общи принцип на лечение     
2. Храна и хранене; храната като лечебно средство    
3. Лечение с вода     
4. Въздух и дишане; дишането като лечебен фактор     
5. Лечебно действие на слънчевите лъчи             
6. Лечение с цветните лъчи на светлината    
7. Лечение с музика    
8. Лечение с движение    
9. Лечение с мисъл    
10. Други методи на лечение    
11. Духовно лечение    
V. Хигиена    
VI. Лекар и лечител    
VII. Диагностика на болестите   
VIII. Продължителност на живота    
IX. Живот съобразно законите на Природата    
Книгопис    

І. ЧОВЕШКОТО ТЯЛО


1.    Устройство и функции

•Физическото тяло на човека е ключ, с който могат да се разрешат всички трудни въпроси. (127, 283) [първата цифра посочва тома, цитиран в книгописа, а втората цифра - страницата на цитата (Бел. съст.)]
•Колкото са важни умът и сърцето, толкова е важно и тялото. (110, 176)
•Тялото е интересен обект за изучаване. То е малка вселена, в която стават различни промени. Човешкото тяло е синтез на всички процеси в Природата. Ако познаваш тялото си, ще познаваш видимия и невидимия свят. Ако познаваш окръжаващите, ще разбереш цялата Вселена. (136, 48)
•Засега човек представлява най-усъвършенстваната машина на Земята, снабдена със своето вътрешно радио, за да схваща вълните, които идат от Разумния свят. (43, 289)
•Човек трябва да познава добре устройството на своето тяло. То е инструмент, с който свири. (130, 222-223)
•Една къща е достатъчна на човека. Тази къща е неговото тяло, в което той живее. Ако може да стане господар на своето тяло, той е изпълнил задачата на своя живот. (43, 147)
•Да мисли човек, че е създаден по образа на Природата, че е едно с Бога, това не е противоречие, но действителност. Като изучава Природата, човек познава себе си, а тя се отразява в него като в огледало. (7, 164)
•Човек не е нищо друго освен Божествена книга, съставена от много листа, върху която той сам с векове е писал своето съдържание. Всичко, което е станало, става на Земята и на Небето и е написано върху човека. (62, 162)
•В Природата всяка външна форма отговаря на своето съдържание. (62, 161)
•Докато е на Земята, човек работи главно с физическото си тяло - най-подходящ инструмент за Земята. Обаче той мисли, чувства, търси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? С умственото си тяло. С какво чувства? - С астралното си тяло. С какво издирва причините и последствията на нещата? - С причинното. Както физическото тяло не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела в човека не са еднакво развити. Това показва, че на човека предстои голяма и  велика работа - да развие всички свои удове  до съвършенство. (7, 163)
•Като живее, човек трябва да спазва закона на последователността и в трите свята. На физическия свят той трябва да знае как да се храни, как да диша. как да пие вода и как да възприема светлината. Той трябва да има за Света на чувствата добре организирано астрално тяло. За Умствения свят пък трябва да има добре организирано умствено тяло. Който е развил и трите си тела, той може да се нарече разумен човек. Колкото е важно физическото тяло на човека, толкова са важни астралното и умственото му тела. (25, 50)
•Както физическото тяло има своя физиология и анатомия, също така и астралното, менталното и причинното тела имат своя  физиология и анатомия. Физиологията и анатомията на по-високите (по-фините) тела е подобна на тези на физическото тяло. (108, 101)
•Най-познатото от всички е физическото тяло, което има три обвивки. Едната от тях е етерна, която излиза вън от физическото тяло на 1-2 сантиметра. През нея минават физическите сили с електричеството и магнетизма. Както обличаме физическото си тяло с дебели или тънки дрехи, за да го предпазим от студ и горещина, така и етерната обвивка е здравна дреха на физическото тяло, която го предпазва от външни влияния. Етерната обвивка е свързана с друга, наречена астрална, която управлява страстите. Тя предпазва човека, например, от гнева, от желанието му да отмъщава и др. Астралната обвивка е свързана с Астралния свят, наречен подсъзнателен. (30, 309-310)
•Един ден, когато хората развият шестото чувство в себе си, те ще видят че около тялото на човека има една обвивка. Докато тази обвивка съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на неговия организъм. Някога, под влиянието на лошия живот тази магнетична обвивка около тялото на човека се разкъсва и външните влияния проникват в него, като създават ред болести. Тази магнетическа дреха обвива стомаха, дробовете, всички вътрешни органи в тялото на човека, а специално - и клетките му. (106, 144)
•Чрез чувствата си човек е свързан с Астралния свят, т.е. със своето астрално тяло, наречено още духовно тяло. Астралният свят се състои от две области: нисша и висша - според чувствата, които също биват нисши и висши. (138, 26)
•Всеки орган има двойна служба: външна и вътрешна, т.е. материална и духовна. (6, 186)
•Материята съществува, но всичко не произтича от материята. Материята е само един от факторите, едно от условията да се прояви Животът.
За да се прояви каква да е форма в света, необходима е материя, субстанция, с която да се облекат живите сили. Тялото, както и външните и вътрешните му органи, представя материалната страна на силите на човешкия мозък. Следователно дробовете, стомахът, мускулите, костната, нервната и всички останали системи представят величествена инсталация, чрез която се проявява човешката интелигентност. Благодарение на интелигентността, която съществува в Природата, стават постоянни корекции и подобрения в човешкия организъм. (14, 8-9)
•Всичко, каквото Природата е създала, почива на закона на Любовта. Запример, човешкият организъм представя грамадна държава, на която поданиците са обединени в името на Любовта. Тя е употребила милиони години, за да организира всички клетки в едно цяло да вършат обща работа. Който съзнава това и може да запази великата хармония, която съществува в неговия организъм, той се радва на добро здраве и на щастлив живот. Обаче най-малкото нарушаване на тази хармония разколебава единството между клетките, внася известна дисхармония в организма и човек заболява. (35, 199)
•Първото нещо, което се забелязва в нашия организъм, е, че в него има ред, взаимност при общата дейност и хармония между всички работници, които познават своята работа много добре. В организма не се гонят частни цели. Тук се гони една обща цел, едно общо благосъстояние, на което човек се радва. Тук е тайната на общия успех. В този организъм няма своеволие, няма произволни действия, в него владее единство. И когато една от съседните клетки заболее и страда, всички друга клетки ù съчувстват и бързат да премахнат по някакъв начин злото. Вътре в човека всичко е разпределено с математическа точност, и щом тя съществува, силите в организма се уравновесяват взаимно и образуват онази хармония, която наричаме здраве.
Онези клетки, които престават да изпълняват своята длъжност и стават вредни и опасни за здравето на другите клетки, биват изхвърлени от тялото заради общото добро. Върху този предохранителен закон на Природата почива нашето здраве. (81, 49)
•Сама по себе си клетката е малка, но тя е проводник на нещо велико. Когато се организират в едно цяло, малките клетки стават проводници на великия, съзнателен Живот. Всяка клетка представя електрическа лампичка, през която минава светлината. И човек представя малка вселена с определена цел и движение в известна посока. (118, 32)
•Ако изучавате живота на клетката отделно, ще видите, че тя представя в миниатюр живота на целия човек. Ако пък изучавате колективния живот на тия клетки, както и връзката помежду им, ще видите, че те представят Божествения живот в миниатюр. (78, 146)
•Никой няма право по какъвто и да е начин да нарушава законите, върху които е построен неговият организъм. Организмът е съставен от безброй малки, живи душички, които следят работата на своя господар. Ако той направи някаква грешка, от която да пострада целият организъм, те казват: "Не е умен нашият господар". Не минава много време и цялото съдружие от живи клетки постепенно започва да се разпада. (83, 226)
•Вътрешната връзка, която свързва клетките в организма в една стройна единица, е храната. Въз основа на този закон човек трябва да яде. Този закон се отнася не само до тялото на човека, но и до неговите чувства и мисли. Когато връзката между клетките на тялото отслабва, едновременно отслабва и тялото.
Любовта е вътрешна връзка между частите на Живота. Значи Любовта усилва и поддържа Живота. (149, 223-224)
•Строежът на Слънцето и строежът на клетките е подобен. Слънцето има в себе си три области: едната от тях приготвя енергията, втората я акумулира и трансформира, а третата я препраща към Земята. Също и в клетките има три области: външна, която възприема слънчевата енергия, средна, която я акумулира в себе си, и вътрешна, която я преработва и превръща в жизнена сила. Тези три области ги има и в организма в по-развита форма. Те най-лесно личат в зародиша. Външната обвивка се нарича ектодерма, средната – мезодерма, а вътрешната - ендодерма. (11, 3)
•Сега ние,съвременните хора, се плашим за здравето си и търсим лекари. Туй, което ние знаем, е следното: в човешкото тяло има специфични клетки, които изпълняват длъжността на лекари. Те са по-добри лекари от най-отличните лекари на Земята. Ако ние заболеем и се оставим на тия клетки, те могат отлично да ни излекуват. Те си имат лаборатория, дето приготовляват своите медикаменти и с тях отлично заздравяват всяка рана. Това е закон. Ако човек има една рана и я предостави на тия клетки, те ще се съберат, ще направят своя превръзка и по този начин ще я излекуват. (43, беседа „И Земята ще се изпълни със знание", 25-26)
•Днес няма по-велико нещо от устройството на човешкия мозък, както и от устройството на човешките очи. (19, 44)
•Съзнанието на човека се локализира в предната част на мозъка около очите. (117, 117)
•Човешкият мозък има две страни: материална, или физическа, и духовна, или силова. Когато човек напусне Земята, материалният мозък изгнива и се разлага, а духовният; т.е. силовият, в който е написан целият живот, той взема със себе си. Материалният мозък е организиран според силовия. Докато материалният и силовият мозък са свързани помежду си, докато са в хармония, човек учи, възприема знания и помни. (6, 209-210)
•И тъй, главният капитал на човека е неговата глава, от една страна, и лицето му, от друга.
Мозъкът на човека е съставен от два вида материя: от груба, физическа материя, която се разлага, и от духовна, ефирна, която не се разлага. Върху духовната материя на мозъка се отпечатват всички човешки мисли. (75, 407)
•Ще знаете, че силата на вашия живот зависи от състоянието на вашия мозък. Първият орган, чрез който може да се прояви човешкият дух, това е мозъкът. Следователно вие ще пазите този единствен орган, чрез които може да се проявявате. (70, беседа 3, 14)
•За да придобие окултно знание в неговата висша степен, човек трябва да има здрава нервна система, да издържа. Както грубите мисли, чувства и постъпки действат вредно върху човешкия мозък, така и възвишените мисли и чувства изискват здрава нервна система. (9, 88)
•И тъй, не е достатъчно само да изучавате човешкия организъм, както и характера на човека, но трябва да гледате на човека като на жива, разумна станция, чрез която той влиза в съприкосновение с целия Космос. Всичко зависи от това кой бутон в станцията ще бутне, за да влезе във връзка с добри или лоши същества. Коя е радиостанцията в човека? - Неговото будно съзнание. Чрез тази станция човек влиза във връзка с външния и вътрешния свят, с всички Разумни същества. (127, 277)
•Като изучаваме физиологията на нервната система, дохождаме до заключението, че нервната система е една инсталация, през която минават силите на Живата Природа. Нервните влакна са живи клетки, проводници на нервна енергия. Тя протича през тях, както водата през водопроводните тръби. Ако водата е песъчлива, пясъкът постепенно се утаява по тръбите, докато един ден те окончателно се запушат. Така става запушване на водната инсталация. Такова подпушване става и в нервната система на човека. Какво да се прави? - Ще се отпушвате. Трябва да знаете какви мисли и желания да допущате в себе си.
Казвам: нервната ли система е разстроена? Не е разстроена, но е подпушена - "Боли ме коремът". Защо? Запушени са онези нерви на гръбначния мозък, чрез които слиза енергията за стомаха и корема. Излагайте гръбначния си стълб на слънце, за да се отпушат нервите ви. Ако не се отпушат, болките неизбежно ще ви следват. Болестите се дължат на недоимък на енергия. Подпушване става не само във физическото тяло, но и в останалите тела. (136, 191-192)
•Човешкият ум е станция, през която минават писма, телеграми от един човек до друг, от една държава до друга, а даже от Земята до Небето и обратно. Човек има право да предава само онова, което се отнася до самия него. Никой няма право да изнася тайните на Природата. Щом наруши този закон, Природата затваря ключовете на станциите си за него. (20, 112-113)
•Човешкият мозък е подобен на Земята, която сама по себе си не ражда. Творческата сила на Земята иде от пространството, от Слънцето, което действа на повърхността ú. Понеже Земята има основа, върху тази основа именно Слънцето гради, произвежда, твори. Човешкият дух е човешкото Слънце, което, като грее върху мозъка, поражда мислите. Всяко същество мисли. (41, 25)
•Най-ценното нещо в човешкия организъм е мозъкът. Той е голямо динамо на сили, на електрическа енергия, която изпраща по целия организъм. Ако знае правилно да се ползва от тази енергия, човек би могъл сам да се лекува. (37, 83)
•Човешкият мозък е възприемател и предавател на енергии. (105, 157)
•Един ден, като изучите и разберете строежа на вашия мозък, вие ще дойдете до положителната наука на Живота. Тогава ще гледате на мозъка като на динамо, в което се срещат и преплитат енергии от целия Космос. (36, 8)
•По гънките на мозъка тече космическа енергия на Разумния живот, която душата използва. Енергията на мисълта тече именно по тия гънки и по тях пак излиза навън. Те са проводници на енергиите от цялото пространство. (111, 253)
•За да се ползва от слънчевата енергия, човек трябва да организира мозъка си. Човешкият мозък представлява плоскост, която възприема и отразява слънчевата енергия. Който не може да регулира енергиите на своя мозък, той не може да бъде здрав, нито може да се развива правилно. (43, 254)
•Когато силите в мозъка функционират правилно, когато те са в правилно съчетание, тогава Божественото най-силно се проявява в човека. Като погледнете този човек, от лицето, от очите му излиза мека, приятна светлина. Тази светлина ту се явява, ту изчезва. (126, 182-183)
•В мозъка на човека има едно спирално, едно кръгообразно движение. И когато това движение се извършва правилно, човек мисли добре и върви добре, без да залита. (65, беседа 14, 81)
•От физиката знаете, че енергията от положителния полюс минава в отрицателния. Знаете ли през какъв път минава положителната енергия? Тя обикновено излиза от дясното полушарие на мозъка, върви по повърхността му, минава под лявото полушарие, после извива над него и се връща под дясното полушарие. Тук, в отрицателния полюс, се образува светлина. Значи мисълта иде от дясното полушарие, минава през лявото и като резултат на това се произвежда светлина в съзнанието. (139, 47)
•Енергията от дясната половина на мозъка минава в лявата, затова съвременният човек мисли само с лявата половина на своя мозък. Тук е причината за асиметрията на човешкото лице. Като се вгледаме внимателно в човешкото лице, виждаме, че двете страни - лявата и дясната - не са еднакво развити. Това различие се забелязва и в очите, и в ушите, и в устата, и в ръцете - в цялото тяло. В бъдеще, когато енергиите на ума и на сърцето се хармонизират, в цялото тяло на човека, както и в удовете му, ще има пълна симетрия. (132, 136-137)
•Човек трябва да работи и с лявата, и с дясната страна на мозъка си, за да разпределя еднакво неговите енергии.
•Съвременните хора не спазват този закон, вследствие на което страдат от друг физиологически недостатък, а именно - кръвта не се разпределя еднакво по всички органи на тялото им. В здравия организъм кръвта се разпределя еднакво по всички органи на тялото. Също така и мисълта на човека трябва да прониква през всички клетки на организма. Само така човек може да бъде здрав. (126, 89)
•В средата на човешкия мозък се намира т. нар. летящо око на душата или вътрешното Слънце на човека. Ако това Слънце не грее в човека, нищо не става от него. То играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел, или окото на душата, препраща тази енергия по целия организъм. То има и други свойства, освен това да трансформира слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който препраща слънчевата енергия по цялото тяло. От правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното състояние както на организма, така и на чувствата. (70, беседа 23, 8-9)
•Ясновидецът вижда, че от мозъка излизат хиляди нишки в различни направления, по които минават различни течения. От мозъка тия течения отиват по цялото тяло.
Колкото по-силни са теченията в един мозъчен център, толкова по-голяма е неговата дейност. Който не разбира направлението на тези течения и не може да ги трансформира, излага се на опасност. Запример теченията, които минават в задната част на мозъка, събуждат нисшите чувства у човека и ако не може да ги владее, той изпада в големи изкушения.
Няма по-голямо благо за човека от това, да владее силите на своя мозък, да регулира своите състояния и да пренася енергиите на мозъка от един център в друг. Това значи да има човек самообладание. (134, 114-115)
•Енергиите в човешкия мозък се разделят на три главни области: първата област е зад ушите, дето функционират нисшите енергии. Тази област може да се уподоби на ада в човека. Втората област обхваща енергиите, които функционират в полето на челото - човешкия живот. Третата област обхваща енергиите в горната част на мозъка, дето функционират висшите морални чувства. Тази област може да се уподоби на рая в човека. Следователно, когато човек противодейства на своите морални чувства, енергията от тази област слиза долу зад ушите, в ада. За да не става това, човек трябва да дава ход на своите добри желания, а не да ги подпушва. (20, 70-71)
•Храносмилането се отразява върху кръвообращението, кръвообращението се отразява върху дихателната система, дихателната система се отразява върху нервната система, а тя - върху мозъка, седалището на мисълта. Ако всички процеси се извършват правилно, и мисълта ще бъде права. (145, 5)
•Като ви наблюдавам, забелязвам от главите на някои да излизат малки светли точици. Някой казва: “Главата ми се върти, свят ми се вие, а пред очите ми се мяркат светли линии"'. Тези светли линии, неправилно разхвърляни, говорят за болезнено състояние на нервната система. То се явява като резултат на противоположни мисли, които се сблъскват у човека. Светлината, която се явява като резултат на прави мисли, е мека приятна, бяла на цвят. Тази светлина предизвиква разширение на съзнанието. (139, 90-91)
•Още древните Учители на човечеството са казали, че пространството е пълно с безброй живи форми - мисъл-форми, които се движат и като по радио се предават и възприемат от хората. Цялото пространство е жив проводник на тия мисли. Разбира се, за правилното възприемане и предаване на мислите от значение е и интензивността им, както и устройството на приемателя. От значение е също така и посоката, от която идват вълните. Следователно както човешките мисли се предават през пространството, така също се предават и мислите от Невидимия свят. Тия мисли представят цял свят. Чувствителният човек веднага възприема тия мисли, вследствие на което понякога разположението му се повдига, а някога - понижава. (126, 186)
•Нервната система, както и целият организъм на съвременния човек, не са достатъчно калени, за да издържат на силните вибрации, на силните токове на Любовта. Ето защо окултната наука препоръчва на учениците ред методи и упражнения за каляване на ума, сърцето и волята им с цел силите на техния организъм да се нагласят съобразно природните сили и течения. (108, 17)
•Днес мисълта се проявява чрез мозъка, чувствата - чрез симпатичната нервна система* в т.нар. слънчев възел, който неправилно наричат сърце. Волята се проявява чрез ръцете и краката.
Седалището на съзнанието е в главата, а отчасти и в гръбнака То се изявява чрез главния и гръбначния мозък. Някогашната столица на съзнанието е била на друго място, а не в главата. Има още сили на съзнанието, които не са преместени в главата. Където е било мястото на съзнанието по-рано? - В симпатичната нервна система  или т.нар. слънчев възел. (97, 19-20)
•Между мозъчната  и симпатичната нервна система трябва да има правилно отношение.
Дръжте гръбнака си изправен. Не  допущайте никаква гърбица на тялото си. Тя прекъсва притока на енергия от симпатичната нервна система към мозъчната. Щом жизнените тонове се прекъснат, човек не се развива правилно. (136, 162)
•Слънчевият възел се намира под влиянието  на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как да го държи в изправност? - Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от Умствения, от Сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а от там - в центъра на Земята, дето се пречистват. В този смисъл слънчевият възел служи като канал за пречистване на нечистите мисли и чувства. Здравето на човека зависи от благосъстоянието на черния дроб. (150, 195)
•Ако симпатичната нервна система не се управляваше от главния мозък, човек би изпаднал в животинско състояние, под закона на инстинкта за самосъхранение. (140, 92)
•Човек е дърво, съставено от други две дървета. Тия две дървета съставляват двете главени системи в човека - мозъчната и симпатичната нервна система Клоните на мозъчната система се разпространяват надолу, чак до крайниците на тялото, а корените му са горе в мозъка. Другото дърво представлява  стомашният мозък или т.нар. симпатична нервна система, която се състои от ред възли, ганглии, разположени най-много в областта на стомаха. Корените на симпатичната нервна система са посадени в ганглиите, т.е. в стомашния мозък, а клоните и отиват нагоре. Значи клоните на тия две дървета се преплитат.
По какво се отличават тия две системи? - По своите резултати. Мозъчната система е носителка на електричество, затова ако тя се развие повече от другата, човек почва да съхне. Електричеството отнема всичката влага от организма и затова такъв човек е сух, без влага, безводен е той. Симпатичната нервна система се отличава с обратни резултати на мозъчната - тя е носителка на магнетизма в човека. Когато тя е развита в някой човек, той надебелява, явява се натрупване на излишна материя, която се обръща после в тлъстини. Следователно тия две системи могат да се коригират една друга. (64, беседа 8, 128-130)
•Често се говори за сърцето като изразител на чувствата. Де е това сърце, в симпатичната нервна система или в слънчевия възел? - Това сърце има свои посланици в мозъка, те го представят. Мозъкът има отношение към Умствения свят - горния свят, поради което е отделен от Чувствения свят Умственият свят е в главата, а Чувственият - в симпатичната нервна система. (89, 59-60)
•Интуицията разрешава лесно въпросите, понеже при нея вземат участие и мисълта, и чувствата. Когато в слънчевия възел, т.е. под лъжичката, изпитваш приятност, ти си на правия път. (112, 232)
•Сетивните органи, които са най-добре развити в човека, служат като възприематели на силите от външната природа. Ако тези органи отсъстват, тогава силите мъчно ще оказват влияние на организмите. (150, 39)
•Първата функция на окото е да събира и да разпръсква лъчите: събира ги отвън навътре, а отвътре ги разпръсква. Когато този процес в живота се измени, тогава се ражда дисхармония в човешкия ум.
Всички болезнени състояния се отразяват в очите на хората. Там стават известни пресичания на кръговете, от които правилните течения в очите се прекъсват.
Окото е жива Божествена форма, в която е написано как са устроени целият Космос, цялата Слънчева система, как е устроен най-после и Животът.
Окото на човека е създадено най-после. То има най-висок произход. И всички по-видни ясновидци, всички адепти и Учители на човечеството четат и се учат по окото. (111, 143-144)
•Свиването и разпущането на сърцето се обуславя от електрическата енергия, която иде от пространството. (62, 139)
•Съвременните физиолози имат особено понятие за сърцето. Те го считат нещо като помпа, от свиването и разпущането на която кръвта се докарва в движение из цялото тяло. Това е отчасти вярно, но всъщност сърцето само не докарва кръвта в движение. За докарване кръвта в движение е причина особена жива сила, която иде като течение в организма и кара клетките на сърцето да пулсират. Тази сила има свой регулатор в мозъка. (16, 240)
•Увеличаването и намаляването на пулса на сърцето се дължи на отливите и приливите, които стават в човека. (58, 332-333)
•Броят на пулса и на вдишките на човека се определят от неговите мисли и чувства. Между дишането и пулса има известно съответствие. Изобщо, между всички функции на органите има известна връзка. Наруши ли се функцията на един от тях, отразява се и върху останалите. (54, 208)
•Що се отнася до биенето на сърцето, забелязано е, че в първите 12 часа от деня сърцето бие по-бързо и с няколко удара повече от нормалното биене. През тези 12 часа сърцето е във възходящо състояние. През вторите 12 часа от деня, т.е. през втората половина на деня, ударите на сърцето намаляват с няколко и сърцето се намира в низходящо състояние. Същото нещо се наблюдава и през месеците и годините. Първите 14 дена от месеца сърцето е във възходящо състояние, вторите 14 дена е в низходящо състояние. Първата половина от годината сърцето е във възходящо състояние, а през втората половина на годината - в низходящо състояние. Важно е човек да знае кога сърцето му е във възходящо състояние и кога - в низходящо. (75, 244)
•Кой е здравословният пулс? - В който има музика и ритъм. Ако е лишен от здравия ритъм, той не е правилен. Сърцата на всички хора са свързани с обшия пулс на Космоса, т.е. с Космичното сърце. В тоя смисъл, един ритъм съществува в Природата. Ето защо, когато сърцето ви бие неправилно, не се страхувайте, да възстановите хармонията между мислите и чувствата си. (125, 93-94)
•От време на време човек трябва да измерва пулса на сърцето си, за да види ритмичен ли е или не. Ако пулсът му не е ритмичен, това показва, че има нещо криво в неговите чувства. (74, 341)
•Човек трябва да се наблюдава, да види  какво е състоянието му, когато е неразположен, възбуден, гневен, и какво, когато е спокоен, добре разположен. Доброто или лошото разположение се отразява на дишането, на пулса. Който разбира това, по пулса на човека ще разбере неговото физическо и душевно разположение. (39, 137)
•Кръвообращението се дължи главно на електромагнитните течения. Ако те не подкрепяха движението на артериалната кръв, то сърцето не би имало тая възможност само. Но кръвта се движи в човешкия организъм благодарение на това, че има един космически импулс в света, който постоянно регулира кръвообращението на всички организми.
На същото космическо електромагнитно течение се дължат и движенията на протоплазмата в клетката - циркулацията и ротацията, после - движението на Слънцето, планетите и другите небесни тела. (11, 13)
•Мозъчната система е динамична, понеже произвежда електричество, а симпатичната нервна система произвежда магнетизма. Стомахът спада към симпатичната нервна система, затова е магнетичен. Като знаете това, използвайте магнетичните сили на стомаха за смяна на човешките състояния. Ако видите, че някой човек е неразположен, дайте му нещо за ядене. Колкото и да е неразположен, щом се нахрани, неразположението му изчезва и той придобива енергия, импулс за работа.
Всичко, което се отнася до благоустройството на организма, до неговото здраве, е предоставено на грижите на стомаха. В помощ на стомаха идат още много органи: зъбите, езикът, устата, хранопроводът и червата. (6, 267-268)
•Колкото повече работи стомахът, толкова по-малко работи мозъкът и обратно. (109, 17)
•Който има здрава и нормална храносмилателна система, той е весел, жизнерадостен, работлив. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, песимистично, няма вяра в Живота. За да не изпадате в такова положение, дръжте храносмилателната система в изправност; от нея зависи благосъстоянието на човека на физическия свят - първото стъпало на Живота. (7, 138-139)
•Какъв процес е яденето? На какви закони се подчинява? Човек се храни не само с хляб, но и с въздух. Той се храни по три пъти на ден, но не знае по колко хапки трябва да взема на едно ядене. Той диша, без да знае колко вдишки трябва да прави в минута. Ако не знаеш по колко хапки да ядеш и по колко вдишки да правиш, ти нарушаваш законите на храненето. (82, 164)
•Мозъкът и стомахът са двата полюса на живота ви. Ако ви боли главата, трябва да знаете, че и стомахът ви е в безпорядък. Ако ви боли стомахът, трябва да знаете, че и главата ви не е в порядък. (48, беседа „Закон на съпоставяне", 13)
•Черният дроб е един велик фактор в човешкото тяло. Ако черният дроб си замине, човек е фалирал. При сегашното устройство черният дроб всичко решава. Ако той се разстрои, човек става неразположен, мрачен, той е песимист, не може да говори внимателно, мрази, сърди се, може да извърши убийство; всичко туй излиза от черния дроб. И ако в съвременния строй има толкова престъпници, причината е, че черните дробове на хората са развалени. (123, 194-195)
•Ако черният дроб в човека се разстрои, през ума му минават отрицателни, неприятни мисли. Разстройството на черния дроб развива жестокост в човека. Черният дроб е свързан с нисшите чувства. Като знае това, човек трябва свещено да пази здравето си, което Бог му е дал. (126, 71-72)
•Обидата, която преживявате, се отразява на черния дроб като горчиво чувство, с което не можете лесно да се справите. Черният дроб е орган, който извършва специфична служба при храносмилането. Ако тоя орган не работи добре, организмът страда. Видите ли, че лицето на човека пожълтява и почернява, търсете причината за това в черния дроб.
Доброто или лошото състояние на черния дроб се отразява и върху чувствата на човека. Също така и чувствата се отразяват върху здравословното състояние на черния дроб. Каже ли някой, че не му се яде, че няма апетит, вината е пак в черния дроб. Ако религиозният стане песимист и вярата му в Бога се намали, пак черният дроб е виновен. Малък орган е черният дроб по отношение на целия организъм, но играе важна роля. Той има грамадно влияние върху психиката на човека. (138, 25-26)
•Всички хора мислят, че са сиромаси, а всъщност са големи милионери. Те разполагат с един мозък, с едно сърце, с дробове, със стомах, които струват милиарди. С помощта на физическото си тяло те влизат във връзка с един обширен свят. Изгубят ли тялото си, физическият свят се скрива пред тях. (42, 277)

eXTReMe Tracker