|
Share

Из лекцията"Тъчете мислите си", държана от Учителя пред Общия окултен клас на 9.04.1924г., София


Аз ще направя сега един опит. Ще ви предам мислено една мисъл, да видим колцина от вас може да я хванат. Следващата сряда ще видим колцина от вас са я възприели. Тази мисъл, която ще ви предам, ще произведе във вас едно движение. Вие няма да знаете какво е това движение, но наблюдавайте идущата сряда дали това движение, което ще направите, съответствува на мисълта. Вие можете да направите много движения, но ще гледате дали ще направите туй движение, което да съответствува на тази мисъл. Туй е само един опит. Няма да се вменява за грях на този, който не е доловил мисълта. Ако доловите мисълта, ще бъдете по-близо до Божия закон. Туй е всичкото. Сега вие си мислите коя ли е мисълта. Тя е проектирана вече. После, ако ви намеря изправни, бих ви обяснил какво означава туй движение; ако не ви намеря изправни, няма да ви обяснявам това движение. Аз наричам туй движение едно от свещените движения. У човека има много движения, които са свещени. Тези движения човек проявява при особени случаи. Някой път човек направи някакво движение, с което причинява благоговение в другите хора. Тези движения са особени и се случват много рядко. Затова аз ги наричам "свещени движения у човека". Някой казва за някого: Този човек ми изпрати веднъж ангелски поглед. Но един път беше то! Някой път си помръдне само ръката. Но свещено движение е то! Грациозни движения има у човека, но много рядко се случват. Те са най-хубавите, на красивите неща, които остават в нас дълбоки впечатления.

За Пентаграма

Из лекцията "Важността на числата", държана от Учителя пред Общия окултен клас на 10.09.1924 г., София

Ще ви говоря върху важността на числата 3 и 5.
Ако преведете числото 3 в геометрическа форма, какво ще получите? - Триъгълник. Ако преведете числото 5 в геометрическа форма, какво ще получите? - Петоъгълник. Числото три произлиза от числата 1 и 2. Значи то е резултат от тия две числа. Числото три съществува като норма в Природата. Висшите сили, с които човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце и неговата воля представят числото 3 - резултат на тия сили, които действат в човека. Питам сега можете ли да повлияете на ума на някой човек? - Не можете по никой начин. Можете ли да повлияете на човешкото сърце? - Не можете. Можете ли да повлияете на човешката воля? - И на нея не можете да повлияете. Съвременният свят се опитва да тури човешкия ум в нова насока. Ако някой мисли, че може да се влияе на човешкия ум, той се лъже. Единственото нещо, върху което може да се влияе на хората, това са техните чувства. Ние можем да повлияем на чувствата на един човек чрез неговия слух, чрез обонянието му, чрез вкуса му, чрез осезанието и чрез зрението му. Например, някое дете не стои мирно. Как ще го усмириш? - Ще му направиш кукличка, ще му устроиш едно представление, или ще му издекламираш нещо, или ще му кажеш някоя хубава дума, или ще му дадеш някоя хубава ябълка, или ще му дадеш да помирише нещо - всичко това действува възпитателно върху неговите чувства. Следователно хората работят с числото 5, то е числото на чувствата, а с числото 3 работи само Бог.
Запомнете тия мисли, които сега ви нахвърлих.
Мнозина ученици питат: защо еди-кой си мисли така? Ние не можем да му заповядаме да мисли другояче. - Защо еди-кой си чувствува така? - Ние не можем да му заповядаме да чувствува другояче. - Защо еди-кой си постъпва така? - Ние не можем да му заповядаме да действува другояче. Каквито са нещата по своето естество - по ум, сърце и воля, те всякога се проявяват съобразно него. Какво може да направи човек за себе си? - Той може да възпита своите сетива: зрението си, слуха, обонянието, вкуса и осезанието. По такъв начин косвено той може да събере факти или материали, с които да работи. Развиете ли повече вашите сетива, вие ще бъдете в по-пълен контакт с физическия свят и ще може по-добре да го изучите.
Не започвайте с някоя грандиозна идея, с най-малката идея започнете. Направете един малък опит, започнете с една малка мисъл. След туй, с най-малкото чувство, в което няма да иждивите много енергия и за което се изисква най-малкото усилие на волята. Така действува и Бог, това е Божествен път. А когато дойдете до Божествените чувства, там имате вече простор в действията си. Тогава зрението ще ви помогне да развиете художество. Слухът ще ви помогне да развиете музика. Езикът ще ви послужи да развиете говора си. Обонянието ще ви помогне да развиете тия качества, тия сили, които действуват в цветята. И най-после чувствителността или осезанието ще ви помогнат да схващате различието между телата, какво положение заемат, какви сили действуват между тях и т.н. Всичко това е метод за възпитание. Когато се заемете да се самовъзпитавате и да възпитавате вашите деца, вие трябва да започнете по този начин, именно да развиете най-първо вашите сетива.
Вие започвате с числото пет. Как ще нарисувате пентаграм? Как ще започнете да я рисувате? Как ще започнете да я рисувате? Вие ще нарисувате пентаграма по следния начин. Първото движение на ръката ви е от ляво към дясно. Такова движение правят и всички военни, когато вадят сабята си, за да секат главите на неприятелите си. Българите пък, когато секат дърва с брадвите си, правят същото това движение, но от дясно към ляво. Всеки народ има свой метод, своя определена посока при движенията си. Всяко движение има своя сила. Искате ли да развивате вашия ум чрез сетивата си, ще правите движения.
Някой път вие неволно правите някакви движения, но не разбирате техния дълбок смисъл. Най-първо ще се научите да владеете чувствата си, понеже те са във вашите ръце, те са на ваше разположение. Ще се научите да владеете езика си, очите си, носа си, ушите си. Като овладеете чувствата си, ще постигнете много работи.
Това е една велика педагогическа задача за бъдещето.
Аз мога да създам разни играчки на децата по пентаграмата. Или мога да им създам разни музикални упражнения, с които да повлияя върху чувствата им благотворно.
Сега обърнете внимание на методите, които дадох.
Ние в школата някой ден трябва да излезем на открито някъде и по пет души заедно да направим някои гимнастически упражнения, но не във формата на петоъгълник, а във формата на пентаграм, във всеки ъгъл по един. Всички трябва да знаете кой накъде ще си движи ръцете. Кой каквато добродетел изразява, ще се движи по съответната ней посока и ще заеме определеното място на един от върховете на пентаграма.


Тайни откровения


Лекция, държана от Учителя на 6 май 1936 г. на Витоша

Трябва да имате ясна представа за света, за да не се заблуждавате. Знаете, че мисълта, чувствата и движението са важни неща. Мисълта дава форма, направление на нещата, чувството дава съдържанието, а движението е облеклото, без което не може.
Упражненията, които играете, трябва да се коригират. Тъй както ги правите, вие губите голяма част от енергията, която би трябвало да придобиете. Вие прахосвате енергията, която имате, а и тази, която придобивате, я губите.
В тези движения има движения на растенията, на животните, на човека - те са свързани и преплетени в живота. В гимнастическите упражнения трябва да се възстанови първоначалното движение.
Има един външен свят човешки, има и един вътрешен свят човешки. Има един външен свят Божествен, има и един вътрешен свят Божествен. Някой казва: Слушай вътрешния си глас. И във вътрешния глас има заблуждение. Има заблуждение и във вътрешния, и във външния свят. Уподобявам вътрешния свят на позлатен, отвън позлатен. Когато дойдат големите страдания, изтрива се позлатата. A Божественото и отвън, и отвътре е златно, по това се отличава. Човешкото е без разлика - и външното е както и вътрешното.
В съвременната графология по почерка се познава характерът на човека дали е алчен или щедър, милостив, страхлив ли е, има ли слабости и какви, има ли добродетели, всичко по почерка може да се познае. И когато гледате кой как играе Паневритмия, по същия начин може да се разбере кой какъв е. Кому какво липсва, веднага се познава. Като правите упражненията, трябва да имате едно съзнание, че то е за ваша полза.
Някой тури ръцете си отпред отпуснато, това е животинско състояние. Упражненията се играят съсредоточено, стегнато, с обтегнати крайници, плавно, но не и да играете балет, да танцувате. Състоянието е: да благословиш. Пръстите на ръцете да не са разперени, а прибрани, ръката да бъде вдигната на 45 градуса и мисълта да е съсредоточена. Когато правите упражненията, няма да гледате и мислите кой как играе, но ще бъдете вглъбени в това, как вие играете. Вашата мисъл трябва да влиза и в ръцете, и в краката, навсякъде, във всяка клетка да участвува. Мисъл и чувство да участвуват във всяко движение и да проникват във всяка клетка. При някои упражнения вие се обръщате наляво или дясно, на юг или север, на изток или запад. Към север - това е положително, към юг - това е отрицателно, за да има едно движение правилно, трябва да има една положителна и една отрицателна страна. В едно движение възприемате повече електричество, а в друго повече магнетизъм. В областта на магнетизма има мекота. Електричеството носи повече твърдост. Ако човек иска да бъде твърд, устойчив, постоянен, безстрашен, трябва да има повече електричество. Ако иска да бъде мек, да устоява на обсадата, която някой прави, той трябва да има магнетизъм, жилавост и гъвкавост е нужна. Всяко движение, жест, походка, упражнения, които правите, ще наблюдавате и ще правите корекции. Навеждането показва, че имате два центъра: първо, Земята и, второ, Слънцето. Навеждаш ли се, всъщност си със Земята, центърът на Земята има надмощие, затова се образува крива линия. Работата не върви добре. Ще се изправиш като свещ, центърът да е Слънцето. Мъдрецът трябва да се изправи. Като заминеш за другия свят, няма да заминеш като животно, ще се изправиш, ще държиш двата центъра. Като ядеш, ще мислиш откъде идва храната, кой ти я изпраща. Как ще се оправи светът? Един ангел може да дойде да ти даде известни направления как да се упражняваш, но ако не го слушаш, нищо не може да се ползваш. В упражненията трябва да има и един вътрешен ритъм, за да бъдат полезни и здравословни. И сега са полезни, но голяма част от тях отива неизползвана. Има неща, които, докато си на Земята, все ще ги правиш. Не може да престанеш да дишаш. Щом престанеш да дишаш - свършено е с теб. Щом престанеш да ядеш, да пиеш вода, да мислиш - свършено е с теб. Тия упражнения, които ние ги имаме, те са външни изрази. Човек трябва да види доколко неговата мисъл е права, доколко неговите чувства и воля са прави. Когато правите упражненията, по този начин може да изправите много ваши недъзи - наследствени черти например може да изправите. Наследствените черти внасят винаги една тъмнота. Когато се измъчвате, когато ви е мрачно и страшно, казвате: ясно е, вече нищо хубаво не ме очаква. Един чувствителен човек също казва: нищо добро не ме очаква, чувствувам го това, ето тази спусната мъгла, природата ми доказва. Питаш се: защо е дошла тази мъгла? Ами ти защо си дошъл? Мъглата идва да диша тук. Във всяка водна капка живеят разумни същества, които идват тук да дишат прана. Малките капки са техните тела. Те си играят, ту влизат, ту излизат от вас. Влизат във вашите дробове, излизат, вие даже не подозирате това. Както вие прескачате от камък на камък, така и онези капки във въздуха излизат и влизат. Но в това влизане и излизане те вземат нещо от човека и като намерят нещо нечисто, изнасят го навън. Те обичат да чистят.
Някои религиозни казват: Господ всичко ще нареди, Господ ще помогне, ще оправи нещата. Ти ако не си помръднеш пръста за нещо, не зная колко Господ ще ти помогне. Ти като отиваш при майка си, как ще се явиш? Със стиснати устни, със скръстени ръце ли ще отидеш при нея? - Ти, като отидеш при майка си, ще си отвориш ръцете и устата, за да кажеш най-сладките думи, движенията ти ще бъдат свободни - това е естественото положение на твоята мисъл и чувство. При баща си също така ще се явиш, отдалече ще отвориш ръцете си и тичешком ще отидеш при него, за да го посрещнеш. Когато отиваш при хората, които те обичат и ти ги обичаш, движенията ти са едни, а когато отиваш при хора, които не те обичат, движенията са съвсем други. Вижте врабчето как трепери, как се озърта, да не би някой да му навреди, така и човек се страхува от тези, които не го обичат.
Ако човек много се страхува, губи. Винаги когато човек се уплаши, кръвта влиза във вътрешните съсъди на неговия организъм, капилярните съдове не функционират правилно. Само Любовта е в състояние да те избави от страха. "Страхливият не може да наследи Царството Божие." Ще го наследят тези, които имат Любов. Не е страхът, който дава тон на живота ви. Ако Любовта се регулира от страха, това не е Любов. Любов, която регулира страха, е Любов. Искате да направите нещо, но ви е страх, какво ще кажат хората, какво ще кажат дяволите, но какво ще каже Бог, това не ви интересува. Дяволът се страхува от Любовта. Той при всички положения е смел, но когато дойде Любовта, треперят му гащите.
Един проповедник в Западна Америка ходил да събира пари за мисионерска работа. Дебнел го един разбойник и когато разбрал, че е събрана голяма сума, го причаква на едно място, решава да го убие и да му вземе парите. Проповедникът, като дошъл до това място, слиза от коня си да се помоли на Господа, помолил се и отново се качил на коня, но гледа до него върви човек с пушка. Чуди се какво ще е това. След две години го викат да изповяда един умиращ, който му казва: "Познавате ли кой съм аз?" - "Не, не Ви познавам." - "Аз съм един разбойник, който Ви причаквах да Ви убия и обера. Но до Вас, когато се молехте, бе застанал въоръжен мъж, той ме уплаши и аз не Ви обрах." Любовта е въоръжена сила! От главата до петите е въоръжена, дето удари, всичко помита, пред нея всички капитулират. За Любовта човек трябва да бъде герой. И най-големият герой трябва да има любов и той ще се бие за някого. А ако няма Любов, той ще хукне да бяга. От любов към Отечеството отива да се бие. Или за Отечеството си, или за жена си, или за децата си, но все трябва да има обект.
И в упражненията, ако нямате обект, вие всякога ще вървите не както трябва и ще ги правите криво. Някои от упражненията да се покажат правилно и да се коригират. Ако така продължавате да ги играете, те ще изгубят своето значение и сила сред време. Засега те са като китайски дами, в тях има мода, в железни калъпи се слагат краката, за да станат малки, та затова ситно едва-едва вървят. Попитали един китаец защо техните жени вървят така стегнати. Той отговорил: За да не ходят много, да не хойкат. Както и да е, това не е правилно. Оставете свободно да се развиват краката, не ги осакатявайте. Има си начини на движение. Правилните мисли и правилните чувства имат особени движения. Наблюдавайте как се движите, когато ви е приятно, весело, и как се движите, когато ви е тежко, когато сте отчаяни. Щом човек се обезсърчи, има ей такова положение - S, върви наведено, щом се насърчи вдигне главата си, държи отвесно положение между Слънцето и Земята. Има един външен свят, който създава мъчнотиите на хората. Но Природата осмисля нещата. Когато вали дъжд, влагата, която идва от небето, размътва реките. И Божиите блага, идвайки отгоре, трябва да филтрират. Божественото е неокаляно. Причините за окалянето са външни. Окалянето произтича от човешкото естество. Отвън човешкият свят се каля и отвътре човек от своето неразбиране се каля. Тогава, за да се очистиш, ще влезеш във външния Божествен свят, или във вътрешния Божествен свят. Щом влезеш там, всичко се филтрира. Дотогава, докато се смущаваш, ти си в човешкия свят, като престанеш да се смущаваш, ти си в Божествения свят. Имаш ли вяра - в Божествения свят си. Готов ли си да пожертвуваш всичко - в Божествения свят си. Започнеш ли да мислиш: какво ще стане с мене, като остарея - в човешкия свят си. Всеки момент трябва да знаете в кой свят се намирате. Ако си в човешкия свят, ще те грухат, ако си в Божествения свят ще бъдеш като насадено дърво покрай реката, ще дадеш плод стократно. Двата свята се преплитат, трябва да ги разпознавате.
Отново ви казвам: Упражненията да се правят правилно, да не виждаш никого, да не мислиш за никого, да си концентриран. Когато искаш да разрешиш нещо сериозно, някой важен въпрос, концентрирай вниманието си, ще се създаде нова вълна, упражненията ще имат друг резултат. Хубаво е, когато направите едно упражнение, 1-2 минути да си отпочинат мускулите, да се отслабят малко. Също понякога трябва да отпочинат и мускулите на краката. Упражненията от Паневритмията са като преддверие за Божествения свят. Не можете още да оцените значението им. Упражненията играят важна роля за подмладяването на човека. Ако ги правите добре, правилно, бръчките от лицето ви поне ще се премахнат. Затова ви казвам да проучвате добре упражненията.
Често хората умират от атрофиране на мускулите, не се движат мускулите. Всеки мускул, всеки нерв, всяка клетка трябва да се раздвижат. Всяка болест е израз на една велика Божия тайна, която иска да ви се разкрие. Радостта носи откровения, скръбта носи тайни. В скръбта ще учиш Божиите тайни, а в радостта ще учиш Божиите откровения. Когато човек изучава Божиите тайни, движенията са едни, когато изучава Божествените откровения, движенията са други. "Мъчно е да се премахне една скръб." Никак не е мъчно, стига да знаете как. Някой ви открадне парите, да кажем хиляда лева. Натъжите се. Идва един ваш приятел и казва: "За хиляда лева ли, толкова много си се умислил? - Ето ти хиляда лева." А вие веднага казвате: "Де да бяха и моите хиляда лева." Това е грешката, не сте доволни и благодарни никога. Не мислете за изгубеното. Ако не бяха ви откраднали парите, вашият приятел нямаше да мине в този ден, пък и нямаше да има пари, за да ви услужи и успокои. Във всяка скръб, която преживявате на Земята, невидимият свят иска да открие една тайна на вашия ум и на вашето сърце. Всякога тайни няма да изучавате, ще изучавате и откровения. Онези, които постоянно изучават тайни, животът им е нещастен, тогава от сутрин до вечер ви съветвам да изучавате откровения.
Разучавайте упражненията стъпка по стъпка, да ги усвоите добре, да играете пластично и в никакъв случай отсечено, остро. В резките движения се губи много енергия, те имат съвсем друг характер. Ръцете и краката са два противоположни полюса и играят много важна роля. Човек, който не знае как да управлява ръцете и краката, малко постижения ще има. Между двата полюса е поставена главата, тя е центърът. Ако движите правилно ръцете, ще се справите разумно с човешкия свят. Ако движите правилно краката, ще се справите добре с животинския свят. Ако хубаво и правилно движите гръбнака и мускулите, свързани с гръбнака, ще знаете как да се справите с растителното царство, да черпите сокове оттам.
Сега нали има масажисти, но колко от тия масажисти работят според природните закони? Няма такива. Как разтриват, като няма понятие как да се масажира, откъде да се почне, нагоре ли, надолу ли, от вътре на вън или от вън на вътре да са движенията на ръцете му? Ако човек е алчен, ще го разтриваш от вътре на вън, ако е страхлив, ще го разтриваш от вън на вътре. Всичките хора няма еднакво да разтриваш, знание е потребно, огромно знание, за да пипаш човека, камо ли да го лекуваш.
Това упражнение, дето съм ви дал за обливане, е главно и важно. Мислите и чувствата да влияят вътре - красиво е. Отгоре да дойде Божието благословение. Това упражнение да се прави със свещено чувство.
Знайте, че отгоре ви гледат как го правите. Приятно е да се чете едно съдържателно и красиво написано писмо. Някои казват: "Е, сега не можем да направим, ще оставим за следващото прераждане." За другото съществувание има друга работа, сегашната работа сега ще я свършите. Ако оставите вашите дългове за друго прераждане, те ще се увеличат толкова, че няма да може да ги платите.
Ако се развиват човешките чувства главата расте назад, ако се развие мисълта, главата расте отпред, ако се развива моралната стабилност, любов към Бога, главата расте най-горе - темето, и понеже най-много обича Земята, човек расте надолу. Енергиите на вътрешния свят трябва да се пренасят. Той е дотам, докъдето се вдигат ръцете. Това е царството на Божествения свят. Дотам, докъдето стигат краката, то е царството на животинския свят. Ако искаш да знаеш колко можеш да постигнеш, вдигни ръцете си нагоре и то е твоето достижение, после гледай по часовник колко дълго време може да ги държиш нагоре, това е духовната ти сила. Много е мъчно. Ако мисълта е силна, дълго време може да стоят, понеже кръвта отива нагоре да храни ръцете. Ако мисълта е слаба, кръвта не може да функционира нагоре. Ако човек при сегашното положение би си държал ръцете нагоре, те биха изсъхнали, затова стоят надолу спуснати, понеже и без мисъл могат да се хранят. Движенията на ръцете на светията са пластични, него нищо не го смущава, тих и спокоен е при всички условия.
Страх ви е от смъртта, нали така? Кой, като се е страхувал от смъртта, се е избавил от смъртта? Всичко, от което си се страхувал, те е сполетяло. През какви ли не състояния човек е минавал. Смъртта както всичко друго е минаване от едно състояние в друго.
Човек се храни със Словото Божие. Той трябва да има не само физическа храна, но и духовна.
Нещата стават разбрани, когато имаш Божествена светлина. Неразбраното произтича от факта, че Любовта отсъства. Щом дойде Любовта, ще има светлина. Божествената Любов винаги носи светлина и живот, сърцето и волята добре работят. Щом дойде човешката любов, човек сякаш си загубва ума, става разсеян, мислиш, мислиш, нищо не измисляш освен една каша.
Някои движения от Паневритмията влизат в Божествения свят, други в духовния, трети във физическия. Научете се да ги правите правилно, няма смисъл повече да говоря.
Колко основни мисли има в днешната беседа?
Човешкият свят е служител на Божествения, без него не може. Ако търсите истината в Божествения свят, ще я намерите, а в човешкия - само като отражение.
В Божествения свят царят е цар, а работникът е работник, заедно вървят, разлика между тях няма. Царят се радва, че е цар, работникът се радва, че е работник, няма разлика, както на земята. Дотогава, докато правите разлика между едни и други, сте в човешкия свят. Всички искате да сте големи, учени, силни. И това един ден ще стане, но и отговорностите съответно ще се увеличат. Малко знаеш, малко си отговорен. Много знаеш, направиш погрешка, много ще те бият. Има правда, въпреки че не я виждате.
Не си нарушавайте мира за нищо и никакво. Ако на едно място не ти харесва, застани на друго, трето място. Нито се бутайте, нито си правете забележки. Направо се чудя на някои сестри, които постоянно се бутат и мърморят, не могат да си намерят място никъде. Някои хора имат по-гъсти влияния, в по-гъста материя живеят, останалите пък трябва да имат интуиция, да седнат до тези, с които са в хармония. Тук всеки иска предните места. Един ленив ученик и на първия ред да седне, все е това; способният и на задния стол да седне, ще е внимателен и съсредоточен. Не е лошо желанието на човека да е пръв, но пръв по разбиране. Пръв по светла мисъл, пръв по хубаво чувство, по правилни, красиви движения. Всичко, което вършиш, да е красиво и ти да се радваш, и околните да се радват. Има братя и сестри, които се въртят само на Паневритмията като чекрък, механически. Ако се оставят на влиянията на Божествения свят, ще се коригират, движението ще стане правилно.
Тази сутрин, като се изкачихме на Витоша, ако ви бяха натоварили с по сто килограма злато, щяхте ли да го изнесете, ама цялото, не на части? Струва ми се, че няма нито един, който да може да го изнесе. Между Слънцето, златото и царевицата има нещо общо. Който разбира, използва зърната на царевицата за лечение, а шумата за рогозка. Чудесна дреха може да се направи от шумата. Сега подхвърляте царевицата, но като се видите на зор, ще се поклоните.
Във всинца ви трябва да има желание да изчистите мисълта си. Оправим ли нашите мисли, ще оправим и на другите, защото сме свързани. Невидимият свят постоянно работи върху Земята, да приготви света и хората да изпълняват волята Божия. Чрез човешките закони светът няма да се оправи, а чрез Божествените. Като решим да изпълним Волята Божия, светът ще се оправи.

Ролята на гимнастическите упражнения в живота

Беседа от Учителя, отпечатана във в. "Братство", бр.173

Сега ще ви говоря за неща, които ще ви бъдат полезни. Човек се нуждае от много неща. Много въпроси са важни за него. Въпросът за яденето е важен, за дишането също е важен, за гимнастическите упражнения е също така много важен. Всичко в живота зависи от гимнастическите упражнения. Ако ти не си гимнастик в живота си, ти не си човек. Не е въпрос само до външните упражнения, но ако ти не знаеш как да движиш мозъка, сърцето и волята си, ти нищо не можеш да постигнеш. Навсякъде по света сега правят гимнастически упражнения, обаче те нямат една научна основа - което и намалява тяхната стойност. Има упражнения, които събират, акумулират енергията, а има движения, които разпръсват енергията. Има движения, които са здравословни; има движения, които са болезнени. Виждали сте как болният се упражнява. Ако на един учен човек, който е свършил четири факултета, кажете, че трябва да се упражнява, той казва: Това е играчка работа - тя е за деца. Но утре като заболее, ще го видите този учен как се упражнява. На кревата се учи как да играе гимнастика. Съвременните хора, като не разбират дълбокия смисъл на живота, те се стремят към седящ живот. Седящият живот много се практикува на Изток между факирите на Индия. Но по този начин някои органи се атрофират. Това е неразбиране на живота. От научно гледище целият свят трябва да се упражнява, да е в движение. Всички удове, всички мускули, цялото тяло трябва да се упражнява. Тези движения трябва да бъдат научно обосновани, а не да бъдат само така случайни движения. Защото смисълът и значението на упражненията е да хармонират, регулират и трансформират енергиите, които функционират в човешкия организъм. Случайните упражнения могат да имат добри резултати, но могат да имат и отрицателни резултати. А системните, научнообосновани упражнения винаги постигат целта си, защото са обосновани върху дълбокото познаване на човека. Защото човек е много сложно същество. Той носи в себе си енергиите на растителното и животинското царство, а също сега върху него започват да действуват и по-висшите енергии - а всички тези разни родове енергии се хармонизират чрез гимнастически упражнения. Той също така е център и трансформатор на слънчевите и земните енергии, за което трансформиране пак са необходими упражнения, обосновани върху дълбокото познаване на човека и Космоса и тяхното взаимоотношение. Тъй че от това гледище гимнастическите упражнения, които са едновременно методи за трансформиране на енергиите, функциониращи в човека и същевременно пътища за обмяна на енергиите между Космоса и човека, не са само едно развлечение или пък само едно физическо механическо упражнение, но те са една жизнена необходимост, както храненето и дишането.
Системните научни упражнения разпределят хармонично насъбралата се в мозъка енергия по цялото тяло и по такъв начин дават път на правата мисъл и освобождават чувствата от тормоза на тъмните сили.
По този начин човек ще даде път на Любовта да се прояви в човека и да му донесе благата на Космоса. Без упражненията ние не можем да използваме благата на Любовта. Любовта е сила, с която трябва да знаем как да се справяме. Тя е огън, който носи голяма сила в себе си. Досега никой не е измерил топлината на любовта. Любовта започва от най-малката топлина и стига до най-голямата, която всичко разтопява и унищожава. Зависи как ще се прояви тази Любов. Опасността не е от огъня на Любовта, но във вашето приближаване или отдалечаване от него. Ако много се отдалечиш от Любовта, ще замръзнеш, ако много се приближиш, ще се стопиш. Следователно, човек трябва да намери онова нормално положение, или разстояние от огъня на Любовта, на което нито да замръзва, нито да се разтопява. Това наричам аз мярка на Любовта. Това положение ние наричаме донякъде идеална Любов. Това е мястото, от дето животът иде. Който пази това положение, животът му се благославя. Ако изгубиш това равновесие на Любовта, оттам ще се зародят всички нещастия. А нещастията са вече болезнени състояния. За да възстановите здравословното си състояние, вие трябва да започнете да правите упражнения. А като се възстанови здравето ви - това е нормалното състояние на Любовта, което ще ви сближи с хората.
Само когато хората дойдат до това разбиране, те ще добият едно свещено чувство за живота. Всички имате правото да живеете, и то щастливо да живеете. Но щастието няма да дойде така, както вие предполагате. Щастливият живот не може ви го донесе някой отвън, но трябва да спазвате законите и правилата, които Бог е поставил в света. Какво вие мислите за нещата - това не е важно. Важно е да разберете същественото, което ви се проповядва и което трябва да проповядвате. Като разберете това същественото, вие ще знаете как да поправите живота си. А с днешното си знание и разбиране, които са фалшиви, вие не можете да поправите живота си. Например днешните хора не могат да се справят с болестите, защото имат крива представа за тях и за тяхното лекуване. Преди всичко трябва да се знаят причините за болестите. Най-новите научни изследвания установяват, че причината на всяка болест е в човешката мисъл.
Ако поставят човека в хипнотично състояние и чрез внушение му се предаде мисълта, че той има язва на лицето или на гърба си, той веднага ще започне да усеща съответни болки. Като извадят човека от това хипнотично състояние, той вижда, че няма никаква язва. Това ясно показва, че причината на всяка болест е в мисълта. Всичките болести у човека идват по пътя на внушението. Внушението е един мощен фактор, затова Божествената наука препоръчва човек да държи винаги в ума си само светли и възвишени мисли и красиви образи и картини. Отрицателните мисли ще дойдат, но ще знаете, че те са ви внушени от нисши същества, които искат да ви използват по този начин. Човек трябва да постави в ума си положителната мисъл, че той е създаден здрав и следователно всяко болезнено състояние не се дължи на нищо друго освен на мисълта, която той е допуснал в ума си, че е болен. Бог е създал човека да бъде здрав, а не болен. Щом е здрав, той ще може да се освободи от всички онези внушения, които хората са му вложили. Внушенията се дължат и на хората от Земята, и на ония грешни души, които са заминали за онзи свят, но като грешни не са могли да отидат далеч от Земята, а остават да се движат между Небето и Земята в състоянието на пихтии, които лесно се вмъкват в телата на хората и ги измъчват. Такива грешни същества ги наричат вампири или вампирясали хора.
Човек трябва да се освободи от влиянието на тези грешни души, за да може да прогресира. Но за да дойде до това положение, той трябва да мине през ред страдания и опитности, за да се добере до правата и положителна мисъл, която е като броня срещу тези внушения. Затова е и пратен човек на земята - да се учи. А всичко друго, което прави човек на земята, то не е съществено - това са относителни неща. От това гледище например женитбата е училище, а не място за щастие или за развлечение. Затова човек трябва да мисли, когато се жени. Жената е едно пособие, един учебник в това училище. Мъжът е друго пособие, друг учебник. Децата са други пособия, други учебници. Един ден, когато човек свърши това училище с тези учебници, той минава в по-високо училище.
Само по този начин, като се гледа на живота, ще могат да се разрешат всички противоречия и ще може да се създаде новото общество. Но за да се създаде новото общество, хората преди всичко трябва да изменят своите мисли, чувства и постъпки, което ще доведе до изменения на техния начин на живеене и тогава ще се изменят и настоящите форми и отношения. Всички сегашни форми, всички сегашни убеждения са остарели. А всяко старо нещо трябва да се измени. Както детето, като порасне не може да остане с детските си дрехи, така също и съвременното човечество не може вече да живее със старите убеждения и отношения. Това е в реда на нещата. Това иска и Бог. Той не иска нещо, което е извън реда на нещата, но иска нещо трезво.
Христос казва: "Светило на тялото е окото." Окото е онова, с което ти разбираш нещата. Някои приемат, че това е човешкото съзнание, човешкият ум. Така е, но съзнанието е екран, върху който нещата се отразяват. Окото, това е съзнанието, чрез което светлината на ума преминава. Сега в най-новите времена съзнанието се представя чрез четири степени - подсъзнание, просто съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. Най-обикновеното съзнание у хората е така нареченото самосъзнание, което много рядко се събужда у животните. Когато самосъзнанието се събуди у някое животно, то се събужда само за няколко секунди, през което време нещо човешко се появява в него и после животното отново заспива, пак се връща в своето животинско състояние. Въпросът за степените на съзнанието и техните отношения и проявления е много интересен, но и много сложен и малко би ви ползувал в днешното ви развитие. Мога само да ви кажа, че както самосъзнанието само за момент се проявява в животните и им разкрива живота от друго становище, също така моментално проблясва в човека свръхсъзнанието, което ни разкрива нови перспективи и възможности.
Проблясъците на свръхсъзнанието са моменти на озарение и вдъхновение, при които човек в един миг може да научи и получава повече, отколкото за цял живот. Такива опитности са имали всички мистици и всички светии. Но докато дойдат до това положение, те са минавали през много страдания и изпитания, минавали са през една строга съзнателна самодисциплина, като неразделна част от която са били и гимнастическите упражнения. Затова препоръчвам и на вас тази самодисциплина и тези упражнения, които ще ви свържат със силите на природата. Аз съм за гимнастическите упражнения. Всяка сутрин след като станете, трябва да правите такива упражнения, които да раздвижат цялото ви тяло, клетка да не остане нераздвижена по тялото ви.
От най-стари времена в старите религии всички хора са правили ред упражнения. Сегашните хора искат да бъдат духовни, религиозни, без да правят упражнения. Религиозният, духовният живот е живот на упражнения. Който не прави упражнения, той ще се намери в големи затруднения, в големи грешки ще попадне, защото Доброто в света е онова вечно, хармонично движение на тялото. В здравото тяло всички части се движат. Те имат достатъчно храна, достатъчно въздух, достатъчно сила, намират се в едно здравословно, хигиенично положение. Не считайте, че каквото и движение да направите, е все на място. Сега аз не искам да ви дам правилните упражнения, защото това е предмет на цяла школа. Време трябва да имаме за това. Ако сега дам тези упражнения на хората, те ще изпаднат в друга крайност. С това не искам да кажа, че всички упражнения, които съвременните хора правят, не са на мястото си. Изобщо едно трябва да знаете: че всяко упражнение е един изблик на енергията на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката воля. Като говоря за упражненията, аз имам предвид не само упражненията на тялото, но и на всяка клетка, които са безброй. Упражненията трябва да се правят така, че всяка клетка да взима участие.
За да бъде здрав, човек трябва да се научи да диша през цялото си тяло. Това е здравословно, пълно дишане, при което човек възприема жизнената енергия от природата. Това е нормалният живот, който произтича от здравето. Когато диша пълно, човек се намира в такова състояние, че ако знае как да се постави, животът ще мине през него. И тогава хората, когато се съмняват в онзи свят, ще станат като акумулатори или проводници на Божествения живот. Ето защо добре е човек да дружи с добрите хора, защото не всеки човек може да бъде проводник на този естествен, Божествен живот. В този смисъл човек не трябва да бъде егоист, да избягва хората. Следователно, когато казвам, че човек трябва да обича ближния си, аз разбирам онзи закон, по който Божественото се проявява. С други думи казано: човек трябва да стане проводник на Божественото.
Като обичате ближния си, той ще ви възнагради десет пъти повече заради любовта, която имате към него. Той ще стане проводник на Божественото да мине от него към вас. Той няма да го даде от себе си, но от Бога. Ако той те обича, ти ще станеш проводник на Божественото. Ако обичаш някого, той ще стане проводник на Божественото. Затова трябва и ти да го обичаш, и той да те обича. При това положение Любовта има смисъл. Ако те обичат, ти си проводник; ако ти обичаш, другите са проводници. Когато Бог ни обича, ние ставаме проводници. Когато ние обичаме Бога, Той става проводник за нас. И ние трябва да обичаме Бога, за да се освободим от всички нещастия в този свят. Ти не можеш да премахнеш греха, не можеш да се освободиш от болезнените състояния, които мъчат човешката душа, ако не обичаш Бога. Ти трябва да обикнеш Бога, за да се освободиш от злото в света. Любовта освобождава хората от злото в света. Когато обичаме Бога, ние дохождаме до най-голямата висота в живота. Онзи, който има истинско схващане за Бога, се познава по това, че той придобива вътрешен мир, вътрешна сила, вътрешна светлина на ума.
За да се избави от нещастията, човек трябва да учи. Преди всичко той трябва да изучава науката за движенията. Различните занаяти представляват различни движения, но който разбира смисъла на движенията, той ще събере движенията на всички занаяти в едно и така ще ги прави. Той ще прави всеки ден упражненията на всички занаятчии. Следователно човек трябва да приложи тия упражнения, ако иска да бъде гимнастик, ако иска да бъде здрав. Вие трябва да правите всичките упражнения, за да придобиете абсолютното здраве. Иначе ще се натъкнете на ненужни страдания и противоречия. Страданията и изпитанията не са нищо друго освен бурите в природата, които идат да подобрят кръвообращението, теченията на вашия живот. Ако тези бури не дойдат, вие сте заплашени да изсъхнете. Само че тези бури не трябва да бъдат толкова силни, че да изгубите тялото си. Следователно страданията в живота не са нищо друго освен икономия на природата - мерки за подобрение на вашия живот. Радостите и веселията са път за растене в живота. Когато животът расте и строи, това е здравето. Страданията и болестите, това са вътрешен строеж, а радостите и придобивките са външен строеж.
Когато човек разбере така живота, той може вече съзнателно да учи. По този начин ще се пречисти неговият ум, неговото сърце и неговата воля. А пречистените ум, сърце и воля, това са три връзки с Бога. И когато искате да знаете имате ли връзка с Бога, вижте облачно ли е вашето небе. Ако небето ви е мрачно, това показва, че имате някакви заблуждения, от които мъчно можете да се освободите.
Когато човек мине през големите страдания и изпитания в живота и възстанови връзките си с Бога, той ще се научи да влиза в положението на хората. Когато животът ви се обезсмисли, намерете един човек, който страда повече от вас, и го посетете. Като ходиш пък години наред при страдащите, ти ще дойдеш до едно правилно разбиране на живота. Само по този начин ще разберете каква роля играе Любовта в света. Любовта ще ви свърже с всички хора, и те ще ви станат близки, и ще можете да влизате в положението им. Великата Любов отваря умовете и сърцата на хората, за да могат едни други да си помагат или да бъдат проводници на великите Божии блага, които циркулират из целия свят. Но за да може Любовта да се прояви чрез вас, вие трябва да хармонизирате енергиите в организма си, а това става чрез гимнастическите упражнения.
Сега ви пожелавам да бъдете проводници на Божественото.


"УЧИТЕЛЯ - РАЗГОВОРИ ПРИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА"
След изпълнение на Паневритмията при Езерото на Чистотата Учителя почна да говори за нея.
Трябва да се запознаете с научната страна на Паневритмията. Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на Природата. Ние правим тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември. Според закона за еволюцията ние започваме с тялото.
Движенията на Паневритмията са едновременно механични, органични и психични.
На всеки човек, който може да възприеме тия движения, можем вече да му говорим. Защото те имат голямо влияние върху човешкото съзнание. Тези движения се превръщат във вътрешни, психични процеси.
Ако държите ръцете си хлабаво във време на упражненията, тогава няма никакъв контакт със силите на Природата. Ръцете трябва да се държат обтегнати. Тогава чрез упражненията, влизате в досег със силите на Природата. После, когато правите упражненията вие мислите за обикновените си работи: за къща, за сметки и пр. Когато правите упражненията, мисълта ви да бъде концентрирана. Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел, някакво постижение. Сила има в движенията. Защото чрез тях вие ще дойдете в хармония с всички разумни същества, които се движат. В тази хармония седи силата. Ако не влезете във връзка с тези същества, вие сте неорганизирани и тогава живеете в света на стълкновенията.
Когато играете Паневритмията, движенията трябва да бъдат нито много бързи, нито много бавни. Прекарвайте мисълта си в предната ръка, която е насочена нагоре, и в задната лява ръка, която е насочена надолу. И като снемате ръцете си надолу, прекарайте мисълта си към ръцете. Тогава енергията ще мине през центъра на Земята. А когато ръцете са насочени нагоре, тя ще мине през центъра на Слънцето.
Аз ви казвам само общите принципи. Във време на упражненията ще ви оставим свободни сами да се научите и да свикнете. Прекарайте мисълта си през ръцете и през краката си. Трябва да знаете, че Вселената се проявява чрез вас.
В движенията вие бързате - изведнъж искате да свършите упражненията. Може някой път да направим само три упражнения, но внимателно. Ако гимнастичните упражнения се правят бързо, няма полза. Те трябва да се правят бавно и с участието на ума. Съзнанието привлича енергиите.
Когато човек изнесе напред десния крак или дясната ръка, извиква в действие известни сили в Природата. А когато изнесе левия крак или лявата ръка, извиква в действие други нейни сили.
Като вдигнете ръката си нагоре, тя да образува 45 градусов ъгъл.
Този ъгъл не трябва да бъде по-малък или по-голям. При този ъгъл положението е най-хармонично.
Също така и ръката, когато е назад, наклонът трябва да бъде 45 градуса.
Когато ъгълът на ръцете е 45 градуса напред и назад, имаме правилно движение, има кръгообразно движение на електромагнитните енергии:
Този кръг обхваща цялото тяло - отпред, отзад, отгоре и отдолу. Когато той се образува добре, човек има хубаво разположение.
Ритъмът трябва да е правилен.
Ще стъпвате на пръсти, а не на петите. Най-първо на пръсти и после на петите. Ако стъпвате на петите си, става сътресение на гръбначния мозък. Когато изправяте ръката си нагоре, най-първо движението на ръката да бъде напред хоризонтално и после ще я вдигнете нагоре.
Предната част на ръката означава Божественият свят, средната - духовният, а основната - материалният.
Когато правите движения с ръката си, проектирайте ума си в ръката.
Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. Те не са измислени, те са снети отгоре. Може да се правят и други упражнения, но ще видите разликата. Защото в тези упражнения са свързани физическият, духовният и Божественият свят. Има преливане от един свят в друг. Във физическо отношение светът е виртуоз, а в духовно отношение - не. Трябва да се уравновесяват физическите движения с движенията на чувствата и мислите. Те трябва да се хармонизират. Тогава тези противоречия, които сега съществуват, ще се изгладят. Например двама души са в дисхармония. Те може да се хармонизират, като запеят и двамата.
Всяка мисъл, всяка енергия трябва да се въплъти, за да има израз.
Ако вие можете да владеете вашата ръка във всички направления, това показва, че вашата воля е нормална. Иначе имате дефект умствен, сърдечен или волев. Затова ще правите упражненията ден след ден, за да изправите дефектите.
С тези упражнения ще коригирате вашите мисли и чувства.
Щом урегулираш енергиите на краката си, ще се възстанови съотношението между Земята и тебе, защото енергиите на краката са свързани с центъра на Земята. Преди това не е имало правилно съотношение между твоите енергии и тези на Земята. Има съотношение между Земята и Слънцето. И това съотношение е разумно. Ти трябва да възстановиш правилното отношение между тебе и Земята. При движение на краката си ще съсредоточите ума си върху тях и ще ви стане приятно.
Нашата нервна система и сега е в развитие. Ние не сме завършили още развитието на нервната си система.
Във всеки един живот се отделят нови нервни елементи и се образуват органи за новите идеи. Тъй че, трябва да пазим мозъчната система.
Някои считат за тягост да се упражняват. Това е неразбиране.
Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в човека енергиите на Земята и Слънцето, те са добри. А упражненията, които не могат да направят това, са ненужни.
Когато срещнете човек, който е координиран със слънчевите и земните енергии, той прилича на цъфнал цвят, на узрял плод.
Религията е имала най-първо за цел да координира човека със земните и небесните енергии. А сега като са изгубили първоначалното значение, искат да направят човека добър. Ако не можеш да го координираш, как ще го направиш добър?
Ако не нагласиш цигулката, как ще свършиш нещо хубаво?
Най-първо ще я координираш и след това иде втория процес - свиренето.
Сега ще се учите на първия процес - координирането. То е най-лесното. Всеки може да го направи.
Сутрин най-първо ще направиш упражненията с ръцете и краката. И тогава през целия ден ще ти върви добре. Бог и всички добри хора ще бъдат с тебе.
Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Паневритмия.
Когато човек прави тези движения, той е в хармония с цялото Битие. Тогава възприема Божието благословение, понеже всичко е Божие.
Когато при паневритмичните движения стъпваме на единия или другия крак, това стимулира чакрите, става смяна на положителните и отрицателните течения, на творческите и съграждащи течения.
При Паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението.
Трябва да играете, за да се подмладите. С Паневритмията човек постепенно придобива мекота.
Тези движения на Паневритмията са разумни. Те са подготвителни движения. Те имат магическа мощ и влияят върху целия свят, а не само върху нас.
Тези движения са взети от Природата, от целия Всемир и са в хармония с Космичния ритъм.

http://www.beinsa.org/

eXTReMe Tracker