|
Share

Някои хора имат обичай да турят ръцете си в джобовете. Това показва, че материалната страна е силно застъпена у тях. 46-86
Някой държи ръцете си отзад, подразбира се вързан човек. Не е добре и отпред да се държат ръцете. В джобовете да се държат, пак не е добре. 36-49

Този, който държи ръката си отзад, има нещо скрито. Един оратор, който държи ръката си отзад, на гърба си, крие някаква мисъл... Туряне ръката на гърба, това е скритост, подъл начин на пристъпване. Онзи, който иска да те прободе с нож, скрива ножа зад гърба си. 42.27-1 1

Като давате пари на някого, гледайте дали този човек държи ръцете си нагоре или надолу. Ако ги държи нагоре, ще върне парите; ако ги държи надолу, няма намерение да ги връща. 66-20
Когато постави ръката си на челото, на разсъдъчните си способности,това означава: Аз трябва да мисля, да разсъждавам правилно, за да разреша добре задачите на живота си, или да се домогна до известна идея. 49-89
Забелязвам, че някои от вас често поставят едната или двете си ръце на слепите очи. Защо? Около слепите очи е събрана енергия, повече отколкото трябва, вследствие на което умът не може правилно да мисли. Като поставите ръцете си на слепите очи, с това вие отнемате част от излишната енергия, която се е натрупала около тия центрове. Но това поставяне на ръцете трябва да бъде съзнателно. Първо трябва да поляризирате ръцете си в по-високо поле на деятелност, та като прекарате тази енергия няколко пъти през ръцете си, умът ви веднага да се проясни. Понякога енергиите от ръцете на човека са свързани с по- ниски полета и тогава той не само че не може да си помогне, но влошава положението си. В такъв случай добре е да извикате друг някой с магнетични, с добри енергии, той да ви разтрие около слепите очи. 73-103
Трябва да знаете, че щом турите ръката на челото, това е знак, че тази глава трябва да мисли. 5-64
Всяко повдигане на ръката представя изнасяне навън книгата на вашия живот. Всеки може да чете по тази книга. 147-261
Какво означава простирането на ръката? То не е обикновено простиране.
Когато писателят простре ръката си и започне да я движи върху хартията, от нея излиза нещо. Простирането на ръката има вътрешен смисъл. Ръката представлява велик символ. Кога? Ако всеки ден простираш ръката си и се запитваш: Живея ли аз съобразно моята ръка? Според някои ръката е механически инструмент. И това е вярно. 29-236
Когато волята се проявява, детето първо заплаква, а после повдига ръцете си нагоре. Значи, щом повдигне ръцете си нагоре, волята на детето се е проявила и започва да действа върху съзнанието му. Когато ръката започне точно да определя посоката на движението, у детето се проявява вече съзнателна воля. 73-92
Какво означава вдигането на ръката? Да дигне човек ръката си нагоре, това означава призоваване на разумните сили на помощ. 80-148
Когато вдигнеш ръцете си нагоре, ти представяш човек, готов вече за работа. И като се молиш, пак вдигаш ръцете си нагоре – работиш. Като спуснеш ръцете си надолу, ти дохождаш до Сатурн, до противоречията на живота...
Самото вдигане на ръце има отношение към крайния предел на Вселената.
Затова вдигни ръцете си нагоре и кажи: Господи, Творец на Вселената, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. 64-301
Двете ръце, вдигнати нагоре, показват двете семена, посадени в земята.
От тях излиза вечният живот. Двете семена, израснали в името на Божията любов и Божията мъдрост. 23-273
Вдигнеш ли едната ръка нагоре, това показва, че приемаш нещо. Щом я спуснеш надолу, даваш нещо. Едната ръка помага на ума, а другата на сърцето. 147-101
Някой казва: Не зная де е Господ. Казвам му: Дигни дясната си ръка нагоре и тя ще ти покаже накъде е Господ. Ако и тогава не знаеш накъде е Господ, дигни и лявата си ръка нагоре, тя ще ти покаже. Пък ако и тогава не знаеш, дигни и двете си ръце нагоре, те ще ти покажат накъде е Господ. Щом дигнеш ръцете си нагоре, ти вече си във връзка със Слънцето, с онзи велик свят. 10.23-13
При сутрешните упражнения, като вдигате ръцете си нагоре, вие възприемате слънчевите енергии. 501-91
Всяка сутрин, като ставате, вдигнете ръката си към небето и кажете:
Господи, погледни ръката ми и кажи какво трябва да направя днес. Ако има някакъв дефект, кажи ми какъв е и дай ми начин да го изправя. Когато вдигнем ръката си нагоре и я отворим, едновременно с това и мъдростта в нас се разтваря и изпуща светлина навън. Ясновидецът вижда тази светлина и голяма радост изпитва. 16-132
Пляскането на двете ръце показва, че любовта и мъдростта на човека се съединяват в едно, за да създадат нещо хубаво. При отдалечаването и при приближаването на ръцете си човек използва всички сили в себе си за извършване на някаква работа. 57-56
Материалистът, който не вярва в Бога, нито в своя ближен, непременно трябва да хване ръката на човека, за да повярва. Онзи, у когото сърцето е добре развито, достатъчно е само да види, че някой човек вдига ръката си, за да му повярва. 15-64
Видите ли човек със спуснати надолу ръце, с увиснала глава, ще знаете, че той е изпаднал в отчаяние. Този човек трябва да дигне главата и ръцете си нагоре, да се насърчи. 80-148
Когато човек умре, той отпуща ръцете си, откъсва се от веригата на цялото и казва: Свърши се с мене! Няма какво повече да се прави. След това домашните му кръстосват ръцете или ги спущат надолу, но каквото и да правят с него, това е изкуствено положение. Който иска да започне някаква деятелност, той трябва правилно да постави ръцете си, и то така, че през лявата ръка да минава течението на сърцето, а през дясната – течението на ума. Само по този начин може да се прояви мощното в човека, което да му отвори път към светли идеи, с помощта на които да работи и да се развива. 15-51
В бъдеще човешките ръце ще заемат друго положение. Днес, при различно състояние, човек държи ръцете в различни положения. За пример, когато е неразположен, с понижено състояние на Духа, човек отпуща ръцете си надолу. Когато се насърчи и мисълта му започне да работи, той вдига ръцете си нагоре или ги разтваря настрана. Значи ръцете заемат едно или друго положение, според вътрешния или психическия живот на човека. 86-76

ЮМРУЦИТЕ

Ще знаете, че юмрукът представя проява на волята във физическия свят. Първите хора, които са свивали ръката си на юмрук, това са ковачите, орачите, копачите, земеделците. Когато меси хляб или пере, жената свива ръката си на юмрук. Хваща дрехата, изстисква я, но ръката ù се свива на юмрук... От наблюденията ще видите, че алчността е причина за свиване на ръката в юмрук.
Когато защитава нещо, човек свива ръката си на юмрук; той го изнася вън и е готов да се бори. Сила е юмрукът за него. Той вярва в тази сила. Добре е понякога човек да свива ръката си в юмрук, да се насърчава. Кога? Когато се е отчаял, обезсърчил. Нека тогава свие ръката си на юмрук, да постави палеца отгоре и каже: Тази работа ще се нареди добре. Палецът представя Божествения свят и законите, който действат в този свят. Ръката, свита в юмрук, това значи: Вярвам, че тази работа ще се нареди според законите на Божествения свят.
Значи с Любовта всичко мога да направя. След това човек погледне към показалеца си и казва: Вярвам в своето благородство. После погледне към средния пръст и казва: Вярвам в своята честност и справедливост. Когато погледне към безименния си пръст, който е свързан със Слънцето, човек казва:
Вярвам в Слънцето, което отоплява Земята и праща светлина. Като погледне към малкия пръст, секретарят на Боговете, той казва: С малкия си пръст се присъединявам към останалите пръсти, за да можем заедно да свършим работата си. Това са формули, с които лесно можете да се справяте. 73-272
Когато човек свива ръцете си на юмрук, това означава: Трябва ли да пусна от ръцете си това, което веднъж съм хванал здраво? Някой човек поставя палеца си върху цялата ръка, свита на юмрук, а друг поставя палеца си вътре, между пръстите на ръката. Какво означава едното положение на палеца, и какво - другото? Това са образи, фигури, с които си служим в речта за изяснение на нещата. Когато някой отвори юмруците си, това означава: Аз пущам всичко, каквото съм придобил. Когато някой крие ръцете си, с това заедно той скрива и своето лице. Когато някой отвори ръцете си и покаже дланите си, това е истински човек. Той иска да каже: Ето вие, гледайте, четете по мене, това съм аз.
Когато римлянинът поздравява, той вдига ръката си нагоре, прикляква малко на едното си коляно. Римляните се отличават със своята честност. Европейците се поздравяват с ръкуване. 16-131
Професор по математика преподава лекцията си: с едната ръка пише на дъската, а другата държи отзад, свита на юмрук. Юмрукът показва, че той пази енергията си, страхува се да не се демагнетизира. Същевременно казва на студентите си: Аз преподавам, но който не знае как да отговаря на зададените въпроси, ще опита юмрука. Щом свърши лекцията си, професорът отваря ръката си. Човек трябва да знае кога да отваря и кога да затваря ръката си. Когато иска да се успокои, човек спуща ръцете си надолу. При това положение пръстите на ръката трябва да бъдат отворени. Тази поза показва, че човек може да бъде във война със Земята. За предпочитане е бъдеш във война със Земята, отколкото с Небето. Никога не вдигай ръцете си нагоре, с пръсти към Небето. Това положение показва оплакване към Бога. Ти казваш: Господи, помогни ми, въстанал против мене. Това не е вярно, Невъзможно е целият свят да въстане против един човек. Все ще се намерят няколко души, които да не са против него. 86-87
Всичките планети се намират на човешката ръка. Всеки пръст е свързан с една от планетите. Като погледне на дланта на ръката си. човек вижда и други планети: Марс, Луната, Венера. Щом има всички планети на ръката, човек свива ръката си на юмрук и казва: сега вече мога да извърша всяка работа. По този начин човек може да се поляризира. 73-273

РЪКУВАНЕ

Европейците се поздравяват с ръкуване. 16-132
Ръкуването представя волев, разумен акт. То е съществувало от хиляди години, после се е изменило в друг процес и отново се е явило. При ръкуването пръстите се допират; така се предават енергии от едно лице на друго. 35.2-252
Ако двама приятели се хванат за ръце, чувствата им се преливат от един на друг. Като отпуснат ръцете си, връзката помежду чувствата им се прекъсва.
Ако в момента, когато двамата приятели държат ръцете си, мине край тях човек с груби чувства, и двамата ще изпитат известно страдание, като че някой иска да прекъсне връзката. 31-4
Две разумни същества трябва да си подадат взаимно ръка, за да образуват права линия. Обикновено хората се ръкуват с дясната си ръка. Значи дясната ръка е права линия, създадена от човешкия ум. Едното разумно същество е умът, а другото – сърцето. Умът се съединява със сърцето и образуват правата линия. Всички хора, които се съединяват по права линия, имат прави дела; тия, които се съединяват по крива линия, имат криви дела. 27-4
Да си дадеш ръката, това значи два ума да се съединят в едно, за да работят взаимно за облагородяване на човека във всички области на науката. 27-256
Когато се ръкуваш, палецът трябва да бъде в такова положение, че да образува перпендикуляр с оста на земята и слънцето. Това ръкуване е хубаво и топло. При ръкуването става обмяна на енергиите между ония, които се ръкуват. 93-224
Много хора не знаят как се ръкуват. Когато се ръкувате с човек, който има любов в душата си, вие през целия си живот няма да забравите това ръкуване. Защо? Особено благоухание се отделя от ръката на този човек. Който се ръкува, той трябва да знае колко време да задържи ръката на човека. 49-177
„Никога досега не бях хващал такава ръка. Никога досега не бях изпитвал при ръкуване с жена такова меко и приятно чувство. Това ръкуване произведе в мене такава топлина и приятност, че аз бях готов да дам каквато сума пожелаеше.” Чрез ръкуването си с красивата мома банкерът възприел Божествената енергия, която го разширила и вдъхновила. 33-162

Ако някой човек отиде при банкер да иска пари на заем, от ръкуването му зависи дали ще получи пари или няма да получи. З3-162

Има случаи обаче, когато при ръкуването с някои хора човек чувства голям упадък и понижение на силите си. 33-163
Неразположен ли си, не се ръкувай. 105.2-65
Хващането за ръце не е обет. Преди всичко вие не знаете как се хващат онези, които се обичат. При любовта хората се хващат по особен начин. 69-18
В ръкуването трябва да дадеш и да приемеш нещо. 105.2-65
Когато пипнете ръката на някой човек, вие засягате цял свят. 15-49

ИЗМЕРВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

Като срещнете някой добър човек, благороден човек, наблюдавайте проявите му. Ако имате възможност, измерете дължината на ръката му, от рамото надолу, до пръстите. После измерете ръката му на части: от рамото до лакътя, от лакътя до китката, а най-после и китката, до края на пръстите. После измерете горната и долната част на китката поотделно. Изобщо добре е да имате метър, с който да измервате дължината на ръката на добри и благородни хора, както и на груби, низки натури, да имате представа за противоположностите в живота. Като правите своите измервания и наблюдения точно, ще дойдете до истинските мерки, които природата е определила. Не е случайно дадена дължината на ръката на добрия и на лошия човек. Нормалната височина на човека е 1,65 м. На тази височина отговаря нормално дълга ръка. По-горе и по- долу от тази мярка заедно с човешкия ръст се изменя и мярката на ръката. Все пак трябва да се знае какво е отношението между ръста и дължината на ръката.
Важно е да се знае нормалната височина на човека. Всяка промяна в ръста, в дължината на ръцете указва влияние и върху характера. 82-73
Има някои баби, които познават науката за ръцете и си служат с нея за лекуване. Като отиде някой болен при една от тези баби, тя измерва пръстите му, написва числата на чиста бяла хартия, която после изгаря. Пепелта от тази хартия разтваря във вода и дава на болния да пие. След това болният оздравява. 16-150

ПРОМЕНИ В РЪЦЕТЕ

Ръката на човека расте и се изменя до 30-годишна възраст. От 30- годишна възраст нататък пак се изменя, но едва забележимо. 86-72
Човешката ръка трябва да се мени, да претърпи поне четири промени, да мине през всички полета на работа: през физическото, през духовното, през умственото и най-после да влезе в полето на Божествения сват. Като свърши работата си в четирите полета, ръката на човека трябва да приеме естествената си форма. Човешката ръка трябва да се мени всеки ден, всяка минута. Това значи: човек трябва да прилага в действие всички свои сили, да се развива хармонично. Когато ученият работи няколко часа в умственото поле, той трябва да вземе мотиката и да отиде на лозето или на нивата, да покопае. 88-97
Ако ръката ви е слаба, с тясна длан и къси пръсти, работете върху чувствата си, да ги продължите, да разширите дланта си и да я направите малко по-дебела. 85-76
Как ще позная дали има любов? Ако ръката ù се разширила малко, има любов. Това се отнася до всички. 27-162

ГРИЖИ ЗА РЪЦЕТЕ

За да се проявите като разумно същество, вие трябва да държите ръката си в изправност. 86-69
Външно виждате една ръка, но тя е уд, който изпълнява служба и на физическия, и на астралния, и в умствения, и в Божествения свят. Ако влезете в невидимия свят с хилава ръка, веднага ще познаят, че не сте я хранили добре, не сте се грижили за нея както трябва. Ще възразите, че сте мазали ръцете си с различни помади или сте ги мили често със сапун и вода. Не, грижите за ръцете не се заключават във външното мазане, нито в честото миене със сапун и вода. 52-253
Ръцете играят важна роля в човешкия живот. Като знаете това, възпитавайте ръцете си да действат правилно. Бъдещото възпитание ще започне именно от ръцете. В бъдеще майките и учителите ще обръщат внимание върху ръцете, върху тяхната чистота. Като се постигне външна чистота, вниманието на родителите и на учителите ще се спре върху хармоничните движения, които човек прави с ръцете си. 86-77
Ръката трябва да работи умерено. Лакомата уста кара ръката да работи повече, отколкото трябва. Ръката работи много, а получава малко. 93-1 1
Който прекалено работи, ръцете си разваля. 54-7
Ще се занимаваш с ръката си като с величина, чрез която ще прилагаш волята си. 23-254
Човек трябва да работи върху себе си, да развива чувствителността на своите пръсти, на ръцете си изобщо. Някои хора работят толкова много, че ръцете им огрубяват, хващат мазоли. Други пък почти никак не работят, вследствие на което ръцете им са много меки. И едното, и другото положение са крайности в живота. 52-354
Голямо изкуство е човек да си извае красива ръка! 15-52

МИЕНЕ НА РЪЦЕТЕ

За да постъпва справедливо, да работи добре и безкористно, човек трябва да измива... ръцете си по няколко пъти на ден, да бъдат винаги чисти. 146-46
Ръцете си можете да миете със сапун. 68-307

ЧЕТЕНЕ ПО РЪЦЕТЕ

Христос им каза: „Четете по линиите на ръцете, понеже те никога не се изменят”. И наистина гласът понякога може да се измени, лицето може да се измени, но човешката ръка всякога не се изменя. Най-мъчно се изменя човешката ръка. Следователно туй, което е написано в човешката ръка, освен че не се изменя, но остава за хиляди поколения, както е написано от хиляди поколения. То е тъй точно, тъй неизменно написано. 10.7-6
По ръката се познава какво може да излезе от даден човек. 86-72
По ръката се чете миналото, настоящето и бъдещето на Човека. 67-266
Като се разглежда ръката на някой човек, от формата на нейния строеж, както и от дължината на пръстите ù може да се съди за живота на неговите деди и прадеди. 13-101
Дай ръката си да видя големината и широчината ù, да видя пръстите ù, тогава ще кажа колко си добър. Като погледна ръката си, по нея познавам какви дарби и способности се крият в мене. 68-315
По ръката му ще познаете какво е извършил и какво му предстои да върши. 22-9
Изобщо ръката е свидетел на целия човешки живот. По нея може да четете историята му: Как е живял, какви мисли и чувства са го вълнували. 147-262
Каква е ръката на честния, справедливия и благородния човек? Всяка добродетел се отпечатва на ръката. 93-185
Вземеш ръката на човека и четеш по нея. Казваш, че един човек е твърд, друг – мек. трети – силен, четвърти – постоянен. Важно е да определите степента на твърдостта, на силата, на постоянството, на добротата му.

ИЗМЕРВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

Ако искате да знаете какъв е умът на човека, гледайте ръката му. 86-72
Който знае астрологията, намира главата, дробовете и стомаха в човешката ръка. Като погледне ръката на човека, той намира главата, т.е. ума му, в средата на ръката, дето е умствената линия. 86-68
„И показа им ръцете си.” С това Христос искаше да обърне внимание на учениците си върху великата наука на ръката. Ето защо всеки съвременен човек трябва да разглежда ръката си. 15-62
Всеки сам трябва да чете по ръката си. Не е позволено друг да чете и да му разказва какво е написано там. 14-288
Като ученици вие трябва да изучавате ръката си като едно от великите блага на физическия свят. 86-69
За човека не е достатъчно само да знае какво е написано по тези линии на ръката, но да знае какво означава формата, гънките на самата ръка, да разбере цялата външна и вътрешна страна. 10.7-7
Като станете сутрин, погледнете ръката си да видите какво ще научите. 34-65
Ръцете показват не само какъв е капиталът, турен в обръщение, но още и печалбите и загубите, които те допринасят. 14-186
Всички се интересуват специално от своя живот. Достатъчно е да погледнете ръката на човека, за да познаете колко време ще живее на земята.
Това се определя от линиите на ръката, както и от тяхната дължина и широчина. 34-58
Мъчнотиите на хората са отбелязани и върху ръката. 91-244
Ръката има отношение към волята. Ако искаш да знаеш дали даден човек може да прилага нещата и доколко ще свърши определена работа, виж ръката му. 67-266
Ако дойде някой при мене да иска пари, аз няма да търся от него някаква препоръка, но ще му кажа: Дай да видя ръката ти. Ако видя върху него повече тор, ще му кажа: Ти не само че не се нуждаеш от пари, но имаш достатъчно имоти - ниви, лозя, къщи; следователно ти не страдаш от нямане, но от голямо изобилие; от голямо лакомство ти си заровил всичките си богатства дълбоко в земята и не знаеш как да ги използваш. 15-58
Преди 30 години срещам един български войвода, който беше около 70- годишен старец, поглеждам ръката му и казвам: Братко, ти си направил големи престъпления. Много хора си избил. Външно лицето на този старец изглеждаше миловидно. Той отговори: Да, синко, големи престъпления тежат на съвестта ми.
Исках да направя добро на своя народ, но нищо не постигнах, само душата си опетних – Лоша е ръката ти, и за всичките си дела ще даваш отчет пред Бога. –
Така е, синко, не бих желал да срещна човек с ръка като моята. 1 1- 258
Омразата не слиза със заповед. Какво трябва да направите? Да изтриете с ръка написаната от вас дума „мразя”. Воля трябва, ръка трябва - нищо повече.
Вие написвате със своята ръка тази дума, а после с думи казвате: Искам да се махне тази дума оттам. Значи вие ù заповядвате. Не, тази дума е написана от вашата ръка и трябва да се изтрие пак от вашата ръка, а не да ù се казва с думи.
С думи тя не може да се махне, но с ръка - може. 43.2.16
На ръката на твоето дете например природата е написала: твоето дете има недъг. Какъв? То ще обича да поизлъгва малко. После и друго е написала.
Какво? Твоето дете ще обича да пооткрадва малко... Като порасне това дете, майката вижда, че то поизлъгва и пооткрадва, излиза тъкмо така, както природата е написала на ръката му. Природата като е написала това нещо на ръката на туй дете, с това иска да му каже: Ти ще работиш върху себе си, за да премахнеш тази склонност да поизлъгваш и да пооткрадваш. 10.7-12
Каквито познания да имате за ръката, вие трябва да бъдете предпазливи, да не вадите бързи заключения. Едно предсказание е вярно само тогава, когато има белези на три места: на лицето, на главата и на ръката. При това положение предсказанието е сто на сто вярно. Ако имате белег за известно качество само на ръката си, а на главата и на лицето няма никакви белези, предсказаното е вярно една трета на сто, а две трети не е вярно. 86-74
Защо се яви Христос на своите ученици? – За да им покаже, че след смъртта има живот, и то разумен живот, и че ръката никога не се изменя. Той показа, че Неговата ръка сега е още по-хубава, по-четлива, и всички онези утайки, които имаше на физическия свят, изчезнаха. 10.7-27

ХИРОМАНТИЯ

Аз засягам мимоходом хиромантията. Тя е наука, която показва скритите условия в ръката. С частите на ръката се занимава не само хиромантията, но и астрологията. Хиромантията се занимава главно с физическата страна на ръката, а астрологията разглежда физическата и физиологическата страна на процесите, които работят в целия Космос. 15-52
Трябва да се явят хора, които обичат тази наука (хиромантията), да правят точни математически изчисления, да поставят хиромантията на почетно място като абсолютна наука. Тогава тя ще има практическо приложение в училищата, в семейството, при възпитанието и самовъзпитанието. Учителят ще погледне ръката на ученика и ще разбере в какво материално положение се намира, какви наследствени черти носи в себе си. Ако някой иска да влезе в съдружие, пак чрез хиромантията ще разбере трябва ли да се свързва с него или не. Който си служи с хиромантията, никога не се лъже; който не я разбира, много грешки прави. 82-62
От чисто научно гледище ръката има голямо съдържание. Да си подадеш ръката на един хиромантик, това значи да прочете по нея твоето минало, твоето настояще и твоето бъдеще. Той от ръката ти ще познае какъв човек си. Обаче сегашните хора крият вътрешната страна на ръката си, защото хиромантиците четат по вътрешната страна на ръката. 10.7-3
Изучавайте ръката, пръстите си, да видите какво богатство се крие в тях. Ще кажете, че хиромантиците познават науката за ръката. Много неща не знаят те. На ръката има много точки, които ги заблуждават. Дяволът е турил тези точки, за да гледат хората и да не виждат. 68-122
Като вземе ръката на човека, истински ученият трябва да чете по нея неговото минало, но и това още не е достатъчно. На ръката е написано миналото на човека, а по рефлексия, по отражение на това минало хиромантикът трябва да прониква и в бъдещето. 51-107

БЪДЕЩЕ

Хората на бъдещата раса ще се отличават от сегашните. Те ще имат нов тип ръка, която ще отговаря на характера им. 86-75
Ще ви кажа нещо, което изглежда парадоксално, а именно: човек и с ръката си може да вкусва и да помирисва нещата. Засега това е само твърдение.
В бъдеще ръката ще се измени, ще придобие нови качества. Аз мога да пренеса материята на ръката в очите и тя да вижда; мога да пренеса материята на ръката в ушите, и тя да чува; мога да я пренеса и в езика, и тя да изпитва вкуса на телата. 29-173

БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ

Който е несправедлив, ръцете му са счупени. 109-50
Ръката на човека е създадена като образ на правдата. Тя казва: Да бъдеш справедлив! 105.2-б5
Ако ръцете и краката те болят, това показва, че в .любовта ти към растенията има нещо неправилно. 1 13-335

ПРЪСТИ

ПРЪСТИТЕ

Чрез пръстите на ръката човек възприема Божиите блага. 147-102
Пръстите на ръцете също така имат различна възприемателна способност. 35-329
Всеки пръст от човешката ръка е свързан с известен център или орган на мозъка. Всеки орган е свързан със специфични сили. Тия сили пък са свързани със специфични области и светове. Достатъчно е човек да повдигне един от пръстите си, за да се свърже със съответния орган, през който текат енергии от разумния свят. 86-61
Пръстите на ръката са антени, чрез които човек се съобщава с разумния свят. Ако пръстите са криви и безформени, мъчно можете да влезете в разумния свят. И да възприемете някаква мисъл, не знаете отде иде тя, не разбирате смисъла ù. Обаче ако пръстите са прави, добре оформени, лесно ще възприемате мислите от разумния свят и ще ги разбирате. 86-70
Разумните сили са работили за създаването на всички пръсти, а не само на палеца... Разумни същества, разумни архитекти са работили за създаването на пръстите, и те със строго определена цел. 52-221
Големият пръст е родил първия пръст. Той е първият син. Следователно с явяването на този пръст у човека се явили личните чувства. Тогава Провидението създало втория брат, за да изправи погрешната на брата си, понеже той станал егоист. Този брат е най-скоро роден, затова е и най-висок. Ако искате да знаете, пръв е роден най-малкият пръст, но понеже бил много непослушен, баща му го изпъдил. Той напуснал баща си и отишъл да яде и да пие с жените. Той е секретар на боговете. След туй баща му ражда показалеца, после третия – Аполон, и после ражда четвъртия пръст. Това са пръстите на дясната ръка. След това се родили сестрите на лявата ръка. Тези неща са символи, вие ще мислите върху тях. 41.35-15
Всеки пръст изпълнява специфична служба. Палецът е пръст на Божествения свят. Той заповядва на всички пръсти. Показалецът е на Юпитер.
Той съди всеки, който не постъпва благородно. Средният пръст е на Сатурн. Той съди всеки, който не постъпва справедливо. Четвъртият пръст - музикалният, е на Слънцето. Той само дава, без да съди. Ония хора, на които този пръст е добре развит, имат отличен характер... От тоя пръст зависи обходата на човека. Ще кажете, че това е теория. Наблюдавайте пръстите им и вижте как се проявяват. 93-90
Всеки пръст представя, една книга, от която човек може да чете и да се поучава. 146-46
В общи черти казвам: Ако показалецът е по-дълъг, отколкото е нормата, човек е Юпитеров тип. Ако средният пръст е по-дълъг, той е Сатурнов тип. Ако безименният пръст е по-дълъг, преобладаващо влияние има Слънцето. И най- после, ако малкият пръст е доста дълъг – човек е меркурианец. 67-55
Изобщо всеки пръст е израз на известна добродетел. 31-140
Като изучавате ръката си, ще разберете, че палецът определя разумността на човека. Останалите пръсти определят възможностите и способностите, които се крият в човека. 86-71
Останалите четири пръста са свързани с ангелския свят. Показалецът е свързан с личните чувства, средният пръст – със справедливостта, безименният с чувството на красивото и изящното, а малкият пръст – с честността. Малкият пръст е търговецът в човека. 147-102
Щом имаш тези мерки, ще ги прилагаш към пръстите си, да знаеш какво криеш в себе си. Първо ще знаеш значението и службата на своите пръсти и после ще ги измерваш. Ще започнеш с малкия пръст – търговеца в човека, и ще вървиш нататък. Търговецът се занимава с сметките, с взимане-даване. Безименният пръст определя жизнените сокове, които идат от Слънцето и хранят човека. Като дойде до големия пръст – палеца, ще познаете човека. 68-315
От значение е кожата на човека. Като погледнете кожата на ръката, ще видите, дали е мека или твърда, суха или влажна. Също така имат значение и формите на клетките, от които кожата е направена. Като погледнете кожата в най-горната фаланга на пръстите, на меката част, с която се пипа, ще видите някъде охлювчета, някъде – концентрични кръгове и т.н. Всичко това е резултат на разумно действащи сили, а не на нещо произволно, неразумно. 52-122

eXTReMe Tracker