|
Share

ГЪРЛО

Първо Божието благословение минава през гърлото, после отива в стомаха, оттам - в белите дробове и най-после се качва в мозъка. 68-78
И колкото повече човек огрубява, огрубява и неговото гърло, понеже вибрациите му стават груби, пречупени.

Някой казва: не мога да взема верен тон. Щом не можеш да вземеш верен тон, това показва, че твоята енергия отива
в низходяща степен... Нека пеенето и музиката бъдат една диагноза за вас...
Музиката е диагноза. Когато човек загуби своето равновесие, тоновете спадат – той не може да вземе верен тон. 42.1 1-4
Не пее ли правилно, човек разваля гърлото си. 143-324

ГЪРДИ

Гърдите представят духовното. 33-162
Гърдите, сърцето и дробовете представят Любовта. 68-243
Гърдите трябва да бъдат една четвърт от ръста на човека. 4-153
Те да бъдат отворени, изпъкнали, а не така, хилави. 120-204
Ако забележите, че гърдите ви се стесняват, започнете да правите дълбоки дишания, за да се разширят. 46-188
Някога коремът е много изпъкнал, а гърдите – сплескани. Това са аномалии в човешкия организъм. У някои хора гърдите са много тесни, у други – много широки. 65-164

Ако гръдният кош е силно развит, гърдите широки, това показва, че чувствата у тия хора са силно развити – имат дълбочина. Ако гърдите са сплеснати, това показва обратно, че чувствата у тия хора не са силно развити. 35.2-134
Ако гърдите на човека са вдлъбнати навътре, за това има известни психически причини. Това хлътване на гърдите е лош признак. Никога не позволявайте да се вдлъбват гърдите ви. Гърдите ви трябва да бъдат отпред прави. Те не трябва да бъдат и много изпъкнали, а само малко издадени напред.
За да не се вдлъбват гърдите ви, трябва да регулирате чувствата си. Дръжте в хармония чувствата си и вие ще урегулирате вашата дихателна система.
Урегулирате ли вашата дихателна система, ще урегулирате и проявите на вашите чувства. 75.4-289
Изобщо горната част на човека, гърдите именно, трябва да бъдат широки, а кръстът и коремът да бъдат деликатни, тънки. 46-188
Който иска да развива гърдите си, той трябва да се гневи, да използва енергията на гнева. Той трябва да се гневи така, че да не съгрешава. 52-227
Опасни са подпушванията в гърдите, защото те произвеждат охтика. 76.8-62
Който има широк гръден кош, с голяма дълбочина, той ще живее по- дълго на Земята. 34-58

БЕЛИ ДРОБОВЕ

Човек разполага с дробове, като органи на дихателната Система 38-256
Няма по-велико нещо за човека от това да има добре развити дробове, които да функционират правилно. 48-95
Духовният свят, това е белият дроб, съставен от две крила: дясно, през което доброто минава, и ляво, през което злото минава. Дясното крило на белия дроб представя рай, а лявото – ад. 22-303
Какво представя белият дроб в човека? Той е представител на един висш свят и служи за трансформиране на енергиите, които идат от центъра на Земята, 83-26
Белият дроб пречиства кръвта. 83-26
Три фактора взимат участие в храненето на човека... Вторият фактор е белият дроб, който приема въздуха от устата и чрез него пречиства, т.е. окислява кръвта. 32-166
Когато гледате на въздуха като неоценимо благо, той прониква в най- отдалечените клетки на дробовете, изпраща им своята прана, своята жизнена енергия, която те извличат и изпращат по целия организъм. 73-133
Белият дроб е трансформатор на умствените енергии на човека, затова отправя енергиите на мисълта към мозъка. 83-26
Правилното действие на белия дроб определя мисълта на човека. 83-26
Откъде иде силата на човека? – От белия дроб. Силен човек е онзи, който диша правилно. Ако не диша правилно, човек не може да бъде силен. 85-292
Ако дробовете имат надмощие над другите органи, човек проявява ангелската любов. 73-121
Седалището на душата е в белите дробове. 33-162
И дробовете се нуждаят от човека, но по-малко. Като диша и издиша човек, дробовете се пълнят и празнят. Средата, в която живее човек, е готова храна за дробовете. Като приемат въздуха, дробовете хранят и мозъка. Тъй щото пряката зависимост на мозъка от човека се намалява. Но все пак, ако човек не диша, ако не приема въздух, деятелността на дробовете и на мозъка се прекратява. 60-59

КЛЕТКИТЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Дихателната система е съставена от около десет милиарда клетки- 27-26
Втората трапеза, на която човек трябва да е присъствал, е трапезата на дихателната система, и след това да премине през процеса на пречистването, тогава ще присъства на един отличен банкет, какъвто светът още не познава. В белия дроб има още повече гости, още по-голямо количество клетки, които вършат своята определена работа. Когато се качим на един планински връх, подишаме чист въздух, клетките на белия дроб вдигат чашките и казват: Колко ни е приятно тук, да живее нашия господар, че ни е извел на това високо място. 5-126
Учените изчисляват, че в дихателната система има 600 000 000 клетки, значи 600 милиона работници. Всяка клетка е едно малко разумно същество, което си има специална работа. То разбира и химия, и физика, разбира и физиологическите закони, и не само знае разумно да се храни, но разумно изпълнява и зададената му работа. В една минута, човек прави 20 вдишки, а всяка вдишка е хранене, слагане на трапезата. В минутата има 60 секунди, значи, на обяд се слагат 20 яденета. Всяко ядене трае три секунди. Като поемеш въздух, трапезата се слага, а като издишаш, обядът се свършва. В три секунди яденето се слага и вдига, чиниите се измиват. В това време всяка клетка е извършила своята работа, извършила всички химически процеси и пак се готви за ново ядене. В един час се слагат 1200 обяда. Ако се пресметне в 24 часа колко прави, вие ще трябва да плащате милиарди само за дишането. Приятелю, в твоите дробове 600 милиона душички работят денонощно за тебе и ти пет пари не си платил на тях.
Други работят за тебе, а ти си мързелив, чакаш наготово. Като ядеш, мислил ли си за работниците в дробовете? Платил ли си им нещо? Ако на всеки работник плащаш по 5 лева, колко трябва да платиш? Най-малко 30 милиарда. На 600 милиона работници по 5 лева, прави 30 милиарда. Това е само за един ден.
Колко ще платите за една година? Какво ще кажете за работниците в стомаха и в мозъка? Милиарди са нужни, за да се изплатите на всички работници във вашето тяло. 29-139
ДИШАНЕ
Човек трябва да изучава не само пулса на сърцето, но и дишането. Това представя интересна наука. Като наблюдавате как диша човек, ще забележите, че при различни състояния и чувства той диша по различен начин. За пример вярващият диша по един начин, безверникът - по друг; любещият диша по един начин, а онзи, който мрази – по друг. 145-74
Колкото по-голям е броят на вдишките, толкова по-зле за човека. Ускореното дишане води към разстройство на организма. 86-208
Добрите чувства поддържат правилното дишане. 144-127
Слабогръдният диша бързо и неравномерно. Колкото по-голям е броят на вдишките, толкова по-зле за човека... Броят на вдишките се определя от неговите мисли и чувства. 86-208
Забелязано е, че когато човек е скръбен, той въздиша дълбоко. Значи, в дробовете се крие чувствителността на човека. Ето защо, за да уравновеси скръбта, човек трябва да диша дълбоко. 71-36
Дишайте дълбоко, за да бъдат дробовете ви в изправност. 144-127
Между дишането и пулса на сърцето има известно съответствие. 86-208
Неправилното дишане внася утайки в човешкия организъм. Кога диша човек неправилно? – Когато мисли и чувства неправилно... Изопачените мисли и чувства произвеждат отслабване на дробовете. 65-192
Порите на кожата трябва да бъдат отворени, да става дишането пълно.
Пълното дишане разбира едновременно дишане с дробовете и с кожата. 35-159
ВРЪЗКИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Любовта на човека към ангелите регулира дишането му... Щом имаш здрави дробове, любовта ти към ангелите е правилна... Болят ли те гърдите, любовта ти към ангелите е неправилна. 1 13-335
В староеврейския език серафимите се наричали „Духове на Божия венец”. Чрез белия дроб човек се свързва с херувимите. Ето защо като дишате, мислете за тези духове и за тяхната мъдрост. Значи мъдростта се придобива чрез дишането. 25-26З
ОТРАЖЕНИЕ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА ВЪРХУ БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ
Мисълта има отношение към белия дроб. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. 83-25
Дробовете и сърцето са място на чувствата. 71-36
Дробовете определят чувствата на човека. 62-65
Отровните и вредни чувства накърняват имунитета на дробовете, които лесно се поддават на туберкулозните бацили. Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни с светли мисли и благородни чувства. 102-278
Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност...
Всяко отрицателно чувство – завист, подозрение, се отразява върху дробовете на човека. 143-79
Изопачените мисли и чувства са условия за туберкулозата. Те произвеждат отслабване на дробовете. 55-192
СЪОТНОШЕНИЯ
Дробовете пък показват каква е ръката и меките части на пръстите. 38-46
Ако гърдите са правилно развити широки, то и средният став (на показалеца) има съответстваща форма на гърдите. 120-92
Дробовете съграждат втората фаланга. 120-92
Когато дихателната система куца в нещо, и средният став на показалеца куца. Всички онези, на които дихателната система е слабо развита, този пръст е малко сух долу. 120-92
БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ
Най-много заболявания се явяват в дихателната система. Затова хората със слаби гърди трябва да живеят на високи места, над 2000 м височина, дето въздухът е чист и лек. При тези условия става силна реакция в организма им. 76.6-8
Всички слабогръди са мързеливи хора. У тях се натрупват отрицателни мисли, които действат убийствено върху психиката им. 76.6-9
Опасни са подпушванията в гърдите, защото те произвеждат охтика (туберкулоза). 76.8-62
Най-малкото повишаване на топлината на мозъка се отразява болезнено върху дробовете. 34-16
Когато умът е здрав, ще бъдат здрави и дробовете. 120-99
Когато дробовете са здрави, ще бъде здрав и мозъкът. 120-99
Въздухът изпитва състоянието на дробовете му. 86-208
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДРОБОВЕТЕ
Да преустроиш Дробовете си, това значи, да изправиш отношението си към духовния свят. На прост език казано, да подобриш състоянието на дихателната система, т.е. на своята мисъл. Духовният свят принадлежи на ангелите. Значи, трябва да изправим отношенията си към тях 64-94
Чрез мисълта си човек може да разшири дробовете си, колкото иска. 4-25
Любовта първо засяга дробовете. 73-134
Когато човек люби, дробовете му се разширяват; когато мрази, дробовете му се свиват. 15-218
Дръжте хармония в чувствата си и вие ще урегулирате вашата дихателна система. 75.4-289
Онези хора, у които дихателната система е слабо развита, за засилването й могат да употребят следния метод: слабо разтриване на костта зад ушите, за да се усили животът. Това място е свързано с издръжливостта на организма. Там има един център, наречен „любов към живота”. 76 6-9
Ако сте много активен, ще развиете дробовете си правилно. 75.4-290
Един от методите за укрепване на дихателната система е ходенето на екскурзии. Ако след всяка екскурзия човек не даде изобилно храна на дробовете си, екскурзията не е постигнала своята цел. 86-242
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
Какво представлява храносмилателната система? – Основа на физическия живот... Човек трябва да я пази... Вие трябва да обръщате внимание на храненето, да се смила храната добре. 83-142
Ако храносмилането на човека не става правилно, в пищеварителната (храносмилателната) му система има някакво разстройство. 142-341
Ако в материалните си работи постъпвате правилно, и вашата храносмилателна система ще бъде правилна. 75.4-290
Фактори при храносмилането: първо, стомахът трябва да бъде здрав в пълна изправност. После, зъбите трябва да бъдат здрави, ръцете и краката – също. За да става правилно храносмилането, човек трябва да се движи. От голямо значение е подборът на храната. И най-после, като приемеш храната в устата си, ще я дъвчеш добре. Щом сдъвче храната си, човек вече е свободен, работата на стомаха не е негова работа. Тук съзнанието на човека не взима никакво участие. Други същества взимат участие в храносмилането. 90-3
Храносмилането, освен механически процес, още е и органически процес. Новите научни изследвания доказват, че храносмилането е още и психически процес. 83-137
Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху храносмилателната система, а лошите – неблагоприятно. Лакомството и чрезмерното желание на човека да се удоволства, разстройват стомашната система. 83-138
Когато храносмилателната система не работи добре, човек става раздразнителен, недоверчив и страхлив. Който е смел и решителен, той има доверие в себе си и в своите ближни. Това показва, че неговата храносмилателна система действа добре. 83-142
Който има здрава и нормална храносмилателна система, той е весел, жизнерадостен, работлив. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, песимистично, няма вяра в живота. За да не изпадате в такова положение, дръжте храносмилателната система в изправност - от нея зависи благосъстоянието на човека на физическия свят, първото стъпало на живота. 83-138
Ако в материалните си работи постъпвате правилно, и вашата храносмилателна система ще бъде правилна. Природата регистрира всички наши действия. 75.4-290
Бъдещото възпитание на децата ще има като първа задача да следи за състоянието на храносмилателната система. Здрава и нормална храносмилателна система осигурява и нормална мозъчна система. 83-139
Като се подобри веднъж стомашната ви система, храносмилането ще почне да става правилно и кръвта ви ще започне да функционира правилно. 1 16- 82
Задачата на човека във физическия свят е да държи в изправност храносмилателната си система – външно и вътрешно. 83-144
КОРЕМ
Често и коремът ви надебелява, а понякога отслабва. Забележите ли такова нещо в себе си, веднага вземете мерки да стесните желанието, което иска да се разширява. 4-187
Кръстът и коремът трябва да бъдат деликатни, тънки. 46-188
Само пълните хора страдат от коремоболие. Те имат излишна енергия, която трябва да се отнеме. На слабите хора, когато се подпушат, трябва да се предаде енергия - те страдат от недоимък на енергия. Значи сухият човек може да отнема енергия от пълния. 76.8-62
Забелязано е, че всяка дисхармония в мозъка причинява разстройство в корема. 88-266
Ако някой пълен човек страда от коремоболие, нека повика един свой близък познат слаб, но здрав човек и го помоли да тури дясната си ръка на слънчевия му възел, да я подържи така 5-10 минути, и коремболието ще изчезне. 76.8-63
ПЪП
Пъпът на човека представя физическия център и като завъртите човека около този център, около пъпа, образува се един правилен кръг, в който дължината на човека е диаметърът на този кръг. От пъпа надолу, това е физическия човек, това са всички течения, които отиват към центъра на Земята. И когато тия течения взимат надмощие в човека, тогава в него се образува едно благоутробие. Всичката тази енергия почва да се пренася надолу. Някой път е обратно: енергията на тялото може да се пренесе към раменете. 41.28-5
СТО М А Х
СТОМАХЪТ
Три фактора взимат участие в храненето на човека. Първият фактор е стомахът. 32-166
Седалището на материалното е в стомаха. Стомахът представя физическото. 32-162
Някои смесват стомаха с търбуха. Те се коренно различават. Търбухът мисли само за ядене и пиене, той не разбира живота. 68-219
Вие ще цитирате Писанието, дето се казва, че Бог ще унищожи човешкия търбух. Под „търбух” се разбира онова неразумно желание което живее в човека и го кара само да яде и да пие, когато стомахът, разумното в човека, казва:
Слушай, аз работа за тебе, а ти ще работиш за Бога. – Стомахът е барометър, който бръмчи около тебе и ти казва: Слушай, аз свърших своята работа, а ти ще свършиш разумната. 9.21-25
Ако разглеждате стомаха и стомашната система в широк смисъл, те представляват сложна машина, която е свързана с целокупния живот. 35-310
Физическият свят е стомахът на човека, който е съставен от три области: ад - дебелите черва, чистилище – тънките черва, и рай – самия стомах. 22-303
Няма по-велико нещо за човека от това да има добре развит стомах, който да функционира правилно. 48-95
Стомахът е съставен от десет милиона клетки. 27-268
Вие считате, че стомахът ви не е разумен. Не, лъжете се, след като дадете сдъвканата храна на стомаха, вижте какво отлично нещо приготовлява! Такова нещо и най-висшият химик не може да направи. Стомахът върши отлична работа. 9.21-25
Стомахът доставя необходимите материали за съграждане на човешкото тяло, т.е. на физическия човек. Той взима участие в строежа на тялото... В стомаха се складира градивният материал, който впоследствие се разпределя по целия организъм. 85-292
Стомахът е министър на вътрешните работи, но не и на полицията. Всичко, което се отнася до благоустройството на организма, до неговото здраве, е предоставено на грижите на стомаха. Значи стомахът има предвид вътрешната уредба и благосъстояние на организма. В помощ на стомаха идат много органи: зъбите, езикът, устата, хранопровода, червата. 82-268
Най-тясно свързан с физическия свят е стомахът. За да поддържа своя живот, той се нуждае от човека. Човек трябва да работи с главата, и с ръцете, и с краката си, за да го изхрани. Но и човек е в зависимост от стомаха. Ако стомахът се откаже да работи, човек ще фалира. Колкото по-горе отиваме, толкова тази зависимост се намалява. 60-59
Стомахът, който представлява физическия живот, е една необходимост за нашия духовен живот. Не можем да бъдем духовни, ако нямаме стомах. 1 16- 21
В религиозния човек и стомахът е съзнателен, и той дава мнението си по различни въпроси. Когато види как хората разглеждат социалните въпроси, стомахът казва: Хляб трябва за гладните. Тия хора ще умрат от глад. Трябва да се погрижите за тях. 66-23
Работата на нашата стомашна система служи като основа за нашата чувствителност. Вие не можете да имате нормални чувства, ако стомахът не функционира добре... Ако вие не се храните разумно, няма да имате и разумни чувства. 35.2-43
Стомахът определя желанията на човека. 62-65
Стомахът представя физическия живот на човека. Ако стомашната система на някой човек е силно развита, той не може да издържа пред големи изкушения и се проявява като неморален – много яде, много пие. Той не е в сила да превърне своите физически енергии в духовни. 79-39
Чрез стомаха човек е свързан с други йерархии – Същества на благородството. Ето защо, като се нахрани, човек става по-разположен, по- добър, по-благороден, готов на жертви. Гладен ли е, не можеш да се приближиш до него. 25-263
ЗАДАЧАТА НА СТОМАХА
Задачата на стомаха е като химик, да обработва храната, но не и да я дъвче. Ако храната е сдъвкана добре, стомахът ще извърши процесите си добре.
Ако храната не е сдъвкана добре, стомахът не отговаря за чуждата работа; той ще я прехвърли няколко пъти натук-натам, ще я обърне на една и на друга страна, ще извърши химическите процеси, доколкото му е възможно, а за несдъвканата храна не отговаря. Част от нея се изхвърля навън, а друга част се натрупва между тъканите като необработена, полуорганическа материя, която причинява различни болести. 88-272
ЕНЕРГИИТЕ И СТОМАХЪТ
Ако искате да знаете де е вашият център, трябва знаете, че вашият център на Земята, това е вашият стомах. Помнете, че аз съпоставям нещата. Центърът на Земята съответства на вашия стомах. Там се намира нашата симпатична нервна система, нашият стомашен мозък, И докато всичката ваша енергия е съсредоточена към вашия стомах, вие имате положителна енергия в низходяща степен, и следователно вие ще се ограничавате. Щом всичко е съсредоточено към вашия стомах, вие няма да имате никаква наука... Колкото енергия слиза към стомаха, толкова енергии трябва да възлизат и към мозъка. 10.19-10
Никога не прекарвайте енергията си през слепите очи. Тази енергия е свързана със стомаха ви. Щом прекарате енергията си в слепоочните места, вие въздействате на стомаха си, а той е съставен от хиляди такива нервни ганглии.
По този начин вие се обезсилвате, изтощавате енергията си, демагнетизирате се.
След това вие ще почувствате едно изпразване във вашия мозък. Винаги пращайте енергията си към горната част на челото, не я оставяйте в задната част на главата си. 41.26-13
ТЕЧЕНИЯ ПРЕЗ СТОМАХА
В човека има три живота, три течения, които протичат едновременно през него. Те са колективни прояви на Космоса. Едното минава през стомаха – то е физическият живот. Другото през дробовете, а другото през мозъка. И тогава специфично всяко едно от тия течения има други три подразделения. Например в самия стомах стават ред процеси. Като говоря за стомаха, аз не разбирам само едната му страна. Там има цяла мрежа от симпатическата нервна система, което служи при храносмилането. Та всяко течение е разделено на други три течения, които се посрещат, кръстосват. 126-31
ВРЪЗКИ НА СТОМАХА
Най-малкото повишаване топлината на мозъка се отразява болезнено върху стомаха. 34-16
Когато човек повдигне ума си в култ и мисли как повече знания да придобие, стомахът в него ще пострада. Когато човек повдигне стомаха си в култ, главата му ще пострада. Между стомаха и главата има известно съотношение. Когато стомахът греши, мозъкът се наказва; когато мозъкът греши, стомахът се наказва, за да се изправи мозъкът на човека; мозъкът се наказва, за да се изправи стомахът. 47-184
Ако ви боли стомахът, трябва да знаете, че и главата ви не е в порядък. 10.19-13
Когато стомахът не работи, и мозъчната система се разстройва. Значи между стомаха и мозъка има известно съотношение. Щом стомахът не работи добре, и мозъкът не действа правилно, а оттам и обходата на човека не е издържана. 83-138
Силите на живота, които управляват стомаха, се локализират в задната част на мозъка. 80-154
Стомахът е в зависимост от дробовете, а дробовете - от мозъка. 92-30
Някога човек изпада в неразположение на духа, става мрачен, песимист.
Това се дължи на стомаха. Ако той работи правилно и останалите органи са в изправност. 68-220
Ако стомахът има надмощие над другите органи, човек проявява човешката любов. 73-121
СТОМАХЪТ И ХРАНЕНЕТО
Отговорен си пред стомаха си за храната, която приемеш през устата си. 68-280
Когато стомахът е нормално развит, храненето става правилно: човек нито гладува, нито преяжда. Тук не е важна големината на стомаха, а неговият строеж. Който иска да организира стомаха си, всякога ще яде навреме, без да преяжда. 38-45
Стомахът е свързан с физическия човек. Следователно ако разглеждате живота чрез окото на стомаха, ще се занимавате само с ядене и пиене, ще мислите за кокошки, агънца, масло, яйца и все към земята ще гледате. При това положение не можете да проникнете в дълбокия смисъл на живота. Стомахът трябва да отделя сокове, необходими за смилане на храната. 25-37
Някой ще каже, че трябва да се яде. Аз пък казвам, че трябва да се яде, но да не се преяжда, да не претоварваме стомаха си. 25-223
Щом стомахът ви не действа правилно, значи вие сте сгрешили в любовта, в нейното първо проявление, яли сте повече или по-малко. Хората някой път развалят стомаха си, когато малко ядат, както правят някои скъперници, за да не осиромашеят, а някога, когато много ядат – преяждат, и след това употребяват разни лекарства. Едни измъчват телата си, като се лишават от нужната храна, а други преяждат. И едните, и другите развалят стомаха си. 120-169
Низшите желания не се крият във физическото тяло, но в плътта. Ето защо, за да възпитате тия желания, не трябва да измъчвате стомаха си. Наистина понякога стомахът приема повече храна, но причината за това е желанието за ядене, което се крие в един център, който се намира около слепите очи.
Миризмата на някое вкусно ядене възбужда този център, у човека се поражда желание повече да яде и тогава стомахът приема тази храна и се претоварва. По този начин именно, чрез силно желание за ядене, човек разваля стомаха си. Това е крайност, но ако стомахът приема по-малко храна, отколкото може, това е друга крайност. 127-442
Човек обича да яде повече, отколкото стомахът му може да носи; при това не му дава всякога чиста, доброкачествена храна. Ден след ден стомахът протестира, докато един ден се откаже да работи. Клетките се разделят, не искат да вършат работата си и човек казва, че стомахът му се разстроил. Щом се разстрои стомахът – главната машина в човешкото тяло – човек капитулира вече. Стомахът е капиталът на човека. Докато стомахът работи добре, човек има капитал с който може да започва различни предприятия. 35-310
Животното в човека трябва да се подчини на висшето. Ядеш ли, не преяждай. 130-89
Един ден, когато разбере, че не трябва да преяжда, ще се освободи от страданията. Храненето има смисъл дотолкова, доколкото доставя необходимите елемента за поддържане на организма. Вложете в огнището си толкова въглища, колкото са необходими за свършване на една работа. 25-239
Когато човек яде сладко, хубаво, това е едно благословение за него.
Когато той не яде с разположение, в стомаха му се образуват излишни киселини, които са лош признак. Ако в стомаха ви се отделят повече киселини, трябва да ядете червен лук, пиперки, чесън, да се изпотявате повече. Лютите български пиперки са за предпочитане. 35.2-134
СТОМАХЪТ И СМИЛАНЕТО
Човек разполага със стомах за смилане на храната. 38-25б
Най-напред вие трябва да се научите да присъствате на обикновената трапеза на стомаха. На трапезата на стомаха има 10 милиона куверти. Всеки от гостите дигне чашата; дигне вилицата и казва: Ох, колко е приятна тази работа. С тези 10 милиона души или клетки и ние вземаме участие и преживяваме тяхната радост. В стомаха има 10 милиона клетки, които ядат, пият и вършат работа. 5-126
Стомахът е място, дето се приготвят соковете за смилането на храната, а не място за трупане на голямо количество храна. 25-36
Ако стомахът не смила правилно храната, човек изпитва голяма тежест. 93-97
Ако усетиш тежест в стомаха, причината за това се крие или в не правилното дъвкане, или в качеството на храната. 69-88
Не задържай придобитото за дълго време в себе си. Ако задържаш дълго време храната в стомаха си, ще заболееш. 109-52
Слънчевият възел регулира функциите, свързани с храносмилането. Ако то става неправилно и в мозъка се явяват неправилност. 68-220
Стомахът, който се занимава с долни работи, пръв опитва благата на живота. Доста време трябва да мине, докато мозъкът опита нещо от тия блага. 93-93
Не се съблазнявайте, че някои хора благуват. Те работят в стомаха. Като обработят храната, пращат я в дробовете, а оттам в главата. 93-93
Когато дробовете се напълнят с чист въздух, стомахът работи добре. 86-242
Върху доброто състояние на стомаха, т.е. воденицата на човека, голямо влияние оказват порите на кожата. Когато порите са отворени, стомахът действа добре; запушат ли се порите, храносмилането става неправилно. 83-139
СЛЮНКА
Плюнката е полезна за стомаха, но вън от него тя е вредна. Днес всички хора плюят и плюнките им полепват навсякъде. Докато човек плюе и се секне, дето попадне, Природата няма да му открива никакви тайни. 69-19
РАЗСТРОЙСТВО НА СТОМАХА
Питам: Как ще ядете, ако стомахът ви е разстроен? Всичко имате за ядене, но стомахът ви нещо не приема. Всеки човек, на когото стомахът е развален, трябва да знае, че правдата не е в сърцето му, истината не е в ума му. –
Какво трябва да прави, за да регулира стомаха си? – Да внесе правдата в сърцето си и истината в ума си. – Защо ни е истината? – За да се изправи стомахът ни. Да мели храната и да обработва соковете, необходими за поддържане на човешкия организъм. Значи истината, в най-простата си форма, е необходима за възстановяване равновесието в организма; тя държи храносмилателната система в изправност. 27-286
Наистина страшно неща е разстройството на стомаха. Човек гледа, пожелава да си хапне това-онова, но каквото тури в стомаха си, отново го връща назад. Тук стомахът се налага. Най-после човек се принуждава да употребява овесена чорбица, по няколко лъжици на ден. На този човек аз бих препоръчал следния режим: да държи в ума си светли мисли, в сърцето си – възвишени чувства и всякога да постъпва право. Прилага ли този режим редовно, стомахът му ще се поправи. 144-127
Всяка болест не е нищо друго, освен една велика стачка. Като се разболее стомахът, 10 милиона клетки стачкуват. Те казват: Ние искаме от нашия господар да подобри положението ни. Ние искаме щото той да престане да ни дава биволско месо или изсушено свинско месо или тям подобни. Ние не можем да обработваме тази храна, не искаме вече той да ни измъчва, да ни кара да вършим работи, които не са по нашето естество, нито са по нашите сили.
Господарят казва: Не, аз ви заповядвам! Работата вече се усложнява. Сега господарят започва да преговаря със своите работници-слуги и ги пита какво искат. – Ще ни даваш по малко варени картошки... Като се съгласят всички стачници на това нещо, отново започват работата си, и господарят казва: най- после и моят стомах се подобри. Като се подобри малко, не се минава много време, господарят казва: Чакай сега да си похапна, да си попийна малко. Но тогава се обявява още по-голяма стачка. Към стачниците от стомаха се присъединяват и стачниците от белите дробове и тогава идва голямото зло. 10.26-10
Мъчносмилаемата храна оставя излишъци в стомаха. Тогава пречистването на стомаха не става правилно, канализацията му е повредена някъде, вследствие на което се явява главоболие, а стомахът и устата започват да миришат. У известни хора тази миризма се усеща от 5-6 метра. Някои хора, като не ядат 5-6 дни, започват да миришат неприятно. Когато окултният ученик пости, от него лъха приятна миризма. 127-441
Ако стомахът на човека е разстроен, как ще яде той? Ако стомахът му е здрав, той ще яде с апетит и разположение. Човек трябва да има здрав стомах, с пластични движения, с хармоничен ритмус, за да бъде животът му нормален.
Ако стомахът на човек е нормален, свиванията и разпущанията също трябва да бъдат нормални, за да кажем в заключение, че даден човек живее по правилата на новата хигиена. Щом стомахът му е нормален, той може да се храни свободно, без страх от разстройство. Обаче ако стомахът му се свива и разпуща неправилно, той не може да говори за естествено хранене. Свие ли се стомахът, храната не може да се смели, вследствие на което се образуват отровни газове, които отравят кръвта. 88-265
Ако стомахът му не работи правилно, той яде бавно, без апетит и с неразположение. 83-233
Представете си, че стомахът ви е разстроен и три дена не ядете. Какво ще стане с вас? Краката ви ще отмалеят, ще изгубите силите си и няма да можете да се движите. Щом стомахът ви се поправи и започнете редовно да се храните, силите ви се възвръщат, и вие започвате да се движите и работите. 85-291
Който се удоволства, стомаха си разваля. 54-7
Когато човек се тревожи много, тревогата произвежда сътресение първо в стомашната му система. 53-1 13
Причината за всички язвички в стомаха се крие в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканите в организма. 79-81
Реакциите и спънките стават в стомаха. 71-36
Стомахът има отношение към физическия живот на човека. Когато оправи материалните си работи, стомахът му работи добре. Щом обърка физическите, т.е. материалните си работи, и стомахът му се разстройва. 85-292
РЕГУЛИРАНЕ НА СТОМАХА
Правилните чувствания и физически действия се създават в стомаха. 75.4-290
Любовта на човека към хората регулира неговия стомах... Щом имаш здрав стомах, любовта ти към хората е правилна... Боли ли те стомахът, любовта към хората ти е неправилна. 1 13-335
Когато човек люби, стомахът му се разширява; когато мрази стомахът му се свива. 15-218
Животните поддържат стомашната система. Всеки, който иска да има здраве и добре урегулирана стомашна система, трябва да бъде разумен, да създаде правилни отношения с животните. 130-85
Ако урегулира стомаха си, значи той е изправил отношенията си към животните. 130-87
Добрите постъпки поддържат здравословното състояние на стомашната система, вследствие на което човек яде и спи добре. 144-127
Постъпвайте право, за да бъде стомахът ви редовен. 144-127
Стомахът спада към симпатичната нервна система, затова е магнетичен. Като знаете това, използвайте магнетичните сили на стомаха за смяна на човешките състояния. Ако видите, че някой човек е неразположен, дайте му нещо за ядене. Колкото и да е неразположен, щом се нахрани, неразположението му изчезва и той придобива енергия, импулс за работа. Остане ли човек гладен, той ще изгуби своята енергия и вдъхновението си. 82-267
ПОЗНАВАНЕ НА СТОМАХА ПО ВЪНШНИ БЕЛЕЗИ
Как познаваме кога воденицата, т.е. стомахът на човека, работи добре? –
По неговата обхода, по неговата работоспособност и жизненост. 8З-138
Който има здрав стомах, той е добър човек. 86-243
Не е нужно да се отвори стомахът, за да се види дали той е здрав или не.
Има външни признаци у човека, по които може да се познае това, а именно здравословното състояние на стомаха се определя от лицето на човека... Колкото лицето на даден човек е по-пълно, толкова и стомахът му е по-здрав; и обратно, колкото лицето на човека е по-слабо, толкова и стомахът му е по-слаб. 1 1- 96
Състоянието на вашия стомах може да се определи и по вашите бузи, дали те са вдлъбнати или изпъкнали. 5-226
Колкото повече скулите на лицето се издават, а бузите хлътват навътре, толкова по-слаба е стомашната система на човека. Когато стомашната система е слаба, човек се поддава на песимистични състояния. Това се дължи на факта, че храносмилането не става правилно За да не изпадне в песимизъм, чрез силата на волята си вие трябва да работите за подобряване на стомашната си система. 78- 148
Ако вашите устни са тънки или дебели, вашият стомах ще се намира в едно или друго състояние. 5-226
Ако долната част на носа е широка, това показва, че стомахът е добре развит. От това зависи дължината на човешкия живот. 92-30
Горната част на ръката отговаря на стомаха, на благоутробието Ако тази част на ръката е дебела, стомахът е добре развит. 120-93
Устройството на стомаха е във връзка с устройството на пръстите. 38-46
Всички хора, у които благоутробието е развито, долната част на пръстите са дебели, няма междини. Такива хора обичат да си угаждат. А всички онези, на които стомашната система е слабо развита, този пръст е малко сух долу...
Стомахът съгражда първата фаланга (на показалеца). 120-92
Ако вземете долния став на показалеца, той съответства на стомаха във физическия човек. 120-91
Един американски проповедник страдал от разстройство на стомаха, поради което проповедите му имали песимистичен характер... Като очистил стомаха си от излишните киселини, той започнал да държи проповедите с оптимистичен характер. Щом киселините изчезнали, погледът му към живота се изменил. Следователно чувате ли някой да казва, че характерът му се изопачил, ще знаете, че има киселини в стомаха си, които го безпокоят. Какво трябва да прави човек, за да освободи стомаха си от киселините? – Трябва да го промие няколко пъти. Ако и това не помогне, нека пости. Промий воденицата си с чиста вода, а след това я спри, да не работи няколко дена. Подложи се на строг пост, да не ядеш два-три дена нищо. Постът пречиства стомаха, освобождава го от излишните киселини, които изопачават характера на човека и внасят в ума му мрачни, криви разбирания за живота. 83-140
Флегматическият или жизненият темперамент има отношение към стомаха. 38-45

eXTReMe Tracker