|
Share

За ъгъла АDС на същия триъгълник можем да кажем следното: рамото СD на ъгъла АDС е проекция на сили от физическия и умствения свят, а рамото АD е проекция на сили от Божествения и ангелския свят. Тези две линии излизат от един център, но вървят в две различни посоки. Затова именно и силите вървят в две противоположни посоки. В центъра D се прекръстосват сили. В това отношение той е фокус, в който се събират една или повече интелигентни сили, които направляват проявите на човека във физическия и умствения свят. Точката С на триъгълника АВС е също така център, фокус на сили. Той се намира почти на границата между челото и носа на човека. Някои учени казват, че зад този център се намира малка празнина, която наричат „мълчаливият поет на Духа". Мнозина френолози се излъгват, като приемат, че зад този център се намира особен мозъчен център. Някога тази кухина тази празнина е по-малка, някога - по-голяма. Като говорим за проекции на сили, трябва да имаме предвид, че те не са проекции на съзнанието, но на ума, на човешката мисъл. Широчината на този ъгъл се обуславя от физическите сили, които действат върху ума на човека. 73-256
Ако изучаваш само носа, ще видиш колко подробности трябва да имаш предвид: широчината на носа» страничната линия, широчината на ноздрите и др. 92-117
Гънките на носа показват също степента на развитието на мозъка. 34-12
И носът се дели на три части: горна, средна и долна. 68-164
От формата на носа се съди за живите сили, които се проявяват чрез този уд. Чрез носа, чрез живите сили, които се проявяват и действат в него, човек дава на другите сили в себе си направление, каквото си желае. 73-258
ЛИНИИ
Носът е свързан с умствения свят на човека, носът чертае линии на интелигентността върху човешкото лице. 87-289
Линиите, които образуват човешкия нос, представят известно течение на мозъчните енергии, които излизат от мозъка и обикалят цялото тяло на човека. В мозъчните течения има известна гъстота, известна интензивност на движение. Колкото по-интензивни са мозъчните енергии, толкова по-красиви линии придават на носа. Колкото по-дълъг е носът, толкова по-интензивни са мозъчните енергии. 57-83
Линиите на носа имат отношение към човешката мисъл. Колкото по- хармонични и правилни са тия линии, толкова по-права е човешката мисълл 88-43
У някои хора линиите на носа са правилни, у други неправилни. Неправилните линии показват какво отклонение е станало в живота на даден човек от ред поколения. Тази неправилност се изразява в мислите, чувствата и постъпките на човека. Вината не е само в него, но и в редица поколения, живели в далечното минало. 69-260
Има известно съотношение между мислите на човека и линиите на неговия нос. 47-173
Каквито са линиите на носа у човека, такава ще бъде и неговата мисъл. 44-33
Колкото по-отвесна е страничната линия, толкова по-сприхав, по- нервен е човек. Ако тая линия е по-наклонена, човек е философ, голям мислител. 92-117
От значение е дали носът е прав или гърбав, вдлъбнат или изпъкнал. 68- 224
При изучаването на носа виждате голямо разнообразие на линиите по него. Някои са вдлъбнати, други изправени, трети - вирнати нагоре. 91-223
Ако линията е изпъкнала, там действат положителните сили на природата. 91-223
Онзи, на когото линията на носа е изпъкнала, като го обидят и накърнят интересите му, той взима тояга, нож или пушка и направо се разправя с човека. 91-223
Когато линията на носа е вдлъбната, там действат отрицателните сили на природата. 91-223
Вдлъбнатостта на носа е женска линия - влизане в материалния свят. 68- 224
Онзи, на когото линията на носа е вдлъбната, ще те покани у дома си, ще те нагости и в това време ще ти постави капан. Понеже се чувства слаб, той си служи с хитрост. Първият е положителен - той има повече воля и сила, но по-малко ум. Вторият е отрицателен -физически е по-слаб, но по-умен, по- силен. 91-223
Лошо е, ако линията на носа от изпъкнала минава във вдлъбната. Изпъкналата линия трябва да върви в права посока, без никаква вдлъбнатина. Дето линията изпъква и се вдлъбва, това показва любопитство. Такъв човек е добър за журналист. Види ли двама души да се разговарят, веднага той дава ухо и слуша. Когато линията на носа е права, нито се вдлъбва, нито изпъква, мисълта е права. Мисли право, за да изправиш линията на носа си. Изпъкналата линия означава предаване на чувствата и вкуса, вдлъбнатата - възприемане на чувствата и вкуса. 68-224
Ако линията на носа е права, положителните и отрицателните сили на природата се преплитат. 91-223
Колкото по-правилен е носът и колкото по-красиви са линиите му, толкова по-правилна е мисълта на човека. 62-67
Ъгълът, който се образува от линията на челото и началото на носа, не трябва да бъде много остър, много вдлъбнат навътре. Напротив, този ъгъл трябва да бъде тъп. 73-258
Като погледнете носа на някой човек, вие намирате, че има нещо дисхармонично в неговата крива линия. Тази дисхармония говори за някакво отклоняване от правия път на живота. Значи, без да разбира физиогномия, човек вътрешно чувства дисхармоничните линии, резултат на някакво далечно отклоняване от естествените линии на природата. 88-43
НОЗДРИ
Ако носът ви става по-малък, ще изразходвате много енергия, а ще придобивате малко. Колкото по-широк става носът, т.е. отвърстието на дихателните дупки по-обемисто, това показва, че развитието на човека е нормално. Ако ноздрите не стават по-големи, а носът надебелява, това показва натрупване на мазнини върху него. 90-25
И по носа познаваме колко време ще живее човек. Колкото по-широк е носът и ноздрите по-отворени, толкова по-дълъг е животът на човека. Той приема повече въздух, отколкото ако носът е тесен и ноздрите сплеснати. 34-58 Когато ноздрите на носа у някой човек са много отворени, той е особено чувствителен към любовта. Щом стане дума за любов, ноздрите му започват да трептят. Когато ноздрите са стеснени, този човек не чува даже, че около него се говори за любов. Всички хора наоколо му говорят за любов, а той не иска да знае даже. 50-98
Долната линия на носа, която образуват ноздрите, се извива змиевидно и образува върхове и долини. Това показва, че тая линия е творческа. 83-155
Колкото по-тесни са ноздрите, толкова по-слаба е дихателната система. 92-30
Ще дишате дълбоко, за да разширите носа си, главно в долната част, при ноздрите. Колкото по-тесен е носът, толкова по-лошо. Здравият човек има широк нос при ноздрите си. 93-16
Като наблюдавате крилцата на носа, около ноздрите, виждате, че между тях и кривата линия на ухото има нещо общо. Ако кривата линия на ухото се намалява, ще се намалят и крилцата на носа. 92-30
Широчината на ноздрите има отношение към широчината на ръката, както и към широчината на лицето. 38-46
ВИДОВЕ НОСОВЕ
Вие имате нос, но още не сте запознати с него. Казвате: аз имам нос. Да, имате нос, но не знаете какъв тип е вашият нос: дали гръцки, римски или друг. 10.29-15
Какво означава вашият нос? Той показва степента на вашата интелигентност, широтата на ума, който действа във вас. 10.1-13
Има философски, научен, религиозен нос. Изучавайте тези носове, за да се доберете до науката за носа. 68-225
Има болезнен тип нос, но на него няма да се спирам. 68-125
Гръцкият нос е на изкуството, на вкуса. 68-225
Когато носът при гърбавината е широк, такъв човек има хубави възприятия. 50-225
Фиг.68-192-1-1
Първият образ на фиг.1 представя нос на наблюдателен човек, който само наблюдава и мери нещата. Той минава за един от добрите носове, но в него има нещ0 животинско. 68-192
Фиг.68-192-1-2
Вторият образ представя интелектуален нос. 68 192
Онези хора, у които интелектуалният стремеж е по-силен, носът им долу е по-сплеснат. Такива хора мислят повече, а по-малко чувстват. На други носът е по-къс, но по-широк, те мислят по-малко, а чувстват повече. 75.3-118
Какъвто е носът, такава е интелигентността му. В носа на интелигентния човек има известна красота. Кой свят е красив? Умственият. Той създава формите. 130-12
Искаш да знаеш дали даден човек е умен, интелигентен – виж носа му. Красивият нос изразява много неща. 68-99
Фиг. 68-192-2-3
Фигура 3 представя нос на търговец. 68-196
Носът на търговеца показва човек, които работи само за прехраната си. И птиците, които по цял ден пеят, мислят за прехраната си, имат подобен нос – човка. Желанието на човека да придобива много създава съответния нос. 68- 197
Носът на истинолюбивия е прав, с едно слабо, едва забележимо извиване на линията. Ако искаш да изразиш линията на Истината чрез носа си, трябва да имаш съзнателно отношение към нея. 68-216
Фиг.68-129-2-4
Представя честен нос. Той се изразява чрез права линия, правата линия е малко отклонена, за да даде възможност да се чисти носът. На човек с честен нос всякога може да се разчита. Освен правата линия има още подробности, върху които няма да се спирам. 68-129
Като гледате образа на носа и го поставите в обратно положение, ще видите, че той прилича малко на ухото. 68-190
В образа носът има малка гърбавина, която не отговаря на честния нос. Той трябва да е прав, без никаква кривина. Всяка кривина е отклонение от правия път, то говори за известен недъг в човека. Ако закривяването е в долната част на носа, това показва песимистично настроение в човека. Когато човек желае много неща, а не може да ги постигне, първо става философ, а после песимист. 68-129
68-195-3-2
Фиг. 5 представя нос на енергичен човек. 68-195-3-2
Още като видя носа на човека, разбирам, че той е сприхав, гневлив. 68- 222
Ако носът на някого е дълъг и тесен, той е сух, пълен с електричество, нервен и сприхав. 69-153
Носът на нервните хора постепенно започва да се изостря, а това не трябва да бъде. Човек не трябва да има заострен нос. 79-71
Може ли да се говори за естествено и неестествено положение на носа? Не сте ли чували да се казва, че носът на някого увиснал надолу? От това се съди за душевното състояние на човека. По носа се познава гордостта, искреността на човека. Най-малкото помръдване на носа изразява нещо. Той трябва да има права линия. 68-216
Казваш: Моят нос е огънат. Ако огъването е правилно, то е добре. Всички носове не са прави. Добре е да бъде прав, но малко носове са прави. 68- 163
Фиг.68-195-2-6
Образът на фиг. 6 представя нос на любопитен човек, който се занимава само с новини, с казано-речено. 68-195
У хора, които са много любопитни, носът е вирнат нагоре. Те искат всичко да знаят, всичко да видят и Разберат. Любопитството е вътрешно чувство, слабост, от която човек трябва да се освободи. Ако любопитството е нормално развито, то служи като подтик на човека да расте и да се развива. 21- 180
Нос, който е малко вирнат нагоре, говори за любопитен човек. Този човек иска да знае всичко, каквото става около него. Всичко външно привлича вниманието му. Неговите прозорци са отворени, той е особено чувствителен към любовта. 50-98
Фиг.68-195-3-7
Като наблюдавате различни носове, ще видите нос, вирнат на върха, както у свинята. Видиш ли къс нос и с обърнат нагоре връх, ще знаеш, че свинята е виновна. 68-196
Ако носът е дълъг и с обърнат нагоре връх, копоят е виновен. Като гони зайците, той развива носа си на дължина. За да души по-добре, върхът на носа се обръща нагоре. 68-196
Фиг. 68-198-4-8
Нос на човек, у когото чувствата силно работят. Това е нос на антагонист. 68-198
Фиг. 68-198-4-9
Нос, който е малко увиснал надолу, говори за човек с песимистичен характер. Този човек не се интересува от онова, което става, около него. 50-198
Носът на песимиста е тънък и завит надолу. 76.9-41
Фиг. 68-198-4-10
Ако носът у човека е малко закривен надолу, във вид на кука, това показва, че песимизмът взима надмощие над оптимизма. 21-180
За да се освободи от песимизма си, човек трябва да измени формата на носа си. 21-180
Забележете, у всички меланхолични типове носът започва да се извива навътре. Значи песимистичните състояния почват да извиват носа. Щом вашият нос почне да се изкривява, вие трябва да спрете това изкривяване. Как? Ще промените мислите си. Не се обезсърчавайте! Добиете ли едно мрачно настроение, изхвърлете тези мрачни мисли! Никой не е роден песимист. На песимиста липсва надежда. Изхвърлете онази материя, която спира развитието на вашата надежда. Разработете вашето зрение и приятните състояния веднага ще дойдат. Не се водете по настроенията си. 75.2-211
Носът на някого бил завит като човка. Такава е човката на грабливите птици. И човек, който има подобен нос, обича да граби като грабливата птица. Ако се измени тази черта в орела, с нея заедно се изменя и умът му, а след него и човката ще се измени. Следователно, ако умът на човека се стреми към грабеж, и носът приема съответната форма. Причината за този нос не е само в един човек. Тя се дължи на мисълта на неговите деди и прадеди, на ред поколения преди него. И сега по обратен път той ще въздейства на мисълта си. Щом се измени мисълта, ще се измени и формата на носа. 68-235
Фиг. 68-201-11
Представени са нос на песимист и на интелектуален човек. Изучавайте ги и намерете разликата между тях. 68-200 Желанието на човека да придобива много създава съответен нос. Човек може да измени носа си. Щом съзнава, че с много нищо не се постига, той започва да въздейства върху това си желание. 68-197
На друг носът е деформиран – не е разумен, няма нужната интелигентност. 68-244
Новият тип нос не е нито гръцки, нито римски. 68-125
Има един нов тип нос, на истински учен. Той е доста дълъг, в основата си масивен. Този нос изразява енергичната мисъл, която много работи. Такъв е носът на децата от шестата раса, която иде сега. Вие сте предшественици на тази раса. 68-225
ДЪЛЖИНА И ШИРИНА НА НОСА
Носът трябва да има определена дължина и широчина. 67-231
От формата, дължината и широчината на носа зависи дейността на човека. 64-84
Колкото по-дълъг е носът, толкова човек е по-умен. Мисълта взима надмощие. Колкото по-къс е носът, чувствата взимат надмощие. Значи, по дължината на носа се съди за преобладаващото влияние на ума или сърцето в човека. 68-327
Какъв нос е за предпочитане: дълъг и тесен или къс и широк? Носът трябва да бъде добре развит, да има съответствие между широчината и дължината. Не е ли спазена тази пропорционалност, между ума и сърцето няма хармония. 23-249 Когато носът при основата си е широк, това говори за човек със силно развити чувства. Когато интелектът се развива, носът се удължава и стеснява. 23-249
Някой нос изглежда къс, но това е измама. Този нос е едновременно и широк, затова изглежда къс. Друг нос е къс и сплескан, затова изглежда по- дълъг, отколкото е всъщност. Носът трябва да се разглежда по отношение на лицето. 68-327
Някой път, за пример, носът ви не расте на дължина, но се разширява. Ако расте на дължина, означава, че му се придава известен умствен контрол, но ако се разширява, без да расте на дължина, придава му се повече чувствен характер. Следователно, широчината на носа винаги трябва да съответства на дължината му. Правили ли сте измервания в университета да видите, ако един нос е дълъг 6 см, каква широчина му отговаря? (35 мм широчина.) Да, 35 мм е нормата. За един 20-годишен човек 3 см, или 30 мм широчина на носа е малко. Това означава слаба дихателна система, т.е. такъв човек може да има силен интелект, но мисълта му не е дълбока, защото дълбоката мисъл винаги подразбира дълбоко дишане. Това дишане не трябва да става бързо, но медлено. 75.8-130 В едно отношение носът прилича на пергел, който може да се свива и разширява.Той има отношение към интелекта. Значи, носът е пергел, с който са измерва човешката интелигентност. Той описва всички външни и вътрешни възможности, скрити в човека. 68-191 Колкото по-дълга е една река, толкова по-голяма сила се крие в нея. Колкото по-широка е реката, толкова по-издръжлива е тя. Същото може да се каже и за човешкия нос. Широкият нос показва голяма издръжливост. Дължината на носа определя човешката мисъл, а широчината на носа определя чувствата на човека. Следователно, когато човек мисли, носът му се удължава. Когато човек чувства, носът му се разширява. 57-84
Като казвам, че някои хора много мислят, не значи, че могат да реализират всичко. 75.4-118
Работете върху носа си да се развива на широчина и на дължина. 68-207
ДЪЛЪГ НОС
Дългият нос крие в себе си повече възможности, повече изходни пътища. 68.192
Какво може да се каже за дължината на носа? Понеже зад носа се крие умът, трябва ли да се вади заключение, че колкото по-дълъг е носът, толкова по-развит е умът? Дължината на носа трябва да отговаря на нормата. Чрезмерно дългият и чрезмерно късият нос са крайности. Те не отговарят на естествените мерки на природата. Крайно дългият нос показва, че човек е страхлив. 64-89
Колкото по-дълъг е носът, толкова по-интензивни са мозъчните енергии. 57-83
Ако носът е дълъг 1 -2 см, какъв нос е този? Друг е въпросът, ако е дълъг 4-5 см. С първия човек не можеш да се разбереш. Носът на някого е дълъг, но тази дължина е външна, механическа, а не органическа. Този нос е наследен от дядо му, не е още негов. Той трябва да работи върху себе си много, за да достигне носът му нужната дължина. 68-313
Не е достатъчно да кажеш, че един човек е интелигентен, защото носът му е дълъг. Външно може да е дълъг, но динамическите сили в него са в застой. 92-117
Дължината му трябва да бъде поне шест сантиметра. 68-207 Общо казано: дължината на носа е свързана с интелекта, а широчината - с чувствата на човека. 73-151
Следователно, колкото по-силен е интелектът на човек, толкова по- дълъг е неговият нос. 73-150
Дължината на носа определя интелигентността на човека Значи колкото по-интензивна е светлината, толкова по-дълга е нейната линия. Оттук вадим заключението, че носът на човека се удължава по причина на светлината, която прониква в неговия ум. 34-11
Когато интелектът се развива, носът се удължава и стеснява. 23-249

Колкото по-дълъг е носът, толкова по-развит е умът. Обикновено хора с дълги носове не са много практични.Той има желание да завладее света. Това желание ще го заведе преждевременно в гроба Има желания, които не трябва да се реализират. 92-114
Човешкият нос трябва да бъде дълъг, но той трябва да има определено съотношение спрямо цялото лице. Ако туй отношение е съразмерно, носът ще бъде строен. Ако носът е чрезмерно дълъг и не е в определено съотношение спрямо цялото лице, неговата стойност се губи и интелигентността на този човек е анормална. 75.4-286
Не всякога дължината на носа определя интелигентността на човека. Тя зависи още и от перпендикуляра, който е спуснат от челото до брадата. 43.20-5

Ако носът растеше непрекъснато на дължина, щеше да достигне неимоверни размери. 34-12
Ако човек е роден от сприхави родители и се движи между такива хора, носът му става дълъг и сух. За да изправи носа си, той се нуждае от вода. Въздухът, в който живеят сприхавите хора, съдържа въглена киселина повече, отколкото трябва. Значи, сприхавият страда от липса на вода и от изобилие на въглена киселина. 36-61
КЪС НОС
Носът на някого е малък, къс, изразява детско любопитство. Един ден този нос ще се удължи. Обаче процесите в природата не стават бързо. 68-166
Крайно късият нос показва, че човек не мисли много. 64-89
Ако имате портрет на човек с обикновен малък нос и силно издадена горна устна, ще се усмихнете. Кой ви кара да се усмихвате? Това е устната му. Тоя човек е в гъстата материя. Той има доста добър ум, но не е работил върху устата и върху носа си. Върху неговия нос са работили дедите и прадедите му. Той не е работил, спи още. Той носи своя нос като обява за работата на своите деди. Те са били умни. Но човек, който има такъв нос, не е учен. защото сам не е работил, не се е учил. 191-28

ШИРОК НОС

Широчината на носа показва чувствата, т.е. сърцето на човека. Ако сърцето и умът не работят заедно, човек не може да постигне нищо. Ако в мисълта не е вложено чувство, тя не може да се реализира. В чувствата се крият Божествени възможности, а в желанията – човешки. 69-228
Щом дойдем до чувствения свят, чувствата оказват влияние върху широчината на носа. Дойде ли се до нормалната мярка за широчината на носа, казваме, че този човек е благороден. Каквото чувство да се зароди в човешкото сърце, веднага се отразява на носа, забелязва се леко мръдване на мускулите. Най-скритите чувства, които минават през сърцето на човека, винаги се отразяват на мускулите на носа. 130-12

Широчината на носа е свързана с чувствата на човека. 73-151
Колкото чувствата са по-силни в човека, толкова по-широк е носът долу, при ноздрите. 73-150
Носът е израз на чувствата. 71-37

Широчината на носа у някои е около 30, 31, 32, 33 мм, рядко 35 мм, която мярка е нормална. 73-257

У здравия човек широчината на носа при ноздрите трябва да бъде 3 см. Мине ли носът тази мярка, това е лош признак. Намали ли се широчината на носа по-малко от 3 см и това е лош признак. 76.6-8

Ако носът е широк, сърцето ще има едно състояние, ако е сплеснат, ще има друго състояние. 5-226

Ако чувствата ви се усилват, носът ви се разширява и скъсява. 27-170

Широчината има отношение към дробовете и стомаха. 68-207

Разширява ли се носът при основата си, човек става широк, благороден. Широчината на носа трябва да отговаря на останалите удове на лицето. 81-176
Търпението на човека зависи от широчината на носа. 97-118
Ако долната част на носа е широка, това показва, че стомахът е добре развит. 92-30
Ако се обезсърчиш, погледни широката част на носа си и ще се насърчиш. Затова именно човек се секне. В широката част на носа е заровено богатството на човека. Ако не се секне, човек преждевременно ще умре. 92-30

ТЕСЕН НОС Когато човек издребнява в идеите си, носът при основата си постепенно се стеснява. Това не е добър признак. 81-176

Колкото по-тесен е носът, толкова по-голяма е интензивността на нервната, на умствената енергия, а толкова по-слаба физическата енергия. Или колкото ъгълът е по-малък, толкова по-голяма е умствената активност и толкова по-слаба физическата. А когато няма равновесие между умствената и физическата деятелност у човека, той ще фалира, т.е. деятелността му се прекратява. 73-254 Колкото повече носът при основата се стеснява, толкова човек става по- енергичен, по-сприхав. За такъв човек казваме, че е активен, че силите в него са интензивни. Колкото носът на човек при основата е по-тесен, толкова той е по-капризен, по-нетърпелив. Как трябва да се въздейства на тези сили в човека? Като се разшири носът при основата. Ако ъгълът при върха на носа у някой човек е от 5-10 градуса, а широчината при основата от 15-20 мм, казваме, че нервната енергия на този човек е почти изтощена. И затова всяка вечер преди лягане и сутрин след ставане нека концентрира мисълта си към носа, да развие по-голяма широчина. Ако не успее да разшири носа си, този човек ще се намери в трудно положение, бързо ще изтощи организма си. 81- 242
Ако носът ти е тесен, не си щедър. 53-229
Помнете: силата на човека зависи от неговия нос. Ако носът ви е енергичен, благодарете. Ако е сплескан и тесен долу, дишайте поне три пъти на ден, да го разширите. 68-230
Когато дробовете са слаби, човек поема по-малко въздух, вследствие на което носът остава по-тесен. Забелязвате ли, че носът ви постепенно изтънява, започнете да дишате дълбоко и пълно. 76.6-8
ОСТЪР НОС
Ако носът на човека стане много остър, това показва, че този човек се намира изключително под влиянието на мозъчната система. Такъв човек е чрезмерно активен. Ако носът на човека е тъп, това показва, че той се намира повече под влиянието на симпатичната нервна система. Такъв човек е повече пасивен. 74-54
Срещнете ли хора с много остри носове, ще знаете, че те са големи критици. Каквото да им дадете, все недоволни остават. 81-176
ГОЛЯМ НОС
Ако имате портрет на човек с хубав голям нос, какво ще кажете за него? 191-29
Големият нос е на положителен характер. Когато носът изтънее изгубва широчината си, това показва човек с отрицателен характер. Обаче не всеки човек с голям нос е положителен тип. 67-231
КРАСИВ НОС
Искаш ли да знаеш дали даден човек е умен, интелигентен – виж носа му. Красивият нос изразява много неща. 75.32-227
Казвате, че носът на някой човек е правилен, красив, но в какво се заключава красотата му, не знаете. Правилният нос е като огледало, той отразява светлите и възвишени мисли, които идат от възвишения свят. Тези мисли се отразяват върху мозъка, сърцето и стомаха. Красивият нос не лъже човека. Той не може само отвън да бъде красив, но и отговаря на вътрешната красота на човека. 64-96
Красив нос е онзи, в който линиите са подвижни. Това са линии на съзнанието. 68-314
В носа на интелигентния човек има известна красота. 130-12
ВЛИЯНИЯ
Всяка силно отрицателна черта се отразява върху носа ви – на дължината или на широчината му. Това се отразява не само върху външната форма на носа, но и върху вашите мисли и чувствата. 27-171
НОСЪТ И УМЪТ
Зад носа е човешкият ум. 110-108
Между ума и носа има известно отношение, което трябва точно да се знае. Има една плоскост, която определя мястото на носа. Колкото повече носът се отдалечава от плоскостта, толкова повече се приближава към животинското в човека. Ако ирисът се приближава към плоскостта, Божественото взима надмощие в човека. Когато плоскостта има посока от центъра на Слънцето към центъра на Земята, гръбначният стълб в човека е прав. Тя пази равновесието на организма. Ако плоскостта се наклони, човек губи равновесието си. Изкриви ли се мисълта, и носът се изкривява, главно на върха. 68-194
Не можеш да бъдеш умен, ако нямаш хубав нос. 68-201
ВРЪЗКА С ЧУВСТВАТА
Размерите на вашия нос ще определят размера на вашите чувства. 5-226
Ако чувствата ви работят, ще създадете вашия нос. 75.4-290
Като съдим по това дали носът е прав, накъде е вдлъбнат или изпъкнал – навън или навътре към челото, по същия закон се определят и нашите чувства. 5-226
Интензивността и благородството на чувствата се определят от разстоянието под носа до средната линия на устата. Колкото по-голямо е това разстояние, толкова по-благородни и интензивни са чувствата. 92-114
НОСЪТ И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Носът има отношение към дихателната система на човека. От устройството на носа, от неговата големина и широчина зависи състоянието на белия дроб. Не само това, но и формата на носа отговаря на формата на белия дроб, само че в обратно положение. 64-90
През носа непрекъснато влиза и излиза въздух. Той е един от неуморните работници-чистачи. Ценете носа си, обхождайте се добре с него. 64-102
От носа се определя и състоянието на дихателната система. И обратно: когато дихателната система на човека е добре развита, и носът е добре развит. За пример, когато дихателната система у човека е добре развита, той диша правилно, вследствие на което мускулите на носа се упражняват повече, ноздрите се отварят широко и в края на краищата носът се развива правилно. Когато пък дихателната система у човека е слаба, дишането става по- бавно, вследствие на което носът се сплесква, ноздрите се свиват. 14-209
Когато носът на човека е широк, и гърдите му са широки; когато носът е сплеснат, и гърдите му са сплеснати. 11-96
НОСЪТ И НЕРВНАТА СИСТЕМА
Носът се отразява и върху здравословното състояние на нервната система. 92-118
Носът на нервните хора постепенно започва да се изостря, а това не трябва да бъде. Човек не трябва да има заострен нос. 79-71
СЛУЖБАТА НА НОСА
Ако само за момент се прекрати дейността на носа, човек веднага ще разбере службата, която е свързана с него. Голямо богатство се крие в носа, но малцина съзнават това. Той служи за равновесие, т.е. за урегулиране силите на човешкия организъм. 64-86
Носът играе важна роля в човешкия живот. От формата на носа се съди за живите сили, които се проявяват чрез този уд. Чрез носа, чрез живите сили, които се проявяват и действат в него, човек дава на другите сили в себе си направление, каквото сам желае. 73-258
За да знаеш с какви възможности разполагаш, трябва да изучаваш силите, които се крият в твоя нос. 92-28
Помнете: Носът и ухото са голям капитал, чрез който човек може да работи и да се усъвършенства. Трябва да знаеш какъв е твоят нос – дали е от тези, които предават или които приемат. Ако носът повече предава, а по-малко приема, върви по мъжка линия. Ако повече приема, а по-малко предава, върви по женска линия. Ако вървиш по мъжка линия, носът е малко гърбав; ако вървиш по женска линия, носът е малко вдлъбнат. 68-223
Благодари специално за носа - главния съветник на човека, каквото ти каже носът, слушай го. 90-31
Носът е барометър. С него се измерват външните и вътрешните условия. 23-250
Носът като орган на човешкото тяло извършва няколко функции: първо, той е орган на дишането. През него минава въздухът, който чрез своите трептения възбужда нервната система. Така човек започва да мисли. 64-84
Носът показва какви са мислите на човека, Същевременно носът определя и човешките способности. Във всеки квадратен милиметър се крие известна дарба или способност. 68-100
Външната обхода е средата, в която действат мислите и чувствата. Те трябва да бъдат разумни. Това зависи от носа. 68-141
Носът е врата за дробовете. 69-181
Въздухът влиза през носа, той храни мисълта. 90-118
Носът представя мъдростта. 68-207
Носът е орган за мирисане, но той има отношение към ума. 68-100
Кажи: Благодаря ти, Господи, за носа, който си ми дал, да мога да възприемам благоуханията на света. 68-117
Че носът усеща миризмите и възприема въздуха, това са неща познати и верни. 64-86
Клетките на носа възприемат трептенията на миризмите и ни дават представа за тях. 146-271
Ако силата на обонянието ви се увеличи няколко пъти повече, отколкото е сега, вие не бихте могли спокойно да се движите между хората. Лоша, неприятна миризма излиза от телата на съвременните хора. 49-203
Задават на едного един важен въпрос, на който той не може да отговори. Какво прави? Веднага се почесва по носа или по главата; туря ръката си на кръста и търси лек начин за разрешаване. Не може ли човек да не се чеше по носа и да не си слага ръката на кръста? И без това може, но ако има план за работата си или ако разполага със знания. Когато инженерът строи къща и се затрудни, веднага изважда книгата си, прелиства я, туря ръката си на челото си и чете, и мисли. Щом разреши въпроса, затваря книгата и дава разпореждания на майсторите. Чесането по носа е прелистване на инженерската книга. Като я прелисти, казва: Разбрах какво трябва да направя. Значи, когато няма план за работата си, човек се почесва по носа. Когато има план, прелиства книгата си и не се почесва по носа. Чесането на носа е остатък от една стара наука. То представя кратко действие. Наместо да ходиш по библиотеки, да прелистваш книги, ще се почешеш по носа, ще събереш всичките си скрити сили и способности да извикаш знанието си, което носиш в себе си, и ще разрешиш въпроса. 83-269
ИЗУЧАВАНЕ НА НОСА
Носът е отворена книга, по която може да се чете. 64-84
Носът е интересен предмет за изучаване във физическо и духовно отношение. Като разглеждате значението на носа в духовно отношение, дохождате до три гранични точки с духовния свят, а именно с Любовта, с Мъдростта и с Истината. Ако носът на човека граничи с тези велики светове, той е правилен, добре устроен. Приятно е да гледаш лице с красив нос. Ако отсъстват тези гранични точки, носът не е добре развит. Тези точки са свещени, но малцина знаят техните места. През тези точки на носа Бог е вдъхнал в човека и го е направил жива душа. Първоначално Бог е говорил на човешкото сърце чрез носа, а днес говори на човешкия ум пак чрез носа. Ако човек чрез носа не може да разбере какво му се говори, неговият нос е безпредметен. Ако чрез носа не можеш да познаеш дали един човек е добър или лош, ти не си го развил още. Задачата на човека е да намери на носа мястото на любовта, мъдростта и истината. Ако може да намери тези добродетели на своя нос, ще ги намери и върху носа на другите хора. 64-95
Изучавайте носа си, за да разберете причината за вашите естествени и красиви състояния, от една страна, както и неестествените състояния, от друга страна. Едно малко побутване на носа не на място е в сила да наруши вашия мир и спокойствие. Докато сте весели и разположени, това побутване на носа нарушава разположението ви. 64-86
Онзи, който изучава човешкия нос, вижда в него влиянието на миналото, на настоящето и на бъдещето. Достатъчно е да погледнете носа на някого, за да видите какъв е бил миналият живот, как са живели неговите деди и прадеди; след това по известни белези и линии определя как живее човек днес; най-после по известни черти на носа той определя какви възможности се крият в бъдещия му живот. Всичко е писано на човешкия нос. 64-86
Който изучава носа, трябва да има предвид всички естествени влияния, които са го създали... Кое е създало носа? Човешките мисли. Той е резултат на разумната човешка мисъл. Това не е станало изведнъж, но в продължение на векове. 64-84
Да се изучава човешкият нос, това значи, да се домогне човек до истинската, положителна наука. Само онзи е придобил това знание, който се развива правилно и върши Божията воля. 64-90
Носът трябва да се разглежда по отношение на лицето. 68-327
Като изучавате дължината и широчината на носа, вие определяте силите, които са работили върху човешкия ум. 64-90
Фиг. 68-201-5
Добре е да изучавате носовете сравнително. Например на фиг. 5 са представени носът на песимист и на интелектуален човек. Изучавайте ги и намерете разликите между тях. 68-200
Когато изучавате човешкия нос, вие трябва да бъдете внимателни, да спирате погледа си само върху положителните черти на човешкия характер, а не върху отрицателните. Има такива носове, от които човек трябва да се пази. Види ли такъв нос, той трябва да се огради, да не се поддава на влиянието му. Като се спре върху някой лош нос, без да иска, човек се свързва с отрицателните черти на човешкия характер и дълго време се намира под тяхното влияние. 62-68
Изучавай носа на човека, за да видиш каква светлина се хвърля върху неговия простор. 68-207
ИЗМЕРВАНЕ НА НОСА
Като ви говоря за носа, ще ви дам един уред да го измервате на дължина и широчина. Дължината се мери отдолу-нагоре, а Широчината - долу, при крилата на носа. Всеки трябва да знае колко дълъг и широк е неговият нос. 68- 227
ОФОРМЯНЕ НА НОСА
Изучавайте линиите на човешкото лице, за да изправите кривото и да усилите доброто в себе си. 88-43
Гледаш носа си и не го харесваш. Направи една малка промяна в него. Колко и да е малка промяната, тя ще осмисли живота ти. 68-120
Съвпадение ли е, че носът е прав или крив, къс или дълъг? В разумната природа няма случайности. Какъвто да е носът ви, той говори за връзката ви с миналите поколения. И те са толкова отговорни, колкото и вие. Каквото те са направили, сами трябва да го изправят; каквото вие сте направили, сами ще го изправите. Когато и да е, вие трябва да изправите вашия нос, да му придадете правилна форма. 68-240
Има учени, художници, които изучават изключително човешкия нос и са дошли до заключение, че носът е донякъде изработен. В това отношение човек е достигнал нещо повече, но все още има да работи, не е напълно усъвършенстван. 21-18
Някои хора в младини са имали правилен, красив нос, но впоследствие със своя нередовен живот те са го съвършено изопачили. Носът у някои хора е изкривен повече надясно. Това говори за асиметрия на силите в тях. Значи, силите в тях действат асиметрично, не са в хармония помежду си. Следователно всеки човек трябва да уравновеси силите в себе си. Когато силите в човешкия мозък се проявяват правилно, и носът му е правилен. 73-258
С тия носове, които имате, няма да ви приемат на небето. Там се иска друг модел на носа. За да изправите носа си, първо, трябва да измените своята мисъл. 68-197
Не може Божественото да се развива правилно, ако носът не е развит добре. Носът не трябва да бъде остър и завит надолу, като човка. Ноздрите трябва да бъдат отворени, въздухът да влиза и излиза свободно. Пазете се от постоянна хрема, от която се развиват полипи в носа, които пречат за свободното дишане. Колкото повече работите върху носа си, толкова по-добре ще възприемете въздуха, без да се простудявате. 68-216
Ако искате да оправите носа си, да внесете подобрение в него, дишайте дълбоко. Ако не регулирате енергиите на носа, не можете да бъдете здрави. Това зависи от правилното и дълбоко дишане. 92-118
Турете в ума си мисълта да си създадете правилен нос. 68-148
Носът ти може да е правилен, но ще работиш усилено с мисълта си, докато си създадеш, какъвто нос искаш. Човек има не само физическо тяло, но и духовно, което е пластично, пъргаво и податливо на всички добри мисли. Първо там ще създадеш носа си, а после на физическото тяло. Следователно каквото мислиш и чувстваш, това ще стане. 68-141
Наблюдавайте красивите носове и пожелайте и вие да имате красив нос. Изберете си един красив модел на нос и мислете за него. 68-210
Най-първо гледайте да измените вашия нос. За пример носът на някои при ноздрите е тесен. Това показва, че дишането у вас е слабо - ще образувате по-силно дишане, ще разширите носа си с 1-2 мм. Успеете ли в това, то е вече едно подобрение, крачка напред. Дължината се поправя по-мъчно, но ширината - по-лесно. Щом можете да измените носа си с 2 мм, това показва, че и вашата дихателна система е подобрена. После можете да придобиете и дължина на носа си с 1 мм. Като го продължите толкова, доста умствен багаж сте придобили. Когато пък развитието на дължината и широчината на носа се спре, тогава ще почнете да моделирате носа си. 75.2
Ще изправиш кривите мисли на дядо си и баба си, докато си създадеш правилен нос. 68-142
Работете върху носа си, да се развива на широчина и дължина. Широчината има отношение главно към дробовете и стомаха. 68-2о7
За да изградите носа си, първо трябва да го направите по-широк. 68-235
Най-малкото подобрение в чувствата е в състояние да подобри вашия нос. 31-139
Щом пък развиете вашата чувствителност, носът ви долу ще се развие, ще стане широк. Щом станете много сдържан, носът ви ще се сплесне. 76.1-43
Когато чувствата са добре развити, дихателната система взима по- голямо участие и носът се развива. Когато чувствата не са развити, дихателната система работи по-слабо и вследствие на това носът се сплесква. И у всички слабогръдни хора дупките на носа са сплескани. 76.1-43
И тъй, измени носа си. Ако можеш да го продължиш поне с една стомилионна част от милиметъра, ти си постигнал много. Това е гениалност. Това може да стане и в ума, и в сърцето. От вас се иска разумно удължаване и разумно разширяване на носа. Само така ще се освободите от недоразуменията в живота си. Следователно, ако удължите и разширите носа си с една стомилионна част от милиметъра, вие ще се домогнете до цялото. Каква работа може да свърши нос, който се удължава с една стомилионна част от милиметъра? Енергията, която се предава към носа с удължаването му, колкото и да е малка, ще се влее в целия организъм. Тя прониква в него, а не се разлива навън. 27-181

eXTReMe Tracker