|
Share

Коя е причината за деформиране на ухото? Причината се крие в човешките мисли, чувства и постъпки. Ухото се формира от мислите и чувствата на човека. 68-33

ЛИНИИ НА УШИТЕ
Ще изучавате линиите на ухото като живи линии на природата и ще видите какви възможности се крият в тях. 68-151
Обърнете внимание на линиите на ухото. Колкото по-гладка е линията, толкова по-добре. 92-10
Правата линия е волева. Следователно всяка права линия в ухото говори за волята на човека. Дето има повече прави линии, там волята работи много. 68-153
Огънатата линия показва с какви възможности разполагаш, за да възприемеш нещо. Изпъкналата линия показва какво може да дадеш от себе си. 16-156
Ще изучаваш правите и криви линии на ухото и ще вървиш напред.

Горната крива линия на ухото означава линия на чувствата. Дето има прави линии, там е силно влиянието на ума. Огънатата линия показва влиянието на вкуса. Обаче каквито и да са линиите, никоя от тях не е завършила своята работа: нито умът, нито сърцето, нито вкусът. Затова линиите на ушите у повечето хора са накърнени. 68-180
Ако външната линия на ухото е правилно и добре очертана, тя говори за един установен характер. 68-116
Когато се дойде до външната страна на ухото, спирам вниманието ви върху кривата линия. Тя може да се изправи. В такъв случай казваме, че човек се движи по линията на ума и по своите постъпки. Колко по-права е тази линия, толкова по-груб е човек. Справедливият се движи по права линия. Ако няма любов в себе си, постъпките му са груби. Не влизай в стълкновение с възгледите на такъв човек. Ако можеш да проявиш любов към него, добре; ако не можеш, не го морализирай. Не му казвай как трябва да мисли и да чувства. 68-313
Който има ухо като издутата част на буквата „С”, той е активен. Каквато работа започне, добре я свършва. Той е предприемчив, хваща се за много работи. Който има ухо като сплесната „С”, той е пасивен. Той се заема с много работи, но не ги довършва. 93-180
Ако средната част на външната линия на ухото е издадена, човек е активен; ако е вдлъбната, той не е толкова активен. В активния работят много сили в природата. Колкото по-издута е средната част на линията, толкова човек е по-неспокоен. Той е като машина, впрегната в работа. В такъв случай неспокойствието е външно. Изобщо едното ухо е обективно-активно, а другото – субективно-активно. Ако външната линия на ухото е гладка, това показва спокойствие. 68-337
Ако линията на ухото в средната част е издута, това показва активност в чувствата. Ако тази линия е малко сплесната, този човек е външно пасивен, а вътрешно активен. 47-181
Кривата линия на горната част на ухото внася мекота в човека. От прииждането на кръв в ухото или от оттеглянето й външната линия постоянно претърпява промени. Видимо ухото става ту по-голямо, ту по-малко. На окултен език казано, двойникът на ухото ту се увеличава, ту намалява. 68-159
Някои линии на ухото показват бъдещото развитие на човека, т.е. неговите заложби. Разчитай на всички заложби в ухото. 68-337
ЧАСТИ НА УШИТЕ
То може да се раздели на три части: горна – овалната част на ухото, средна и долна – месеста част. Горната част представя ума, т.е мозъка, средната част – дробовете, а долната част – стомаха. 92-5
Горната част има отношение към ума; средната има отношение към сърцето; а долната – към волята. 69-49
Първата, горната част показва, какви са външните условия на живота – благоприятни или неблагоприятни. В тази част е скрит умственият капитал, с който човек разполага. Значи горната част на ухото показва интереса на съществата от Божествения свят към човека. Средната част на ухото показва интереса на съществата от духовния свят – ангелите и светиите, към човека. Третата, долната част на ухото показва интереса на хората към човека. Щастлив е онзи, за когото се интересуват съществата от трите свята. Това говори за красиво, добре оформено ухо. б8-133
Като делят ухото на няколко части, имат предвид областите, през които човек минава: областта на мисълта, на чувствата и на волята. Горната част на ухото трябва да бъде най-широка и постепенно да се стеснява. Долната, месестата част на ухото, може да бъде дълга или къса. Това се дължи на прииждане или прекратяване на жизнените енергии на Природата. Ако долната част се намалява, това показва, че този човек се изражда. Щом месестата част е малка, изражда се не само отделният човек, но и целият му род. Ако средната, външната част на ухото е издадена, това показва активност - чувствата са добре развити. Колкото повече се намалява издутата част, и активността се намалява. 68-140
Като наблюдавам човешките уши, във всяко ухо виждам нещо специфично, което физиогномистите не забелязват. В ухото има три специфични точки: едната определя ума, другата определя чувствата, а третата - проявите на органическия свят. 68-213
Когато горната част на ухото е широка, това показва участие на ума. Ако средната част на ухото е широка, това показва участието на чувствата и вкуса. Когато долната част на ухото е широка и голяма, това показва, че физическият живот взема участие. Колкото повече се разширява тази част, толкова повече се свързва с материалния живот. Ако горната част на ухото е заострена, това е лош признак. 68-156
Когато мозъкът има голямо влияние върху ухото, най-добре развита е горната част. Тя е широка, по-добре оформена от другите части на ухото и човек има голям замах. Когато дихателната система, т.е. дробовете, оказват най-голямо влияние върху ухото, средната част е най-добре развита. И най- после, ако стомахът работи енергично, долната, месестата част на ухото е най- добре развита. И обратно, ако мозъкът, дробовете или стомахът не работят добре, и съответната част на ухото не е добре развита. 92-6
Коя част на ухото е най-важна? Всяка за себе си е важна, но те са в зависимост една от друга. Долната, месестата част на ухото е в зависимост от средната, а средната – от горната. Значи стомахът е в зависимост от дробовете, а дробовете – от мозъка. Понеже умът управлява човека, затова горната част на ухото трябва да бъде най-широка. Това означава човек, който мисли. 92-30
Ако горната част на ухото е добре развита, а долната – месестата, не е добре развита, тоя човек е работил в ущърб на живота си. Колкото по-добре е развита тя, толкова по-дълъг е неговият живот. 93-185
Горната част на ухото трябва да бъде широка, с правилна крива линия. Това говори за широта и простор в човешкия характер. 68-148
Чуете ли да се казва за някого, че сам трябва да си носи товара, ще знаете, че някъде ухото му не е оформено, нещо му липсва. 68-134
Ако горната част на ухото е заострена, това показва преминаване от животинското царство към човешкото. Защо ухото на животните е заострено горе? Така заострено, то представлява антена, чрез която животното се справя с външния свят. То насочва ухото си нагоре, да възприема трептенията и вълните от външния свят и да се справя с тях. Например лисицата или вълкът, като насочват ухото си нагоре, съобразяват да нападат или да отстъпват. 68-128
В средната част на ухото се намира енергията, силата на човека. 92-10
Ако долната част на ухото е широка и дълга, това показва, че жизнените сили в човека са добре развити. За сметка на това те поглъщат част от умствената дейност. Тя трябва да бъде съразмерно развита. 68-159
Долната част на ухото показва какви запаси е вложила природата в човека, с какъв жизнен капитал го е осигурила. Долната част на ухото показва колко време ще живее човек. От тази част зависи щастието на човека на Земята. 92-9
Ухото на учения горе е добре развито, а долу, при стомаха – слабо. За предпочитане е ухото да бъде горе добре развито, а долу слабо развито, отколкото обратно. Ако ухото горе е остро, в средата широко, а долу пак остро, това не е добре. Между частите на ухото трябва да има съответствие. 92-7
Човек, у когото и трите части на ухото са добре развита, се отличава с равновесие. Каквото и да стане с него, той гледа спокойно на всичко. Обаче не е добре ухото да бъде долу много тясно. Това показва, че човек разполага с малко жизнен капитал. 92-10
Срещам едно бедно дете, сираче, веднага гледам ухото му. Ако горната част е добре оформена, казвам: Макар и без родители, това дете разполага с голям капитал, лесно ще се справи в живота. Ще дойде отнякъде един благодетел, ще обърне внимание на това дете и работите му ще тръгнат напред. Срещам друго дете, княжески син. Ухото му горе е сбутано, неоформено. Казвам: Това дете е родено при добри, богати условия, но само то няма умствен капитал в себе си. Няма да се минат десет години, то ще изгуби условията, при които е родено, и ще изпадне в положението на обикновен дървар. То няма вътрешни условия в себе си, не може да си пробие път. Ухото е жив капитал. Имаш ли този капитал, свободно ще разполагаш с него. 68-134
ВИДОВЕ
Всеки човек има специфично ухо. Не само отделният човек, но и всеки народ има специфично ухо. Като разгледате ушите на всички народи, ще имате представа за цялото човечество. 21-167
За да различавате едно ухо от друго, трябва да правите наблюдения върху ушите на животните - тревопасните и месоядните. После изучавайте ушите на различните хора, да видите каква грамадна разлика има между тях. Не е достатъчно да се каже, че едно ухо е заострено, а друго закръглено. По това се познава какви енергии действат през едното ухо и през другото. Много работа иска, докато острото ухо се закръгли. 68-148
За да изучавате различните видове уши, спрете се, първо, на честното ухо - общ тип. То е на границата между животинското и човешкото състояние. Под животинско състояние разбирам онова, когато човек е живял в областта на чувствата. Докато е бил в животинско състояние, човек е чувствал повече, а мислил по-малко. 68-325
фиг. 68-127-1
На фигурата е нарисуван приблизителен образ на човешко ухо. Горната част на ухото е широка. Тази широчина не е абсолютно нормална, но представя приблизително ухото на честен човек. Честността е личен елемент, в който отчасти влиза себелюбието. Честният човек не лъже, никога не пакости на своя ближен. Каквото прави, той се ръководи от честността. Тъй даденото ухо не е в своя идеален вид. Как ще нарисувате съвършено ухо? Както и да го рисувате, все ще направите грешка. Ако го сравните с първообраза, ще видите колко грешки сте направили. Ако погледнете своето ухо, ще видите какви усилия сте направили, докато го създадете. 68-126
Да имаш честно ухо е едно състояние. Да имаш балансирано ухо, е друго състояние. При такова ухо ще можеш всякога да се въздържаш. Дойде ли някаква скръб, ще я разрешиш правилно. 68-174
Ухото на музиканта се отличава от ухото на не-музикалния човек. 68- 100
Фиг. 68-152-1
На фигура 1 е представено музикалното ухо. Ухото на музикалния човек се отличава с дълбочина, то е поставено на главата под остър ъгъл. 68- 152
Когато музикалният човек слуша, той поставя ухото си в такова положение, че вълните да падат под специфичен ъгъл, да се възприемат правилно. 68-152
Фиг. 68-154-2
Фигура 2 представя темпераментно ухо, в което силите са хармонично съчетани. В него има баланс на силите. То представя съчетание на темпераментите: жизнен, умствен, чувствен, двигателен, нервен и флегматичен. Значи, всеки темперамент има специфичен белег на ухото. 68- 154
Фиг. 68-160-3
Ухото на фигурата представя лисиче ухо, т.е ухо на умен, хитър човек, който мисли само за себе си. Той гледа само своите интереси и може да ви причини пакост всеки момент. 68-160
У животните горната част на ухото е повече заострена, не е добре развита. Това показва, че мозъкът у тях не работи както у човека. 92-6
Острото ухо показва, че мозъкът се влияе от стомаха, т.е. стомахът е по- добре развит, отколкото мозъка и дробовете. Човек с остро ухо е силен на физическия свят, но вън от този свят нищо не може да направи. Той е нетърпелив. Като му говориш, не слуша и казва: нямам време да слушам, зает съм. Обаче ако му говориш за ядене и пиене, веднага намира време. 92-7
Защо ухото на животните е заострено горе? Така заострено, то представя антена, чрез която животното се справя с външния свят. То насочва ухото си нагоре, да възприема трептенията на вълните от външния свят и да се справя с тях. 68-129
фиг. 68-160-4
Фигура 4 представя ухо на егоистичен човек. И в него има нещо хитро, но той е по-голям дипломат. И котката постъпва дипломатично. Като иска да вземе нещо, тя се глади, маже, докато постигне своята цел. И дипломатът ще дойде да се увърта и ще каже: Аз се интересувам от окултизъм. Всъщност той иска да задигне нещо от вас. 69-161
Фиг.68-163-5
Разгледайте ухото на фиг. 5. То представя женското ухо, т.е. ухото на човека с мек характер. 68-163
Фиг.68-163-6
Фигура 6 представя мъжко ухо, т.е. ухо на енергичен човек. То не е завършено още. 68-163
Фиг.68-163-7
Фигура 7 е ухо на човек с умствен темперамент. 68-163
Фиг.68-163-8
Фигура 8 представя физическо ухо. 68-163
Фиг.68-163-9
Фигура 9 представя ухо на искрен човек. 68-163
КРАСИВИ УШИ
Някои от вас търсят идеалното ухо. Рядко може да се срещне такова ухо. То съществува като рядка възможност. Някой минава за идеален, но като погледнеш ухото, виждаш, че му липсва нещо. Аз не съм намерил още идеално ухо, като завършен процес. 68-161
Колкото по-красиво и оформено е ухото, толкова по-здрав е човек. 68- 189
Не можеш да бъдеш добър, ако нямаш хубаво ухо. 68-201
Като видиш красиво ухо, мислено го пипни. Красивите неща са достъпни за ума. 68-162
Едно деформирано ухо показва, че в миналото не си имал обхода. 68- 244
ВЪТРЕШНО УХО
Като изучавате ухото, вие ще се домогнете до големи подробности. В науката за ухото се крият големи тайни. Достатъчно е да изучавате вътрешната страна на ухото - охлюва, да видите, какво знание се крие там. Колкото и да е скрит охлювът, природата е изнесла всичко навън. Обаче засега малцина са проникнали в знанието, скрито в охлюва. В ухото е написан животът на човека от ред поколения. Който знае да чете, ще види как са живели неговите деди и прадеди, колко години са живели и т.н. Много знания се крият в човешкото ухо, но ние се спираме главно върху външната страна. 68-145
И в ухото на човека (както и в окото) има също такива пластинки, мрежици за възприемане на различните видове слухови вълни. В това отношение се изисква проучване на ухото и слуха. 76.25-25
Казвате, много неща знаем за ухото. Много знаете, но още много има да учите. Знаете ли от колко нишки е съставена вътрешността на ухото и как възприема то звука и музикалните тонове. За всеки звук и тон има специфичен център. Колкото по-развито е ухото, толкова по-добре и правилно приема музикалните тонове. Човек трябва да работи върху ухото си, да го усъвършенства като орган за приемане на звуковите вълни. Може ли да си представите какво съвършено ухо имат ангелите? Земята е работилница. Следователно тук се обработва и усъвършенства и човешкото ухо. 68-333
ОТНОШЕНИЯ НА УШИТЕ
Между челото и ухото има известно отношение. 68-141
Добре развитото ухо има връзка с добре развитата брада. 68-100
БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ
Ако болката е в ушите ти, ще изучаваш мъдростта. 64-101
Като изучавате ухото, използвайте го за трансформиране на състоянията си. Неразположен си. Нарисувай едно красиво ухо. Първо дясното, после – лявото. Първоначално човешкото ухо е било много активно.
По цели дни човек е мислил за прехраната си. 68-179
Ако си болен, дръпни долната част на едното и на другото ухо и кажи: Ще оздравея! 69-49
Болният трябва често да пипа долната, месестата част на ухото си, за да оздравее по-скоро. Той трябва да разтрива с двете си ръце задната, долна част на ухото. 69-159
Боли ли те корем, хвани ухото си. Боли те глава, хвани ухото си. Хвани долната част на ухото на болния и кажи: Ти ще живееш много години. Колкото и да те мачка болестта, нищо няма да ти направи. На онзи, който не е завършил работата си на Земята, ще кажеш: Имаш още работа, няма да заминеш на онзи свят. И на себе си ще кажеш същото. 68-165
Ще се обезсърчиш. Тогава хвани лявото ухо с лявата ръка, дясното ухо – с дясната си ръка и прекарай пръстите по външната линия. 68-162
Детето се обезсърчава. По-добре беше майката да пипа по-често ухото му, отколкото да му приписва качества, които не притежава. 68-162
Какво ще правим, ако не сме разположени, ако имаме някакво умствено смущение? Хванете ухото си с десните пръсти на ръката си и започнете да мислите. След една-две минути вие ще се ободрите, ще стане правилна обмяна между умствените и сърдечните енергии във вас. 68-236
Когато човек изгуби част от своята жизнена енергия, за да я възстанови, ето какво може да направи: Нека от време на време хваща с два пръста долната месеста част на ухото си и леко да я опъва надолу. След това да разтрива подутината зад ухото и да следи за промените, които настъпват в неговия организъм... Това е метод за усилване жизнеността на човека. 47-188
ПИПАНЕ НА УШИТЕ
Която част на ухото си най-много пипаш, тя ще се развие най-много. 68- 159
Добре е от време-навреме да прекарвате пръстите си по външната линия на ухото. Пазете се да не стане това навик. Гледайте на ухото си като на скъпоценност. Благодари на Бога, че ти е дал хубаво красиво ухо. Като се обезсърчиш, прекарай пръстите си по външната линия на ухото и кажи: Капитал е това. Ако живееш така. че ухото ти постепенно да се деформира, имаш право да се обезсърчаваш. 68-140
Хвани ухото си с двете си ръце и кажи: Господа, благодаря ги. че си ми дал тези хубави уши и това голямо богатство, скрито в тях. 68-167
Сърби те ухото, ще го хванеш и ще си кажеш: ти ще слушаш и разбираш тъй, както разбира един разумен човек. 10.17-25
Често волята разваля работата. Затова, като сгрешиш, дръпни долната част на ухото си. 69-49
Когато направиш някоя погрешка, хвани леко едното си ухо, после другото и кажи: Ако искаш да станеш човек, ти трябва да слушаш какво Бог ти говори. 47-189
Ако се разгневиш, трябва да трансформираш състоянието си. Хвани ухото си. Има едно място на ухото, като го хванеш, веднага гневът изчезва. Хвани ухото си и кажи: Слава Богу, минах една криза. 68-108
Знаеш ли, че ухото ми е свещено? Зная, но малко ще го бутна. Знаете ли какво действие оказва бутането на ухото? Трябва да знаеш как да бутнеш. Ако си недоволен и бутна малко ухото ти, недоволството ти веднага ще изчезне. Някой може така да бутне ухото ти, че вместо полза, да ти причини нещо лошо, да внесе смут в сърцето ти. 68-115
Ухото едновременно възприема и хубави, и лоши работи. Ако дадеш израз на лошите работи, ухото се наказва, като го теглят за долната част. Така постъпват учителите с учениците си. Така постъпва и майката с непослушното си дете. Тя го хваща за ухото, дърпа го надолу и казва: Синко, ще живееш дълго време, ако постъпваш добре и ако си разумен. Ако не си разумен, животът ти ще се съкрати. Има смисъл да теглят ухото ти, но умен да го тегли. Не се оставяй на глупав да тегли ухото ти, сам го потегли. Единственият човек, който има право да го тегли, това си ти. Опъни надолу ухото си и кажи: Господи, помогни ми да стана разумен, както Ти си предвидил. 68-146
Ако иска да накаже ученика си, учителят не трябва да го дърпа за горната част на ухото му, но да го хване отдолу, за месестата част и леко да я дръпне надолу. 82-134
Когато учителят иска да застави ученика да мисли, той го хваща за ухото. Учениците винаги са недоволни от учители, които дърпат ушите им.
Защо? – Защото те не знаят как да ги дърпат... Дърпането, спъването на ухото трябва да се прави с любов, а не с гняв. 47-189
Добре е майката да пипа по-често ухото на детето си, да внася условия за развиване на ума му. 68-162
Като бутнеш ухото си, веднага разумните същества питат: Какво обичаш? Щом кажеш какво искаш, ще те кредитират според условията на твоето ухо. Ако не пипаш ухото си, не можеш да имаш отношение към разумните същества. Като слушаш, ти се свързваш с Разумното Начало, което отправя енергиите на природата в твоето ухо. Като оглушее човек, ушите му се затварят за външния свят. Това е голямо нещастие. Ако оглушее за разумното, и връзката му с природата се прекъсва за хиляди години, ушите му ще изчезнат. И да останат малки чуканчета, те не могат да го ползват. Но благодарение, че човек слуша словото и възприема музикалните тонове, ушите му се развиват. Слушайте разумната реч и хармоничната музика. Като станеш от сън, дай ухо на разумното и слушай. Ти ставаш и започваш да мислиш какво е определил Господ за тебе, какво са намислили ангелите за тебе. Какво ще мислят ангелите за човека, който не знае да мисли, да говори и да пее? Докато слушаш и приемаш лично нещата, ти губиш възможност да развиваш ухото си. 68-338
Като ставате сутрин от сън, леко докосвайте с пръстите си горната част на ушите, от тях изтича магнетична енергия. Така ще въздействате върху ума си. После прекарайте пръстите си върху средната част на ухото – да въздействате на чувствата си. Най-после прекарайте пръстите си на долната част на ухото, да въздействате върху тялото си. Това са три допирни точки, чрез които човек може да си въздейства. Правете това упражнение по разположение, а не по буква. Така ще се освободите от някои болезнени състояния. Мийте ушите си вътре в гънките поне по един път през седмицата, но не ги разтръсвайте. Някой пъхне пръста си в ухото и силно го раздвижи. Това не се позволява. Ако искате да раздвижите енергиите, които минават през ухото, може да го натиснете отзад. Там има една кост, от която зависи устойчивостта и издръжливостта на човека в живота. Ако си болен, разтривай тази част на ухото. 68-210
Стани рано сутрин, хвани долната, месестата част на ухото си. После разтрий костта зад ухото си. Прави всяка сутрин това. 92-154
Упражнение. Хвани долната част на ухото си с трите пръста на дясната ръка: Палецът отдолу, а показалецът и третият пръст отгоре, и мисли за подобряване на ухото си. Лявата ръка тури на кръста. Добре е да застанеш прав, с левия крак малко напред и да хванеш с дясната си ръка долната част на дясното ухо. Това положение е добро. Ще застанеш прав без никакво напрежение на мускулите. 68-139
Като си потегля носа или ухото, аз слушам неразборията на целия свят. 10.17-25
ИЗУЧАВАНЕ НА УШИТЕ
Ще изучавате ухото и ще се ползвате от това знание. 68-125
Изучавайте ухото си като наука за определяне на характера. Тази наука открива възможности, скрити в човека. Така той придобива вяра в себе си. Пипни ухото си и кажи: Благодаря за възможностите, които Бог е вложил в мене. 68-158
Като изучавате ухото, виждате как човек постепенно е минал от животинско в човешко състояние. 68-153
Достатъчно е да изучиш ухото си, за да познаеш какъв си. Същевременно ще познаеш и своите деди и прадеди. Ще разбереш къде са направили отклонение в своя живот и къде ти си направил. 69-47
За да знаеш какво ще ти се случи отвън, трябва да познаваш ухото си. 92-28
От ухото ще знаеш какви възможности се крият в тебе. Изучавайте ухото си, за да се насърчите. 68-150
Първо, започнете да изучавате ухото. Каквото научите, задръжте го за себе си. Като го разберете и съпоставите с другото знание, тогава може да го изнесете и пред другите хора. 68-133
Нека всеки си постави за задача сам да нарисува ухото си. Ако не може сам, нека друг му го нарисува. Изучавайте ухото си с всичките подробности, отвътре и отвън. 68-157
Да нарисува своето ухо, да види каква работа му предстои. 68-128
Като изучиш физическото си ухо, ще изучаваш и астралното, умственото и причинното си ухо. Ухото има свои представители и в четирите свята. Изучавайте първо физическото ухо – голямата фирма на Земята. Тя работи с голям капитал. Като знаете това, благодарете, че имате каквото и да е ухо. В бъдеще вашата фирма ще се развие още по-добре. 68-167
РАБОТА НАД УШИТЕ
Да оформим ушите си, че като ги погледне Бог, да каже: Тия деца са работили добре, учили са добре и са използвали правилно благоприятните условия на живота. 68-340
Благодарете за ухото, което сте наследили, но работете върху него, да го пресъздадете. Заслужава да работите десетина години върху ухото си, да предадете нещо към своето наследство. Каквото придобиете, това ще бъде богатството ви на онзи свят. И между ангелите да отидете, пак ще носите ухото със себе си. Каквото е ухото ви на Земята, такова ще бъде и на онзи свят, и обратно, каквото изработите там, ще го донесете на Земята. 68-334
Ще кажете, че ушите ви не са правилни. Не е важно какви са; важно е какви трябва да бъдат. Работете за развитието на вашите уши. 68-339
Работете върху ухото си, да придадете красива линия на горната му част. От нея зависи по-нататъшното оформяне на ухото. 68-140
Турете в ума си мисълта да си създадете красиво ухо. Който може да внесе най-малкото подобрение на ухото си, той минава за гениален човек. Най- малката линия да измените, това внася подобрение във вашия характер. Понеже ухото мъчно се изменя, затова човек лесно се познава по него. 68-148
Не е лесно да моделираш ухото си, да го направиш каквото трябва. Който знае как да работи, в няколко месеца може да подобри ухото си. Ако не знае, ще работи с години, докато има някакъв резултат. Първо, трябва да се даде на ухото красива, правилна външна линия; после да се работи върху вътрешния му строеж. За да се моделира ухото, волята трябва да вземе участие. 69-100
Как можете да моделирате ухото си, да подобрите своето състояние? Пипни ухото си и виж каква е линията на горната част. Ако не е добре закръглена, а повече заострена, това показва, че не си щедър. Значи имаш дефект в ухото си. За да подобриш тази линия, представяй си, че си богат и щедро даваш на хората, без да очакваш нещо от тях. Ако правиш това всеки ден, в една година ти ще измениш линията на ухото си, макар и с 1/2 милиметър... Като подобриш ухото си, ще се освободиш от мисълта, че си беден. Щом имаш капитал, трябва ли да се обезсърчаваш? Следователно от време-навреме хващай ухото си и мисли за неговото оформяване. Това действа възпитателно и смекчава характера. Докато не придобиеш резултата, не говори нищо на хората. 68-138
Вие искате да развивате ухото си. За тази цел хванете долната част на ухото си и вложете в ума си мисълта дали ще заболеете в продължение на един месец или не. Важно е само да проверите какви са условията за това. И след като определите диагнозата, ще изучавате методите за справяне с болестта. 68- 183
Ще хванеш ухото си долу и ще кажеш: Искам да бъда здрав. Желая здравето и на всички хора. После ще хванеш ухото си горе и ще кажеш: Желая да бъда умен като всички умни хора, които са живели преди мене. Най-после ще хванеш средата на ухото си и ще кажеш: Искам да бъда активен, експедитивен в чувствата си. Това упражнение има резултати, подобни на тия при хомеопатията, с която някои лекари си служат. 68-145
Ушите на някого не са хубави, но не само той е отговорен за това. Отговорен е дядо му, баба му, прадедите му. Десет, петнадесет поколения са работили преди него, днес той работи, но още не е завършена работата. След него ще работят бъдещите поколения, докато един ден дойдат до истинския първообраз на ухото. Като заминете за другия свят, вашето ухо ще изчезне, старата фирма що фалира, ще остане една малка част от костта на ухото. Тя ще покаже как е работила фирмата. 68-127
Като отидете на другия свят, ще ви наблюдават. Те са отлични физиогномисти. Достатъчно е да погледнат ухото ви, за да разберат, как и колко сте работили. 68.33-4
ПОЗНАВАНЕ ПО УШИТЕ
Като погледнеш ухото, ще познаеш как даден човек постъпва на физическия свят. 68-128
Не се стреми да придобиваш милиони, но да познаваш хората по ушите им. Погледнеш ухото на някого и казваш: Този човек е честен. Погледнеш ухото на друг и казваш: фирмата на този човек е разклатена, скоро ще фалира. И по своето ухо ще познаеш ще фалираш ли, или ще живееш. Каквото и да е ухото ти, не се обезсърчавай. Няма да фалираш. Щом работиш, фирмата ти ще се развива добре. 68-144
По ухото на човека се съди не само за заложбите и способностите, вложени в него, но и за миналите поколения. 92-14
По ухото познавам дали човек може да направи грънци от своята пръст, или не. 68-157
Казваш: Този човек е добър. Как позна, че е добър? По ухото. Лявото му ухо е добре оформено. Значи сърцето му е добро. А ако и дясното му ухо е оформено, умът му е добър. 69-49
Правиш добро на някого. Трябва да знаеш как ще възприеме той това добро. За тази цел е нужно да познаваш ухото му. 68-157
Ако отидете при някой съвременен физиогномист, който изучава човека, той най-първо ще те погледне в ушите, ще каже: Какво искаш ти? Искаш 10 000 лева назаем, нали? Дайте му тия пари! Ти си честен човек. 10.1- 18
Искаш някога да знаеш дали даден човек има добра външна обхода. Много просто, виж ушите му. Който има красиво ухо, той се обхожда добре, постъпките му са правилни. Ако ухото на човека не е красиво, колкото и да се мъчи да постъпва добре, няма да може. 68-99
Ако не знаете как да се отнесете към даден човек, трябва да намерите причината за това. Тя се крие някъде в лявото или в дясното ухо. 683-313 Погледна ухото му – сбутано, неоформено. Същевременно стомашната система е слаба, поради което никой не може да му угоди. При ядене той е постоянно недоволен. 68-222
По ушите на човека може да се определи колко години ще живее, каква е неговата интелигентност, каква е неговата честност. Всичко това се определя от извивката на ухото. 21-167
Правилно развитото ухо определя човешката разумност. Неразвитото ухо пък определя човешките заблуждения. 21-180
Вие ще познаете човека по това как слуша. Ако е добър, умен човек, той насочва дясното си ухо напред, с него слуша. Ако не е добър, не е умен, той слуша с лявото си ухо. 16-167
Не ходете да слушате оратор или сказчик, който няма добре оформено ухо. Даже и като се разговаряш с някого, обръщай внимание на ухото му. Ако не е правилно, кажи му само добър ден и продължи пътя си. Каквото и да ви каже, няма да бъде нещо умно. Това не значи да не се срещате и разговаряте, но ще давате ухо само на думите, които излизат от човек с развито ухо.
Вслушвайте се в думите на онзи, в когото надеждата и вярата са добре развити. 68-333
Който има силна интуиция, само с едно прекарване на пръстите по контурите на ухото ще познае коя част е развита хармонично и коя не е. Хармоничната част на ухото внася разположение във вас, а дисхармоничната – неразположение. Много естествено, ако има камъчета в глината, ще изпитате неприятност. Правата линия може да има малки грапавини, но това да не ви смущава. Важно е каква е общата линия. Тя не се променя лесно. 68-158
Понеже човек има чувство за красота, като му се каже, че ухото му не е красиво, той веднага се отдалечава недоволен. Преди да ти кажат нещо за ухото на някого, сам тури ръката си на ухото му и опитай външната линия. Ако искаш да знаеш дали известен човек има правилно ухо, иди при него, когато си скръбен, и прекарай ръката си върху външната линия на ухото. Ако ухото е хармонично, веднага състоянието ти ще се измени. Можеш да прекараш и двете си ръце и да не стане никаква промяна в тебе. Значи в такъв случай ухото не е хармонично. 68-337
Представете си, че пътувате в планината. Дохождате до един извор. Там е седнал един пътник, който вади хляб от торбата си и яде. Щом ви види, ако е честен, с красиво оформено ухо, той веднага ще ви поздрави и ще каже: Заповядайте, седнете при мене. Приятно ми е да споделя хляба си с вас. Ще си поговорим малко и после ще продължим пътя си. Ако този човек има заострено ухо, ще скрие хляба в торбата си и ще каже: дълъг път ме чака, трябва да пазя хляба си, да не остана гладен. В първия случай пътникът е човек с голям капитал, богата фирма. Във втория случай той постъпва като търговец с малък капитал. Не е достатъчно да казваш, че фирмата ти е честна, но да знаеш с какъв капитал разполагаш, на кого колко дължиш и как се справяш с тези дългове. Някога висиш във въздуха, дължиш на много хора, а не искаш да знаеш за плащане. Това е нечестна фирма. Как се познава коя фирма е честна, коя нечестна? По ухото. Достатъчно е да погледнете ухото на човека, за да разберете какъв е той и с какъв капитал разполага. 68-137
БЪДЕЩЕ НА УШИТЕ
Засега човешкото ухо е в елементарно състояние; то в бъдеще ще се развива. Като го разглеждате с окото на естета, ухото седи някак особено прилепнало отстрана на главата, има нещо неправилно. Ще кажете, може би, че ухото не е важен уд, че е малко дребно, поставено отстрани на главата, почти не се забелязва. Да, но правилно развитото ухо определя човешката разумност. Неразвитото ухо пък определя човешките заблуждения. 21-179
Няма нито един човек от вас с ухо на завършен процес. Значи ухото ви ще еволюира. 68-161
Сега се създава новото ухо – ухото на шестата раса. Като има предвид отношенията на линиите в ухото, човек знае вече какво предимство да даде на силите, действащи в ухото. Той знае с какъв капитал разполага. 68-179
НОСЪТ НА ЧОВЕКА
НОСЪТ
Истинският човек, това е носът му. Той представлява Божественото, което служи като опорна точка. 43 8-23
Единицата е представена чрез човешкия нос. Тя е на видно място. В нея се крие слънчевата енергия. Единицата учи човека как да диша. Бог вдъхна в човека дихание на живот чрез носа. 93-16
Носът, единицата е Христос. 25-286
Носът представлява духовният човек. 75.19-210
Човешкият нос е екран, върху който умът пише своята минала, сегашна и бъдеща история на развитие. 64-86
Всеки уд в човешкия организъм е свързан с известен род сили, с известен род енергии. 73-150
Като орган носът е възприемател на енергии. 92-117 Носът е акумулатор на енергии. От него зависи състоянието на човека. 69-228 Носът е капитал, с който разполагаш. Не трябва ли да знаеш колко е този капитал? 68-228
Гледайте на носа си като на свещено място – условие за правилно възприемане и предаване на енергиите. 68-237 Фиг. 305-2-11 На някои хора носът представлява права линия - англичаните го наричат чип нос. На други носът е гърбав /а/, на трети - завит надолу /b/, а на някои вдигнат нагоре /с/. Това не е нищо друго освен отклоняване на енергията в човешкия организъм. Например, когато у човека се е появило чрезмерно желание да разглежда чуждите неща, носът му се е вдигнал нагоре. Това е навик, придобит от животните. Най-напред човек, като животно, е ходил да подушва всичко. И тази енергия, като се е събирала много на носа, издигала го е нагоре. Това е останало у любопитните хора. Такъв човек, като имаш да му
казваш нещо, ще ходи около тебе ден, два, три, ще те пита, ще те разпитва, докато най-после го задоволиш. Има и друга крайност: срещат се хора крайно скрити – у тях носът е завит. У песимистите носът е завит надолу. 76.1-43 Човек греши благодарение на неправилностите на своя нос. 21-112 Какво представя носът? Място на електричество и магнетизъм. Той е връх, дето се складират природните енергии. 64-102
Носът е проекция на сили, които слизат от Божествения на физическия свят. Носът е проекция на тези сили именно защото горе е тесен, а колкото по- долу слиза, постепенно се разширява. 73-255
Под „нос” разбираме съчетание на сили от умствения свят. 92-119
Светлината и знанието зависят от носа. 68-207
Носът на човека е израз на неговата интелигентност, на неговия интелект. 73-150
Носът е светът на физическия човек. Той е от мъжки пол, но раздвоен. Всички негови прояви са все към земята. 75.1-131
Дясната страна на носа представя творческия принцип. Долната част на носа представя възможностите за реализиране на желанията. Ако тази част на носа е развита, човек схваща нещата интуитивно... 92-118
Ако искате да увеличите интелигентността си, мислете за носа си, да вземе добро направление, да не изпъква навън. 87-78 Носът има отношение към характера на човека: дали той е широк или тесен, завит надолу като кука, или гърбав, той има ако не абсолютно, то поне относително отношение. В другия свят ще имаме ли носове? Ще имате, но като духове носовете ви ще имат съвсем друга форма. 68-141
ФОРМА НА НОСА

Като орган носът е възприемател на енергии. Той трябва да бъде мускулест, със здрава основа, да издържа на външния напор на енергиите. 92- 117
Каквато форма да има носът, той е в зависимост от устата, тя определя неговите възможности. Устата може да бъде голяма и малка, по-близо или по- далеч от носа. 68-192
От формата на носа се съди за природния ум на човека. Колкото носът на някой човек е по-масивен, а цветът по-тъмен, толкова по-гъста е средата, през която този човек е минал. 47-173 Като изучавате лицето на човека, виждате един триъгълник – носа. Носът на българина има дължина средно от 3,5-4 см. 28-14 Фиг. 69-228
Носът има форма на триъгълник. Изучавайте добре своя нос, линиите, формата и големината му, за да се домогнете до живия триъгълник... Когато носът при основата си е широк, това говори за човек със силно развити чувства. Когато интелектът се развива, носът се удължаха и стеснява. 23-249
В живата, природна геометрия, триъгълникът представя човешкия нос. Например в триъгълникът АСВ двете страни АС и СВ са страните на носа, а АВ - основата, т.е. широчината му. Широчината на носа показва чувствата, т.е. сърцето на човека. Ако сърцето и умът не работят заедно, човек не може да постигне нищо. Ако в мисълта не е вложено чувство, тя не може да се реализира. В чувствата се крият Божествените възможности, а в желанията – човешки. 69-228 Носът на човека представя ъгъл, някога по-остър, някога – тъп. Ако
носът на човека стане много остър, в органическо отношение това е лош признак. Това показва, че този човек се намира изключително под влиянието на мозъчната система. Такъв човек е чрезмерно активен. Ако носът на човека е тъп, това показва, че той се намира повече под влиянието на симпатичната нервна система. Такъв човек е повече пасивен, отколкото активен. Острите ъгли показват, че човешкото съзнание е много активно. 74-54 Ако от средата на челото спуснете перпендикуляр към носа, този перпендикуляр определя големината на ъглите, които се образуват от линиите на носа. Линиите на носа представят двете рамена на ъгъла, а широчината на носа представя големината на ъгъла. Колкото повече страните на тия ъгли се отдалечават от перпендикуляра, толкова повече интелигентността се увеличава. Изобщо интелектуалната сила на човека се проектира чрез носа. Колкото ъгълът е по-малък, толкова интелектът на човека е по-силен, толкова умът му е по-проницателен. Колкото по-голям става този ъгъл, интелектът се намалява, а природният, обективният ум се усилва. 73-150
Фиг. 73-254
Дължината на страната АС и СВ в триъгълника АСВ, който представя големината на човешкия нос, определят интелигентността на човека в нейната широчина и дълбочина. Триъгълник АВС е в зависимост от триъгълника АDС. Точката D представя човешкото ухо, а линиите АD и DС са страни в триъгълника АDС. Страната АС и СВ характеризират интензивността на мислите, а страните АD ти DС в триъгълника АDС характеризират общата интелигентност. Оттук можем да извадим следния извод: колкото по-тесен е носът, толкова по-голяма е интензивността, активността на нервната, на умствената енергия, а толкова по-слаба – физическата енергия. Или колкото ъгълът С е по-малък, толкова по-голяма е умствената активност и толкова по- слаба - физическата. А когато няма равновесие между умствената и физическата деятелност у човека, той ще фалира, т.е. деятелността му се прекратява. Колкото по-дълга е линията, толкова по-голяма е интелигентността, активността на човека. Дължината на линията n показва слаба интелигентност. От големината на двата триъгълника вадим два различни резултата: колкото триъгълникът АВС е по-широк, толкова интелигентността е по-слаба. Значи, колкото ъгълът С е по-голям, толкова интелигентността е по-слаба. 73-254

eXTReMe Tracker