|
Share

Видима ли е аурата? За едни е видима, за други – невидима. 90-259
Ако погледнете един светия с окото на ясновидеца, ще видите, че той не е толкова малък, както изглежда. Той излъчва от себе си цветна аура,която обхваща километри пространство. 70-29

Когато сте разгневени, когато имате отрицателни мисли, вдълбочете се в себе си, във вашата аура и ще видите в този пояс около вас широки, черни резки. Тогава казвате: Колко съм черен! Човек може да вижда в аурата си трептенията, които идват от висшите светове, влизат в аурата ви и създават една приятна гледка, приятна картина, а тия, които идват от ниските светове, създават низши настроения и придават тъмен цвят на аурата ви. Когато сте неразположени, трябва да знаете отде иде това неразположение, в кой цвят се намира. 75.1-73
Аурата на човека е естествена преграда. Щом е така, никой няма право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек при вас, той трябва да седи на 50 - 70 см разстояние. Наруши ли това разстояние, приближи ли се много до вас той създава дисхармония в отношенията. Тази дисхармония се дължи на неправилната обмяна на енергиите на двамата. Който е чувствителен, той възприема тази неправилност в обмяната и започва да страда. 79-81
Не престъпвайте онази свещена преграда, която природата е поставила. 79-82
Когато учителят говори на учениците си, те се натрупват около него, приближават главите си един до друг, но тук не става неправилна обмяна. Тук няма опасност от никакво стълкновение между тях. Защо? Защото мисълта на всички е съсредоточена към едни общ предмет. Обаче ако двама души с две противоположни мисли се приближат едни до друг на разстояние по-малко от 50 см, те се стълкновяват. Аурите им се преплитат и между тях става неправилна обмяна. Щом почувстват такава дисхармония, те веднага се отдалечават. 79-83
Мнозина се оплакват, че са станали толкова чувствителни, че като отиват на някое светско събрание, почват да заспиват. Значи, светът е по-активен от вас, черпи от вас. Ето защо вие не трябва само да развивате чувствата си, да ставате чувствителни, но трябва да имате знания, да развивате волята и ума си. 41.22-25
Ти искаш да го заставиш да те обича и казваш: Аз те обичам и ти трябва да ме обичаш. Туй насилие е зло. Другият индивид ще изхвърли тази енергия. Ако е човек, около него се образува особена аура, която създава известна дисхармония между тези две лица. 76.22-24
Не допускайте никой да разваля вашата аура. Разстроите ли се, никаква сила не може да развиете. Размъти ли се аурата, силата се парализира. Този, който иска да работи, трябва да бъде тих и спокоен, уравновесен и разположен. 0-22.12-90
Ако си представим човека във вид на триъгълник, линиите на този триъгълник се начупват и около човешкото тяло се образува нещо във вид на ръжда или във вид на скреж. Ако човек е здрав, тия линии вървят успоредно и изтичат като лъчите на слънцето - много са красиви. Щом обаче се появи дисхармония в човека, тия линии се начупват ситно, на прах, като ръжда, и тогава се зараждат различни болести. Някой път тия линии се начупват в гърдите - заражда се охтика; някой път в мозъка - мръдва дъската на човека; някой път в сърцето - получава се удар и т.н. Затова на човека трябва да се създават големи мъчнотии, за да може тази ръждива кора да се разсипе. Затова именно идат големите страдания в света. Като се разчупи това яйце, пак ще дойде светлината в съзнанието на човека и той ще намери своето нормално състояние... Между вас трябва да се създаде хармония... Иначе около вас може да се набере такава отрицателна енергия, която ще направи аурата ви непривлекателна. Тези, които имат много такива пречупвания, отблъскват хората от себе си; а у тези хора, които живеят съобразно Божиите закони, има една магнетична сила, т.е. Божествена сила действа у тях и те са по-привлекателни. 76.22-24
Събирайте енергия от природата и я пращайте в слънчевия възел, в сърцето, в гортана, в челото, в задната част на главата, в горната част на главата и след туй прекарвайте тази енергия около тялото си. Почнете да правите тези магнетически душове, докато се образува една светла магнетическа аура около тялото ви и тогава ще се усетите свободни. 41.22- 25
Ученикът трябва да пази своята аура непроницаема за влиянието на преходното. Той винаги се огражда мислено. Мисълта за Бога огражда неговата аура със светлина. 0-20.9-90
Не допускайте никой да развали вашата аура. Разстрои ли се, никаква сила не можете да развиете. Размъти ли се аурата, силата се парализира. 0-22.12-90
Духовната музика създава около човека особена аура, с която той разполага хората към добро. 63-218

ГЛАВАТА НА ЧОВЕКА
ГЛАВАТА
Покривът, т.е. таванът на къщата, това е главата, в която човек складира своето богатство. 68-330
Главата представя общия капитал, даден на разположение на човека. 35-160
Тя представлява Божественото начало на човека. 33-162
Няма по-красиво, по-велико нещо в света от главата. Божественият свят, това е главата на човека. 20-74
Долната част на главата представя физическия свят. средната част представя духовния свят. а най-горната - Божествения. 68-319
Жилището на Бога е човешката глава. Бог живее в главата на човека. 18.8-3
Новата столица, новото жилите на Духа е главата. 68-232
Главата на човека представя интелигентността, разумността. изявена в своята най-висока степен. 68-242
Знаете ли колко милиона голини е работила тази разумна природа върху човешката глава? И то не с тази обикновена реалност, а с онази абсолютна бодрост, абсолютна реалност. 8-130
Трябва да се изучава устройството на главата, защото тя е едно от условията за проявленията на Божествения живот. Главата е причина за живота на човека. Каквато е главата на човека, такъв е и неговият основен капитал. 14-186 60
Устройството на неговата глава отговаря на съзнанието му. 67-266
Свещеният храм в света е човешката глава. Засега няма по-велико нещо от нея. Обаче това, което човешката глава създава, бледнее пред величието на самата глава, като форма. През нея преминават Божествените мисли, чрез нея се изявява великият Божи Дух. 12-44
Главата на човека е турена на най-високото място... 12-44
Почетно е мястото на главата, но и отговорността е голяма. Главата страда най-много, защото е заема най-високото място. 143-172
Какво ще стане с човека, ако няма глава, т.е. динамо, което произвежда светлина и я изпраща по цялото тяло? 66-24
Щастието на съвременните хора седи в главата им. От това как е устроен човешкият мозък, човешкият череп, зависи всичкото щастие на човека. Както е устроена главата на човека, такъв ще бъде и неговият живот. Това е конкретното, реалното в живота. 37-6
Главата на човека е началото, а стомахът - краят. Каквото главата мисли, стомахът го реализира. Като обработи материалите, стомахът ги изпраща в главата на проверка. 86-68
Ако погледнете главата на човека с окото на ясновидеца, ще видите, че в духовния свят тя е в постоянно движение, както се върти махалото, в кръг. Докато главата се върти, човек живее. Щом престане да се върти, той пада на земята. 27-257
Погледне ли човек на главата си, той трябва да знае, че тя е символ, който всякога му напомня, че трябва да бъде разумен, мъдър, да мисли. Мъдростта е най-голямото добро на небето... Някой пита: Защо ми е дадена главата? - За да оправиш всичките си работи. Щом съзнаваш, че имаш глава, която мисли, всичките ти работи ще бъдат оправени... Докато главата на човека седи на раменете му, той е умен, силен и светлината му винаги изгрява. 136-76
Човек дава на главата си най-голяма свобода. Главата се ползва с най-големи привилегии. По-рано ù туряха шапка, днес и от този товар я освободиха. Сега повечето хора, мъже и жени, ходят без шапки. 146-128
Казват за някого, че главата му е празна. Как ще бъде главата му празна, когато и той има мозък като всички хора? И той има мозък, но съдържание няма в мозъка си, затова казват, че главата му е празна. За да бъде учен, да има знания, човек трябва да има съдържание в мозъка си. 25- 205
Главата представлява пространството, необятността, затова е ненаситна. Чрез главата човек мисли какво и кое място да заеме. Ненаситността на главата се вижда от ламтежа на човека към знания. Колкото и знания да има, той все повече иска да придобие. Той иска много къщи, много хамбари, но умният вижда, че и с една стая може да преживее. Тялото на човека представя вътрешното съдържание на главата. Действителното развитие на главата се проектира чрез тялото. Проявената деятелност на цялото тяло представя смисъла на главата. Стомахът сравнен с главата приема много по-малко. Стомахът лесно се напълва. Главата обаче много приема и всякога ненаситна остава. Колкото и да се дава, тя още иска. 74-244
Изгуби ли човек вяра в Бога, главата му ще побелее и оголее от страдания. 80-15
Ако човешкият дух прави усилия, той може да направи главата на човека много голяма, но не е достатъчно само главата му да бъде голяма. Важно е дали той ще може да я обработва. 4-25
Досега главата била създавана според тялото. В шестата раса тялото ще бъде създадено съобразно мозъка. 43.20-19

ФОРМА НА ГЛАВАТА
Хубаво е да има човек красива, добре сформирана глава. 48-95
Човек с добра обхода има добре оформена глава. 93-91
Едва ли можете да намерите днес човек в света, който да е запазил първичния образ на своята глава. Тя днес се е напълно изопачила, обезличила. 18.8-4
Който мисли право, главата му е оформена; той може да работи всичко. Който не мисли право, главата му не е кръгла, не е добре оформена; той не може да работи. 68-32
Защо формата на главата е кръгла? От голямото вътрешно напрежение. Ако главата на човека е квадратна, това показва, че мисълта му работи слабо. Такъв човек е крайно уравновесен. В него всичко с точно определено и отмерено. 68-24
За друг казват, че има малка глава. Малката глава има отношение към тялото или към мозъка на човека. 21-167
Като разглеждате главата на човека, виждате, че у някои хора главата е ниска - едноетажна, у други средна - двуетажна, у трети висока - триетажна. Това отговаря на трите свята: физически, духовен и Божествен. Физическият свят е съграден вече в човека, духовният също е съграден. Божественият свят обаче сега се гради. Ако в Божествения свят мозъкът има височина само един сантиметър, трябва да израсте още, да дойде на височина пет-шест сантиметра, за да имаме напълно развит човек, с три пълни етажа. Долната част на главата представя физическия свят, средната част представя духовния свят, а най-горната - Божествения. 68-319
Силите на Марс правят главата кръгла, а силите на Сатурн я правят продълговата. 81-136
Ако всички хора бяха военни, главите им щяха да бъдат широки. Ако всички хора бяха честолюбиви, навсякъде щяхте да срещате глави като краставици. Ако между хората преобладаваше женската любов, т.е. любовта на сърцето, главите им щяха да бъдат като дини. Главата на човека трябва да бъде симетрично развита от всички страни, това значи да е развил в себе си всички мозъчни центрове. 145-75
Ако главата на човека с повече широка, отколкото дълга, той е консерватор; ако главата му е дълга, той е либерален по характер. 34-58
Ако главата на някой човек е тясна при ушите и на темето горе, на този човек вие не може да разчитате. Той и да иска да свърши някоя работа, не може, няма сили да устои на нея. Ще видите, че той оставя работата наполовина. Главата на това място трябва да бъде най-малко 15 см широка. Ако пък главата на някой човек зад ушите е несъразмерно развита в сравнение с други центрове, у такъв човек е силно развито чувството на страх, както у животните. Човек, у когото чувството за страх е силно развито, той мисли само за себе си, за своя живот, той не е човек на новите идеи. 101- 76
Когато моралните чувства се развиват добре, главата на човек расте нагоре и приема красива форма, във вид на кубе. Когато физическите чувства, за пример чувството на самозапазване се развива много, главата на човека расте на широчина. Когато обществените чувства в човека са развити чрезмерно, главата расте отзад. Ако чувството на самозапазване и обществените, или тъй наречените домашни чувства са силно развити, движението е наляво, т.е. главата на човека се развива повече в лявата си страна, вследствие на което моралните чувства са слабо развити. За да се даде ход на моралните чувства, трябва да се даде насока на движението на кръвта първо нагоре, а после надясно. Който иска да развие разсъдителните способности в себе си, той трябва да мисли върху причините на нещата. Изобщо, съвременната наука се сили по различни начини да развие в човека всички мозъчни центрове хармонично, за да прояви той своите дарби и способности. 74-85
Рече ли да се поддаде на своята инертна природа, човек става крайно пасивен. Вместо да оформява главата си, той я деформира. Крайно пасивните хора имат дълги и тесни глави, като краставица. Обаче ако е крайно активен, той разширява главата си. Главата на човека не трябва да бъде нито много дълга, нито много къса, нито много тясна, нито много широка. Като работи върху себе си, човек развива главата си правилно, да отговаря на онзи първичен образ, който природата е създала. 35-251
Дали е хармонично устроена главата, или не, съдим по съчетанието на числата, които получаваме при измерването ù... Ако човек е бил поставен при много големи мъчнотии и трудности и се е борил да ги преодолее, напречният диаметър на главата му е голям. Ако един човек с широка глава поставите при благоприятни условия на живота, нищо няма да излезе от него. Той ще се предаде на широк, разпуснат живот. Поставите ли го при неблагоприятни условия, от него човек ще излезе. Чрез неблагоприятните условия енергията, която се намира в задната част на главата, ще мине отпред към челото и ще помогне за развитието на умствените способности. 59-173
Гневът разширява главата на човека. Ако човек никак не се гневи, главата му става плоска, като дъска. Какво може да постигне човек с плоска глава? Главата трябва да бъде овална, добре закръглена. Гневът е творческа енергия, която трябва да се впрегне на работа. Щом се впрегне на работа, тя разширява главата на човека, развива известни мозъчни центрове. 52-227
Всяка огъната линия на твоята тава дава възможност да придобиеш нещо. Ако имаш много опънати линии, благодари за това. 0гънатата линия на чашата дава възможност да черпиш с нея вода. 68-154
Разумният човек има добре оформена глава. Има хора, на които главата едва сега се оформява. Те не са способни за приятелство. 60-179
Щом Божественото започва да преобладава в човека, главата му става правилна. 76.7-138

РАЗМЕРИ НА ГЛАВАТА
Само в главата си човек има около 3 милиарда и 600 милиона разумна душички. които са принудени за живеят в такова тясно жилище. Като къща главата, в която се помества мозъкът; е пространство от 19 см дължина, 15-16 см широчина и 15-16 см височина Колко разумни, интелигентни трябва ха бъдат тези душички, за да живеят в пълна хармония. да пазят известен ред и порядък помежду си. 148-167
Ако измерите дължината и широчината на човешката глава, ще видите, че тия числа са живи. имат възможност да растат. Обикновено дължината на главата е по-голяма от широчината ù. Това показва. че формата на човешката глава не е кръгла, но продълговата, т.е елипсовидна. 65-186
Трябва да знаете с каква глава работите. Нека всеки измери главата си, да знае каква е нейната широчина. Широчината на главата може да е 14,15 или 16 см, а дължината на мозъка 19,20.21 см. Ако главата при темето е 14 см широка, ти си миролюбив човек: ако е 16 см, не си миролюбив. Ако широчината на главата при тила е 14 см, тоя човек обича да се кара, да прави скандали. Защо когато числото 14 е на темето, човек е миролюбив? Тогава той е малко дете, не е израсло, няма кой да го защитава. За да не го бият другите деца, то е готово да отстъпи. Когато числото 14 е на тила, човек е минал детските голини, голям е станал и може сам да се защитава. 93-104
Човек, на когото главата е 14 см широка, а 19 см дълга, е миролюбив. Той не развала лесно приятелството си. Колкото по-широка е главата, толкова по-гневлив е човек. Онзи. на когото главата е широка 16-17 см, е много гневлив. Бъдете далеч от него. Ако искате да му кажете обидна дума, отдалече му я кажете. Той е пълноводна, дълбока река, в която можеш да се удавиш. Дружите с хора. на които главата е по-малко от 14 см широка, именно 13 см, 12 см, 10 см, 9 см; а дълга 19 см, прилича на краставица. Значи между широчината и дължината на главата трябва да има известно съотношение. Самообладанието на човека зависи от височината на главата. За да имате ясна представа за човешката глава, трябва да я измерите в дължина, широчина и височина - в трите измерения. 102-344
Забелязано е също, че между дължината на главата и на ръката има известно съответствие. 86-68
Ако измервате постоянно вашата глава, ще видите, че главата ви ту се увеличава, ту се смалява. Тя не е постоянна. Това зависи от разположението на човека. Например ако у вас се зароди някоя възвишена мисъл или разрешите някой важен философски въпрос, главата ви ще се разшири. Като я измерите, ще видите, че има едно разширение на главата ви най-малко с 1/10 част от милиметъра, а понякога дори с 1/2 милиметър. Ако у вас се зароди мисълта, че не трябва да мислите, главата ви се смалява. 43.20-5
Говорих за интелигентността на човека, за измерването на която има един ъгъл, наречен „камперов". Той се образува от правата линия, теглена от отверстието на ухото до носа и от перпендикуляра, спуснат от челото до брадата. Този ъгъл в бялата раса е голям около 80° Това е обща мярка за човешката интелигентност. Човешката глава ще се счита нормална тогава, когато перпендикулярът, т.е. едното рамо в ъгъла е вдигнат към темето. Той усилва, увеличава ъгъла. Ако ъгълът е голям, а перпендикулярът е малък, интелигентността губи своята стойност. Тя зависи от височината на главата. 43.21-4

ОБЛАСТИ В ГЛАВАТА
Покритата част на главата с косми означава мъжкия принцип, а голата, гладката част - женския принцип. 25-171
Според съвременните окултни науки трябва да знаем де на главата ни се намира астралният свят. Най-горе на главата е раят, причинният свят, към средата на главата отпред - менталният свят, а долу, отзад на главата - низшата област, астралният свят. 116.76
Главата на човека, в която се вмества мозъкът, представя Божествения свят. Предната част на главата - челото и горната част, представят доброто, рая в човека. Задната част на главата е адът в човека. 22-303
Съвременните психолози казват, че мисълта на хората се дължи на тяхната голяма чувствителност; но на кое място в мозъка е центърът за възприемане и предаване на мислите - не знаят. Окултната психология дава сложни обяснения по тези въпроси, защото тя има предвид четирите тела, които функционират едновременно в човека... Тези тела едва сега се организират в човека. Колкото и да не е организирано още нашето тяло, в него има области, дето мисълта се развива, но де са тези области, не се знаят точно. Човек трябва да прави ред опити, докато намери де именно е мястото, при което се произвежда мисълта. От това място излиза бяла, приятна светлина. То се намира на главата някъде. Когато краищата на пръстите у човека са много чувствителни, той с пипане ще намери тази част от главата, дето се отделя светлика, а ние знаем, че светлината е признак на мисълта... Когато живеете с глупави хора, в които не се събира тази светлинна енергия, у вас не се събужда интелектуален стремеж. Живеете ли обаче с умни хора, у които тази светлинна енергия се събира и предава, вие ще забележите в себе си интелектуален стремеж; вие взаимно ще си влияете. 77.7-44
Трябва да знаете точно де именно се зараждат хубавите желания и де - лошите. Ще кажете: Мястото на желанията е в главата. Така е, всичко излиза от главата, но на кое място именно? Желанията не се зараждат в цялата глава. Всяко желание си има своя определена област в мозъка, отдето то произлиза. Човек не може да владее себе си, докато не знае в коя част на неговия мозък се заражда даденото желание. Например де е мястото на милосърдието? Чувството на милосърдието е там, дето е и религиозното чувство на човека, а именно в горната част на главата. Когато искате да проверите мястото на милосърдието на главата на човека, направете следния опит: повикайте двама души, в които това чувство е добре развито. Единият от тях да постави трите си пръста на горната част на главата на другия, дето е религиозното чувство, и веднага ще почувствате тока на милосърдието или чувството на приятелство. В съзнанието пък ще се яви малка светлинка. 77.7-12
Колкото по-развити са моралните чувства на човека, толкова по- издигната и закръглена е главата на това място. Горната част на главата на змията е съвършено плоска и срасната с гръбначния стълб в права линия, което показва, че моралните чувства у нея отсъстват. В кучето горната част на главата е малко издигната, което говори за начало на морални сили в него. 55-284
Търсите ли Бога в човека, ще Го намерите в зенита на неговата глава, дето слънцето на живота му най-силно грее. 62-290
Горната област на този град (главата) трябва да бъде повдигната във вид на кубе, а не сплесната. Ако е сплесната, човек не е религиозен. Колкото и да се представя за такъв, в него няма никаква религиозност. 25-206
От гледище на френологията мястото на любовта е горе на главата. 30-76
Ако моралният живот на човека е силно развит, темето на главата отгоре е високо издигнато. 76.8-65
У някой религиозни хора главите им горе не са развити. Защо? - Не сте ходили в миналото на църква, не сте мислили. И вижте, главата на някой човек е станала такава, каквато не е трябвало да бъде. 41.30-11
Ако личният живот на човека е силно развит, главата му отзад на темето е висока. 76.8-65
Ако главата на някой човек е продълговата и се развива главно задната ù част, такъв човек е силно чувствен. У някой хора предната част на главата, челото, е силно развито; те са умни хора. У някои хора главата е широка. Значи у тях е развита стомашната система. Тъй щото, като погледнете главата на човека, ще познаете коя система преобладава в него. Като знаете това, няма да изпадате в грешки и ще можете правилно да градите и работите върху себе си. 14-194
Да допуснем, че има между вас някои, които са по-груби; главата на такива хора над ушите е широка; като се пипнат отстрани по главата, ще забележат големи издатини. Ако главата отпред е сплескана, това показва, че е развито милосърдието. Ако е издадена отзад, при ушите, такъв човек е груб, жесток, в него има грамадна енергия, която търси място да се прояви. Тази енергия се намира именно в тези области на главата и най-малкото побутване, раздразване на това място предизвиква електрически искри и такъв човек скоро избухва и казва: Господине! Ти ме удари и ми причини голяма вреда. Не, причината за това е токът, който се проявява вследствие на докосване до бутона на жицата. Ако сте чувствителен субект, ще се спрете, ще поразгледате човека - не бива да се доближавате много до него - и ще се вслушате в гласа, който ви говори, че там, при ушите му, има събрана енергия, която чака момент веднага да избухне, да изскочи навън. 116-71
Въобще у деца, които лъжат, горната част на главата е тясна, шилеста; съвестта им не е развита. Ще знаете, че при всеки импулс да говорите Истината, вие развивате известна област на главата си. 75.4-255

ПОЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВАТА
В какво положение трябва да държите главата си? Българинът казва: Тази работа тъй ли е? - наведе главата на лявата си страна. Друг път той си тури дясната ръка на сляпото око и казва: Гледай си ти ума! Ами ако цял ден си държиш главата в туй положение, ти губиш от своето достойнство, ще се изменят всичките ваши магнетически влияния. Винаги ще държиш главата си перпендикулярно на слънцето, нищо повече. 41.32-17
Посоката на главата ви трябва да съвпада с центъра на слънцето, При всяко отклонение от този център, в ляво или в дясно, напред или назад, вие попадате към растителното царство, под закона на случайността, т.е, когато вие вече не сте господари на вашата съдба. 42.32-3
Главата е началото на движението. Започне ли да се движи, най- напред човек повдига главата си, Тя дава направление на ума. 88-124
Вие може да съдите за някой човек дали върви в правия път или не по положението на главата му. Когато той разрешава някой мъчен въпрос и си държи главата нагоре, ще знаете, че той ще разреши въпроса лесно и правилно, наведе ли си обаче главата надолу, неговата работа не е добре, колкото повече си навежда главата, толкова повече се отдалечава от правилното разрешение на въпроса. 73.31-252
Разумният човек се познава и по начина, по който си държи главата. Обикновено тя е изправена, което показва сигурност, че уповава на нещо велико. И войникът, преди да падне в плен, държи главата си изправена. Като пленник той навежда главата си надолу. 32-146
Забелязано е, че горделивите хора държат главата си вирната. Защо? Защото центърът на тежестта на мозъка им е повече в задната част на главата. У философите пък, които работят повече с предната част на мозъка си, центърът на тежестта на главата им е повече в предната част на мозъка. Затова именно философите ходят повече с малко наведена глава напред. Те са всякога замислени. У религиозните хора енергията е натрупана повече в центъра, в горната част на главата, дето е религиозното им чувство, вследствие на което те държат главата си изправена. Погледът им е отправен нагоре. 74-199
Понякога човек държи главата си наведена наляво, друг път надясно, някога назад или напред, но всички тия движения не са случайни, те са резултат на нещо. Това са все ъгли, които показват известна дисхармония в човека. 75.1-175
Всяко неправилно поставяне на главата, както и всяко нехармонично движение изобщо създава ред пакости на човека. 49-89
Дръжте главата си винаги права, изкривите ли я наляво или надясно, това показва, че е станало някакво отклонение на естествените течения в природата - енергиите са взели друга посока на движение. Човек криви главата си, когато се е учудил нещо. Който изкриви главата си наляво, уповава на своето сърце; който изкриви главата си надясно, уповава на своя ум. Единият очаква да дойде спасението му от сърцето, а другият от ума. Разумният човек трябва да държи главата си права, да бъде изправен ката свещ, с едва забележимо колебание наляво или надясно. Неразумният обаче може да изкриви главата си наляво или надясно, както иска, т.е. според силите, които действат в него. 83-360
Ако (човек) криви главата си наляво, това показва, че той има някаква аномалия в чувствата. Който криви главата си надясно, има аномалия в ума. 92-156
Човек не трябва да държи главата си нито надясно, нито наляво, но право, т.е. перпендикулярно на земята. Това е естествено положение на главата. 74-29
Кога човек навежда главата си? Когато центърът на тежестта е минал отзад. Кога изправя главата си? Когато центърът на тежестта е минал повече напред. Който се навежда много, постепенно се връща към животинското си състояние. 83-360
Някой държи главата си наляво, друг - надясно. И едното, и другото положение на главата не е правилно. 49-89
Когато мислите на човека имат земен характер, той навежда главата си повече надолу, към земята. Колкото по-тежки стават мислите му, толкова повече натежава главата. Тази е причината, дето понякога човек подпира главата си с ръце. Когато главата натежава, това показва, че човек се грижи в гъста материя. Направлението на човешката мисъл към центъра на земята или към центъра на слънцето дава свобода на човешките действия или ги ограничава. 82-173

ЕНЕРГИИТЕ И ГЛАВАТА
Дръжте главата си винаги права, защото давате възможност на теченията или енергиите, които идат от слънцето, да минат свободно през дробовете. Също така ходете изправени, не се прегърбвайте. 85-288
Изобщо теченията в лявата страна на главата у човека показват, че му липсва нещо. Теченията в дясната страна на главата му, показват, че той е свързан със слънцето. 74.4-275
В горната част на главата, която е покрита с косми, има повече положителни, морални енергии. 76.4-71
Някой си хване главата с ръцете и я клати. Ние знаем, какво означава това. Ние няма да го питаме защо си клати главата, но разбираме законите. Ако го питаме, той ще каже: не зная, тъй ми иде. Висшето съзнание иска да му каже: Твоите работи се оплетоха, понеже ти не постъпи разумно - несправедливо постъпи и затова главата ти тегли. Друг някой си маха главата и нему висшето съзнание иска да каже: Няма да гледаш надолу, нагоре ще гледаш! Той си клати главата нагоре-надолу, понеже между ума и сърцето има борба. Вашето съзнание казва, че низшата енергия трябва да се превърне във висша; затова, за да разреши въпроса правилно, ще гледа нагоре. 75.4-280
Енергията от задната част на главата се уравновесява с енергията от предната част на главата. Предната част е повече магнетична а задната повече динамична, електрическа. Когато се обидите силно вие ще усетите едно малко сгорещяване в задната част на главата си и когато преживеете едно меко чувство, ще усетите слабо разширение отпред на главата, в центъра на въображението си, като същевременно и под лъжичката си ще усетите едно успокоително състояние. Значи, това място под лъжичката е свързано с горната част на главата. 75.4-232
Когато енергията (на тялото) отива към умствения свят, главата постепенно се разраства. 41.28-5
Ако във вас се проявява обикновеният живот и ходите гологлави, а слънцето е към обяд, непременно ще имате слънчев удар, защото тази Божествена енергия ще мине през земята, ще промени някои вибрации и ще образува сгорещяване в мозъка. Значи, щом имате слънчев удар, вие сте прекарали тази енергия през земята и затуй имате удар. Обаче, ако във вас имате съзнателния живот, настроени сте любовно към всички живи същества, вие ще превърнете тази енергия в „акаша", ще усещате в себе си една велика, приятна, Божествена музика, а по цялото тяло ще се носи един велик трепет и ще искате да предадете енергията на всички хора. Всичко туй ще бъде във вас, ако имате съзнателен живот. Тази енергия вие ще я чувствате и през нея ще се предават мислите на всички разумни същества. Животът на всички същества, които ви обикалят в далечното пространство, ще ви се предаде с бързината на слънчевия лъч и вие ще се чувствате, че сте един гражданин на това велико Царство. И като погледнете на този велик свят, вие ще бъдете радостни, всичко ще ви причинява радост. Това е новият живот. 6- 73
Гледай кадилниците ви и маслениците ви да бъдат пълни с масло, защото е казано: комуто масленицата не е пълна, т.е. комуто главата не е пълна със знания, няма да бъде приет в Царството Божие. 10.15-25

ПРОЯВИ
И всеки един от вас има една проверена глава. Природата е вложила вътре в нея всичката ваша душа и казва: С тези ваши инструменти ще работите. 8-130
Започне ли да решава въпросите си от гледището на разумния или Божествен свят, човек се качва горе, в главата си, и там се проявява. От главата си, т.е. от клоните на живота, човек слиза в материалния живот, в корените на злото. 95-44
Когато кажат за някого, че има лукава глава, това подразбира човек с малка интелигентност, със слаба умствена деятелност. 21-167
Умовете на повечето светски хора функционират главно около ушите, около слепите очи, вследствие на което мисълта им не може да се издигне в горната част на мозъка. 73-37
Допуснете, че някой мъж туря шапката си малко накриво или я хваща отгоре и тъй я туря на главата си. Какво означава всичко това? Това са все признаци. Аз забелязах, преди да дойде всеобщата война, имаше една мода да сплескват шапките отпред, а отзад оставаше вдигната. Какво означава това? Понеже отпред на челото е милосърдието, хората казваха: милосърдието на хората трябва да се сплеска, да се спити. На този свят не трябва милосърдие. И хората опитаха тази своя философия. Милосърдието се сплеска, но се намериха в трудно положение. 42.7-10
И задната област на този град (главата) не трябва да бъде плоска. Ако е плоска, казваме, че този човек няма обич, любов към семейството си. 25-207
При личния живот семейните чувства са слабо развити. Такъв човек води чергарски живот, няма свой дом. У него е силно развит стремежът към пътешествия. 76.8-65
Някой се почесва отзад на главата. Това значи: Няма да стане тази работа! Или: Ами ако не стане тази работа? С почесването човек изразява съмнение, колебание. 49-89
Допуснете, че вие имате по закона на наследствеността следващия недъг: обичате да се почесвате отзад на главата. Това да се почешеш не е грях, то е в реда на нещата. Но постарай се този недъг да го премахнеш. 41.16-11
Някой си почесва главата отпред, отзад, отгоре, но с почесване въпросите не се решават. На което място почесваш главата си, съответна енергия се събужда. Тя трябва да се впрегне на работа. 66-336
Ако почесваш главата си отпред, ти събуждаш в себе си умствени енергии; ако почесваш горната част на главата си събуждаш Божествена енергия в себе си; ако се почесваш в тила, събуждаш в себе си енергии от низшия, материалния свят... Който се почесва отзад на главата и застава на молитва, няма да бъде приет от Господа. 66-336
Та, когато главата ви е сплесната, не дружете с хора, които имат същите слабости, а дружете с такива, които имат развито голямо милосърдие и щедрост. Ако срещнете някой много щедър човек, не го съветвайте да не дава, а вземете малко енергия от неговата, за да се развие и вашето сърце, защото, щом го учите да не дава, това показва, че вашата глава е сплесната. 116-73
Аз препоръчвам на индивиди, главата на които при ушите е развита, да дружат с такива, на които главата на това място е сплесната; такива хора ще се обичат. Човек, у когото на това място главата е сплесната, не може да бъде толкова жесток към другите, и има начин за поглъщане на неговата излишна енергия. Тогава хора, у които липсват или не са развити тези органи, не знаят да ритат, и те трябва да дружат с хора, които могат да ритат, за да станат активни. Всеки трябва да знае по малко да рита. Под думата „ритане" аз разбирам работа. 116-72

ПОЗНАВАНЕ ПО ГЛАВАТА
Всеки трябва да знае да чете по своята глава, както и по главата на другите. 99-43
Най-първо човек трябва да изучава своята глава. 11-96
Когато изучавате чувствата и способностите в човека, трябва да се спрете върху устройството на човешката глава и ще видите, че тя не е еднакво развита навсякъде. Има области, които са по-добре развити. Ако горната част на главата е добре развита, това показва, че моралните чувства (С) в човека са развити повече от личните, от егоистичните, които се намират в задната част на главата (В). В долната част на главата, в областта (В), се намират домашните чувства. В предната част на главата се намират умствените способности на човека (А). Колкото по-голям е ъгълът (1), толкова по-развити са умствените способности в човека. Щом ъгълът (1) се намалява, едновременно с това се намаляват и умствените способности на човека. 73-281
Намери някой опитен френолог и го попитай за какво си способен. Той има ред мерки, с които ще си послужи: ще-измери главата ти околовръст, на дължина и т.н. След това ще се произнесе не само за твоите способности, но точно ще определи каква е била майка ти, какъв е бил баща ти, какви са били твоите деди и прадеди преди няколко поколения. 127-143
Ако искате да знаете какъв е неговият произход, гледайте главата му. 86-72
Като погледнеш главата на някой човек, виждаш неговия минал живот, напечатан върху нея. 41.30-12
По главата се познава мисловната дейност на човека. 67-266
Какви заложби носи човек в себе си, това се вижда по неговата глава. Онзи, на когото главата отзад е тясна, обича да се облича добре, да има доброто мнение на хората. Той е спретнат, всякога чист и добре нареден...Ако главата отзад е тясна и сплесната, тщеславието в него е силно развито. Този човек има голям стремеж към придобиване на пари, с единствената цел да се облича хубаво, да носи украшения, златни пръстени с диаманти, че кой как го види, да се учудва. 59-285
Погледна главата някому, виждам я широка, къса, казвам му: слушай, приятелю, от прадядото си имаш наследена една лоша черта -отмъстителност. При тази черта с никого не можеш да живееш. Трябва да впрегнеш тази енергия на работа. 10.32-25
Всички, които вървят по пътя на истината и са пълни с благодат и истина, имат особен строеж на главите и на лицата си. Като погледнете главата на някой човек, добре развита в умствено, духовно и физическо отношение, ще видите, че той е работил върху себе си, вследствие на което между очите, носа, брадата и ушите има известна съразмерност. 35-89

НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ ОТ ГЛАВАТА
Не смущавайте главата си! Смущавате ли главата си, вие ще нарушите хода на вашия живот, понеже главата е център, който е в съобщение с цялата природа. Смущаваш ли главата си, ти трябва да оставиш външния разумен свят да реагира върху тебе правилно. 37-6
Защо боледува главата? - Светлина няма там. 145-73
Мозъкът и стомахът са два полюса на живота. Ако ви боли главата, ще знаете, че и стомахът ви е в безпорядък. 10.19-13
За да бъдете здрави, главата ви трябва да бъде студена, да не приижда в нея много кръв, да се предизвика възпаление... Когато мисълта е чиста, без примеси, не се явява горещина в нея, и главата е студена. 43.23- 12
Често главата ви е по-топла, отколкото трябва. За да бъде човек здрав, главата му трябва да бъде хладна. Стане ли обратно, той трябва да намери метод, чрез който да смени състоянието си. 80-95
Главоболието, от което се оплаквате, произтича от това, че всички клетки у вас стават положителни, поражда се между тях борба, тласък. Ако се разгледа човешкият мозък, ще се види едно бълникане, вследствие на което в него става едно сътресение. 116-56
Когато главата се сгорещи, човек изпада в болезнено състояние. За да се възстанови здравословното му състояние, трябва да се предизвика в него някакво раздвояване, в смисъл да се създадат в двете полушария на мозъка две различни течения. Щом се постигне това състояние, кръвта започва правилно да циркулира и човек се усеща здрав. 73-113
Усетите ли сгорещяване на главата, веднага трябва да вземете мерки. Това показва някакво болезнено състояние. 88-174
Като ви наблюдавам, забелязвам от главите на някои да излизат малки светли точици. Някой казва: главата ми се върти, свят ми се вие, а пред очите ми се мяркат светли линии. Тези светли линии, неправилно разхвърляни, говорят за болезнено състояние на нервната система. То се явява като резултат на две противоположни мисли, които се сблъскват у човека. Светлината, която се явява като резултат на прави мисли, тя е мека, приятна, бяла на цвят. Тази светлина предизвиква разширение на съзнанието. 46-90

eXTReMe Tracker