|
Share

За да следи промените, които стават с органите на лицето си. човек трябва да знае колко големи трябва да бъдат те според ръста му. Изобщо човек трябва да се изучава, да знае какви мерки да взима за изправянето си. 81-147
Като знае нормата на нещата, той ще разбира и отклоненията от тази норма. 81-198

Природата е строго определила всички линии на очите, на веждите, на носа и т.н. Те са все математически величини, строго определени, точно измерени със сантиметър. 75.4-291
Ако лицето ти е 18 см дълго, какви трябва да бъдат ушите ти? Какво е отношението на ушите спрямо отвеса на лицето? Какво е отношението на носа и устата спрямо този отвес? Между лицето, очите, ушите, устата, носа трябва да има хармонично съчетание. 69-45
Ако носът, устата и брадата на човека са правилни и отговарят на мярката, която природата е предвидила това показва, че силите в организма на този човек са координирани. 81-147
Като норма за широчината на носа взимам 35 мм. Освен това число има още едно число - 17 см., - разстоянието от средата на ушите до темето Това число е норма. Който има тези две числа в себе си, той е устойчив човек, на него може да се разчита. 73-268
Когато кажа 166 см. аз имам вече един нормално развит на височина българин. Когато кажа 45 см, подразбирам широчината на гърдите му. Когато кажа 2½ или 3½ см. имам предвид широчината на неговия нос. Когато кажа 35см., имам предвид неговото теме. Когато кажа 55 - 60 см., имам предвид окръжността на неговата глава. Когато кажа 14-15-16. имам предвид широчината на напречния разрез на главата му. Когато кажа 16-22 см., имам предвид диаметъра на главата му. Това си ред числа, които, като съпоставим в известни съотношения, от тях изпъква целият строеж на човека, силите, които са работили върху него. и т.н. 10.16-13
Вие трябва да измервате всички части на тялото си със сантиметър, да знаете точно с колко сте се увеличили или намалили. 46-188
Намери един светия и започни да изучаваш ухото, устата, носа му. Не говоря за светия, създаден от хората. Имам предвид истинския светия. Като изучавате идеалните образи, ще видите своите недостатъци. 68-245
От ангелите, които обикалят Бога, взимам модел за красиво ухо, за правилен нос, за хубава уста и бързам да приложа всичко, което съм видял. 68-253
Какъв трябва да бъде носът на един свещеник? Свещеникът трябва да има свещенически нос. Какви вежди трябва да има един свещеник? Той трябва да има свещенически вежди. Под думата „свещеник" не разбирам служител на църквата, но разбирам човек с такова съзнание, с което да служи безкористно, безукоризнено на своите ближни. Какви трябва да бъдат неговите очи. Какъв трябва да бъде неговият нос? Какъв трябва да бъде неговият ръст? Какви трябва да бъдат неговите пръсти? Всичко това трябва да отговаря точно на нормата, та като видиш пръстите на един свещеник или на един учител, да кажеш: Това са пръсти на свещеник, това са пръсти на учител и т.н. Лицето на един учител не може да бъде като лицето на един свещеник. Като срещнеш един адвокат или един военен, те трябва да се различават един от друг. Всички хора, които заемат служби на бащи, майки, сестри, братя, трябва да се различават едни от други. Истинският брат трябва да има лице на брат; истинската сестра трябва да има лице на сестра; истинският приятел трябва да има лице на приятел. В природата това е строго определено. Аз не искам да изнасям тия данни, понеже ще ме разбират криво. Вие ще ги прилагате криво и ще търсите във вашите близки само престъпнически проявления. 10.18-26
РАЗНОВИДНОСТИ НА ЧОВЕКА
Съществуват три категории хора: първата категория живеят за Бога и за всичко, което Той е създал; те са добри хора. Втората категория живеят за ближния си и за всичко около тях; те са 50 % добри хора. Третата категория живеят само за себе си.; те са 25 % добри. 26-80
Виждате някой човек външно груб, суров, а вътрешно деликатен, нежен. Вие се чудите защо е толкова груб външно. Много естествено. Този човек живее при неблагоприятни условия. Колкото по-дебела и корава е обвивката на някой плод, толкова при по-неблагоприятни условия расте той. 95-33
Под думата „българин" се разбира една определена мярка. В невидимия спят има една определена мярка за българина, по която той трябва да отговаря. Например, като се каже българин, трябва да се знае колко сантиметра трябва да бъде висок, колко дълги трябва да бъдат пръстите му, какъв трябва да бъде носът му, колко косми трябва да има на главата, на брадата, на мустаците или веждите си, колко дебели трябва да бъдат устните му, как трябва да бъдат устроени стомахът, дробовете, мозъкът, черепът му, всичко това като на тип е подробно определено. Като се каже англичанин или американец, и за тях всичко е точно определено. Не само това, но известна е културата на всеки едного като тип от преди хиляди години. 10.16-7
Тъй както наблюдавам хората, виждам, че всеки един човек индивидуално е направен от специален род материя. Тъй щото, като наблюдавам двама души, виждам, че и те не са еднакви. В някои хора има вложено повече злато в кръвта им, на други има повече сребро, в трети повече желязо, в четвърти има повече мед и т.н. 9.14-12
Когато срещнем някой здрав човек, това показва, че той има живот в себе си, т.е. любовта непрекъснато е минавала и продължава да минава през него, вследствие на което се образува връзка между отделните части. Следователно, който е здрав, който мисли, чувства и постъпва добре, той има в себе си тази вътрешна връзка - Любовта. Тази връзка е процес на духа. 136-224
Щом човек е здрав, между клетките му има пълна хармония и единство. Щом клетките са в хармония, ще има хармония и в чувствата и мислите. 136- 227
Като изучавате живота, виждате в него три категории прояви: прояви на обикновените хора, които са впрегнали животните на работа. Което и животно да погледнете, ще видите, че тялото му е надупчено от остена на неговия господар. Втората категория прояви са тия на талантливите, Техният живот представя съвкупност от прояви и задължения, Кой човек няма задължения?... Макар и пълен с изпитания, вие трябва да започнете с този живот именно, да изплатите задълженията си, т.е. да ликвидирате кармата си. Третата категория прояви е тази на гениалните, на свободните души, за които Бог изпрати сина си в жертва, да ги опаси. 62-75
Колкото по-високо стои човек, толкова повече светлина излиза от него, Нещо меко, приятно изтича от него. За такъв човек се казва, че е магнетичен, действа добре върху ума и сърцето на окръжаващите. В негово присъствие и най-възбуденият и нервен човек се успокоява. Магнетизмът е течение, което изтича свободно и независимо от човека. Това течение не трябва да се прекъсва. 148-375
ТИПОВЕ ХОРА
Писанието казва, че Бог взел и направил човека от пръст. Тази пръст, този прах бе разпръснат из пространството, във всички планети и Бог взел тази пръст, направил от нея каша и от тази каша създал човека, затуй всяка планета оказва влияние върху човека.41.26-9
В човешкия организъм, във всяко едно положение на тялото, в устройството и формата на челото, на лицето, може да познаете един човек към кои типове спада. Всички планети оказват влияние върху човека 41.26-9
Всяка една планета си оказва своето влияние, тя си създава особен тип. 41.26-9
При хората от слънчевия тип Слънцето има връзка с човешкия ум. Ще ви дам общи, бегли мисли върху тия типове. Слънчевите типове се отличават по следните белези: те са любители на природата, затова са хора поети, оптимисти, гледат светло на бъдещето, весели са и по натура са добри. Можем да кажем, че то са почти най-добрите хора. При добрия аспект на Слънцето те са философи на творчеството, разсъждават философски, имат една здрава философия, подложена на един здрав опит. Следователно, слънчевите типове се занимават повече с музика. Туй е влиянието на Слънцето върху целокупния мозък на човека. 41.22-4
Ако преобладава златото, голямо влияние има Слънцето. Обаче благородното, възвишеното у човека не зависи от количеството на златото, а от неговата активност. Ако златото у човека е чрезмерно активно, то е, защото има такива сили, които са свързани със златото. Когато известни магнетични и електрически течения минават през атомите на златото, те са, които правят човека един или друг тип. Те са, които превръщат неорганическото злато в органическо, което упражнява влияние върху човека. 41-22-10
Има една естествена приятна червенина на лицето и устните на човека, която изразява неговото здравословно състояние. Такъв човек по характер е слънчев тип, той е израз на живота. Тоновете и краските в слънчевите типове са приятни и чисти. Видите ли такива краски по лицето или по устните на някой човек, ще знаете, че Слънцето има правилно хармонично влияние върху него. Тогава и отношенията на такъв човек към Слънцето са правилни, Такъв човек представя здрава основа, върху която може да се работи. И затова, който иска да бъде гениален, трябва да има правилни отношения към Слънцето. 14-210
Месечината и тя оказва известно влияние върху хората. Как се казват тия типове, върху конто Луната оказва влияние? - Лунни типове или лунатици. Те са хора с въображение. Един човек, върху когото месечината оказва влияние, ако започне някаква търговия, на 100,150 вярва, И за туй такива хора никога не прокопсват. Те все се чудят, защо нещата стават тъй или иначе, все са изненадани. Те са поети, не се обезсърчават, имат голяма вяра. Те вярват на късмет. Колкото гадателки има в София или другаде, те ще ги намерят, ще искат да им кажат нещо от късмета, като им гадаят било на кафе, било на боб, било на карти. Тия хора са още иманяри, вярват, че има скрити съкровища в земята. Те не обичат да работят, надяват се на късмета си. У тези хора челото им горе е широко, Лицата им са валчести, доста правилни. Те вярват в добрата страна на съдбата. 41.22-7
Дойдем ли до влиянието на Венера, тя се занимава с една по-гъста материя, със сърцето, занимава се с кръвообращението - сгъстяването и разредяването на кръвта. По някой път тя се занимава с миризмите на цветята и знае как да ги комбинира. Понеже е богиня на Любовта, то за да увлече хората, тя е майстор на формите. Сега астролозите разправят, че тия хора, които са под влиянието на Венера, всякога се отличават, те са горещи, у тях има отлично кръвообращение. Те на всяка стъпка все за любов говорят. Ще ги видиш в разни афери, инциденти, навсякъде. Те и през прозореца излизат, и през вратата излизат, и през най-малката дупка може да влязат и да излязат. Разбира се, Венера си има своите добри влияния. Когато тя се влюби в Слънцето, придобива от него добри качества, Венера има за баща Юпитер и го почита. Тогава тя упражнява отлично влияние върху човека. Но по някой път куртизанка е тя; когато е свързана със Сатурн пък, има приятелство с Марс, че и с Меркурий, тогава се дигат много скандали и все от любов. Разбира се, за в бъдеще науката трябва да анализира кръвта на влюбените хора. Кръвта на венерините типове се отличава от кръвта на хората от слънчевия тип. Устройството на организма във венерините типове е различно от формите на слънчевите типове. Венерините типове обръщат внимание на външната култура: красивите шапки, напъстрени с пера на птици и др. Като обича външно и като се стреми към красивото в природата, тя създава модата, все тя се разпорежда. Венера, като види някое голо дете, казва: Ще облека това дете, 41.22-5
Според астрологията хората с дебели устни н широки ноздри са известни като венерини типове. Аз имам предвид Венера, която е на земята. Тази Венера, която е на земята, е разумна; тя създава дебелите устни и широките носове у хората. Тя създава желанията у хората, вследствие на което в устните им приижда по-голямо количество кръв. После тя взима четката като художничка и размазва равномерно червената боя по устните и по страните. Тази червенина е резултат на вътрешен процес, който става в човека. 14-209
Сатурновите типове са под влиянието на Сатурн. Хората, върху които тази планета има влияние, са много скептици. Туй, което ние наричаме „съдба в света", това са всякога сатурновите типове. Те се отличават с крайно подозрителен характер. Всички най-ужасни престъпления, които стават в света, всички мъчения, убийства се дължат все на Сатурн... У всички тия сатурнови типове преобладава въгленът. Аз ги наричам хора на въглерода, направени са все от въглен. Те в нищо не виждат доброто. Каквото хубаво да му кажеш, той ще ти покаже обратната страна. У Сатурна повечето черти са лоши, но някой път се случва, че има и добри страни...Сатурновите типове хора изобщо са сухи, храносмилателната им система е слабо развита, всякога имат развален стомах. Много недъзи има у тях. Те имат силен дух, критически ум. Ако искаш някой да ти намери погрешките и да ти покаже правия път, намери един сатурнов тип. Това е френологическото им отличие. Центърът на разсъдъка у тях е силно развит. Личните чувства са чрезмерно развити. Страхът у тях е тъй също силно развит, защото те гледат на лошата страна на живота. Всеки човек, който е песимист, от чисто френологическо гледище у него са силно развити страхът, предпазливостта, честолюбието, тщеславието. Съвестта е слабо развита; вярата и надеждата също. Такъв човек, като види, че нещо не може да реализира, той обръща другия лист и почва да проповядва своите възгледи. Те гледат през особено стъкло на живота. Българите изобщо са сатурнови типове. Тук на Балканския полуостров владее този бог Сатурн. Където види култура, той казва: Какво, култура ли! - и бърза да разваля. 41.22-6 Ако у някой човек желязото има преобладаващо влияние, той е марсианец. 41.22-10
Марс гледа колко желязо има в човека. Той държи сметка за желязото как се употребява. 41.22-
Марсовият тип е героичен, войнствен, доблестен. Песимизъм, недоволство у хората се дължат все на тоя марсианец. Преобладаващо влияние има венозната кръв. Марсовите типове са отлични. Те са смели, решителни, мускулести, по темперамент - холерици, войнствени хора. Щом го закачиш, тегли ножа си, особено като пие1/2 кг вино, готов е да се бие. Марсови типове са англичаните, германците. 41.22-6
Марсовите типове имат широка глава при ушите; зад челото главата им е широка. Те са смели и решителни. 41.22-9
ТЕМПЕРАМЕНТИ ПРИ ЧОВЕКА
Още от старо време старите окултисти и алхимици са определили четири състояния на материята: твърдо, водно, въздухообразно и огнено състояние. От тези четири състояния те са извадили четири темперамента на човека. В сегашната наука като основни най-важни елементи за живота отредяват четири от тях, а именно: въглерод, водород, азот и кислород. Тези четири елемента донякъде съответстват на четирите темперамента в човека. Те са казвали, че в човешката наука се срещат следните четири темперамента: сангвинически, холестерически, флегматически – някои го наричат меланхоличен и нервен или умствен темперамент. 43.3-4
Във всеки темперамент преобладават известни качества от материята. 43.3-7
Първият темперамент, сангвиническият, се нарича още въздухообразен. Във въздуха влизат всички вещества, на които е свойствено разширението. Вследствие на това онези хора, които имат сангвиничен темперамент, имат свойството да се разширяват силно... Те са експанзивни, всякога преувеличават нещата. Най-малката радост в тях се силно изживява... Ще ги видиш радостни, скръбни, след това гръмотевици, прах, всичко се сменя бързо. 43.3-7
Вторият темперамент, тъй наречен флегматически, преобладаващо влияние в него има водата. Понеже водата не е тъй подвижна, както въздуха, хората с такъв темперамент също така не са много подвижни. Водата е подвижна само когато има наклон. Тези хора се отличават със студенина и мудност... Хора с такъв темперамент са хладнокръвни, самообладанието е силно развито в тях. Някои от тях са много мързеливи... Който иска да урегулира своя темперамент, трябва да научи свойствата на водата. 43.3-8 Третият темперамент е холерическият, дето преобладаващо влияние има жлъчката, черният дроб, нервната система и костите. Хора с такъв темперамент по някой път са високи, с черни коси, много енергични, изобщо динамически. В тях преобладава въглеродът. Значи има натрупване на въглеродни вещества, които, като се запалят, предизвикват пожар. Човек трябва да пази да не се запалят тия вещества. 43.3-9
Най-после иде меланхоличният темперамент с преобладаващо влияние на нервната система. В този темперамент има огън. Хора с такъв темперамент са в постоянни вътрешни безпокойства; вътрешните процеси не стават правилно в тях, вследствие на което се образува повече топлина. В този темперамент няма достатъчно азот, който да регулира горенето... Меланхолията се явява у хора, които имат чрезмерни желания. Крайно меланхоличните хора са крайно амбициозни. 43.3-9
Знаете ли, че бързите хора и флегматиците са две крайности? Онзи, който много бърза, най-носле клекне някъде и стане флегматичен. У флегматичните хора преобладават жлезите, те взимат надмощие, те започват да управляват и човек става флегматичен. Тогава хората замязват на бурета, а бързите хора - на сухи клечки. Забелязали ли сте бързия човек, който е замязал на суха клечка, как бързо се движи7 И толкова е олекнал, че като дойде някоя вълна, може да го отнесе и всички мотат да си играят с него. Флегматичният човек, когато е в морето, трябва да изхвърли малко от багажа си навън, а сухият- да притури малко към своя багаж, И за единия има опасност да се удави, и за другия. Човек трябва да бъде витален, жизнен темперамент, да преобладава в него стомахът и белите дробове. Щом преобладава само стомахът, имаме флегматичен темперамент. Когато преобладават белите дробове, имаме сангвиничен темперамент. Когато черният дроб вземе надмощие, имаме холеричен темперамент. Когато нервите преобладават, имаме умствен или нервен темперамент. 120-58
Дали човек е сангвиник, холерик, флегматик или умствен темперамент, не е важно. От човека се изисква умение да управлява споя темперамент. Ако знае да го управлява, той ще свърши добре дадената му работа, Флегматикът е спокоен, безгрижен, подобен на застояла вода. Той е бавен в говора, в движенията, вследствие на което е склонен към затлъстяване.
Холерикът е противоположен на флегматика, Той е огнен, динамически темперамент. Като знае свойствата на своя темперамент, холерикът трябва да бъде внимателен, да не хвърля кибритените си клечки навсякъде, да не произвежда ножар. Обикновено военните са холерици. Те обичат реда и порядъка, но като знаят свойствата на огъня, те трябва да го регулират, т.е. да постъпват разумно, Сангвиникът е човек на въображението, на охолния и весел живот, Той много обещава, малко изпълнява, като не изпълни обещанието си, той дига рамене и казва: Имах добро желание да направя нещо, но не можах. Сангвиническия темперамент наричат още и въздухообразен. Човекът на умствения темперамент обича да философства. Като мисли върху известен въпрос и не може да го разреши, той започва да се нервира. Той мисли, че може да разреши въпросите на живота само с ума си, но остава излъган. 33-77
КАЧЕСТВА НА ЧОВЕКА
В човека са събрани качествата на всички животни. От него зависи да даде предимство на едни или на други качества, Като работи върху себе си, човек може да възпита своите слабости и страст и да се облагороди. 26-77 Да бъде човек здрав, разумен, учен, добър, това е естествено, така е роден той. Да бъде болен, неразумен, нечестен, лош, и това се случва, но то се дължи на изопаченото човешко естество. 146-13
Истински възпитан човек, със самообладание в себе си е този, който не изнасилва очите, ушите, носа, устата, ръцете, краката си, нито тялото си. 146-7
Разположения човек ще го познаеш по това, че той всякога пее, или най- малкото - тананика. Неразположения човек не пее, той все мълчи. 42.11-7
Всички меланхолици, всички хора, които намислят да извършат някое престъпление, престават да пеят. 42.11-6
Когато някой се подава от прозореца, за да чуе или види нещо, ще познаете характера му по начина на показването му от прозореца. Някой се надвесил, чул, друг подава само главата си, трети поглежда само с окото си и т.н. Първият е човек, който изразходва много енергия, но по характер е откровен - както чувства, така постъпва. Вторият изразходва по-малко енергия, по-възпитан. Третият не е откровен. Той иска да види и чуе всичко, но да мине незабелязан, затова поглежда само с края на окото си. 83-359
Какво означава думата „студен човек”? Студен човек е онзи, който има интензивна мисъл. В него мисълта работи повече от чувствата. Кажат ли за някого, че е горещ човек, това значи, че чувствата му са интензивни, вследствие на което се разширява много. Този човек обича да живее в широка стая, на простор. Човекът на мисълта е доволен на малка стая, но непременно да има прозорец, от който да гледа небето. Но работите и на двамата остават неуредени. Защо? Защото човек се нуждае едновременно от интензивна мисъл и интензивни чувства. Освен това той трябва да има устойчивост в мислите и в чувствата. 85-73
Ако разгледате научно добрия и лошия човек, ще видите, че те коренно се различават: главата, лицето, ръцете, даже и космите на главата на добрия човек отговарят на съвършено особени числа в математическо и в геометрическо отношение от тия на лошия човек. 16-152
Лош е онзи човек, който не е обработил нивата си. Какво трябва да прави, за да стане добър? Да вземе мотика, рало и да се впрегне на работа. 54-142
За да се справи със злото, с дявола, човек трябва да владее своите мисли и чувства, своите мускули - цялото си тяло, те. да бъде господар на себе си във всяко отношение. Това не се постига изведнъж. Много работа се изисква от него. докато стане господар на себе си. 146-366 Грозната (лейди)» за. да балансира своята грозота, туря на лице своята доброта, а красивата, за да пази своята красота, понеже всички я търсят, тя ги презира туря на лице една лоша черта - гордостта. 10.7-10 Като ученици от вас се иска, първо, да бъдете капелмайстори на себе си - да управлявате своите физически сили. Правете ред упражнения, докато придобиете воля сами да се управлявате. Който постигне това той е изпълнил волята Божия поне в едно направление. 79-146
КРАСИВ ЧОВЕК
Светът се нуждае от нови хора с красиви и здрави тела, с красиви и пластични движения. 83-365
Често казвате, че някой човек е красив. Кои са отличителните белези на красотата? Лесно е да се каже. че някой човек, е красив, но трябва да се отбележат чертите на красивия човек, всеки да познава красотата Като се казва, че някой човек е красив, вие трябва точно да определите формата на очите, на носа, на устата му. Не е достатъчно да кажете, че някой човек има красиви очи, но трябва да знаете какви са красивите очи. Като са изучавали човека от естетична гледна точка, учените са се спрели най-много върху очите и носа. а най-малко върху ушите. 21-179 Красиво трябва да бъде човешкото тяло. Това се постига чрез правилен и хармоничен живот. 83-363
Красотата на човека се определя от неговата глава, от неговия бял дроб и стомах. Колкото по-добре са развити, толкова по-красив с той, толкова по- хармоничен е неговият живот. 64-95 За да се домогне до истината, човек трябва да изработи красиво лице, правилна глава и добре оформена ръка. Срещнете ли такъв човек, вие изпитвате лриятност и пожелавате и втори път да го срещнете. 33-171
Всеки човек иска да бъде красив, да има масивни вежди, очи, нос, уста, но за да придобие тази красота, той трябва да разбира основните закони на живота. 177-30
Колкото повече страда човек, физически или психически, толкова по- красив и благороден става. Колкото повече пада и става, толкова повече човек се обработва и придобива особена вътрешна красота. 54-143
Който иска да изправя кривото в себе си, да стане красив, трябва да работи съзнателно и да разпределя равномерно енергиите си. 38-51 Та стремете се към хубавото, към красивото, към възвишеното. Аз
виждам у всинца ви заложени много красиви черти. Всички вие требва да се развивате, да работите не само за сегашното, но и за далечното бъдеще, което е свързано с настоящето. 75.4-296
МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА НА ЧОВЕКА
Човек е цвете, което трябва да мисли и чувства правилно, за да се разцъфти в красивия Божествен свят. 89-82
Светлината на вашия живот се обуславя от интензивността на вашите мисли. Всеки човек в света се познава по светлината на неговия живот. Аз говоря за разумните хора, за разумния живот. Всеки един човек, като влезе в разумния свят. по светлината му се познава откъде иде и какъв живот живее. Добрият живот е изразен в него: лошият живот - също. Когато отидете в духовния свят. тази светлина ще ви посрещне. Светлината, това е вашето богатство. Всичките ви минали животи и всичките ви бъдещи животи са зависими и ще зависят от светлината на вашата звезда. 9.17-11 В света има само едно име, с което човек може да се назове, то е човекът на мисълта - „манас” наречен. 0.14-16 Ако мислите на хората в няколко поколения вървят в низходяща степен, те започват да се израждат. Израждането става отвътре. При израждането се забелязва промяна в носа. Щом човек се отклони от правия път, носът му се пречупва той вече не е спуснат перпендикулярно надолу. Челюстите му започват да изпъкват навън както у животните. Носът същевременно изгубва своята дължина. Следователно, когато човек не живее нормално, челюстите му започват да се издават напред, брадата му се пречупва и скъсява докато най-после съвсем се изгуби. Челото пък ляга назад, скулите изпъкват и тогава човек започва да прилича на животно. Разликата между човека и животните е тази, че животните нямат голям нос. нямат брада и чело. Челото им е слабо развито. 43.20-5
Човек трябва да знае каква е онази първична материя, в която функционира мисълта. 9.14-16 Нечистите мисли и желания разполагат човека към нечиста храна. 25- 234
Йерархията на ангелите е основа на живота За да бъдем въз връзка с тях - всички хора - мъже, жени, деца трябва да раждат. Който не може да роди една възвишена мисъл, едно добро желание, не е свързан с ангелите. Всеки момент трябва да раждате. Който не ражда, сам прекъсва връзката си с ангелите. 25-264
Чувствата и способностите на човека се проектират върху лицето, черепа и тялото му. 66-22
Когато низшите чувства взимат надмощие, човек погрознява; когато висшите чувства в него взимат надмощие, той става красив. 69-251
Когато Любовта ви посети, добре е да измерите носа, врата и ръката си. 27-170
Първо, Божието благословение минава през гърлото, после отива в стомаха, оттам - в белите дробове и най-после се качва в мозъка. Ако не е така, ти не можеш да реализираш своите мисли.68-78
ПРОЯВИ НА ЧОВЕКА
Човек е дошъл на земята с велика мисия, която трябва да изпълни. Всеки човек изразява една Божествена мисъл, изпратена на земята да принесе своето благословение и да се върне пак при Бога. Човек се движи на земята, докато излее своето съдържание, т.е. докато се прояви. Някой се проявява в началото на живота си, друг -към средата, а трети - на края. 25- 239
Бог е господар на любовта, човек - на чувствата, а животното - на страстите. Следователно, ако оставиш да се проявяват страстите, ти си дал хода на животинското в себе си; ако проявяваш чувствата си, ти си дал ход на човешкото; ако проявяваш любовта, ти си дал път на Бога в себе си. 69-61 С какво трябва да се занимава човек? Човек може да бъде всякакъв - професор, учител, свещеник, работник, но умен трябва да бъде той. Всички занятия, от най-високите до най-ниските, са почтени, важно е как се вършат. 35-369

НЕПРАВИЛНОСТ И ДЕФОРМАЦИИ В ЧОВЕКА
Челата, лицата и главите на много хора са деформирани. Това показва, че те са живели неправилно. 35-160
Няма защо хората да изучават престъпните тилове. Те са отклонение от естествените, от нормалните типове. Ако е въпрос за наука, изучавайте нормалните типове.16-128
Видите ли човек с крива уста, крив нос, в него непременно е станала някаква вътрешна промяна. В мислите и в чувствата на този човек има нещо криво. 33-62
Всички грозни хора се съмняват; те са хора на съмнението, понеже в характера им има нещо неустойчиво, или казано на научен език, естеството на тия хора не се е доразвило, те не разбират причините и последствията не нещата.16-3
По какво се отличаваш от другите? Някой изкривил веждите си, друг устата си, трети - окото си. Малки са тези погрешки, но се повтарят, а това трябва да се избягва. 68-215 Също така се деформират ръцете, краката и гръбнакът на човека. Това външно деформиране се отразява и в сърдечния, и в умствения живот на човека. 22-10
Ужасно нещо е, когато човек започва да лъже. Всички негови чувства, всички негови способности започват да атрофират. Лицето му обраства с косми, брадата му ляга назад, носът му става къс, челото му малко, ушите му стават малки, очите му изпъкват навън, докато най-после този човек съвсем се превръща в животно. Туй наричаме закон на израждане.10.25-20 Внесе ли една дисхармонична енергия в себе си, човек започва постепенно да се изопачава: лицето му се изкривява, пръстите се обезформяват, краката се изкривяват и т.н. 38-51
Какво допринасят лошите качества и грехът за човека! Те развалят кръвообращението му, вследствие на което цветът на лицето се изгубва, очите потъмняват, носът се деформира. 65-199
Изкривяването на мускулите на човешкото тяло се дължи на излишъка от отрицателни енергии в човека. 83-364 Ако не може да се справи с изключенията в живота си, човек се натъква на такива сили в себе си, които му противодействат и стават причина за нежелателни промени на неговите външни и вътрешни органи. Запример носът, устата, брадата му започват постепенно да се изменят. Носът става по-широк или по-тесен, отколкото трябва. Устата също става по-голяма, устните надебеляват или изтъняват повече отколкото трябва. 81-147
Ако лицето постепенно побледнява, очите хлътнат, устните почерняват, носът изтънява, това показва, че мислите и чувствата на човека се изопачават. Казваш: Мразя този човек. Ако мразиш, ще изкривиш лицето си, ще разстроиш стомаха си. Не може без омраза и гняв, но с мярка. 93-87
Вие трябва да определите какви вещества преобладават у вас. Ако преобладава въглеродът, вие ще имате ламтеж към материалния свят, вие ще имате чрезмерни желания и много материя натрупана, но трябва да знаете, че това е едно неестествено състояние. Ако не се пазите, няма да се мине дълго време и знаете ли какво ще стане с вае? Благоутробието ви ще изскочи, гърдите ви ще изпъкнат, навсякъде ще имате натрупване, отлагане на материя и ще бъдете като някое прасе, Всички ще мислят за вас, че сте много разположени но това не е нищо друго освен натрупване на излишна материя. Но виждаш, дойде след време някоя болест, смъкнала този човек. 43.3-18
Човек не трябва да има гуша, не трябва да има слаб стомах и мускулите на лицето му да са хлътнали. Природата не обича скелети. Затова каквото ви липсва, ще гледате да го придобиете. Каквото природата ви е дала, ще гледате да го задържите. 78-150
Ако вие във волевия или в разумния свят почнете да грешите, почва да се деформира вашата брада, губи красивата си форма. Ако грехът ви се увеличава, брадата ви поляга малко назад и става по-малка. Тогава устата излиза навън и тежестта от предната част на мозъка се пренася назад, за да пази равновесие. Понеже между разумния свят и волята има съответствие, то и челото се изменя - горната част отива назад, а долната част се издава напред. Ако продължаваш да грешиш, носът ти ще се спитява и се сраства с челюстта. Ако вървиш по този път на греха, ще се образува една муцуна, ще ти израснат косми, които ще покрият цялото лице. Това вече е тъмният живот. Там се намират животните. Това е едно от най-ужасните положения. 41.35-13
ПРЕОБРАЗЯВАНЕ – ИЗПРАВЯНЕ НА ЧОВЕКА Казано е обаче, че човек е създаден по образ и подобие Божие. Това се отнася само за онзи, който съзнава и зачита както своето право, така и правото на всички същества. Обаче, в който момент наруши правото на другите същества, той се отклонява вече от истинския образ и живее по свой план и свои разбирания. От хиляди години човек се е отклонил от този образ, оцапал го е, поради което не познава нито себе си, нито ближния си, нито Бога. Днес той иде на земята с определена задача, да изчисти този образ и така да се яви при своя Създател. Казва се, че днес е краят на века, съдният ден, когато Бог ще съди хората. Бог ще извика всеки едного при себе си и ще го пита: Защо оцапа моя образ? Защо не го изчисти? Защо не използва условията, които ти се дадоха. Днес на всички хора се задава въпросът защо изопачиха и опетниха образа на Бога в себе си. 31-263
Ще кажете може би, че природата е създала човека такъв, какъвто го виждаме. Не, сегашният човек сам се е отклонил от правия път, вследствие на което е изгубил нещо от своята първоначална форма и строеж. Следователно, според окултната наука вие трябва да се върнете в правия път, да се оставите на природата, тя да действа върху вас, да възстанови първото ви положение... Има ред причини за отклонението, но вие не трябва да ги знаете. За вас е важно да се върнете в Божествения път. 73.259
Природата е създала човека по строго определени математически и геометрически отношения. При отклонението му от правия път стават отклонения и в тия числа. 16-151
При сегашната човешка форма никой не може да бъде щастлив. Като изучавате хората, виждате, че във всяка човешка форма има нещо изкривено или недоразвито: някъде очите са криви, другаде - носът, на трето място - устата, на четвърто - ушите, ръцете, краката, тялото и т.н. Рядко се среша човек с нормално развити удове или напълно хармоничен - все има нещо деформирано в нето. За да се изправят, хората трябва да възстановят връзката ся с Бога. 35-399
Каквито дефекти има човек на тялото, на главата или на лицето си, в бъдеще ще се изправят. 68-32
Външните признаци или белези на човешкото лице особено показват с какво има човек да се справя в себе си и как трябва да работи, за да регулира силите на своя организъм. 73-152
Съвременните хора още не са създадени по образ и подобие Божие. Те крият в себе си възможности, които чакат времето си да се проявят. Много още има човек да учи: ухото, носът, устата са още в процес на развитие. По тях се познава какъв път е извървял човек и колко още му предстои да мине.
Има красиви уши, които само донякъде представят образец. Който не разбира законите, може да се обезсърчи, че няма хубаво ухо, нос, уста или око. Всичко може да се подобри, но трябва да имате само една мисъл - да работите. Органическите процеси мотат да се усилват, могат и да спират. Как познаваме дали работим правилно? Вслушвайте се в себе си. 68-334
Преди всичко човешкото ухо, нос, уста, око не са завършени. Когато изучавате физиогномически ухото, устата, носа, окото, трябва да ги разглеждате като в процес на развитие. Например носът на някого е къс, но той има възможност в няколко години да го удължи. Не може да изработи съвършен нос, но ще внесе поне малко подобрение. Най-голяма неправилност се забелязва в ушите и в устата. Ето защо изправянето на човека трябва да започне най-напред от тях. 68-335
Всеки от вас може да извае от себе си такъв човек, какъвто иска, но за това се изисква светъл ум, благородно сърце н силна воля. Имате ли всичко това, можете да направите каквото искате, но ще изучавате законите на природата. 75 2-218
Да храни човек правилни мисли и чувства, които са в състояние да поддържат красотата и пластичността на мускулите на лицето, също така да изправят всички изкривявания на лицето и на тялото, унаследени в далечното минало. 63-363
Човек може да моделира носа, очите, ушите, устата, веждите си. За тази цел той трябва да изучава движенията на силовите линии, както на техните външни и вътрешни проекции. За да бъде правилно, хармонично движението на силовите линии в човека, той трябва да пази единство на съзнанието си. Най-малкото раздвояване на съзнанието произвежда в човека две равни противодействащи сили, които взаимно се неутрализират.73.152
Ако знаете тия неща, лесно ще изправите кривините на своя живот. 27- 178
Да се молиш, това значи да се освободиш от всички отрицателни мисли и чувства и така чист, да се явиш пред Господа. Не се ли очистиш, Бог ще погледне ухото ти, ще види, че има нещо накърнено в него и ще пита: Де е ходило това дете, че е пострадало? После ще погледне очите, носа, устата и брадата ти и като намери, че не са оформени, както трябва, ще извика един от главните инспектори и ще каже: Погрижи се за това дете, да го изправиш. Тези инспектори са главните зидари на човешкото тяло. Как работят зидарите? – Чрез болестите и страданията. Ако устата ти е крива, Бог ще изпрати една болест на устата, за да я изправи. Ще изпрати една болка на носа ти и той да се изправи. Така ще се изправят очите, ушите, всички криви линии на тялото, но никой няма право да се меси в работата на Бога. Не разваляйте работата на природата. Ако не ù се месите, тя по-лесно ще свърши работата си. 68-231
Ако днес в лицето на човека не виждаме образа на Бога, това показва, че той се е отклонил от правия път на живота. Щом се е отклонил, той може да се върне в същия път, да придобие онзи образ, който първоначално му е бил даден. 33-63
Какво се иска от сегашния човек? Да преобрази главата, гърдите и стомаха си. 66-23
Ако не поправите мозъка, белия дроб, стомаха, жлъчката, черния дроб, бъбреците си и ако не раждате, не можете да бъдете добър, силен, разумен и благороден човек. 25-270
Човек не може да измени външната си форма, докато не измени своите вътрешни състояния. 99-64
Казано е в Писанието, че човек бил създаден по образ и подобие Божие. Това се отнася до първия човек, а не до сегашния. Много време е нужно на сегашния човек, за да придобие образ и подобие Божие. 53-180
Молете се Бог да пребъдва във вашите действия. Ако се гневите, ще знаете, че той не е във вас. Ако боледувате, той не е във вас. Как ще се излекувате? Само очистете тялото си от нечистата кръв, ума си от нечисти мисли и сърцето си от нечисти желания. 25-234
Както живее, такъв е резултатът на неговия живот. Сегашният живот на човека не е нищо друго освен резултат на миналите му животи. Какъвто живот е минал, това е писал върху себе си. Човек е написана книга, по която може да се чете не само неговият минал живот, но този и на неговите деди и прадеди. Днес той пише своето бъдеше. Сегашната задача на човека е да коригира кривите страници на миналия си живот. При изправяне на всеки живот ще дойде по един професор, който ще ви покаже коя страница да изправите и как именно да я изправите. 35.381

ДА РАБОТИМ НАД СЕБЕ СИ
Сегашният човек още не е дошъл до онзи образ, до онази красота, която някога е имал. 35-252
Днес никой не е доволен от себе си, нито от своята външност, нито от своите вътрешни прояви. Ставате сутрин и започвате да се оглеждате в огледалото и виждате, че в устата, в очите или в носа ви има нещо криво, някакъв дефект. Щом забележите това, веднага туряте огледалото настрана и въздишате. Като мине мъката ви, вземате друго огледало и пак се оглеждате, дано в него да сте по-красиви. Но пак същото виждате. Така минават дните, докато един ден съвършено се обезсърчите. Няма защо да се обезсърчавате. Човек трябва да работи вътрешно върху себе си, да придобие такъв цвят и такива черти на лицето си, които да отговарят на нормалното състояние на неговата душа. Такива черти на лицето и такъв цвят се срещат само в абсолютно здравия човек, у когото всичко е в нормално състояние. 22-179
Ще ви запитам: на какво се дължи борбата, която става в човека? На стремлението му да се очисти от ненужния материал в него. Какво представлява този ненужен материал? – Той е известна материя в космоса, която се дължи на изостанали същества в своето развитие. Тази материя полепва по струите на живота и днес тя трябва да се филтрира, да се отдели от чистата материя. Ние, които сме дошли на земята, не трябва само да знаем как да живеем, но трябва да пречистим своя живот, да пречистим ума и сърцето си, за да бъдем здрави. 43.23-11

eXTReMe Tracker