|
Share

Който не разбира законите на гледането, казва, че човек трябва да гледа едновременно през двете очи. Не, някога човек трябва да гледа през дясното, някога – през лявото, а при известни случаи – и през двете очи. Важно е обаче, като гледа ту с едното око, ту са другото, обмяната да става правилно. 62-318
„Очите му отворени на четири.” Какво означава тая пословица?

Човек може да има четири очи, когато краде, когато лъже, когато прави престъпления. За да не пострадат интересите на някого, казват му: Трябва да гледаш с четири очи, да отваряш очите си на четири. Само така човек не може да се излъже. 27-289

За да схванете добре образите, всякога имайте предвид честното око, от него да изхождате. Гледате един хубав скъпоценен камък. Гледайте го, без да го пожелаете. Виждате една хубава ябълка. Погледнете я, без да я пожелаете. Ще внимавате да не предавате своите лични желания на окото. То трябва да запази своята чистота. 68-130

Хората са нещастни понякога по причина на своето физическо гледане. Те гледат външно нещата, а не упражняват вътрешното си виждане. Например момък срещне някоя мома, хареса я външно и дава ход на чувствата си, без да познава душата ù. 25-311

ВИЖДАНЕ

Вижда онзи, който има очи. 69-89

Коя е отличителната черта на очите? Способността да виждат, т.е. зрението. 50-148

Блажени сте в това, което виждате със своето съзнание. 9.31-23

Според философите едни неща са видими, а други – невидими. Те казват, че видими са ония тела, които могат да се пипат, усещат и възприемат само чрез петте сетива. Не е така. Видими са и ония неща, които се възприемат и вън от петте сетива. 27-208

Едно нещо е да пипаш, а съвсем друго – да виждаш. Едно нещо е да изучаваш нещата чрез пипане; друго нещо е да изучаваш нещата чрез виждане, чрез четене и непосредствено откриване на законите и пътищата на природата. Да се докосне човек до законите на своя ум, на своето сърце и до своята воля чрез очите си, по пътя на виждането, това значи, да е придобил положителната наука на живота. 86-166

Казваш: Аз виждам това, но ти не го виждаш. Всъщност всички хора виждат, но всичко не разбират. 32-192

Някой казва, че видял нещо. Питам: Как става виждането – с очите или с ума? С очите нищо не се постига, но с ума. 34-179

Според мене реално е това, което ти виждаш. Това, което всички виждат, не е реално. Мнозина виждат нещата едновременно, обаче всеки го вижда по своему. 34-69

Това, което едновременно виждаме и съзнаваме, е реално. Това, което само виждаме, а не съзнаваме, не е реално; или това, което съзнаваме само, без да виждаме, не е реално. Следователно когато човекът се съмнява в нещо, туй подразбира, че той вижда нещата отвън само, без да ги съзнава отвътре. 131-29

Човек трябва да дойде до положение, когато едновременно ще вижда и ще съзнава нещата. Това е привилегия, която мъчно се постига, но е възможна. 131-34

Облаците в човешкото съзнание трябва да се разпръснат, да проникне светлина в него, хората да виждат нещата ясно. 86-92

Да вижда ясно във всички светове, това е истинската култура, към която хората се стремят. Смътното и ограничено виждане не е виждане, а гледане. За такива хора е казано, че гледат, а не виждат. Които виждат ясно, влизат в съзнателна връзка с нещата, разбират езика им и се разговарят с тях. Да виждате нещата физически, това значи да виждате само формата им; да ги виждате духовно, това значи да виждате по съдържание; да ги виждате умствено, това значи да виждате смисъла на нещата. Обаче човек трябва да вижда и в трите свята – по форма, по съдържание и по смисъл. Това значи външно и вътрешно виждане. 25-4

Когато вибрациите на вашето зрение, външно и вътрешно, и вибрациите на вашето съзнание се срещат в Божествения фокус, вие ще се доберете до реалностите на нещата. Дойдете ли до реалността, вие ще забравите външния свят. Човек, който е видял нещата в тяхната реалност, той затваря вече книгата на живота и започва да помага на страдащите, на бедните, които обича и разбира, както разбира и себе си. 131-35

Специалният клас (воден от Учителя) дава възможност на ученика да разбере законите, които управляват ума, сърцето и волята му, за да се справя с мъчнотиите и страданията в живота си. Това значи човек да има отворени очи, да вижда. И слепият се справя с мъчнотиите си, но чрез пипане. Едно нещо е да пипаш, а съвсем друго - да виждаш. Едно нещо е да изучаваш нещата чрез пипане; друго нещо е да изучаваш нещата чрез виждане, чрез четене и непосредствено откриване на законите и пътищата на природата. Да се домогне човек до законите на своя ум и на своето сърце, и на своята воля чрез очите си, по пътя на виждането, това значи да е придобил положителната наука на живота. 86-166

„Господи, да се отворят очите ни!” Има три вида виждане: физическо, духовно и умствено. Физическото виждане подразбира външно виждане. Духовното виждане подразбира да познаеш обича ли те някой, или не те обича. Умственото виждане значи да носиш някого в ума си. Да виждаш човека физически, това значи да го гледаш външно, като статуя. Щом го виждаш духовно, ти го виждаш като светлина, като малка, запалена свещица. Според някой да казваш, че виждаш нещо особено в човека, това значи да си въобразяваш нещата. Що е въображението? То не почива на илюзии, но на действителни неща. Да си въобразяваш нещо, и за това има причини. Значи, някакво усещане произвежда нещо в ума ти и той създава една или друга форма, И тъй, първото, физическото виждане е по форма; второто виждане – духовното, е по съдържание, третото – умственото виждане, е по смисъл. Аз не говоря за обикновения ум, за интелекта, но за ума като принцип, т.е. гениалния ум. Той е комбинация на сила; той включва всичко в себе си. Чрез разума проникваш във вътрешния смисъл на нещата. Значи чрез разума ти възприемаш всичко и по форма, и по съдържание, и по смисъл. Който вижда нещата и по трите начина, той не може да има погрешни схващания за предметите и явленията. Той разбира нещата по същина. Когато не схващаш нещата правилно, това значи, че недовиждаш... Много хора се спъват. Недовиждат. 30-132

Който вижда, само той може да мисли; който не вижда, той не може да мисли. Казват, че човек не трябва да вижда много. Не, човек трябва да вижда, за да мисли. 58-130
Виждането, това е процес на съзнанието. Това подразбира будно съзнание, а степента на тази будност показва степента на разумност-та. 9.31-3

Блажени сте в това, което виждате със своето съзнание. 9.31-23

Някой запитва: Може ли да се види реалността? Може, стига да е будно съзнанието на човека. Във виждането има два процеса: процес на сенките и процес на ясното виждане, на реалността. Реалността винаги има сенки пред себе си. Онези, които не са запознати със същността на живота, всякога отправят погледа си към сенките на живота и вследствие на това произтичат всички разочарования в този свят. Онези, които отправят погледа си към самата реалност, те познават тази реалност и тя пребъдва в тяхното съзнание. 9.31-3

Правилните очи подразбират правилно виждане. Ще виждаш нещата вътрешно, със съзнание. Виждаш един предмет, не го пожелавай за себе си. Това не е виждане. Да виждаш нещата, това значи, да разбираш къде е мястото им, да не желаеш да ги преместваш и да не ги пожелаваш за себе си. 68-130

Казвате: първото задължение е да видим нещата. Обаче виждането на нещата често спъва човека. Да видиш нещо, това още не значи, че си разрешил някой въпрос. За пример да видиш хляба, това не подразбира, че си се нахранил... Да вижда човек нещата, без да ги опитва, без да ги притежава, това значи да бъде изложен на изкушения, които могат да го спънат в живота му. Следователно виждането е достояние само на любещия човек. Може и трябва да вижда само човекът, който люби. Който не люби, трябва да остане сляп. Който каже, че вижда, а не люби, той лъже себе си, лъже ближните си, лъже Бога – той е сляп човек... Виждането е свързано с любовта. Без любов няма виждане... Който иска да вижда, той трябва да люби. Няма ли любов, той е сляп. 100-4

Някой казва: Аз не разбрах това нещо, не ми е ясно. Щом не си го разбрал, ти не си направил още първата стъпка. Щом не ти е ясно, нямаш любов. Ама аз видях това нещо. Как можеш да го видиш, без да го разбереш? Значи, нямаш любов. 100-5

Защо ви е тежко? Много причини има за това. Преди всичко не сте дишали правилно, вследствие на което е станало свиване на кръвоносните ви съдове. Затова мозъчната ви енергия не тече правилно; етерното ви тяло не е в хармония с физическото. Тия състояния предизвикват вътрешно подпушване в човека и той започва да се съмнява, да вижда всичко наопаки. От вашето разположение зависи да виждате нещата налице или наопаки. 51-247

Голямата светлина, която разкрива същественото в живота, е моментът на вдъхновяването. Такова нещо представя Божествената светлина... При Божествената светлина човек вижда нещата, но той трябва да ги изучава. Бързината, с която възвишените същества се движат, е толкова голяма, че те са почти невидими. Когато погледнете към тях, вие виждате само светлина, без никакъв образ. Ако човешкият мозък и вибрациите на нервната система на човека са еднакво нагласени с тия на възвишените същества, той би могъл да види техния образ, да се слее с тяхното съзнание. Значи, ако умът и сърцето на човека са нагласени според ума и сърцето на някой ангел, на някое възвишено същество, той би могъл да влезе в съобщение с него, би могъл да го разгледа добре, да види неговото лице, неговите очи, уши, уста, нос. 54-132

Духовната наука си служи с други очила, т.е. с други методи за виждане. Те се различават от физическите. Ако можете да запазите мир и спокойствие и насочите енергиите си върху очите на слепия, в него ще стане известно просветление, и той ще вижда по-ясно. 28-41

Физическият свят представя мъгла за човешкото съзнание. Тя му пречи да вижда ясно и да се ориентира. Магнетичният сън не е нищо друго освен разпръсване на мъглата и облаците в съзнанието на човека, за да вижда ясно отде иде и накъде отива. Поставете един човек в магнетичен сън и слушайте какво ще говори. Той ще ви разправя живота си от четири-пет прераждания насам. Щом се събуди от съня, всичко забравя. Достатъчно е да отделите човека от физическия свят, да го извадите от гъстата материя, за да си спомни много неща от минали съществувания. Потъне ли отново в гъстата материя, пак забравя всичко. 25-209

ПОГЛЕД

Ако вие седите и някой съсредоточи ума си отзад на тила ви, вие несъзнателно ще се обърнете. Като влезете в театъра и поискате някой да се обърне, насочете погледа си към него и той ще се обърне, без да знае защо. Вие го карате да се обърне, но не владеете закона, не знаете кога трябва да го правите... Ако ти си силен, ето как трябва да постъпиш: виждаш, че един човек отива да напакости някому. Ти няма да го спреш, но ще насочиш своята мисъл към него и ще му кажеш: слушай, приятелю, ти отиваш на едно място, но ти нищо няма да спечелиш. Предадеш тази мисъл и се върнеш. Този човек поседи, помисли-помисли малко и се върне у дома... Трябва да дадем нова насока на мисълта на хората. 41.26-12

Една котка, като гледа в очите друга някоя, предизвиква сътресение в слепите ù очи.Тя започва да трепти, опашката ù се подвижва, почва да мяука, и полека-лека нервната ù система отмалява... За котките това нека има смисъл, но ако ти омаломощиш един човек в разумния живот, ти сам вредиш на себе си. 41.26-13

Будно съзнание и правилни движения на очите!

Според този закон направете един опит да видите как действа погледът на очите ви върху другите. Срещнете някога ваша сестра, погледнете я, като отправите погледа си нагоре, към Бога, усмихнете ù се вътрешно, слабо, незабелязано и вижте как ще се почувства тя. Като я погледнете така, тя ще види във вашия поглед една мека, нежна усмивка и ще се зарадва. Като срещнете някой млад брат, погледнете го така, като че го познавате. Тия погледи влияят отлично и върху вас, и върху окръжаващите ви. Някой ден може да направите някой несполучлив опит, наместо да отправите лъча нагоре, вие го отправяте надолу. Тогава ще ви глобя. Като прави опити, човек може да направи някоя погрешка, но това да не ви смущава. 75.1-176

Ако носите любовта в себе си и погледнете един болен, той трябва да стане от леглото си и да оздравее. Какво правят момците! Погледнат една здрава мома, но след време тя заболява. Защо заболява? Погледът им не е чист. Те носят отрова в себе си. 35-237

Казвате за някой човек, че има игриви очи, а за друг – че има премрежен поглед. И двата погледа не са добри. 21-169

Най-после има добър поглед. Той подразбира вътрешно съдържание. Значи добрият поглед вижда не само надалеч, не само красивата страна на нещата, но прониква и във вътрешното съдържание на живота. 90-84

Ако (някой) е болен и като го посетиш, той стане от леглото си, ти го обичаш. Ти си го погледнал добре. Да допуснем, че като погледнеш човека, той падне на земята. Как мислиш, твоят поглед на място ли е? 92-88

Казват за някого, че има красив поглед. Това значи, че вижда красивата страна на нещата; същевременно той различава добре красивото от грозното. В красотата влиза хармонията.Това е външната страна на красотата. 90-84

Казваш: Като погледна някого в очите, разбирам какво иска да ми каже. Отчасти разбираш. Погледне те някой в очите и ти се смразяваш. Казваш: Този човек ме поля със студен душ. – Разбрал си нещо, но не всичко, важно е да разбереш, какво иска да ти каже този поглед. 68-310

Силният и добър поглед има отношение към силната и разумна воля. Не можеш да имаш силен и добър поглед, ако нямаш силна воля. 90-88

Един ден срещнах едно шестгодишно момиченце. То отправи към мене мил, любовен поглед. Каква мекота, каква дълбочина имаше в тоя поглед! Той говори за неговия характер. С погледа си то казваше: Бог ми е дал очи да гледам, да се радвам на Божията светлина. Радвайте се и вие на Неговата светлина. Детето разбира, че хората трябва да възприемат светлината през очите, като през фокус, и да се радват. 192-94

Една от задачите ви е да различавате ученика на Бялата ложа от този на черната. Погледът на ученика на Бялата ложа е установен; лъчът, който излиза от очите е възходящ, нагоре. Погледа на ученика от черната ложа е разсеян, а лъчът – низходящ, надолу. В погледа му има нещо скрито, затаено. Нека всеки от вас вземе едно огледало и да следи установен ли е погледът му или не. 30- 103

Човек трябва да владее очите си. Как се постига това? Чрез самовъзпитание. Като станеш сутрин от сън и отвориш очите си, първо ще погледнеш красотата, създадена от Бога. Срещнеш човек, ще потърсиш нещо красиво в него. Търси всякога доброто в човека и там спирай погледа си. 68- 305

Някои хора, за пример, имат навик да си въртят очите ту към едната страна, ту към другата; други хора много си разтварят очите. И то не е хубав признак. Когато човек почне много да си разтваря очите, той не е на прав път; и когато почне много да ги свива, пак не е на прав път. Има едно естествено състояние, очите трябва да бъдат елипсовидни и гледецът да е в нормално състояние. Половината от гледеца да е в нормално състояние. Половината от гледеца на сегашния човек трябва да е затулен, като че мисълта му е насочена нагоре. Това показва, че той е съсредоточен към една дълбока мисъл. Каквото възложиш на такъв човек, той всичко може да изпълни. 41.26-14

Бъди дотолкова досетлив и интелигентен, че с един поглед да схванеш всички условия на задачата и да я решиш правилно. 31-140

Когато човек се раздели в съзнанието, той има раздвоен поглед. За такива хора казват: Тебе гледа, мене вижда. Когато ви погледне един човек, у когото съзнанието е раздвоено, вие изпитвате една неприятност. Защото в погледа му има раздвояване. Той ви гледа с две различни цели. Той ви гледа, едновременно слуша какво му говорите и мисли, за какво може да ви използва. Ако чувствителността ви е силно развита, и ако можете да схващате лъчите, които се отразяват от окото, вие щяхте да забележите в окото на този човек две различни течения.
Едното течение, т.е. един род енергия изтича от долната част на гледеца, а друг род – от горната част. 75.12-28

Очите никога не трябва да се движат. Ще гледаш човека право в очите. Погледът да бъде чист, съсредоточен, определен, без никакво раздвояване. Пази се от раздвоен поглед. Срещнеш ли човек с нераздвоен поглед, имай пълна вяра в него.
Раздвоеният поглед изгаря.
Раздвояване на погледа е човешка работа. Каквото е външният вятър за човека, такова нещо представя раздвоеният поглед. 112-31

Има състояния, които не са ваши. Не давайте израз на такива състояния чрез очите си. Състояния, навици, които имал дядо ти, се предават чрез очите. Не се поддавай на тези състояния. Обърни погледа си към небето. 68-301

Погледът ви трябва да бъде устойчив. Неподвижният, установен поглед не подразбира още устойчивост, но и бързото движение на очите не е правилно. Очите трябва да бъдат спокойни, с ритмично и пластично движение. Наблюдавайте да видите, как се движат очите ви. 81-148

Погледът ви трябва да бъде красив. 80-93


Трябва да се научите да пращате на всеки човек по един мил поглед, не да мисли той какво искаш да му кажеш с този поглед, но погледът ви да е такъв, че никога да не се забравя. Когато някой човек се е отчаял, ти като го погледнеш, всяка уплаха, всяка безнадеждност да изчезне и той да каже: срещнах един човек в света, чрез когото Бог ми помогна. Срещнеш друг човек, който помислил да върши някакво престъпление, ти като го погледнеш с един мил поглед, той да каже: благодаря на този човек, че ме спаси. Ама защо имате очи? Вашите очи трябва да бъдат такива, че чрез тях да се проявява Божията Любов. Който ви погледне, да знае, че Бог проглежда чрез тях. Този поглед да внесе любов, вяра, едно дълбоко чувство в човека, че той да каже: срещнах един човек и никога няма да забравя неговия поглед. Какво по-хубаво, по- красиво от това? Колко хора можете да срещнете с такъв поглед? Казано е в песента: Мили поглед на очите, туй език е на душите. 42.35-15

Ще ви дам едно практично правило как да развивате погледа си-То е следното: Да имате ясна представа за идеите, които проникват във вашия ум. За да имаш силен поглед, трябва да владееш не само едно нещо, но много неща; не само в даден случай, но всякога, не само на близко разстояние, но и надалеч, да обхваща голямо пространство. Силният поглед вижда надалеч, до Черни връх, без бинокъл... Който има силен поглед, желае да има и добър поглед. Това зависи отчасти от добрата воля на хората. 90-84

КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ

Христос казва: „Ако дясното ти око те съблазнява, извади го навън.” Този стих се отнася до глупавите хора, които не изпълняват волята Божия. Очите на разумния човек обаче гледат едновременно на една и съща страна. Няма защо да вади едното от тях. Обаче глупавият, който гледа с едното си око там, дето не трябва, по-добре е да влезе в живота с едно око, отколкото да върши престъпления. Но какъв ще бъде твоят живот, ако влезеш в него с едно око? Не, човек може да живее така, че да не се съблазнява. Той трябва да влезе в живота с две очи, с две уши, с две ръце и с два крака. 54-169

Не гледайте грозни образи и картини. 68-294

Когато види, че пред очите му се върши някакво престъпление, разумният човек не чака да слезе Господ от небето и да го спре, но с мисълта си, с чувствата и с волята си той го предотвратява. Бог се проявява чрез мислите, чувствата и действията на разумния човек. Видите ли, че някой паяк хванал муха или някоя змия хванала жаба, или някой човек хванал заек, или някой сокол хванал птичка, насочете мисълта си към тях и кажете им да пуснат жертвата си. Кажете им, че във ваше присъствие, пред очите ви, не позволявате да вършат престъпления. Далеч от очите ви могат да правят каквото искат. Кажете ли, че се страхувате да противодействате на престъплението, което се върши пред очите ви, ще ви поставят в положението на заек, да ви гонят, да ви преследват, докато развиете смелост и безстрашие. 53-144

Не упражнявай очите си в търсене недостатъците на хората. 68-295

ЯСНОВИДСТВО

Представете си, че между стотина хора има един с отворени очи, който вижда всичко. Той вижда чудни неща около себе си и говори за тях. Как вижда тия неща? С очите си. Той има очи и вижда, а другите нищо не виждат. И те имат очи, но още не са отворени. Един ден, когато очите им се отворят, и те ще виждат. Всичко седи в виждането. 144-257

Някои хора се чудят, че съществуват ясновидци. Когато ученият работи 10-15 години върху даден въпрос, най-после той дохожда до известно прозрение и започва да вижда картини, които впоследствие описва. Обикновените хора, като не разбират, казват, че учените обясняват многото въпроси, но как става това, те не знаят. Значи учените хора са ясновидци, нищо повече. За обикновените хора или има ясновидци, или няма. За грешните никакво ясновидство не съществува. Обаче за разумните хора съществуват ясновидци. Какво невъзможно има в това, че някой човек вижда ясно? Че си ясновидец, това показва, че виждаш ясно. Виждаш един предмет на десет километра разстояние и го описваш какъв е, без никакво спомагателно средство за очите. От това гледище нищо в природата не се губи, само че остава далеч или близо до човешките очи. За слепия всичко е далеч. За онзи, който не вижда, всичко е далеч; за онзи, който вижда, всичко е близо. 34-179

Човек трябва да развива своите чувства и сетива, да вижда и чува добре и външно, и вътрешно. Как ще си обясните виждането на поета? Той е ясновидец, вижда онова, което другите не виждат. Четете стиховете на някой поет и се чудите как е видял това, което никой не вижда. 23-81

Както седя, аз мога едновременно да виждам и отпред, и отзад. Как става това? Вътре в мозъка на човека има един специален център, който може да се развие, и тогава той има възможност да вижда навсякъде: отпред, отзад, надалече и наблизо. Знание е нужно. Когато Дух Свети дойде във вас, ще знаете как да гледате. Той ще ви научи на всичко. 29-173

Христос се обръща към своите ученици и казва: „Блажени очите, които виждат това, което вие видите”. 9.31-4

Ако всички хора са толкова напреднали да виждат невидимото, то е друг въпрос. Обаче невидимият свят е крайно отдалечен от човека. Под „далеч” разбирам, че човек няма още на разположение онези органи, с които да вижда невидимото. Затова съвременните хора си служат с увеличителни стъкла да виждат крайно малките, микроскопически неща на физическия свят. Ако направо с очите си човек не вижда това, което някои индуси виждат, по-добре да си служи с микроскоп и увеличителни стъкла. 34-148

Кои човек е ясновидец? Който вижда ясно и надалеч. Как познавате кой човек е ясновидец? Като го подложим на опит да проверим как и колко вижда. Защо ясновидецът вижда нещата ясно и отдалеч? Защото има по-голяма светлина. При голяма светлина човек вижда нещата ясно; при малка светлина той ги вижда слабо. Който има голяма светлина в ума си, вижда отдалеч; който има малка светлина, вижда отблизо. 147-70

Ясновидецът гледа някого: отвънка има човешки образ, а отвътре – няма такъв образ. Мога да ви дам фотографията на някого, лицето на когото отвън е благородно, а астралното му, вътрешното лице, е на вълк. Отвън е благороден, а отвътре носи образа на някое животно – вълк, котка. 30-219

Който е развил духовното, вътрешното си зрение, той вижда образа на духа, но който няма такова зрение, нищо не може да види. Мравката не може да види човека, но подобните на нея мравки тя вижда. 30-213

Онези, които са дошли до духовното виждане, минават за напреднали и те чувстват Бога. При физическото виждане хората гледат на Бога като на велико същество, но по форма. Това е криво гледане. Ако не разбираш всички слънчеви системи, не можеш да знаеш какво нещо е Божественото тяло. Всички слънчеви и планетни системи, взети заедно, представят тялото на Бога. 30-134

Блажени очите, които виждат Бога, който им се открива. 9.31-23

Христос казва: „Блажени вие, които виждате това, което пред вас сега се разкрива.” 9.31-24

Какво видяха тия очи? Видяха, че Божествената любов прониква в злото. 9.31-22

След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, вие ще виждате всички светове. 96-11

Мехри-Мехру се родил сляп, за да не се съблазнява от красотата на света. Казват някому: Не гледай на света! Като имам очи, как да не гледам? Ето защо някога затварят външните очи на човека, за да отворят вътрешните. 12-123

Като усилва външното зрение, с него заедно човек усилва и вътрешното си зрение, физическото зрение е ограничено, духовното – неограничено. 33-102

Очите също трябва да се развият. Забелязано е, че в очите на ясновидците, около зеницата, стават особени промени. По тях се познава степента на ясновидството. Има ясновидци и в Европа, и в България. Има хора, в които ясновидството е в спящо състояние; у други е почнало да се развива. В очите на ясновидеца има особена светлина. Тя иде от невидимия свят. Ако лъчите на тази светлина попаднат точно под ъгъла на човешкото зрение, той започва да вижда неща, които по-рано не е виждал. Светът се открива пред него в нова светлина, в нов образ 30-53

Докато не прогледа ясно и външно, и вътрешно, човек не може да достигне нищо, никаква култура. 25-22

Някои хора казват: Да разбираме езика на природата! Няма по-ужасно нещо от това да ви се отворят очите преждевременно и да видите какви лоши работи има написани в нея. Има и красиви работи, написани в природата, но има и лоши! 75.1-170

ОЧИЛА

Знаете ли какво е положението на човек, който носи очила? Един ден някой забравил да си тури очилата, но като мислил, че са на очите му, могъл да чете без тях. Питам: Как е могъл да чете без очила, а сега не може? Следователно, когато човек си внуши, че не може да направи нещо, наистина не може. Като каже, че може да го направи, както каже, така става. 32-192

Нито един от вас не знае какви постижения ще има в бъдеще. Постиженията подразбират виждане. Вие не сте дошли до фазата да виждате нещата ясно. 68-42

Било е време, когато хората са виждали само три цвята, после – четири, пет, шест, а днес виждат седем цвята. Ще дойде ден, когато те ще виждат повече цветове от тия, които днес виждат. Те ще виждат цветове под ултрачервената и над ултравиолетовата светлина. 144-257

Какво ще кажете за астронома? Вие наблюдавате Юпитер с просто око и казвате, че е малка звезда. Малка е, защото я гледате отдалеч. Как я вижда астрономът? Той взема телескопа, наблюдава я и казва: Виждам Юпитер като голяма, светла звезда, с голям диск. Кой от двамата е по-близо до истината? Астрономът. Човек със своя изопачен живот е повредил зрението си. Така трябва да живее, че да го възстанови. Тогава той няма да се нуждае от увеличително стъкло, нито от телескоп. С очите си вижда направо и отдалечените, и близките предмети. Ако трябва да увеличи един предмет, ще го увеличи; ако трябва да го намали, ще го намали. Възможно ли е това? Възможно е. Аз говоря на ваш език: Близо до ума е, истина е това, вероятно е. Лещите, с които си служат физиците, са в окото на човека, както и в мозъка му. В бъдеще те ще се развият и човек ще си служи с тях като с телескоп, микроскоп, лупа и др. 29-173

Човек може да вижда и без телескоп. Той може да си направи един телескоп от 1 см дължина и 1 мм широчина и с този телескоп да вижда не една вселена, но и 10 вселени. 9.20-7

Кое е четвърто измерение? В това измерение животът се разширява още повече. За да разберете накъде ще вървите в четвърто измерение, трябва да си затворите очите. Докато сте с отворени очи, ще се движите само в три измерения. Да затвориш очите си, това значи да се концентрираш дълбоко в себе си. Да се вглъбиш в себе си, това значи да влезеш в един обширен свят, дето материята и живите същества – растения, животни, имат особена форма. В тоя обширен свят и светлината има особени вибрации. Като казвам, че за четвърто измерение очите ви трябва да се затворят, вие се страхувате, смятате, че това е опасна работа. На ония, които са минали през първото, второто и третото измерение, казвам: Ти си дошъл вече до четвъртото измерение. Затвори очите си да се качиш горе. 27-258

УШИТЕ НА ЧОВЕКА

УШИТЕ
Когато се говори за ухото, разбираме физическия човек. 68-128

Ухото показва през какви условия е минала нашата земя в своето развитие.То представлява цялото битие. 10.29-15

Аз говоря за ухото като резултат от работата на разумния човек. 68-337

Ухото показва резултатите, т.е. завършените процеси. 92-28

Кой е органът на разумността в човека? Ухото. 92-5

Когато ухото на човека е нормално, и чувствата, и мислите му са нормални; ако ухото му не е нормално, чувствата и мислите му са ненормални. 21-167

Ухото представя плоскост, върху която светлината пада под различни ъгли; тя се отразява, пречупва по различни начини, от което зависят възприятията на човека. И тъй, от ъглите, под които падат слънчевите лъчи върху човешкото ухо, както и върху целия човешки организъм, зависи използването на тия лъчи. 21-167

Тайната на човешкото ухо се заключава в определяне на времето като органическа проява, а още и като механическа. Има разлика между органическо и механическо време. Например седиш някъде и изведнъж почувстваш, че е време вече да си вървиш. Туриш часовника да те събуди, но отвътре нещо ти казва: Стани, макар и половин час по-рано от определеното време. Стани и върви на работа. Обаче механическото време казва: Не е дошъл още часът! Рано е, полежи си. Трябва да развивате вътрешния часовник, за да се ползвате от него. За органическото време е необходим вътрешен часовник. Той е много точен. Той показва всичко, което ще ви се случи, приятно и неприятно. 68-180

Помнете: Външният живот, външната обхода на човека зависи от ухото. Ухото е добре развито, когато гънките му представят правилни линии.Тези линии са живи. Чрез ухото човек се научава да слуша. Чрез него той се свързва с разумния свят, който се проявява чрез Природата. Всичко, което се твори в нея, работи и за човешкото ухо. 68-141

Ухото е орган за слушане, но то показва каква обхода има човек. Изобщо ухото има отношение към волята. 68-100

Когато минаваш през страдания, ухото всякога взима участие за или против. Ухото показва какво може да постигне човек във физическия и в умствения си живот. 68-155

Ушите се намират под Сатурново влияние. 81-141

СЛУШАНЕ С УШИТЕ
Какво показват ушите? Че този човек започва да чува и да слуша. 99-61

Слуша онзи, който има уши. 69-89

Думата „ухо” и „слушане” са два важни момента, две важни състояния на душата. Ухото е орган, който душата си е изработила. Значи само оня може да слуша, който си е изработил орган. Казват, че ухото е външният орган, който има отношение към физическия свят. Както между ухото и говора има отношение, така и между слушането и Духа има отношение. 23-279

Клетките на ушите възприемат трептенията на звука и ние чуваме различни тонове, звукове и шум. 146-171

Ухото слуша какво човек желае, кое му е необходимо и какво изисква. 68-323

Ухото играе важна роля в процесите на разумната природа. То учи човека да слуша. Най-красивото нещо, което се възприема чрез ухото, е музиката и речта. Не може да имаш красиво, добре оформено ухо, ако не схващаш правилно човешката реч и тоновете на музиката. Разумно ухо е това, което схваща правилно звуковете на речта и трептенията на музикалните тонове. С такова ухо всеки може да работи. За разумното ухо е нужна разумна реч или музика. 68-331

Ами ушите за какво са? Трябва да имаш толкова тънък слух, че да можеш да чуваш не само на разстояние един километър, но като насочиш ухото си, да можеш да чуваш на 100, на 200 километра пъшкането на някоя душа, която се мъчи, и да ù помогнеш- Това наричам аз развит слух на Мъдростта. 42.35-16

През ушите ви може да влиза само звукът... Някой се вслушаш думите на хората, безпокои се от това, което говорят за него, и губи разположението си.
– Защо? Защото е дал път на шума, а не на звука. Всеки шум, който се докосва до ушите, може да ги разстрои и да внесе известна дисхармония в човешкия организъм. Звукът представя хармонични трептения на разумна сила. Който го приема правилно, той се ползва от неговото благо. Като знаете това, възприемайте чистите трептения на звука, а се пазете от шума, предизвикан от непроверени слухове. Че някой казал нещо обидно за вас, това да не ви смущава. Приемайте нещата направо от техния източник, от автора им. Когато звукът от някой източник влезе направо в ухото ви и се разговаря с вас, вие си съставяте истинско понятие за нещата. 64-47

Да знаеш как да слушаш, това е едно от великите качества на човека. Да се вслушваш и да знаеш как да слушаш, това е качество на ухото. Само организираното ухо е постигнало това изкуство. 38-61

Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите листа, отколкото тая на великите музиканти. 23-222

Ако имахте опитното ухо на музиканта, ще доловите такива мелодии, каквито никъде не сте чували. За мнозина вятърът е шум, бучене. Обаче за музиканта, който има тънко ухо, вятърът е величествена музика. 63-155

За да мислиш право, трябва да чуваш добре. 68-146

Хората не развиват слуха си, а после се оплакват, че слухът им отслабнал. Не се занимавайте само с отвлечени въпроси, нито с грижите в живота си, но се вслушвайте във всичко, което ви обикаля. Като минавате през някоя гора или като отивате на планината, вслушвайте се в клокоченето на бистрите поточета и извори, в шумоленето на листата, в бученето на вятъра, в пеенето на птичките, в говора на хората. По този начин ще развиете слуха и музикалното си чувство. 146-306

Оглушах, не чувам добре. Не давай ухо на лошите думи и слухът ти ще се възстанови. 147-293

Откажете ли се от външния свят и се вглъбите във всекидневния си живот, в тревогите и смущенията, слухът ви ще затънее и постепенно ще се загуби. Обикновените и дребнави работи запушват ушите. Явява се ушна кал, която трябва да се чисти. Започнете ли да човъркате ушите си, слухът се разваля. 146-307

Ако не възприемаш звуковете чисто, ще погладиш ушите си и ще се помолиш за тях. 147-103

Който иска да развива слуха си, да пее. Който пее, не е изложен на оглушаване. Обичайте пеенето, за да развивате слуха си. 146-307

Външният живот зависи напълно от ухото. Ето защо, когато оглушее, човек постепенно оглупява. 68-164

ЛЯВО И ДЯСНО УХО

Дясното и лявото ухо не са напълно еднакви. Ако дясното ухо е по- голямо, това показва по-голяма активност сега, а в миналото е бил по-малко активен. Лявото ухо показва миналото, а дясното – настоящето. (Разговори с Учителя, предадени от Боян Боев).
Различие се забелязва и в ушите на човека: едното ухо е мъжко, а другото - женско... Понякога човек слуша с лявото ухо, което е ухо на любовта; някога слуша с дясното ухо, което е на мъдростта. Някога той слуша с двете уши. Наблюдавайте кога човек слуша с лявото си ухо, кога – с дясното. Забелязано е, когато човек говори с жена, той слуша с лявото си ухо, защото това ухо има вибрации, подобни на жената. Когато говори с мъж, той слуша с дясното си ухо, понеже вибрациите на това ухо съответстват на тия у мъжа. Обаче има изключения и от това правило. 48-150

С лявото ухо ще изучавате любовта, а с дясното – мъдростта. 56-29

МЯСТО НА УШИТЕ

Някога ухото е близко прилепнало или отдалечено от главата. Кое е по- добре? При едното и при другото положение не трябва да се обезсърчавате. 68- 155

Като измервате височината на ушите, ще видите, че едни са поставени над височината на носа, а други – под носа. По-добре е ушите да бъдат под височината на носа. 68-319

Когато музикалният човек слуша, той поставя ухото си в такова положение, че вълните да падат под специфичен ъгъл, да се възприемат правилно. Който не е музикален, като слуша, той застава в каквото и да е положение. За него не е важно отде идат вълните и как ще ги възприеме. 68- 152

ЦВЯТ НА УШИТЕ

Цветът на ухото може да бъде блед или жълт, но правилно е да има естествен цвят, светлина да излиза от него. 68-116

Изобщо ухото не трябва да бъде прозрачно. Тогава и организмът ще бъде слаб, прозрачен. 92-8

ГОЛЕМИНА НА УШИТЕ

У някои хора ушите са дълги, големи, у други – къси, малки. 11-96

Дали ушите са малки или големи, слабо или силно нагънати и това има значение. 68-116

Някой човек е висок, но тесен; друг е висок и широк. Ето защо да се определи големината на ухото, трябва да се вземат във внимание и височината, и широчината на тялото. 68-155

Като наблюдавате някое ухо, от значение е неговата дължина. Тя има отношение към цялото тяло. Кое е голямо или малко ухо, не може да се определи вън от размерите на тялото. 68-155

Който има голямо ухо, разглежда нещата отблизо; който има малко ухо, разглежда ги отдалеч. 68-155

Голямото ухо е на човек с положителен характер. 67-231

Добре е човек да има големи уши. Те означават щедрост, изобилни чувства. Който има големи уши, трябва да дава, да бъде щедър. Не може да има големи уши, а малко лице. Между дължината и широчината на лицето трябва да има известно съотношение. От това зависи и големината на ушите. 68-318

Ако ушите са малки, чувствата са слабо развити. Човек с малки уши е скържав, не обича да дава. 34-12

РАЗМЕРИ НА УШИТЕ

Ухото е създадено по органически път. Хиляди същества са работили за създаване на ухото като модел. В течение на ред поколения са създадени много модели, но нито един от тях не е дошъл до абсолютната мярка. 68-179

Едно ухо не може да бъде 15 см дълго, то ще бъде най-много от 6-9 см. 68-155

Ако горната част на ухото е широка 9 см, средната трябва да е 7 см, а долната – 3 см. Това са най-големите размери. 92-12

Когато измервате дължината на ушите, ще видите, че тази мярка не е достатъчна. Ще измервате и тяхната широчина. 34-12

ФОРМА НА УШИТЕ

Всички разумни същества от видимия и невидимия свят, които са взели участие в изработването на твоето ухо, се интересуват от това какво ще стане с тебе. Щом ухото ти е добре оформено, те създават добри условия за тебе и ти се развиваш правилно. Щом си дошъл на земята, няма да те оставят да пропаднеш. 68-134

Ако от невидимия свят слезе комисия да разгледа ушите на хората, не зная колко от тях ще бъдат без дефект. Между тях ще намери много фирми, които не са работили правилно. За сегашните условия ушите на хората са търпими. 68-133

Ухо, свикнало на команди, има особена форма. Ушите на заека и магарето са удължени от команди. По ухото на слугата познавам дали се е научил да слуша и изпълнява команди, или още не се е научил. Ако се е научил, ухото му е придобило особена форма. Разбира се, това не става в един живот, но в ред поколения. Друга форма на ухото е на човек, който върши всичко по дълг, по задължение, по изискване. Трета особена форма на ухо е на човек, който задоволява желанията си. Аз го наричам ухо на удоволствието. Това е ухото на някои аристократи, които обичат да си почиват, да се обличат добре, да се показват пред хората като големи, видни лица. Те си почиват повече, по-малко работят. Следователно изучавайте ухото на необходимостта, наречено ухо на заповедите, ухото на дълга или на изискването, и ухото на желанието и удоволствието. 68-324

Не е достатъчно само да бъде голямо ухото, но линиите в него трябва да бъдат правилни. Ухото не трябва да бъде много тясно, нито много широко. За да бъде голямо и тясно, за това има много причини. 68-179

Като разглеждате формата на ушите, виждате, че ушите на двама души са еднакви по форма, но различни по големина. Представете си, че имате два извора: единият с чучур десет сантиметра в диаметър, а другият – 20 см. По качество водата на двата извора е еднаква. Разликата между тях е само в количеството на водата... Следователно едно и също качество вода, различно по сила, придава по-голяма или по-малка сила на ума. Значи по-голямото ухо внася повече енергия в човека, отколкото по-малкото. 92-5

Като мислите за ухото, имайте предвид външната обхода на човека. Който има добре оформено ухо, той всякога постъпва добре. Това зависи главно от горната част на ухото. Ако ухото горе е широко, човек всичко обмисля. Когато ухото горе не е широко, човек влиза в стълкновение с всички: този блъсне, онзи блъсне; на този каже обидна дума, на онзи каже обидна дума. Ако ухото не е добре оформено, а носът правилен, той спасява положението. Страшно е, ако ухото не е оформено и носът не е правилен. Красивото ухо изправя носа и обратно, правилният нос изправя ухото. 68-147

Когато се продължава надолу ухото, и животът се продължава. Когато ухото се продължава нагоре, чистотата се увеличава. Когато ухото се разширява, и активността в човека се разширява. Когато ухото се скъсява, и животът става хилав. Ето затова вие трябва да си теглите ушите. Забележете, на онези хора, които умират рано, ушите се скъсяват. Някой пита колко години ще живее. Като измеря ухото му, тогава ще кажа колко години ще живее. Понякога е страшно да се каже на някой човек колко години ще живее. Забелязано е, че хора, у които ушите са дълги, живеят дълги години, а хора, у които ушите са къси, живеят малко време. Това е така, природата никога не лъже. 10.17-29

Ако ти не си организиран както трябва; ако баща ти и майка ти не са работили правилно, и ухото ти няма да е оформено. Достатъчно е да пипна долната част на човешкото ухо, за да разбера какви опущения е направил човек в своя живот. 68-213

eXTReMe Tracker