|
Share

Ако очите ви са разногледи в две противоположни посоки, това показва, че във вашето естество има раздвояване. 5-227
МЪТНИ И СВЕТЕЩИ ОЧИ
Когато започва да изчезва животът, очите стават мътни, бледи или жълтеникави и лекарят казва, че черният дроб е малко анормален. Когато очите са малко мътни, това показва, че в стомаха има дисхармония. Стомахът, който представлява физическия живот, е една необходимост за нашия духовен живот. Не можем да бъдем духовни, ако нямаме стомах. 116-21
У хора, които не могат да прощават, очите потъмняват, те са винаги недоволни. Тези пък, които лесно прощават, имат светъл поглед; те са винаги доволни. 101-58
Очите на някои хора са премрежени, дяволът им турил черни очила, вследствие на което те виждат всичко черно. Казвам, хвърлете черните очила от очите си! Между Бога и вас не трябва да има никаква преграда. Човек трябва да гледа направо през очите си, без никаква преграда. Очите трябва да са отворени, да виждат ясно. 14-289
Човек, на когото очите светят, като види месо, той не може да намери Бога. Този човек няма съзнание за нещо високо, за нещо идеално в живота си. 12-86
Днес хората, като се възхитят от някого, казват, че очите му изпущали искри, светещи очи имал. Не, опасни са тия очи, от които излизат искри. Тия искри не са лъчи, това са пресекулки. От очите ти трябва да излизат дълги, непреривни лъчи от светлина, които да отиват до обекта или до вашия приятел. Тази светлина трябва да бъде хармонична, приятна и не само да отива до вашия приятел, но и да се връща - да прави един кръг. Движението на тази светлина трябва да бъде кръгообразно. Някои хора, като гледат, много бързо си движат очите и погледът им се хвърля от едно място на друго. Това са фокуси в природата, които те наказват. Те са едно зъбчато колело. Защо именно вие ще си вдигнете очите нагоре, ще погледнете и после веднага ще ги свалите надолу? Кои са причините за това? Някой казва: Това е навик в мене. Може да е навик, но отде е дошъл той? 75.1-16З
КРАСИВИ ОЧИ
Срещате някой човек, разглеждате го и казвате, че очите му не ви харесват, не искате втори път да го видите. Това е правилното отношение.Гледайте очите на този човек като на обикновени очи. Той няма очите на светията, на талантливия, нито на гениалния човек. Светлината на неговото съзнание е още слаба, не може да одухотвори очите му. Ще дойде ден, когато и неговите очи ще бъдат красиви. 146-168
Вие искате да имате красиви очи, нали? Красивите очи са прозорци на съзнанието. Те се определят от правилния развой на съзнанието. 75.2-32
Невъзможно е очите на човека да бъдат красиви, ако той не е съвестен, милосърден, честен и т.н. В очите се чете състоянието на човека. 53-32
Красивите очи имат отношение към разумността. Следователно, ако не харесваш очите си, работи върху себе си, да станеш разумен. Милосърдието и добротата придават мекота на погледа. Казват: Този човек има мек поглед, благи очи. За друг казват, че погледът му е уравновесен. Значи много качества трябва да има човек, за да бъдат очите му красиви. 69-264
Очите на човека са красиви в това отношение, че изразяват стремежа на неговата душа. Каквито и да са очите, и в най-лошия човек те са най-красивото нещо. 34-173
ПОЗНАВАНЕ ПО ОЧИТЕ
По очите ще познаеш какъв е даден човек. 68-296
Който познава науката за очите, ще види, че много нещо е написано в тях. 146-60
Онзи, който може да чете по окото, той е учен човек. И всички по-видни ясновидци, всички адепти и Учители на човечеството четат и се учат по окото. Една видна българска ясновидка казваше: Аз чета за живота на хората по очите им. Най-напред се помоля на Бога, след това, като погледна в очите им, всичко познавам. Не мога ли да проникна в окото, нищо не мога да кажа, нищо не мога да прочета. – Така е, в окото на човека е написано всичко. 127-143 Христос казва: Ако окото ти е чисто, всичкото ти тяло чисто ще бъде; и ако окото ти е нечисто, всичкото ти тяло нечисто ще бъде. Каквото е окото, такова е и тялото. Ако в окото има признаци на нечистота, тялото ти не може да бъде чисто. 127-144
Погледнеш ли очите на човека, ще познаеш чистотата на сърцето му, благородството на неговата душата. Който не може да чете по очите, нищо не знае за душата. 68-99
Достатъчно е ученият да погледне очите на човека, за да се произнесе кога се е родил - сутрин или вечер. Който има големи и отворени очи, той се е родил вечер. Който има малки очи, той се е родил през деня, когато Слънцето е гряло силно. Това не става само при раждането. И впоследствие човек може да разшири очите си, да ги отвори повече, отколкото първоначално са били отворени. 55-321
Някои от вас си стискат очите. Други ги отварят широко. У някой очите са разногледи, у други между очите и устата има съответствие. Важно е разстоянието от очите до устата. Колкото устата е по-близо до очите, характерът на човека се изменя. Ако устата е по-далеч от очите, характерът на човека взема друго направление. Например ако устата е поставена във фокуса, всичко, което виждаш, едновременно ще го възприемаш и чрез другите органи – чрез езика, чрез носа, чрез ухото и др. Така ти съзнаваш, че виждаш и познаваш нещата. 68-304
Когато наблюдавате човешките очи, ще видите, че от тях излиза лъч, по посока на който може да определите човешкия характер. 75.1-157
Когато прекарате една хоризонтална линия през очите, от големината на ъглите, които се образуват под и над тази линия, се определя характерът на човека. Ако ъгълът, който се образува, е остър, този човек не може да бъде нито кротък, нито спокоен. Ако имате отношение с този човек, той цял ден ще ви вари, ще ви пече на огъня, както вие варите и печете яденето. 101-76
Като изучавате науката за окото, по лъчите, които излизат от него, ще познавате човека. Ако лъчът, който излиза от окото, върви нагоре, човекът е добър, благороден. Той има стремеж към възвишеното. Човек, на когото лъчът на окото е отправен надолу, има стремеж към низшето, към земята. И право в очите да те гледа, лъчът върви надолу. Когато бащата говори на сина си и той гледа надолу, тоягата ще го спаси. Ако бащата знае как да постъпва със сина си, лесно може да отвори очите му. Соломон казва: „Тоягата изкарва безумието от детското сърце”. Когато бащата удари неразумното си дете с пръчица, то веднага казва: Татко, ще те слушам вече. 25-214
Човек, у когото светлината, която излиза от окото, има направление в две страни, е материалист. Някой път лъчът, който излиза от окото, има движение нагоре към Слънцето, от двете страни на окото. Някой път на човека погледът е надолу. От това нещо вие трябва да се пазите. Всеки ден трябва да се оглеждате, да наблюдавате движенията на силовите линии на очите си, понеже очите изразяват най-висшето нещо в човека. Във видимия човек няма по-изразително нещо от човешкото око. Единственото нещо, което не се мени, е човешкото око. 42.7-13
По очите можеш да познаеш какво мисли човек, той не може да те излъже, няма скрито-покрито. И децата знаят този закон. Като направят една погрешка, те си затварят очите, да ги не вижда майка им, защото знаят, че тя ще ги познае. Те правят и друго нещо: турят ръката на очите си, не че ги е срам, но тъй привидно си турят маска Вие съзнавате този факт. Когато направите някаква погрешка в духовния свят, във вас има желание да си закриете духовните очи, затова сърцето ви се свива. Божествената светлина или светлината на по-висшите същества тогава не реагира върху вас и вие усещате в себе си един недоимък. В такъв случай най-главното във вас е да изправите погрешката си. Всяка погрешка ще ви застави ла си затворите очите. Щом си затвориш очите, ти се лишаваш от Божественото благо. 42.7-13
Изучавайте моделите на очите. 68-298
Вашата чувствителност ще се отрази и в очите ви. Колкото по- повърхностен е стремежът на вашето съзнание, толкова кръгът на окото ще бъде по-валчест. Обаче колкото желанията и стремежите на вашето съзнание се диференцират, колкото повече се разклоняват и добиват известен обект, толкова повече и окото става елипсовидно. 75.12-27
Когато вие изразявате любопитство, отваряте очите си, пулите се. Не, ако искаш да наблюдаваш добре, трябва да се съсредоточаваш, да възприемеш правилни мисли, а не да си разтваряш очите. 41.26-14
Когато има силно желание да яде, детето отваря широко очите си. По този начин то отправя енергията си към центъра на земята. 28-174
Казвате за някой човек, че лицето му се изменило, че очите му светнали или пък загаснали. Всъщност нито очите на този човек са светнали, нито лицето му се изменило. Когато очите на човека изглеждат по-светли, това показва състоянието на неговия ум; когато пък изглеждат по-тъмни, това показва състоянието на неговия стомах. Значи има някаква връзка между вътрешното състояние на човека и външното изражение на неговите очи и лице, но сами по себе си очите не могат да станат нито по-светли, нито по- тъмни. 12-64
В очите на човека трябва да се чете неговата интелигентност, да се вижда, че Бог говори чрез него. 14-231
Благородството, чистотата и нежността придават мекота и яснота на очите. Ако пък в някой човек преобладават личните чувства, те придават на очите му яснота, но тази яснота е лишена от мек елемент. Тези очи са груби, неподвижни. 71-110
В натури, които имат по-благородни пориви и стремежи, природата е образувала друга една вдлъбнатина. Каква разлика има между горната и долната вдлъбнатина на окото? - В долната вдлъбнатина Р има по-голям простор, а в горната - по-голяма дълбочина и надвисване на веждата. С тия вибрации природата е образувала една малка трапчинка долу под окото, която украсява човешкото лице. Горе пък е образувала веждите в човека. 75.2-27
В очите на добрия човек се чете мекота, благост. От тях излиза бяла, приятна светлина. Очите на престъпника излъчват тъмнина. Всичко в него е дисхармонично. Очите са огледало на човека. В тях се отбелязват и физическите, и психическите прояви. Погледът на болния е мътен, раздвоен.
Щом оздравее, очите му стават бистри, ясни. 32-146
Добрите хора имат изпъкнали очи, разнообразие има в тях. Те събират много впечатления. 67-90
Представи си лице на ангел, което изразява известна добродетел, например кротостта. Очите на кроткия са спокойни. Свързвай се с такива образи. 68-301
Фиг. 68-305-6-1
Фигурата представя око на морален или етичен човек 68-304
У един морален тип, лъчът, който излиза от окото, не трябва да бъде в хоризонтално положение с плоскостта на зрението, но трябва да образува един малък наклон нагоре, да има възходяща посока. 75.2-208
Не може да бъдеш истинолюбив, ако нямаш красиви очи. 51-201
Фиг. 68-298-1-2
На фигурата е дадено око на праведник. 68-298
Очите на светията са отворени, той вижда всичко. 68-255
Фиг. 68-305-6-2
Фигурата представя око на религиозен човек. 53.304
Очите на истинския християнин трябва да бъдат светли и леко влажни. 35-206
Фиг. 68-298-1-1
На фигурата е дадено окото на мъдрец. 53-298
Колкото по-разумен е човек, толкова по-красива форма имат очите му. 68-295
Фиг.68-300-3-1
Фигурата представя око на човек с философски поглед към света. 68- 300
Фиг.68-300-3-2
На фигурата е око на мислещ човек. 68.300
Фиг. 68-300-2-1
На фигурата е дадено око на наблюдателен човек. 68-300
Фиг. 68-300-2-2
Око на човек с живи представи за нещата. 68-300
Фиг. 68-303-5-1
Око на обикновен човек. 68-303
Фиг. 68-302-4-1
Око на човек с физическа любов. 68-302
Фиг. 68-302-4-2
Око на охранен човек. 68-302
Ако взимаш повече, а даваш по-малко, в тебе става натрупване на излишни вещества. Това е окото на охранения човек. 68-301
Фиг. 68-302-4-2
Фигурата представя око на престъпник. 68-303
Който лъже, погледът му е насочен надолу, към земята. Който говори истината, гледа нагоре. Погледът му е чист и ясен. 34-68
Видите ли, че някой човек гледа към земята, когато му говорите, това показва, че той има особено мнение по дадения въпрос. Той ще постъпи така, както си е намислил. Този човек е разноглед. 33-62
Когато човек затваря очите си, това изразява скръбно състояние; когато отваря очите си, туй представя радостно състояние. 134-41
Когато някой иска да ви обиди, вие, преди още да сте чули какво ще ви каже, отваряте широко очите си и слушате. 75.1-156
Йов мина през големи изпитания, той придоби нещо велико; очите му се отвориха. С отварянето на очите той придоби голямо знание. 68-33
ПАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Добре е от време на време човек да се оглежда в огледало, да следи за равновесието на силите в своя организъм. Най-малкото нарушаване на равновесието му се отразява в очите. Затова е казано, че очите са огледало на човешката душа. Наблюдавайте очите си, да следите промените, които стават във вашия вътрешен живот. 63-58
Има патологични линии, които се явяват отгоре и отдолу на очите, в неправилни геометрически форми. Тези неправилни геометрически форми показват, че мозъкът не функционира добре. Такъв човек няма правилно разбиране за природата. Всичко очаква от другите. 67-90
Дължината на светлинните лъчи, които се приемат от двете очи, трябва да бъде еднакво голяма. По този начин се образува равнобедрен триъгълник. Обаче понякога лъчите от лявото око са по-дълги от тия на дясното, вследствие на което се явява раздвояване в образите. Който владее своите мозъчни енергии, той ще може да направлява посоката на очите си. Когато мозъчната енергия изгуби своето правилно течение, очите на човека стават разногледи, късогледи, далекогледи и т.н. 46-48
Някога от очите ти излиза особена светлина, като котка. Ти си изгубил оная мекота, която е присъща на човешките очи. Потърси причината за това анормално състояние на очите си. Ще видиш, че причината се крие в някое чуждо желание, на което ти си дал място в себе си. Допуснеш ли едно чуждо, нечисто желание в себе си, ще допуснеш още много. Тия желания ще придадат оня неестествен блясък на очите, който ще се отрази болезнено на целия организъм. 66-60
Съвременните хора се оплакват от слабо зрение. За да усилят зрението си, те трябва да прилагат закона за филтриране на своите мисли и желания. 33- 102
Когато очите възприемат правилно външната светлина, мозъкът на човек функционира правилно. Ако очите не са здрави и не възприемат правилно светлината, и мозъкът не работи добре. 82-293
Пресилената умствена деятелност се отразява на окото. На специално място в окото се явява петно, което предупреждава човека, че след известно време той ще заболее умствено. Ако предварително вземе мерки за лекуване, той може да избегне катастрофата, която го очаква. 22-14
Докато човек е млад, очите му са здрави и той живее в светлина. Щом остарее, очите му отслабват, не могат правилно да регулират светлината и той прекарва повече в тъмнина. Ако старецът знае начин, по който може да регулира енергията на своите очи, а също така и да уравновесява своята нервна система, той никога не би изпаднал в положението да не вижда. За да не дойде до това положение, човек трябва да повдигне и мисълта, и съзнанието си до едно по-високо поле от това, в което се намира. Това значи да владее човек законите на подмладяването. 53-112
Ако очите ви са отслабнали, молете се, докато ви се усилят. Причината за отслабване на очите ви се дължи на това, че или вие сте вложили някаква отрицателна идея в ума си, която влияе върху очния нерв, или чрез внушение сте възприели тази слабост на очите от други хора. Каквато и да е причината за отслабване на очите ви, работете по обратен път на внушението, под което сте се намирали, за да се освободите от него. Дружете с хора, които имат силни очи. Ако дружите с човек, на когото очите са слаби, той може да ви повлияе така, че и вашите очи да отслабнат. Затова пазете се да не изпаднете под негово влияние. В случая по-добре е вие да му повлияете с вашите силни очи, отколкото той на вас. 52-147
Щом не вярвате на очите си, те постепенно отслабват. 90-85
Някога окото губи своя блясък, което показва, че жизнените сили в организма намаляват. Някога окото става по-тъмно или по-светло. Потъмняването на окото показва разстройство на стомаха. 68-223
Ако дадеш ход на гнева си, ще обидиш някого и после ще съжаляваш, че си прибързал. Така се излагаш пред себе си и започваш да свиваш очите си, да прикриваш своята грешка. И крадецът, когато краде, свива очите си, да прикрива своята грешка. С това той иска да каже: Аз се нуждая от малко светлина. 68-108
Някога човек свива очите си, прегъва се, за да намали болките на корема. Той трябва да направи обратното: да се изправи и да отвори широко очите си, да влезе повече светлина в тях. Светлината лекува всички болести. 68-294
Стиснатите устни ще предизвикат отрицателните сили на природата, а отворените - положителните... Същото става, ако стискаш очите си. 68-336
Ако болката е в очите ти, ще изучаваш истината. 64-101
Ако очите ви пожълтеят, погледът ви се размъти, пак с мисълта си трябва да го проясните. Погледът на човека трябва да бъде ясен и мек... За да бъдете здрави, очите ви трябва да бъдат чисти, ясни, а погледът ви мек. За да запази здравословното си състояние, както и чистотата и яснотата на очите си, човек трябва да яде малко и да дъвче храната си добре. 88-271
Казвате: Изгубих вяра в себе си. Отслабнахме, остаряхме, краката не ни държат вече. За да се справите с това състояние, правете упражнения за очите, за краката, за да се събудите. 68-297
Защо човек ослепява? Защото не е живял съобразно законите на разумната природа. Когато човек се тревожи много, тревогата произвежда сътресение първо на стомашната система; оттам сътресението се предава на дробовете; от дробовете – на мозъка, а от мозъка на очния нерв. Щом очният нерв отслабне, човек почва постепенно да губи зрението си. За да възстанови зрението си, човек трябва да започне по обратен път да възстановява нормалното състояние на органите си: първо на мозъка, после на дробовете и най-после на стомаха, дето е дошло първото състояние. После трябва да намери причината, която е произвела сътресението и тя да се премахне. 53-113
Слепотата, в кое и да е поле, създава нещастия и мъчнотии на човека, физически слепият може да бръкне там, дето не трябва, и сам да си причини нещастие. Духовно слепият може да си причини някакво нещастие в сърдечния свят, а умствено слепият – в умствения свят. Човек не е създаден сляп, но впоследствие е станал такъв. Много причини има за неговата слепота: или поради непорядъчния му и лош живот в младини, или поради лошия живот на неговите деди и прадеди. От лошия и изопачен живот нервите губят своята пластичност, кръвообращението не става правилно и върху зрителния нерв се наслояват утайки, които пречат за правилното пречупване на слънчевите лъчи в окото. При физическа слепота се образуват утайки в зрителния нерв на окото;
при умствената слепота се образуват утайки в мозъка и пречат за правилното възприемане на мисълта. Когато мисълта не е ясна, човек усеща известно стягане в мозъка, т.е. в умствената област. Както за освобождаване на човека от физическа слепота се препоръчва добър и чист живот, също така се препоръчва чист живот за освобождаването му от умствена слепота. Слепият трябва да пречисти абсолютно тялото, ума и сърцето си, да не останат никакви утайки върху нервите му. 25-6
Слепият не може да има правилни и широки схващания за живота. 25-8
Какво се разбира под думата „слепота”? Съществува три вида слепота: физическа, духовна и умствена. Физически сляп е онзи, който е лишен от органа на зрението, необходим за този свят. За да се справи с условията на живота, слепият трябва да бъде воден от някого. Той не може свободно да се движи от едно място на друго, не може сам да върши работите си. „Дали може сляп сляпого да води?” Този въпрос се отнася повече до умствената слепота, отколкото до физическата. Може ли умствено слепият да учи и да ръководи другите хора? Кой може да води физически слепият? Само онзи, който вижда. Същият закон има отношение и към духовния, и към умствения свят. На физическия свят лесно се познава кой е сляп и кой не е, обаче опитайте се да кажете на някого, че е духовно или умствено сляп. Колкото и да го убеждавате в това, даже и да е сляп, мъчно може да го убедите. Защо не се убеждава той? Защото не съзнава положението, в което се намира. 25-3
От окултно гледище „слепотата” разбира толкова възпитана воля, че човек да вижда само ония неща, които му причиняват добро, ония, които му причиняват зло, съзнателно да отблъсква. Да бъдеш „сляп”, това значи да разбираш същността на живота, да знаеш истинската цена на нещата, както банкерът различава златните монети от фалшивите. 27-289
От какво ослепяват хората? От неразбиране на обикновените и необикновените процеси. Очите не отслабват от плач, но от чрезмерна скръб. Някой изгубва богатството си, друг сина си или дъщеря си и не могат да забравят загубата. От често повтаряне на загубата зрението постепенно отслабва. 28-41
Днес очите на човека са резултат на миналия живот; тепърва той трябва да живее чист и свят живот. 68-303
Христос казва: „Ако окото ти е чисто, цялото ти тяло чисто ще бъде”. 22-14
Астролозите са дошли до заключение, че между Слънчевата система и човешкото око има известна аналогия. И в човешкото око някога се явяват петна, както в Слънцето. Окото на човека може да се раздели на 12 кръга, които представят 12-те зодиака в движение. Както слънчевите петна са причина за катастрофите и страданията на земята, така и петната в окото на човека са причина за ред болезнени състояния. В окото се явяват петна, мъглявост, които предсказват някаква болест, която може да настъпи след десет или двадесет години. Който разбира науката за окото, той може да се предпази от това заболяване. 22-14
ПАЗЕТЕ ОЧИТЕ
Пазете очите си като свещен дар от Бога. Някой има обичай да натиска очите си. Никога не ги натискайте! Ако сълзят, изтривайте ги леко с кърпичка. Ако ви болят, разтривайте слепоочните области или костта зад ушите. 68-295
Радвайте се на великото благо, с което разполагате – очите. Пазете ги, поддържайте тяхното здравословно състояние. Хранете очите си с красиви образи. 68-306
Очите се хранят от светлината, но тя не трябва да бъде много силна, нито много слаба. Силната светлина, както и голямата тъмнина произвеждат един и същ резултат – ослепяване. 82-192
Ще пазиш зеницата си от силна и слаба светлина. В първия случай зеницата трябва да се свива чрезмерно, а във втория случай – да се разширява. Не е добре нито едното, нито другото. 68-296
Като запалите лампата, гледайте постепенно да нагодите очите си към светлината. Меката, приятна светлина е полезна за очите. Това се отразява добре на нервната система. Правилно е преди да отворите очите си, да отправите мисълта си към Бога. 68-299
Човек трябва да пази зрението си: да не гледа никаква силна светлина, като слънчевата, електрическата и др. Силната светлина действа върху ретината и притъпява зрението. Човек трябва да знае как да тонира зрението си, да се нагажда на различните светлини, без да поврежда очите си. За да усилите зрението си, излизайте вънка след полунощ, от 12-1 часа, когато небето е звездно, да наблюдавате звездите. Добре е да излизате и в мрачна, бурна нощ. След това сравнявайте как се отразяват на очите ви ясната и мрачната нощ. 82-193
Ако търкаш грубо очите си, ще развалиш работата си. После ще се чудиш защо не ти върви. 191-29
Хранете очите си с красиви образи. 68-307
Вземете пример от мъдреца. Той държи отрицателните образи далеч от себе си. В това е неговата сила. Щом турите този образ близко до себе си, вие влизате във връзка с него. 68-301
Пазете се от лошите образи. Те развалят човека. Запример, такива са; мигането с едното или с другото око, стрелянето с едната или с двете ръце и т.н. 46-86
Пазете следното правило: Като ставате сутрин от сън, не бързайте веднага да отваряте очите. Дръжте ги известно време затворени, докато се успокоите напълно. Не се поддавайте на съня. Щом ги отворите, потърсете един красив образ и там спрете погледа си. 68-298
Очите не трябва да се движат много; при това движението не трябва да бъде нито много бързо, нито много бавно. 68-296
БЪДЕЩИТЕ ОЧИ
Мнозина се питат, какви ще бъдат очите на хората от шестата раса. Казвам, ако очите им са сини, те ще бъдат студени хора; ако очите им са черни, те ще бъдат горещи натури; ако очите им са кестеняви, те ще бъдат хора с мек, благ характер; ако очите им са зеленикави, те ще бъдат хора с научни възрения. 47-112
КЛЕПКИТЕ НА ЧОВЕКА КЛЕПКИТЕ
Как са построени двата клепача у човека? Образуват една елипса. Клепачът не е кръг. Тогава парабола ли е той или хипербола? В клепачите има пресичане на две хиперболи, при което пресичане се образува елипса. Значи единият клепач представлява Божествената възможност, която твори, която съществува в битието. Вторият клепач показва възможностите, които са вложени у човека. 43.11-5
Горният клепач е живот на ангела, долният – живот на дявола. Окото пък е самият човек, който се движи между двата клепача. 62-235
Долната хипербола, т.е. долният клепач на окото показва еволюцията, изкачването на духа. По долния клепач се определя пътят, по който има да минем. 43.11-7
Голямо знание се крие в намигването. Двата клепача на окото носят два вида енергия: горният клепач крие положителна енергия в себе си, а долният – отрицателна. 66-276
Когато законите и принципите в човека са нарушени, силите, които действат в окото, са в дисхармония. Често и клепачите се изменят. Тези промени показват колко много още има да учи човек. 68-224
МИГАНЕ
Видите ли, че някой мига бързо, ще знаете, че той е страхлив човек. Силният, безстрашният не мига бързо. За такъв човек българинът казва: „Окото му не мига". Оня, който бързо мига, нека вземе огледалото и се наблюдава. След това да прави опити да се въздържа. В първо време ще се въздържа половин минута да не мига, после една минута, две минути... Обаче повече от две минути няма да се въздържате от мигането. Има опасност да се хипнотизирате и заспите. После няма кой да ви събуди. Като ученици вие трябва да дисциплинирате очите си, да знаете колко бързо да мигате, как да ги отваряте и затваряте... Плавно, хармонично ще отваряш и затваряш очите си... Красиво е да гледаш как човек отваря и затваря очите си спокойно. Това е естествено движение. Грабливите птици са смели, те никак не мигат... Който бързо мига, нищо не постига. Каквото започне, не успява. Ако бързо мигаш и желаеш да научиш един език, няма да успееш. Ще работиш върху очите си и ще учиш езика. Колкото успяваш в мигането, толкова ще успееш и в езика. От бързото отваряне или затваряне на очите зависи твоя успех и в науката, и в музиката, и в разрешаване на житейските въпроси. Учи всичко, което те интересува, и не мигай бързо. 66-277
Хората имат обичай да мигат. Ако вземете бухала за пример, той постоянно държи очите си отворени; човек пък постоянно мига. Защо природата е турила мигачите, тази деликатна кърпица на очите ни? Да бъдат чисти. Ако очите ни нямаха мигачи, прашната София би ги затворила. А тъй мигачите постоянно чистят очите. Мигането е чистене на очите. Мигаш ли, това подразбира: очисти очите си и тогава гледай! С чисти очи трябва да гледаш нещата... Доброто е горният мигач, злото е долният мигач. Те ту се събират, докосват се, пак се отварят, отдалечават се – не се обичат. Но в дадения случай злото има интерес от окото и му казва: Ти за мен ще работиш, защото аз те чистя. И доброто му казва: И на мен ще служиш, защото и аз те чистя. Това са символи. Окото казва: Не зная какво да правя, и двамата ми служат. 10.34-5
Срещате един човек и казвате, че не ви харесва. Защо не ви харесва? Защото мигал лошо. Този човек е изгубил онзи правилен ритъм, по който отваря и затваря очите си. Най-късият период в природата се нарича миг. Мигането, мигът е такт, музикална мярка в живота. Ако мисълта на човека е права и мигането му ще бъде правилно, ритмично. Когато чувствата и постъпките на човека не са прави, и мигането не е правилно. Следователно когато мислите, чувствата и постъпките на човека са прави, и мигането е правилно. Когато погледнете очите на този човек, приятно ви е да го гледате: от очите му излиза мека, приятна светлина. 57-176
Който вярва, мига по един начин; който не вярва, мига по друг начин. Който лъже, мига по един начин; който говори истината, мига по друг начин. 145-74
Някой мига бързо. Това се дължи на голяма нервност, на вътрешно безпокойство или смущение. 68-296
Било е време, когато човек с очите си е давал сигнали, а сега това е престъпление. Тогава, ако някой ти мигне 3-4 пъти, това е изразявало нещо, а сега, ако ти намигне някой, ти оставаш недоволен. Ученикът не трябва да намига. 41.26-8
СЪЛЗИТЕ НА ЧОВЕКА
Природата е предвидила сълзите за нещо разумно. С тях тя мие очите. Много хора плачат дето трябва и не трябва. Това е излишно изразходване на сълзите. Ако знае кога и как да употреби сълзите си, с тях човек би се освободил от страданието. Една сълза, пролята навреме, е в състояние да отнеме от човека и най-голямото страдание. Който знае как да употреби сълзите си, той се мие с тях отвътре, а не отвън. 61-97
Когато човек не може да постигне някое свое желание, той плаче. Защо плачат хората? Често хората плачат, за да дадат ход на събралата се в тях енергия, да излезе навън. Ако искате да знаете какви са сълзите ви, на какво се дължат, събирайте ги в едно шишенце и после ги анализирайте. От анализа на сълзите си ще разберете, дали скръбта е била приета, или не. Ако скръбта ви е обърнала внимание на някое разумно същество, сълзите ви ще бъдат лековити. Как ще познаете дали сълзите ви са лековити? Ще сипете няколко капки от сълзите си на една чиста, тънка кърпичка и леко ще я поставите върху някоя рана. Ако раната оздравее, сълзите ви са лековити; ако не оздравее, сълзите ви не са лековити. Тогава Господ ще каже: Още трябва да пълниш шишенцето си, докато сълзите ти станат лековити. Това е опит, който всеки окултен ученик трябва да направи, да знае, колко е страдал и какви са страданията му, дали те са излезли от дълбочината на душата, или са повърхностни... Някои хора страдат, но страданията им не са засегнали дори и сърцето. Човек трябва да се изучава и в това направление. Няма по-голямо щастие за ученика от това, да има едно шишенце, пълно с лековити сълзи, Когато дойде деня, да събира такива сълзи от очите си, този ден трябва да бъде най-щастливият в живота ви. По-свещен ден от този няма. Всяка капка от сълзите ви ще бъде лек. Ако някой ви пита какво носите в шишенцето, кажете: Аз нося свещената амброзия, която Бог ми даде. Може ли да дадете и на мене? Ако имате нужда, ще ви дам, но ако днес не се нуждаете, ще ви покажа пътя, по който съм минал, за да ги събера. Всеки сам трябва да събира сълзите си, да ги изследва, докато най-после дойде до положение всяка сълза да бъде свещен лек. Тогава той ще излива малко сълзи, но свещени, и в шишенцето си ще има винаги по десет капки. 47-114
ЗРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ЗРЕНИЕ
Когато става въпрос за възприемане на известни образи и впечатления от външния свят, пак се извършва един скрит, вътрешен процес в нас, след което ние имаме представа за образа. Например вие виждате един човек и казвате: виждам един такъв и такъв човек – и започвате да го описвате. Как става това виждане? Светлината, която иде от този човек, пада в очите ви, дето се пречупва и после отразява. По този начин светлината се трансформира няколко пъти във вашите очи и вие получавате известно впечатление за този човек, за този образ и вече можете да го опишете с най-големи подробности. Тъй щото ако в окото не става този вътрешен процес със светлината, по механически начин вие не бихте могли да получавате никакви впечатления от външния свят. Влезете ли в интимна вътрешна връзка с трептенията на светлината, която излиза от даден човек, вие се свързвате с него, създавате истинско, трайно приятелство във вечността. 12-65
Светлинните вълни, които идат от Слънцето, по права посока ли вървят или претърпяват някакво пречупване? – Пречупват се. Съвременните физици не са изчислили колко пречупвания са претърпели те, докато стигнат до окото. Как мислите, слънчевите лъчи претърпяват ли различни промени, докато влязат в окото? Претърпяват, понеже минават през различни среди. Съвременната наука говори само за пречупванията, които стават отвън. Когато един лъч минава от по-гъста в по-рядка среда, той се пречупва по един начин, а когато минава в по-гъста среда, пак се пречупва, но по обратен начин на първия. Тъй щото в окото стават няколко пречупвания, главно три, а физиците говорят само за едно пречупване. Най-първо образът в реалния свят е прав, после се получава обратен образ и при третото пречупване е пак прав. От лещата на окото образът минава в тия клетки, които образуват умствения център, в който се получава идеята за този образ. Тези клетки са специалисти по математика. Те правят известни пречупвания на светлината, за да превъзмогнат външната реалност. 76.7-77
Как си обясняват съвременните физици процеса на зрението? Как се получава образът в окото? При първото пречупване на светлината, която иде от предмета, образът е в обратно положение. При второто пречупване на светлината образът е в първо положение. Защо образът е в обратно положение? Това е тайна на самия нерв. Значи, при получаване на образи в окото стават две пречупвания на светлината. Второто пречупване се извършва от самия нерв. Ясновидците схващат няколко пречупвания на светлината. За да се получи образът в окото, светлината минава през две лещи. Когато светлината мине през първата леща, тя се пречупва и образът се получава в обърнат вид, затова тази леща може да се нарече неразумна. Когато светлината мине през втората леща, тя се пречупва и образът е в право положение, затова тази леща може да се нарече разумна. При осветлението на някой предмет вие схващате главно неговата външна форма. Понякога светлината така се отразява върху предмета, че вие схващате от него и един вътрешен отпечатък. (Това нещо е вече вън от физическия закон, то е нещо психическо.) Туй се дължи на вътрешното зрение на човека. По този начин именно се вижда формата на етерния двойник у човека. Щом етерният двойник на човека има форма, това показва, че съществува астрална светлина, чрез която се възприемат формите и образите на тела или предмети, които с физическото зрение не се виждат. (Физическите очи взимат ли участие при виждане на предмети в астралния свят?) В човешкото око има една мрежа на ретината, чрез която се възприемат само образи от физическия свят. Зад ретината на окото има друга мрежица, която възприема образи от астралния свят. Тя вибрира на по-чувствителните вълни от астралната светлина. Зад астралната мрежица пък има друга мрежица, която възприема образи от умствения свят. Следователно всяка една от тия три мрежици възприема специални лъчи от различните светове. Например астралните и умствените лъчи на светлината минават и през първата мрежица, дето впечатленията от физическия свят се приемат, но не се спират там. Какви усилия е направил човек, докато е успял да сформира първата мрежица на своето око! Правилните чувства са причина за правилното сформиране на мрежите на окото. Колкото по-добре са сформирани тези мрежици, толкова по- добре ще се схващат лъчите на светлината от горните светове. Ако чувствата у човека са дисхармонични, тези мрежици не могат да се сформират. 76.8-21
Засега е проучена само външната част на окото. Има известни части от окото, които още не са проучени. (В ретината на окото има седем мрежици, функцията на които още не е известна.) Тези мрежици засега се намират в пасивно състояние; те трябва да се турят в контакт със светлината, за да могат да функционират. Ако не турите две лещи във фокусно разстояние, те не могат да действат. Това показва, че живите лещи трябва постоянно да се нагласяват. Ето защо и мрежиците или трансформаторите в окото на човека трябва да се турят в действие, за да могат да възприемат специалната за тях светлина. 76.8- 24
Що се отнася до физическото зрение на човека, лесно можем да кажем, че той е сляп. Като се има предвид колко малко вижда и колко още трябва да развива зрението си, смело можем да говорим за физическа слепота. Човек не вижда даже и една десетмилионна част от това, което е пред него. Може ли тогава да мислите, че всичко виждате и всичко знаете? Същото се отнася и до виждането на човека в умствения и в духовния свят. 25-4
Зрението на съвременния човек е толкова ограничено, че той вижда една милионна част от това, което съществува на физическия свят; с духовното си зрение той вижда едва една десетмилионна част от това, което съществува в духовния свят; с умственото си зрение пък той вижда едва една стомилионна част от това, което съществува в умствения свят. Тъй щото в който свят и да влезе сегашният човек, неговото зрение е ограничено. 25-8
Органът на зрението, т.е. окото, има отношение към човешкия ум. Човек трябва да има здрави очи, за да се радва на здрав и добре организиран мозък. 25-5
Ако ъгълът на зрението ви е насочен нагоре или надолу, това са две различни състояния. 5-227
Ъгълът на зрението трябва да бъде естествен, а не по правилата на модата. Дръжте очите си толкова отворени, че да възприемате само нужната светлина - ни повече, ни по-малко. Гледате ли по някакви външни правила, вие ще изкривите очите си. Изкривите ли очите си, ще изопачите и душата си. Следователно не гледайте хората нито под ъгъл, нито отдясно или отляво, нито на кръст. Гледате ли на кръст, вие сами ще се разпънете. Гледайте човека под такъв ъгъл, че да виждате неговата красота. Гледайте го и си кажете: велик е Господ, който е създал този човек! Той е започнал да го вае, да работи върху него, вложил е хубави неща, които един ден ще се развият. Така трябва да гледате на хората. Някой погледне своя брат и казва: този човек не го бива, няма хубави черти. Казвам: не бързайте толкова! Вие виждате една несвършена картина и се произнасяте вече. Бог е започнал тази картина и един ден ще я завърши. Щом я видите завършена, тогава ще имате право да се произнасяте. 134-65
Човешкото око се отваря и затваря под влиянието на положителните и отрицателните сили в природата. Когато не иска да се съблазни от нещо, човек затваря очите си. Ако е слаб и отваря очите си пред изкушенията, той непременно ще се подхлъзне. Човешките очи трябва да бъдат отворени към доброто и светлината. Въпреки това през тях минават и отрицателните сили на злото и на тъмнината. Като минават през двете очи, те се движат по пътя на осморката и се превръщат от горчиви и кисели в сладки. Доброто владее тайната да превръща горчивината в сладчина. Светлината има същото изкуство – превръща силите на тъмнината във виделина и създава от нея нови светове. 62-235
Щом е дошъл на земята, човек трябва да работи, да развива зрението си в широк смисъл – и във физическо, и духовно, и в умствено отношение. Това е една от задачите, които трябва да реши. 25-4
Зрението на човека не е напълно развито. Той вижда на ограничени разстояния. Ако би могъл да вижда на хиляди километра, той би отправил погледа си нагоре, да види какво правят възвишените същества. 25-205
ГЛЕДАНЕ
Има една наука, която точно определя характера на човека. Според тази наука видите ли, че някой човек гледа към земята, когато му говорите, това показва, че той има особено мнение по дадения въпрос. Той ще постъпи така, както си е намислил. Този човек е разноглед. 33-62
Драганчо гледа към земята, не повдига очи и нищо не казва. За човек, който гледа надолу, турците казват. Който гледа надолу, душа изгаря. Майката говори на детето си, а то не я гледа в очите... То гледа надолу и мисли, че то е изхитрило. Ако гледаш към земята, това показва, че живееш в гъстата материя. 30-161
Когато вие се разсърдите някому, обидите се крайно, не искате да го погледнете, очите трептят, държите си погледа надолу към земята. Защо? Защото тия течения ви свързват с черното братство. Вие сте свързан човек, не сте господар на вашите клепачи, затова, като погледнете, очите ви трепват, искате да прикриете нещо. 41.32-13
Някой човек ви погледне и веднага си отнеме очите. Какво изразява туй движение?Това е едно неправилно движение. Може да кажете: какво било, че човекът погледнал отгоре? Ако този човек е със силна зла воля, то като те погледне отгоре 3-4 пъти, може да те приспи. Този, който може да те приспи, той притегля токовете от тялото ти, изменя електричеството и магнетизма ти, изменя кръвообращението ти, пулса ти и те приспива. 41.32-6
Срещате човек, който ви е неприятен и при тази неприятност, понеже неговите магнетически и електрически течения са гъсти, вие не искате да си вдигнете очите нагоре да го погледнете, но искате да избегнете неговия поглед, защото в погледа всякога става съединение. Злото не седи в това, че не искате да го гледате, но злото седи в това, че у нас се заражда страх и отвращение. Тия неща са вродени в човека. Следователно представете си, че Господ е между вас и този човек, когото не може да гледате. Или представете си, че вашият ръководител или вашият Учител, или най-добрият човек е между него и вас, и гледайте да се примирите с туй състояние. 41.33-11
Когато искат да направят нещо с тебе, гледат те втренчено. Така е дяволът, като вълка, хване те, гледа те в очите и после ще те разтърси. После влиза във всичките ти удове, заема мястото вътре в мозъка ти и казва: Тъй ще направиш, иначе ще направиш. И ти изпълняваш неговите заповеди. Моята цел сега е да ви разхипнотизирам – и правя обратни паси. Учителят разтваря ръцете си встрани и духа. При всяко прекарване на ръцете казваме: Това е вече закон. И по този закон ние даваме от една страна любовта, а от друга страна – мъдростта. Като кажем тези думи и духнем, дяволските нишки се разкъсват и в човека става едно разтърсване и казва: Къде бях досега, къде бях? 120-118

eXTReMe Tracker