|
Share

Френолозите знаят мястото на всяко чувство и способност. Те ги изучават като центрове в човешкия мозък. 66-22
Учените са установили още, че моралните чувства у човека са поставени в особена област на мозъка; интелектуалните способности пък са поставени в друга област.

Тъй щото мозъкът е разделен на особени области, при което във всяка област има особена способност. Тия учени са доказали чрез наблюдения своята френология, която днес не е приета от официалната наука. 43.20-7
Френолозите изучават този град (главата) и намират в него центъра, свързани с различни способности и чувства. 25-206
Всеки мозъчен център има специфична служба. 82-211
Изобщо човек работи най-много с десетина мозъчни центъра. Той не е дошъл още до положението да работи с целия си мозък, с всички мозъчни центрове. Даже да развие всичките си центрове, той не може да работи едновременно с тях. 82-210
Всеки живее в специален център на мозъка си и вън от него не излиза: един живее в центъра на своите лични чувства, друг - в своите религиозни чувства, трети - в обществените чувства, и т.н. Всеки от вас за пример знае ли, в кой център на главата си живее? Знаете ли, коя станция на мозъка ви е отворена? 47-156
Едно трябва да направите като ученици: да се заемете с изучаването на лекциите от първата година още. Там има известни правила, закони, формули, които трябва да заучите добре. По този начин вие ще развиете в себе си известни центрове, които ще ви помогнат в живота. 49-47
Вие можете да имате приятел само когато сте развили в себе си центъра на приятелството. Вие можете да влезете в някое общество и да живеете с хората в това общество само ако сте развили центъра на общителността... На всяка наша проява, на всяко наше състояние отговаря известен център, който трябва да се развива. 49-47
Във вашия мозък има известни центрове, посветени само за известни области на живота. Например ти искаш да знаеш какво ще бъде твоето бъдеще, за да знаеш, как да поведеш работите си. Като знаеш всичко това, ти ще знаеш, какви сили да избереш. 10.30-20
Като постоянно проектирате ума си към един от тези центрове, ще можете да развиете органите си. 116-79
Различните центрове в човешкия мозък не са еднакво развити. У едни хора е силно развито въображението, е други - по-слабо. У едни хора е по- силно развит центърът на причинността, у други по-слабо. 51-9
Като изучавате френология, вие ще намерите местата на всички мозъчни центрове по главата и ще познаете кои от тях са по-развити и кои - по-слабо развити. Но и да не знаете нищо от френология, вие можете да намерите местата на някои центрове по следния начин: когато някой ваш близък или познат ви обиди силно, у вас ще се засегнат личните чувства. За да познаете де се намират тези чувства, наблюдавайте се в това време, да разберете, на кое място на главата ще усетите повече топлина, по-голямо налягане. Там, дето усетите топлина и налягане, е мястото на личните чувства, понеже от обидата, която сте изживели, е нахлула на това място повече кръв. Когато личните чувства в човека не са силно развити, както и да го обиждате, този човек не се засяга. 73-281
Днес всички хора искат да бъдат богати, но богатството се обуславя на нещо. За да бъде човек богат с ниви, с къщи, с книги, с пари, това се определя от известни мозъчни центрове. Ако тия центрове са добре развити, съответно на тяхното развитие отговаря и благосъстоянието на човека. Не са ли развити тия центрове, човек остава беден. Обаче всички мозъчни центрове не са определени само за придобиване на богатства. 144-125
За да се освободи от заблуждения, човек трябва да работи върху развитието на своя мозък, да изучава устройството му, както и съотношението, което съществува между различните мозъчни центрове. 25- 15
Между всички мозъчни центрове има вътрешна връзка, те взаимно се допълват. Има един център в мозъка, към който всички останали се съсредоточават. Ако този център в човека не е развит да привлече останалите центрове към себе си, всички мисли и чувства в човека ще бъдат разхвърляни, разсеяни, вследствие на което той няма да има резултати. Когато не се спазва това, в мозъка на човека се натрупва излишна енергия и той започва да обезсмисля нещата. 51-52
За да се развива правилно, човек трябва да мисли едновременно с целия си мозък: със задната, със страничната, с предната и с горната. 80-154
Когато говорим за Любовта, за Мъдростта и за Истината, известно количество клетки от човешкия мозък пречупват само лъчите на Любовта и ги възприемат в себе си; известно количество клетки от друг род пречупват и възприемат в себе си лъчите на Истината. 12-43
Светлина излиза от някои мозъчни центрове, които са добре развити. За пример, ако центърът на святостта е добре развит в човека, от там излиза бяла, приятна светлина. Има случай, когато от един център излиза светлина, а друг някой е съвършено тъмен. За пример, човек може да бъде крайно съвестен, справедлив, а да не е развил религиозното чувство – любов към Бога. Този център се намира в горната част на главата. Щом не е развит този център, никаква светлина не излиза оттам. 82-74
Поставен е кош с ябълки. Едно дете минава покрай този кош, вижда ябълките и пожелава да си вземе една-две ябълки. Детето се спира пред коша и започва да го разглежда от всички страни. По едно време то вижда една дупка на коша, проектира ръката си напред, пъха я вътре, взима една ябълка и се отдалечава, При движението на ръката към коша се образува права линия. Тази линия се е образувала благодарение на енергията, складирана в един мозъчен център над слепите очи. Този център е наречен център на стяженолюбието (лакомията). Той кара детето да пожелае една ябълка. Друг център, който се намира под слепите очи – центърът на охотливостта (желанията), заставя детето да вкуси ябълката, В движението си тези два центъра вървят пък по права линия. Единият от тях заставя човека да скрие това, което е взел, да го държи надолу. Другият център – на охотливостта, събужда в човека желание да опита, т.е да вкуси това, което е взел. 74-351
Човек ще приеме Божията любов през горната част на главата. Изобщо всеки мозъчен център е свързан с известни сили на Природата. 88-9
Като постоянно проектирате мисли към ума си, към един от тези центрове, ще можете да развиете органите си. 116-79
Човек на главата си има три центъра, които играят важна роля: милосърдие, любов към Бога и твърдост. Милосърдието е качество, което свързва човека с Висшите същества, у които няма страсти. Вторият център е висшето чувство у човека – любов към Бога, То го свързва със Същества, които произлизат от първичната светлина. Третото чувство представлява твърдостта у човека, един от главните стълбове на неговата поля. То го съединява със Съществата, които разполагат със силите в природата. Твърдият човек издържа всичко, което му дойде в живота. 42.7-11
Как да се съсредоточим, как да изолираме известен център, за да проектираме мисълта си към друг център? Когато ви казвам да проектирате мисълта си, то значи да се съсредоточите. Затова, първо се помолете на Господа да ви помогне как да проектирате мисълта ся. Като мислите постоянно върху един орган, ще започнете да чувствате някаква промяна – едно силно чувство на вяра и там, дето почувствате напрежението, там е мястото на този орган. Когато някой ви обиди силно, вие почувствате едно напрежение, стягане отзад, към върха на главата. 116-78
В окултната наука се стремят да докарат всички мозъчни центрове в хармония. Когато някой път кръвта нахлуе в мозъка, във вас се събуждат тия стари навици. Вземе някой да се моли, но веднага му дойде на ум, че трябва да яде кисело зеле. Ще напусне молитвата, ще отиде да вади кисело зеле. Пак почне да се моли, ще му дойде на ум да пийне малко винце. Ако не се моли, няма да му дойде тази мисъл. Решите се да живеете благочестив живот, веднага всичките дяволи ще дойдат отгоре ви. То е закон. Щом решите да живеете добродетелен живот, ще предизвикате противното – омразата. Искаш да живееш с истината, ще дойде лъжата. Ще знаете, щом дойде противоположното, значи у вас мисълта се е събудила. 41.26-8
Мозъчните центрове трябва да бъдат отзивчиви, възприемчиви към вълните, които идват от добрите и възвишени Същества на културния свят. 18-19
Каквато е силата на непроявеното житно зърно, такава е и на непроявените мозъчни центрове на човека. За пример, всеки човек носи музиката и любовта в съзнанието си. Тези способности имат своите центрове в мозъка, но не са проявени, представят нули, вън от единицата – човека. Щом се проявят, те се нареждат след единицата и обогатяват човека. 63-195
ПОЛУШАРИЯ: ЛЯВО И ДЯСНО
Мозъкът в човека има две полушария: ляво и дясно. 75 4-203
Засега лявото полушарие е активно, а дясното – пасивно. 43.21-8
Лявата половина на мозъка е женска, а дясната - мъжка. 64-136
Енергията от дясната половина на мозъка минава в лявата, затова съвременният човек мисли само с лявата половина на своя мозък. 64-136
Засега само лявата половина на мозъка е в действие, а дясната половина е в запас, в почивка. В нея се събират излишното количество електричество, магнетизъм и ред още сили. В това отношение дясната страна на мозъка представлява само един трансформатор. 45-184
Енергиите от лявото полушарие се проявяват през дясната страна на човека. Човек е разделен на два полюса. Лявата страна в него върви по женска линия, а дясната по мъжка. Онзи, който разбира закона, ще има предвид тези течения. Да кажем, че някой върви по мъжка линия. С коя част от мозъка си ще се докоснете до него? С лявата част. Значи той ще ви тури отляво на себе си и в такъв случай по отношение на него ще работите повече с вашите чувства; ако пък е от дясната страна, ще работите повече с вашия ум. Ако някой върви по женска линия, той ще ви докосне от дясната ви страна. Мислите ли, че е случайно, дето някои ходят от лявата ви страна, а други от дясната? Не е случайно, енергиите от дясното полушарие минават през лявата ръка. Това е един сложен закон. Затова, като дойдете до окултната наука, вие трябва да знаете как да владеете мозъка си и как да го поляризирате. Вие трябва да знаете кога ще действувате с лявата част на вашия мозък и кога - с дясната. Ако не разбирате законите, ще се намерите в голяма мъчнотия. Ако ги разбирате, един ден ще минете в дясното полушарие. друг път в лявото. Трябва да мените състоянията на мозъка си. Тази е една от причините, дето хората не могат да живеят добре. 75 4-203
Ако по някакъв начин вие успеете да измените енергиите в мозъка си, т.е. да измените техните течения тъй, че дясното полушарие да стане активно, вие съвършено ще измените живота си. Затова, когато искате да се самовъзпитавате, вие трябва да проучвате службата на всяка част, на всяка област във вашия мозък. Например трябва да знаете, положителна или отрицателна е енергията, която протича в предната част на вашия мозък. Ако някой от вас е чувствителен, нека опре края на пръстите си до един чист и свят човек, у когото няма никаква лъжа, никаква измама и той веднага ще почувства в себе си просветление, а в мозъка му ще се яви светлина. Тази бяла. приятна светлина ще се предаде чрез пръстите му. 43.21-3
ПРЕДНА ЧАСТ НА МОЗЪКА
Де се крие Божественото, разумното у човека? В предната част на мозъка. 43.23-7
Умствените способности, както и интелигентността на човека не се определят от тежестта на мозъка, както някои погрешно мислят. но от развитието на предния мозък, от челото. 82-211
Втората област е челото, обърнато към ангелския свят; то показва мислителната сила на човека. 25-206
Клетките, които пречупват например лъчите на Мъдростта, се намират в предната част на главата, на самото чело на човека. Затова именно челото с всички свои центрове трябва да се разработи правилно, както се разработват днес нивите и полетата, когато искат да дадат добра жетва. 12-43
Предната част на мозъка се занимава с мисълта. 14-194
В предната част на мозъка се образуват разумните мисли. 120-295
Френолозите пък са забелязали, че интелигентността не зависи от обема на мозъка, но от развитието на предния мозък в главата. Колкото предният лоб (челото) е по-голям, толкова и човек е по-интелигентен. 43.20-6
Ако в мозъка ви нахлуят научни мисли, те ще обхванат специфични центрове в предната част на мозъка. 38-122
Когато иска да приложи някаква способност, човек мисли с предната част на мозъка. 50-154
В предната част на човешкия мозък, дето се намира музикалното чувство, има 35 000 клавиша, т.е. 35 000 музикални тона, които очакват своето развитие. Достатъчно е да се засегне един от тези тонове, за да се предизвика радостно или тъжно чувство в човека. 63-155

ЗАДНА ЧАСТ НА МОЗЪКА
В задната горна част на мозъка се образуват нашите лични чувства – че.сме свободни Божии индивиди. 120-295
У съвременните хора най-силно развити са личните чувства, които се намират в задната част на главата, дето всякаква култура отсъства. Ако има някаква култура, тя е от съвършено нисък уровен. 74-87
Когато се стреми към охолен живот, човек мисли със задната част на мозъка си. 80-154
Задната част на главата, наречена „двуличния" човек, е обърната към физическия свят, към тъмнината. 25-206 Теченията, които минават в задната част на мозъка, събуждат низшите чувства у човека, и ако не може да ги владее, той изпада в големи изкушения. Човек не трябва да се заблуждава, но да знае, че седалището на низшите чувства е в задната част на мозъка. Там живеят цели племена от низши същества, които влияят на човешката мисъл. 38-114
Задната част на мозъка се занимава с обикновените чувства; горната част на мозъка се занимава с възвишените чувства. 14-194
Отзад на главата има център, свързан с личните чувства на човека. 69-129
Ако гордостта се прояви повече отколкото трябва, в задната част на мозъка се явява едно болезнено напрежение. 38-122
Центърът на тщеславието, който се намира в задната част на главата, представя крадец, който взима голяма част от кръвта, която отива към предната част на мозъка, тази е причината, поради която умът на тщеславните хора не може добре да се развива... Който иска да развива, да разработва своя ум, той не трябва да бъде тщеславен. Забелязано е, че хора, които са били повече осмивани, подигравани, са станали учени, поети, музиканти. А тия, които са били много хвалени, от които са очаквали нещо, са останали посредствени. Защо? Умът на последните не се е хранил добре, вследствие на което не е могъл да се развие. Затова, докато сте живи, бъдете глухи и за похвалите, и за укорите; като умрете, тогава слушайте какво ще говорят хората на гробищата за вас. 71-17
Когато човек даде път на гнева, в него се проявяват низшите енергии, седалище на които е задната част на мозъка... Колкото по-малко кръв приижда в задната част на мозъка, толкова по-голяма възможност има човек да прояви своите висши енергии. 38-267
Силите на живота, които управляват стомаха, се локализират в задната част на мозъка; мускулите, физическите сили се локализират зад ушите. 80-154

ГОРНА ЧАСТ НА МОЗЪКА
Аз не искам да влезете в стълкновение с вашия обикновен живот. Този живот се дължи на низшия мозък в човека, който го кара да се сърди, да се дразни, да се съмнява, да осъжда другите и т.н. Аз засягам нови области в живота на човека, които се отнасят до функциите на горната част на неговия мозък. В тази част на мозъка се гради нещо ново. 48-151
Третата област е горната част на главата, обърната към Божествения свят; в нея се намират религиозните и морални чувства на човека: съвест, любов към Бога, милосърдие и др. 25-206
Горната част на мозъка се занимава с възвишените чувства. 14-194
Горната част на мозъка определя моралността и религиозността на човека. 82-211
Ако нахлуят религиозни мисли, ще обхванат горната част на мозъка, в която взимат участие специфични религиозно-морални мисли и желания. 38- 122
Вярващият развива горната част на мозъка си. З8-61
Центърът на справедливостта се намира също в горната част на главата. 145-75
В горната част на главата има център, свързан с твърдостта на човека. Този център е в моралната част на главата. Трябва да знаете как да се отнасяте с човека, у когото този център е силно развит. Ако е дете, то първо ще се откаже да ходи на училище. Защо не иска, и то не знае, но проявява твърдост. 69-129

ДОЛНА ЧАСТ НА МОЗЪКА
Долната област на мозъка се занимава със стомаха, т.е. с грубата енергия. 14-194

СТРАНИЧНИ ОБЛАСТИ НА МОЗЪКА
За да развие добре главата си, да даде правилна форма, човек трябва да развива и страничните центрове на мозъка, дето са локализирани смелостта, волевата деятелност. Не се ли развият тия центрове, главата на човека остава сплескана отстрани. Тези центрове са свързани с дихателната система на човека. Обаче ако страничните центрове на главата са развити повече, отколкото трябва, тогава разрушителността взима надмощие. Срещнете ли такъв човек, ще забележите, че той има желание да бие, да удря, да чупи, да руши. 80-154
Когато иска да бъде смел, решителен, той мисли със страничната част на мозъка си, дето се намира центърът на разрушението, 80-154

СЛЕПООЧНА ОБЛАСТ НА МОЗЪКА
Слепоочната област определя полуинтелектуалните или творческите способности на човека. 82-211
Онзи, който обича да яде, има силно развит център на апетита. Тоя център се намира в областта на слепите очи. Той е тясно свързан с носа. 93- 98
У флегматиците са развити центровете около слепоочните кости, които са свързани с добрия апетит. 38-.45
Първото нещо, щом се раздвои мисълта ви, стане дисхармонична, вие ще усетите едно налягане при слепите си очи. След туй ще ви обхване една дрямка, едно хипнотично състояние и почвате да се унасяте, туй вече действа зле върху нервната система. Така за пример, котките разбират този закон. Една котка, като гледа в очите друга някоя, предизвиква сътресение в слепите ù очи. Тя започва да трепти, опашката се подвижва, почва да мяука, и полека-лека нервната система отмалява... Никога не прекарвайте енергията си в слепите очи. Тази енергия е свързана със стомаха ви. Щом прекарате енергията си в слепоочните места, вие въздействате на стомаха си, а той е съставен от хиляди такива нервни ганглии. По този начин вие се обезсилвате, изтощавате енергията си, демагнетизирате се. След това вие ще почувствате едно изпразване във вашия мозък. 41.26-13

ЦЕНТРОВЕ ЗАД УШИТЕ
Ако се разгневите, ще събудите енергията около ушите – центъра на разрушителните способности на човека. 38-122
Вие имате едно гневно състояние. Казвате: Какво от това, че съм гневен? Да, но зад ушите във вас става силно прииждане на кръв, вие се силно зачервявате. Щом придойде толкова много кръв в мозъка, събуждат се известни разрушителни сили и тогава виждаме много хора в такова състояние чупят прозорци, блъскат врати и като изразходят тази енергия, казват: Аз съм малко нервен, малко съм възбуден. Не, ти си допуснал да се прояви в тебе един разрушителен център. Като се възбуди един разрушителен център, става търкане между въглеродните частици и те се запалват. Така се образува в организма това неестествено горене. Затуй, когато човек се разгневи усеща някакъв огън в сърцето си. Не мислете, че с тези разгневявания, викания вие ще оправите живота. 43.3-14
По-долните нишки отзад, зад ушите, произвеждат войнствеността в човека, а най-долу отзад – физическата любов в света. 120-295
Причината за грубостта на човека се дължи на това, че центърът на разрушителността, който се намира зад ушите, е силно развит. Такъв човек трябва да изпраща енергията от този център към центъра на милосърдието. Той трябва да си каже: аз съм господар на силите в себе си. Както мога да бъда груб, така мога да бъда и милосърден – от мене зависи да дам ход на една или друга сила в себе си. 74-7
Мускулите, физическите сили се локализират зад ушите. 80-154
У хора с холерически темперамент са развити центровете зад ушите. 80-154

ВИДОВЕ ЦЕНТРОВЕ В МОЗЪКА
Човек на главата си има три центъра, които играят важна роля: милосърдие, любов към Бога и твърдост. Милосърдието е качество, което свързва човека с висшите същества, у които няма страсти. Вторият център е висшето чувство у човека – Любов към Бога. То го свързва със същества, които произлизат от първичната светлина. Третото чувство представлява твърдостта у човека, един от главните стълбове на неговата воля. То го съединява със съществата, които разполагат със силите в природата. Твърдият човек издържа всичко, което му дойде в живота. 42.7-11

ЦЕНТЪР НА МИЛОСЪРДИЕТО
Нашето милосърдие е също един център, морално чувство е, но ако то е чрезмерно развито, а разумът не е развит, ние ще гледаме, каквото имаме, да го раздадем, без оглед, там, гдето не му е мястото. 41.28-10
Да допуснем, че в някой човек липсва чувството на милосърдие. Човек у когото липсва това чувство, добре е всеки ден, около 10-20 минута най-много, да поставя ръката си върху центъра на милосърдието, за да приижда към него известно количество енергия. В продължение на 1-2 години този човек може да развие в себе си това чувство. 77.7.14
Ако искате да разбиете милосърдието си, проектирайте ума си в онзи център на главата, който е 2 см над челото; тогава ще стане прилив на кръвта към това място и тя ще започне да подхранва съответните клетки, а щом започнат да се развиват тези клетки, те ще предизвикат и възприемат вибрациите на невидимия свят и вие ще започнете да ставате милосърдни по интуиция. 116-74

ЦЕНТЪР НА МИРОЛЮБИЕТО
Всички центрове на човешката мисъл трябва да са събудени! Някои хора са много миролюбиви, че дохождат почти до пасивност. 51-51
Ако работите върху миролюбието, главата ви ще се стеснява. Някой е толкова миролюбив, че и на мравката прави път. Главата на този човек се стеснява горе, като дъска. 65-108

ЦЕНТЪР НА МОРАЛА
Учените са установили още, че моралните чувства у човека са поставени в особена област на мозъка. 43.20-7

ЦЕНТЪР НА РЕЛИГИОЗНОСТТА
Центърът на тежестта в човешкия мозък трябва да бъде пред ушите, а не зад тях. Остане ли зад ушите, човек дълго време ще бъде лишен от религиозно чувство. Докато центърът на тежестта на мозъка не дойде пред ушите, за никаква религия не може да се говори. 82-77
Ако религиозното чувство у човека е силно развито, горната част на главата му, темето, е високо издигната. Ако това чувство не е развито, тази част на главата е ниска, там има празно място, като долина. 144-125
ЦЕНТЪР НА ВЯРАТА
Някои се оплакват от слаба вяра. У когото вярата е силно развита, тава място, което е над областта на музиката, е повдигнато. Когато и тези центрове са силно развити, главата е широка. Тъй че. когато мислите, че вярата ви е слаба, постоянно проектирайте ума си нагоре към посочения център, почнете да го поливате и обработвате я постепенно ще се създаде онова разположение към вярата, което е вложено във вас. 116-75

ЦЕНТЪР НА РАЗУМНОСТТА
Ако способностите в областта на мозъка, дето се намира разумността, съзнанието на човека, не са развити, той всякога ще се натъква на противоречия в живота, и каквато работа започне, няма да я свърши. Преди всичко у вас трябва да бъде развита способността да схващате формите на нещата. Не можете ли да схващате формите, вие не можете да имате и правилни разбирания. Щом знаете формите на телата, вие трябва да знаете и тяхната тежест, да знаете с какво разполагате във всеки даден случай. И най-после вие трябва да знаете и обема на телата. Ако един зидар няма понятие от формата, от тежестта и от обема на камъните, с които ще си служи, той няма да знае де и как да ги постави в постройката. Затова именно, когато отделните камъни се спояват, трябва да се знае в какъв ред и порядък да се поставят. Който не знае да ги поставя, той ще създаде голяма неправилност в градежа. След като съградите една къща, вие трябва да я боядисате. За боядисването ù вие трябва да разбирате цветовете, да имате в себе си чувството на художник... Освен това човек трябва да знае как да съпоставя нещата. Всяко нещо трябва да се постави на своето място, както числата в математиката се поставят на своето място. В това отношение математиката спада към тъй наречените спомагателни способности у човека. Много от вашите неприятност се дължат на това, че у мнозина тези спомагателни способности не са развити. Освен тези има и тъй наречените литературни способности у човека. Литературните способности спадат към музикалните. Между музиката и литературата има нещо общо. 101-79

ЦЕНТЪР НА ФИЛОСОФИЯТА
Френолозите са забелязали, че хора, които обичат да философстват, имат отпред на челото си два силно развити центъра. 144-125

ЦЕНТЪР НА ФАНАТИЗМА
Всички сили, които минават през мозъка, имат своето велико предназначение. Според това какви сили минават през мозъка, центровете биват положителни, които възприемат положителните, белите лъчи на истината, и отрицателни, които възприемат черните лъчи на истината. В първия случай човек има възходящо, повдигнато състояние – стремеж към Бога, а във втория случай – низходящо състояние, т.е. отдалечаване от Бога. И в това положение човек може да има стремеж към Бога, но несъзнателен, неразумен. Той се проявява като фанатик, човек на форми и обреди. За да не изпадне във фанатизъм и в отрицателни състояния, човек трябва да разпредели мозъчните си енергии правилно, да не допуща да се натрупва в някой център повече енергия за сметка на другите центрове. 38-123
Ако у някои от вас е чрезмерно развит мозъчният център на благоговение и любов към Бога, а разсъдъкът му не е развит, за да може да прокара тази енергия в умствения свят, тогава туй чувство ще се изроди във фанатизъм. Всеки един фанатик е човек без разсъдък в своите убеждения. 41 28-10

ЦЕНТЪР НА ЛЮБОВТА
Любовта започва чрез ток – положителен и отрицателен, затова хората се хващат за ръка. И тези токове почват така: ръцете се прекръстват, после се пускат и после хората си казват, какво искаш да кажеш, аз не мога да те разбера. Пак се хванат, погугуцат си и после се пуснат и пак не могат да се разберат. Защо? Защото тия центрове в мозъка не са тъй развити, за да могат да схващат първите мисли. Всяка една любовна мисъл трябва да има правилна форма, а не крива, изопачена форма. 120-295
Човек ще приеме Божията Любов през горната част на главата си, през темето. Физическата любов пък минава през задната част на главата. 88-9

ЦЕНТЪР НА МУЗИКАТА
Достатъчно е да видиш, че центърът на музиката в някой човек е добре развит, за да кажеш за него, че е музикален. 93-86
Френологически тъй, както е поставен центърът на музиката в човека, той е на границата между две царства: между чисто материалния и духовния свят. 42.11-7
Музикалността от френологическо гледище има свой център при слепите очи. У някои хора този център е по-развит, у други е по-слаб и в тях се вижда слепоочната кухина. У добрите музиканти челото при слетите очи е запълнено. В душата на всеки човек обаче този музикален стремеж съществува потенциално, а само музикалните органи са различно развити. Когато музикалността е свързана с двигателния център, такива хора могат да свирят по-добре, отколкото да пеят. У някои хора музикалността е свързана с техния ларинкс, те стават добри певци; у други музикалността е свързана с техния ум, те стават композитори – у тях е развит центърът на построяването. Тъй щото от това, с какво е свързан центърът на музикалността, зависи в какво направление ще се прояви човек. 75 4-151
Центърът на музикалното чувство в човек представя инструмент с 35 хиляди клавиша. У някои този инструмент е доста обработен, у някои едва сега започва да се обработва. Велик музикант е оня, който може да си служи с тоя инструмент. 66-6
Вземете един музикант, у когото са развити центровете на музиката, и го сравнете с един човек, у когото музикалните центрове не са развити. В черепа на тия двама души винаги се забелязва едно различие. Онзи, който е музикален, около слепите очи има една издаденост, а у немузикалния тази част на главата е тясна. Наблюдавайте главата на някой писател. У него е силно развито въображението. Значи в мозъка на този човек има известни органи, които са израз на силите, с които той работи. Хора, у които е силно развит органът на речта, очите им са особено устроени и задната част на мозъка им е също особено устроена. Тези, които не разбират тези неща мислят, че главите на всички хора са еднакви. 126-198
В мозъка има 35 000 клавиши, затова, при сегашното си състояние, човек има голяма възможност да се развива музикално. 75.4-230

ЦЕНТЪР НА КРАСОТАТА
Човек не може да бъде красив, ако не е развил в себе си ония центрове, които са причина за красотата. 53-32

ЦЕНТЪР НА ЧУВСТВАТА
На човешката глава има известни центрове, свързани с чувствата. 69- 129

ЦЕНТЪР НА СТРАХА
Ако пък главата на някой човек зад ушите е несъразмерно развита в сравнение с другите центрове, у такъв човек е силно развито чувството на страх, както у животните. Човек, у когото чувството за страх е силно развито, той мисли само за себе си, за своя живот, той не е човек на новите идеи. 101- 77
Когато страхът се събуди у човека, в съответния мозъчен център се развива много топлина, вследствие на което в организма настава известна аномалия. Това показва, че се е нарушило равновесието между силите, които протичат в човешкия организъм. За да се възстанови нормалното състояние на силите в човешкия организъм, през едното полушарие на мозъка трябва да текат топли течения, а през другото – студени. 51.308
Човек има 40 центъра. Страхът представлява един от тези центрове... Трябва ли в такъв случай човек да се вслушва в страха, който има само един глас от тия 40 гласа. Разумът и всички останали способности в човек, които са на брой 39, трябва да кажат на страха: Ще ни извиниш, но ние не можем да приемем твоето мнение за меродавно. 44-148
Когато има много непостигнати желания и голям страх, човек става неврастеник, 82-51
Ако центърът на предпазливостта е силно развит, човек става страхлив. 82-51

ЦЕНТЪР НА СМЕЛОСТТА
Когато иска да бъде смел, решителен, той мисли със страничната част на мозъка си, дето се намира центърът на разрушението. 80-154
Някои хора са много миролюбиви, че дохождат почти до пасивност. За да излязат от това положение, те трябва да развият в себе си смелост. За тази цел те трябва да вземат чук в ръка и да започнат да трошат камъни, или да вземат мотиката и да отидат някъде да копаят. Ама ръцете им щели да се развалят, да огрубеят. Ще копаете по малко, постепенно ще привикнете на тази работа... По този начин човек ще посещава всички центрове на мозъка си, ще ги изучава, ще ги развива. 51-52

ЦЕНТЪР НА ВЕСЕЛИЕТО
Особено трябва да се работи върху центъра на веселието, за да понася човек лесно мъчнотиите в живота. 82-211

ЦЕНТЪР НА ВРЕМЕТО
В някои от вас центърът на времето е слабо развит. Човек, у когото тоя център н силно развит, може тю всяко време да определи колко е часът. От сън да го събудите, той ще каже колко е часът. Когато слуша някой да свири, той може да определи дали издържа такта, или прибързва. Не само това, но определя точно дали с 1/16, или с 1/32 нота е прибързал или забавил. 93-91

ХРАНЕНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
Всички сили, които минават през мозъка, имат своето велико предназначение. Според това какви сили минават през мозъка, центровете биват положителни, които възприемат положителните, белите лъчи на истината, и отрицателни, които възприемат черните лъчи на истината, В първия случай човек има възходящо, повдигнато състояние, стремеж към Бога, а във втория случай – низходящо състояние, т, е, отдалечаване от Бога. 38-122
Неправилното, нееднакво разпределение на кръвта в мозъчните центрове се отразява върху целия организъм. 79-76
Енергиите в мозъка трябва да се разпределят правилно. Случва се, че в някои центрове приижда повече кръв, натрупва се повече енергия и ако не може да се справи с нея, човек заболява. 79-73
Ученикът на Божествената школа изучава именно такива методи, чрез които отправя кръв към челото, към горната част на главата и към всички останали центрове, конто страдат от недоимък на кръв. Правете опити в това отношение да развиете еднакво мозъчните си центрове. При това ученикът трябва да знае как да се пази, за да не ограбват енергиите, които той придобива. 38-268
В училищата, като изучават различни предмети, учениците отправят повече кръв към мозъка си и с това хранят известни мозъчни центрове. 25-13
Изкачването по високите места усилва кръвообращението, усилва дейността на мозъчните центрове. 31-241

ВЛАДЕЕНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
Първо ще се учите да владеете своите мозъчни центрове. Считайте, че всичко, което се върши около вас, не ви засяга. 41.26-10
Ще се научите правилно да владеете отделните центрове като изразители на различните умствени способности. Това знаят посветените. За непосветените обаче мозъкът представя една мека маса, която се състои от сиво и бяло вещество, в което кръвта приижда периодически във вид на приливи и отливи. Това е физиологическата функция на мозъка, но той има и друга функция. Ясновидецът вижда, че от мозъка излизат хиляди нишки в различни направления, по които минават различни течения. От мозъка тези течения отиват по цялото тяло. Те обхващат и мозъка, и сърцето. Оттук се явява различието между мислите и чувствата у човека. Не само това, но теченията на научната мисъл се различават от обикновената. Колкото по- силни са теченията в един мозъчен център, толкова по-голяма е неговата дейност. Който не разбира направлението на тези течения и не може да ги трансформира, излага се на опасност. 38-114

ПИПАНЕ НА ГЛАВАТА
Всеки мозъчен център е свързан с известни сили на природата. Като знае това, човек трябва да бъде внимателен, да не пипа центровете си безразборно. Ако пипне някой център не навреме, той може да си причини голяма пакост. Ако пипне някой център навреме и знае как да го пипне, той може да подобри състоянието си. 88-9
Трябва да гледате на човека като на жива, разумна станция, чрез която той влиза в съприкосновение с целия Космос. Всичко зависи от това кой бутон в станцията ще бутне, за да влезе във връзка с добри или лоши същества. Ако по невнимание бутне някой от лошите центрове, човек веднага се обръща към своя радиоапарат и вика за помощ... Коя е радиостанцията на човека? Неговото будно съзнание. Чрез тази станция човек влиза във връзка с външния и вътрешен свят, с всички разумни същества. Да имаш будно съзнание, това значи да имаш възможност да приемаш и да предаваш мисли, чувства и желания от всички станции. 85-277
Човек има 40 центъра и 40 способности, с които трябва да се съветва... Стане ли въпрос за реализиране на някаква идея, всички тия способности или чувства, на които местата са в човешката глава, трябва да си дадат мнението, да гласуват. 44-148
Във вашия мозък има известни центрове, посветени само за известни области на живота. Например ти искаш да знаеш какво ще бъде твоето бъдеще, за да знаеш как да подведеш работите си. Като знаеш всичко това, ти ще знаеш какви сили да избереш. В твоя ум има специфични способности, определени за специални работи. Това са специални станции. Ти ще отидеш при една от тези станции, ще бутнеш там със звънчето, ще ти се обади някой ангел и ти ще му кажеш: Моля, високоуважаеми или високопочитани ангеле, да ми кажеш какво трябва да правя? Ако си бутнал точно на определената станция, този ангел ще ти каже: Трябва да бъдеш много мек, много благ, да не предизвикваш никого, да не нарушаваш правилата на живота на никой човек. Ти трябва да бъдеш най-мекият, най-благородният, най-идеалният човек, да бъдеш готов да услужиш на всички хора, за да услугват и на тебе. 10.30-20
Казваш: този човек се пипа по главата. Това пипане има смисъл, той черпи енергия от там. Важно е да знае на кое място по главата да се пипне. Постави с вяра ръката си на горната част на главата, на челото или отстрана на главата, за да събудиш оня център, който ти е необходим. 70-246 Някой седи, тури си пръстите на челото при слепите очи. Какво показва това? Той иска да свърши някоя работа, но този център на ред и порядък е слабо развит в него. После той свива веждите си тъй, надолу, зажумява с очите си, за да възприеме по-малко светлина, та външният свят да не отвлича вниманието му. И тъй помисли, помисли си малко и най-после каже: Реших този въпрос! С туй поставяне на пръстите върху този център се събужда и после усилва дейността му. 41.26-10
Някой път някой иска да си спомни нещо. Туря си петте пръста на средата на челото и се концентрира. 41.26-10
Мрачен, неразположен сте, но изведнъж става някаква промяна в силите на вашия организъм. Защо става тази промяна? Бутнали сте някой център, който е създал разположението или неразположението на Духа ви. Значи достатъчно е да бутнете един от добрите центрове на вашата глава, за да потекат добри мисли и желания във вас, чрез които да разрешите добре задачите на своя живот. Лесно стават работете за онзи, който знае как и къде да тури ръката си. Ако не знае как и къде да постави ръката си, вместо добро той може да произведе катаклизъм в своя личен живот. 85-276
Човек трябва да бъде внимателен, да не пипа центровете си безразборно. Ако пипне някой център не навреме, той може да си причини голяма пакост. Ако пипне някой център навреме и знае как да го пипне, той трябва да подобри състоянието си. 88-9
Едно докосване на учителя до някой център на главата на ученика може да трансформира енергията му и да го облекчи. 82-133
Излезе един ученик да решава задачи по математика. Обаче той слаб по този предмет, не може да решава самостоятелно. Тогава направете следния опит. Нека излязат двама ученици, силни математици и да турят ръцете си на челото на слабия ученик, дето е математическия център. Когато се изредят двамата ученици, няма да мине много време и слабият ученик ще започне да мисли, да работа върху зададената задача и ще я реши. Това се дължи на факта, че силните ученици по математика чрез контакт са предали част от своята енергия на слабия ученик. Тази енергия пък събужда дейността на неговите математически способности и той започва да мисли и разсъждава. По този начин могат да се предават енергиите от един човек на друг в различните центрове на мозъка. 77.7-50

РАЗВИВАНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
Различните центрове в човешкия мозък не са еднакво развита. У един хора е силно развито въображението, у други по-слабо. У едни хора е по- силно развит центърът на причинността, у друга по-слаба 51-9
За да се освободи от заблуждения, човек трябва да работи върху развитието на своя мозък, да изучава устройството му, както и съотношенията, които съществуват между различните мозъчни центрове. 25- 15
Природата изисква от човека да работи върху себе си, да развива всички мозъчни центрове. 79-73
Щом е дошъл на земята, човек трябва да мине през всички науки и изкуства, да развива последователно мозъчните си центрове. 145-75
В пътя на своето развитие ученикът се движи в три направления на своя мозък отпред, отгоре и отзад – мястото на слушането. Ако съединим трите центъра с прави линии, ще образуваме равностранен триъгълник. Най- опасно място в човешкия мозък е задната му част; оттам идат неприятностите и нещастията в човешкия живот. 38-61
За да се развива правилно, човек трябва да мисли едновременно с целия си мозък: със задната, със страничната, с предната и с горната си част. 80-154
Вие трябва да развивате мозъчните си центрове правилно, за да не се създава някаква аномалия. 82-51
Вижте какво прави прилежният ученик. Като учи един предмет и се умори, той не хвърля книгата с недоволство, но я замества с друга; ако и от нея се умори, замества я с трета. По този начин той дава възможност на всички мозъчни центрове да работят, за да се развиват правилно. 82-51
Обръщайте внимание на всичко, да не останете едностранчиви,еднообразни. Ако работите само по едно направление, ще развиете само един център. Главата трябва да бъде добре развита, всички центрове да се подхранват. 65-108

eXTReMe Tracker