|
Share

Не пази ли тялото си, не се ли отнася добре с него, в скоро време той ще предизвика голяма дисхармония в себе си. Не е позволено на човека да измъчва тялото си. Тялото е подобно на помощния добитък. Ако към добитъка е нужно човешко отношение, колко повече това е нужно към
собственото ви тяло.

Като прилага известен морал към тялото си, човек ще дойде до високо разбиране на живота. 86-19
Едни измъчват тялото си, като се лишават от нужната храна, за да печелят пари, а други преяждат. И едните, и другите развалят стомаха си. 120-168
Който не дава достатъчно храна на тялото си, скоро се изтощава. 69-177
Казваш: Днес няма да ям. Не, ще ядеш, за да задоволиш глада си.
Тогава и тялото ще бъде доволно от тебе и ще те признае за умен човек. -
Може ли тялото да се произнася за своя господар? - Може. Тялото е съставено от разумни, интелигентни клетки, които дават мнението си за нещата. Човек е здрав, докато клетките му имат доверие в него. Щом изгубят
доверието си, той започва да боледува. Силата на адепта се заключава в доверието, което клетките му имат към него. Всички сили в неговия организъм му се подчиняват. Както той мисли, така и те мислят. Той не се налага и те го уважават и обичат като добър и умен господар. 66-127
Грижете се за тялото си като за машина, която ви е дадена за работа... В тази машина са вложени възможностите на всички минали култури, както и тия на настоящите и бъдещи култури. 85-289
ВЛАДЕЕНЕ НА ТЯЛОТО
Човек трябва да познава добре устройството на своето тяло. То е инструмент, с който свири. Ако не знае как да управлява тялото си, човек не може да даде израз на всичко онова, което става в него. 59-222
Ако може да стене господар на своето тяло, той е изпълнил
задачата на своя живот. 58-147
Голяма дисциплина се изисква от вас! Докато не се научите да контролирате тялото си, добри ученици не може да бъдете Тялото ви спъва много. То казва: Или ме учи добре, или аз ще те науча. 125-178
Ако не сме господари на своето тяло, на своето лице, на туй, което Господ ни е дал, на туй, което е наше собствено, а не чуждо, друго какво можем да направим? Ако не знаете как да владеете главата си, как да владеете ръцете и краката си, как да владеете вашите мускули, всичките
ваши думи ще бъдат празни. 41.32-19
Ръцете, краката, очите, ушите са слуги на човека. От слугите се съди за господаря. Какво можеш де направиш, ако не знаеш да управляваш ръцете и краката си? Какъв човек си, ако не можеш да управляваш очите си? Хората не се отнасят добре е краката си, с ръцете си, с очите си... Човек зависи от доброто състояние на краката, на ръцете, на очите, на ушите си.93-12
Ние казваме, че човек е здрав, когато тялото му се подчинява на неговата разумна воля... Тялото трябва да бъде орган на ума, на сърцето и на волята на човека. 81-191
Даже и тялото като твоя чиста собственост не ти е дадено да си поживееш, както намериш за добре... Мислиш ли само за хранене и обличане на тялото, ти ставаш негов роб... Даде ли човек предимство на желанията на тялото си, той проявява животинското в себе си, а духовното
пренебрегва. Такъв човек мисли за слава, за почести от хората, а забравя да прояви доброто в себе си. 109-96

ТРЕНИРАНЕ НА ТЯЛОТО
Започнете първо с трениране на тялото си. 81-189
За да издържа на страдания, мъчнотии и изпитания в живота, преди всичко човек трябва да е тренирал тялото си. Това значи да има присъствие на Духа и да не се страхува от нищо...Тренираното тяло е чувствително към
външни влияния. То се превръща в слух и зрение и отдалеч чува и вижда това, което му предстои да срещне на пътя си. Да тренира човек тялото си, това значи да го е пригодил на всички условия. 81-190
За да тренират тялото си, съвременните хора си служат е
гимнастически упражнения. Добре е човек да прави гимнастика, но те представят механическия метод за трениране на тялото. Човек трябва да намери други методи за развиване на тялото си. 81-189
Прилагайте волята си и при възпитание на тялото. 38-63
Не е ли тренирал тялото си и влезе неподготвен в Духовния свят, човек изпада в сънно състояние. 81-189

РАБОТА ЗА ТЯЛОТО
Ще каже някой, че всичко иде само по себе си. Нищо не може да дойде без работа и труд... Да работи човек върху себе си, това не значи да господарува върху тялото си, но да го разбира; да разбира състоянията, през които минава, и да ги различава, да знае кое от тях е право и кое не е
право. 83-363
Като е дошъл на земята, човек има задача да пресъздаде себе си, да извае своето тяло, да го направи съвършено. 57-177
Всеки човек, който не прави подобрение в своя организъм, е
наемател, а не собственик. Всеки човек, който не внася никакво подобрение
в своя ум и своето сърце, също е наемател. 35-258
Задачата на човека е да вае своето тяло, както скулпторът вае ста-
туите си. Работете съзнателно върху себе си, да придобиете красиво лице,
да оформите главата си, да моделирате своята ръка. 85-77
Започнете да работите върху физическото подобряване на тялото си
и постепенно минавайте към умственото. 79-174
Само интелигентният, честният и добрият може да преобрази своето
46
тяло, да подобри челото, носа и брадата си. 31-130
Когато човек иска да развие своето тяло, той трябва да служи на
човечеството, оттам ще почерпи всичките енергии, но и човечеството
едновременно ще почерпи нещо от него. И сега някои казват: човек трябва
да се отдели от света, от хората. Ако вие искате да развиете вашето тяло, аз
вземам тази дума в широк смисъл, вие трябва да имате връзка не само с
народа си, но с цялото човечество. 43.21-6
За да си изработи нещо по-красиво, от човека се изисква разумна и
съзнателна работа. Да работи човек съзнателно върху себе си, това значи да
се стреми към красивите неща. Красивото се крие в Божественото начало.
147-102
Христос определя колко елемента взимат участие в съграждането на
човешкото тяло: ум, сърце, душа и сила, т.е. воля. 25-312
За съграждане на тялото си хората употребяват храна, вода, въздух и
светлина. Опитите, които правят хората за съграждане на телата си, са
резултат на човешкия Дух, а не на Божествения. 25-310
Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мислите
му също укрепват... По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е
здраво, мислите му устойчиви и чувствата му силни. Не е възможно да сме в
общение с Бога и да сме хилави! 42.36-14
ПРЕОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЯЛОТО
Каквото да е тялото ви, каквито недостатъци да има, те могат да се
изправят. Как? Чрез упражнения. 73-36
Човек трябва да пресъздаде своето тяло точно по образа на
първообраза на това, което Бог първоначално е създал. В това отношение
и на вас предстои велика задача - да пресъздадете своето тяло, да го
изваете като майстори-творци. 52-366
Изкривяването на тялото се дължи на някакъв недъг. Всеки трябва
да работи върху себе си, да контролира своите движения, да възстанови
правите естествени линии на тялото си, които Природата първоначално
още му е дала. Много ще страда човек, докато възстанови своите
първоначални движения и линии на тялото си. 74-29
Та ние ще пристъпим сега да изправим телата си. Криви са телата
ни, защото, като дойде известна аномалия в черния ни дроб, усещаме едни
притъпени чувства, не можем да обичаме. Тогава тялото ви не ще бъде в
състояние да предаде вашата енергия, затова цялото ви тяло, ръцете,
краката ще бъдат като сухи клечки и който ви пипне, ще каже: Няма топлина
в този човек. 120-168
Човек е дошъл на земята да научи методите за обновяване, за
подмладяване на тялото. 142-342
Духовната наука е за възстановяване на тялото, на мозъка, на
сърцето. Вие трябва да имате здраво тяло, здрав мозък, здраво сърце. Ако
не можете да изправите тези органи, тогава къде е човекът? Тук, на земята,
трябва да имате здраво тяло. 69-180
С промяна на лицето и главата стават промени и в цялото тяло. 85-
275
47
С нашите мисли ние оформяме или деформираме органите си -
тялото си. 69-181
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО
В човешкия организъм има и въздухообразни, и течни, и твърди тела,
но понякога става накопление на тия вещества, което се отразява по един
или друг начин върху човека. Обаче разумната природа не позволява да се
престъпват законите ù, т.е. тя не търпи никакви житници, никакви хамбари в
тялото на човека. Всеки ден човек има право да взима от нейните складове
само толкова, колкото му е нужно за деня. Но вследствие отдалечаването на
човека от разумните закони на природата у него се заражда желание да се
осигури и той всеки ден живее с мисълта да трупа, да събира, колкото може
повече. Това негово желание се предава и на самите клетки, в които
постепенно става отлагане, натрупване на излишъци, неоползотворени от
организма материали. Този човек започва да надебелява, да затлъстява и
впоследствие в него се зараждат различни болести. Сложните явления,
големите величини създават натрупване в човешкия организъм. 77 1-5
Съвременните лекари отдават много от неразположенията на човека
на утайките, които се намират в неговото тяло, затова търсят начини за
пречистването му. 38-185
Окултният ученик трябва да работи за пречистване на тялото си.
Някой казва: за да се пречисти човек, той трябва да изтощи тялото си. Не,
това е криво заключение. Вие трябва да правите разлика между плътта и
физическото тяло. Ако плътта ви отслабва, тялото ви не трябва да отслабва.
Какво разбираме под отслабване на плътта? Да се намалят низшите
желания у човека, т.е. желанията му да се възпитат. 127-442
Изложете се на слънчевите лъчи и всички вредни микроби, които са в
тялото ви – Господ да ги прости, ще изчезнат. Щом вие си изложите и вашите
тела на Божиите лъчи, съединени с Бога, тази Божествена светлина
правилно ще проникне във вас и Бог ще измени условията. 120-291
ДРУГИ ЧОВЕШКИ ТЕЛА
Човек трябва да разбира законите, да знае какви са неговите тела,
неговите облекла. 9.14-16
При сегашните условия на живота, на всеки 7 години става една
промяна във вас. Мислите, които са излезли от вас и отишли при Бога, ще се
върнат след 7 години. След всеки период от 7 години в човека започва една
нова фаза, която окултната наука нарича „развитие на едно ново тяло”.
Такива тела има главно седем. В по-духовно развитите хора има още три, а
в най-напредналите същества се развиват още две. Значи, в човека може да
се развият всичко 12 тела. Сегашната култура е достигнала до положение да
схваща едва първите 7 тела, които човек като 7 струи изпраща в невидимия
свят. Всяка струя, като отиде към Бога и се върне, ще донесе на човека едно
специално благо, специални материали, с които той ще строи живота си тук
на земята. 126-111
Всички говорят за физическото си тяло, само него познават
48
Апостолите и учениците на Христа говорят за Духовно тяло. Апостол Павел
казва: Имам тяло плътско, имам и тяло Духовно. Мъдреците и великите
Учители говорят за седем тела в себе си и живеят в тях. Съвременният човек
започва да живее и в духовното си тяло. Това показва, че той работи и върху
духовното си развитие. 107-217
Като се говори за астрално и ментално тяло, т.е. за сърдечно и
умствено тяло, мнозина ги отричат, в смисъл на неразвити тела. Те казват,
че човек е развил и продължава да развива само физическото си тяло.
Всъщност не е така. Човек носи всичко в себе си, но известни сили са в
потенциално състояние. В яйцето се крие всичко... Докато е на земята, човек
работи главно с физическото си тяло - най-подходящия инструмент за
земята. Обаче той мисли, чувства, търси причините и последствията на
нещата. С какво мисли човек? С умственото си тяло. С какво чувства? С
астралното си тяло. С какво издирва причините и последствията на нещата?
С причинното си тяло. Както физическото тяло не е еднакво развито във
всички хора, така и останалите тела в човека не са еднакво развити. 83-163
Добре ли е развито духовното тяло на човека, той ще успява във
всичките си опити, ще може правилно и съзнателно да излиза от тялото си и
да се връща назад в него. 46-92
Физическото тяло е една от обвивките на човека, духовното - втора
обвивка, умственото - трета, причинното - четвърта и т.н. Колкото по-високо е
издигнат човек, толкова по-добре са развити неговите тела... Колкото по-
развити са телата на човека, толкова са по-големи възможностите му. 33-108
Започнете да изучавате физическото, астралното, менталното и
причинното тяло на човека. Както физическото тяло има своя физиология и
анатомия, също така и астралното, менталното и причинното тяло имат своя
физиология и анатомия, физиологията и анатомията на по-високите тела е
подобна на тези на физическото тяло. 72-101
Човек трябва да работи върху физическото си тяло и от него
постепенно да върви към духовното. 14-180
БЪДЕЩО ТЯЛО НА ЧОВЕКА
След хиляди години цялата земя, с планини и долини по нея, ще бъде
коренно изменена, външно и вътрешно. Въз основа на този закон и човек ще
претърпи големи промени; неговото тяло ще бъде преустроено. От
преорганизирането на човешкото тяло зависи и културата на самия човек.
48-146
Това тяло човек няма да разруши, но то, като изпълни своята служба,
понеже иде ново тяло, което сега се гради, то, старото, ще отстъпи мястото
си на новото. Следователно нашите нови чувства и способности ще се
вложат в тези нови тела, които сега се градят. Това ново тяло у някои е в
началото си, у някои то е на един месец. Аз говоря за граденето на това ново
тяло, от което ще излезе нашето възкресение. С тези тела, с които сега
живеете, не можете да вървите в тези истини. Тялото на плътта е плът,
тялото на Духа е дух. 120-214
Не е далеч времето, когато човек ще придобие онова, към което се
стреми. Тогава той ще има по-красиво, по-здраво и усъвършенствано тяло.
49
Днес човек живее и постоянна борба между плътта и Духа. Когато изработи
своето ново тяло, той ще живее в мир и равновесие. Той ще излезе от
живота на борба, от двойнствения живот. 59-228
Човешкото тяло още не е устроено както трябва, т.е. не е още добре
организирано. Един ден, когато човешкото тяло се устрои добре, тогава
душата му ще се въплъти напълно в него и той ще стане безсмъртен. 50-134
В бъдеще човешкото тяло ще е по-съвършено. Когато пожелае, той
ще може да става невидим. Той ще става въздухообразен, воден според
желанието си. 31-110
Красиво е човешкото тяло, но бъдещото тяло ще се отличава от
сегашното: ще бъде по-красиво, по-стройно, с по-голяма симетрия между
отделните части. 147-320
Добрият живот подразбира тъкане, т.е. устройване или организиране
на бъдещото тяло на човека. Мислите, чувствата и постъпките на човека
представят материала, от който се тъче новата тъкан. 88-153
Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета до
друга, но не със сегашното си тяло. Ново тяло трябва да се създаде, което
да може да се разглобява и отново създава, за да го пренасяте от едно
място на друго. Ще дойде ден, когато човек ще пътува по земята без тренове
и без автомобили и аероплани. Той ще има ново тяло, устроено по нов
начин. 24-16
Ще дойде ден, когато Духът що създаде безсмъртно тяло на човека. В
този смисъл задачата ми човека е да се освободи от временното, от
смъртното тяло, да го превърне в безсмъртно... Той трябва да се развива, да
минава в по-високи фази на развитие. 48-146
По-висшите светове ще почнат да правят тела, в които хората ще
функционират в една нова обстановка. Тогава хората нима да грешат, а ще
възкръсват. Но докато човек добие това ново тяло, той трябва да работи
дълго време. 41.16-8
ДУХ И ДУША
Човек става мощен само когато се съедини със своята душа и със
своя дух. 57-37
Духът и душата са бащата и майката на детето, т.е. на човека... Щом
се съгради ново тяло, душата и духът се вселяват в него и започват да се
грижат, да работят върху детето, да го приготвят за съзнателен Духовен
живот. 57-37
Ако човек е ценен, това се дължи на духа и на душата в него, които
проникват в организма му като живи сили и му създават импулс към
постоянно растене и развитие. 47-3
Душата и духът, от една страна, както и умът и сърцето, от друга,
представят два полюса на човешкия живот - мъжът и жената, т.е. мъжкият и
женският принцип, които трябва да се свържат в едно цяло. Това търсят
съвременните хора в света, но като не знаят как да го намерят, те прибягват
към женитба. Христос обяснява на учениците си какво означава женитбата.
Според Него женитбата е Духовен процес, свързване на Духа с душата. В
тази връзка е смисълът на живота. Който е направил тази връзка, по никой
50
начин не трябва да я разкъсва. Скъса ли я, той започва да се стреми към
физическата женитба. 55-32
Тялото на човека се изменя, но душата и духът му не се менят. Те
остават вечно млади, вечно силни. В пътя на своето развитие човек е минал
през различни форми, докато е дошъл до сегашната си форма.
Благодарение на промените, които е претърпял, той носи големи опитности и
знания, които е складирал в душата и в духа си за вечни времена. 35-6
За да се справим с известни мъчнотии, непременно трябва да имаме
едно хармонично разположение на духа. Без туй хармонично разположение
на духа не може да се постигне нищо. За да може една окултна сила да
работи, за да може да добием нещо, трябва да имаме един дълбок мир
вътре в душата си. Но размъти ли се нещо в душата ни, окултната сила не
работи. Най-първо ще възстановим вътрешния си мир. Възстановим ли го,
окултната сила работи. 41.27-20
Днес от всички хора се изисква... да съзнават, че са дошли на земята
да работят... за проявяване на своята душа и за укрепване на своя Дух. 25-21
Ученикът трябва да има една възвишена, благородна и широка душа
-- като цялата Вселена, и един крепък дух - като Бога! 41.23-17
Когато се освободите от временната обвивка на тялото, тогава ще
проникнете в красотата на духа и душата, на ума и сърцето и ще разберете
какво представлява човекът. 27-283
ДУХЪТ НА ЧОВЕКА
Всеки човек трябва да знае, че има дух в себе си, автор на всичко
онова, което той счита невъзможно. 47-171
Казано е в Битието, че Бог е вдъхнал дихание в човека и той е станал
жива душа. Значи, диханието в човека представя Божия Дух. 59-253
Думата „дух", взета в широк и дълбок смисъл, подразбира най-
мощната, най-красивата форма, която съществува в света. 18.5-20
Всяка форма, която внася мощ и мисъл във човека, това е Духът.
18.5-20
Тялото е резултат на човешкия дух. Човешкият дух е строител. От
устройството на тялото се съди за духа на човека. Добре устроено тяло
говори за правилните усилия на човешкия дух. Следователно от степента на
развитието, до което са достигнали човешкият ум и човешкото сърце, се
съди за работата и усилията на неговия дух. 48-146
Духът на човека представлява кормилото на неговата машина. Щом
сте влезли в тази машина, ще държите кормилото здраво, ще пазите
равновесие, за да свършите започнатата работа. От умението на човека да
държи кормилото в равновесие зависи управлението на неговата машина и
правилното решаване на задачите. 38 -229
Христос казва: „Духът е онова, което дава живот." Този Дух някой път
действа вътрешно, чрез нашата интуиция, а някой път външно. Той ни
предупреждава чрез сънища, а някой път чрез наши приятели. Изобщо той
действа отвън или отвътре, но когато ние се повдигнем и започнем да Го
разбираме, тогава иде тъй нареченото първо посвещение. Духът говори вече
на един отривист, разбран език, в който думите имат само едно значение.
51
Той ще бъде като ваш приятел, който, като ви намери, че сте се изгубили в
гората, ще каже: „Елате с мене, аз ще ви покажа пътя". След това ще ви
заведе в дома си, ще ви окаже всякаква помощ и тогава от душата ви ще
изчезнат всякакви мъчнотии, всякакви съмнения и терзания и вие ще
излезете от там радостен и весел. Писанието казва: „Духът ще ви научи на
всичко". Това е един колективен Дух. Всички трябва да познавате този Дух и
да Го имате в душата си. 10.29-29
Духът е изявление на живия Господ. 10.29-29
И ние търсим живот, търсим щастие, търсим блаженство, търсим
култура, знание и богатство, но трябва да знаем, че всички тия неща можем
да добием само от Духа. Само Духът е носител на всички тия блага. Той е
носител на всички дарби, на всички таланти, на всички блага, на всякаква
интелигентност и гениалност. И когато Духът дойде, тогава се раждат всички
велики музиканти, всички велики писатели, поети, както и всички добри майки
и бащи. 10.29-29
Когато Духът идва, вратата на твоето сърце се отваря. Когато Духът
влиза, вратата на твоето сърце се затваря. 136-325
Духът е равнодействаща сила по отношение на ума, на сърцето, на
волята и на душата. 73-91
Като казвам, че човешкият Дух е създал всичко, аз го разглеждам в
неговата първоначална сила и чистота. Човек трябва да се стреми към това
състояние на духа си, да възстанови неговата сила и чистота, като
постепенно се освобождава от заблужденията на своето минало. 47-168
В естеството на човека все още тлеят хитростта на лисицата,
лукавството на змията, алчността на акулата, свирепостта на тигъра,
жестокостта на горилата. Колко хиляди години е трябвало на човешкия дух
да се освободи от тия животински недъзи. 1-11
Духът е автор на всички неща на земята, заради което хората трябва
да го слушат. Щом слушат духа си, те ще слушат и Бога, понеже духът е
изпълнител на волята Божия. Имайте високо мнение за духа си както велик
автор, като авторитет, като тълкувател и изпълнител на волята Божия. 47-
171
Често хората изгубват знанието си, изгубват присъствието на духа си.
Това се дължи на мъчнотиите, на които те се натъкват. 48-18
Ум, населен със светли мисли, сърце, обитаемо от светли чувства, и
воля, изразителка на благородни постъпки, са вечните подтици на духа на
Доброто. 136-324
Духът на човека винаги изразява волята Божия. Той върши това, ко-
ето от Бога е научил. Той е разумното начало в живота на човека. 47-168
Духът на хората е ценен в това отношение, че той ги свързва с Бога.
47-168
Чрез Духа човек познава Бога. 69-234
Човешкият Дух е главният фактор в живота. 73-87
Човек може да постигне всичко не чрез сила, нито чрез крепост, но
чрез своя мощен Дух. 82-2б5
Волята е свързана с Духа на човека. Силната воля подразбира силен
Дух. Има ли силен Дух, човек е в състояние да се справи с всички болезнени
състояния в себе си, да изправи своите погрешки.95-46
52
Силен може да бъде човек само тогава, когато е свързан с онези
вечни принципи на живота, когато е свързан с Бога. Тогава неговият дух
владее законите на живата материя, защото ние сега сме в мъртва материя,
а трябва да я одухотворим. Трептенията на тази мъртва материя са много
слаби. Като влезе в нея, нашият Дух веднага се ограничава, губи и ние
изгубваме половината от своите знания. 30-4
Тялото е резултат на човешкия Дух. Следователно, от степента на
развитието, до която са достигнали човешкият ум и човешкото сърце, се съди
за работата и усилията на неговия Дух. Ще дойде ден, когато Духът ще
създаде безсмъртно тяло на човека. 48-14б
Материята е облекло, дреха на Духа. Следователно материалният
живот е необходим за Духа. Той представя условия, среда за работа и
проява на Духа. 52-177
Казвате: Духът ще ни открие истината. Има неща, които Духът е
написал на човешкото лице и втори път той не ги открива. Той говори само за
неоткритите неща, а откритите трябва да се изучават. 49-82
Духът обединява двете начала в човека - низшето и висшето, за да се
роди от тях новият човек. 69-234
Щом човешкият Дух през времето на своя живот е създал и доброто,
и злото, той може да ги използва, да бъде господар на едното и на другото.
47-168
Той учи човека на всичко. 47-157
Човешкият Дух е човешкото слънце, което, като грее върху мозъка,
поражда мислите. 4-25
Какво крие Духът в себе си? Живот, разумност, доброта и здраве. 82-
266
Този Дух не присъства постоянно в човека, вследствие на което той
се стреми към Него, да го посети и да го учи. Защо Духът на Истината учи
човека. Той не се влива в човека по механичен начин. Отношенията на
човека към Духа са такива, каквито са между ученика и учителя. Дето Духът
работи, там е силата, здравето, знанието. 59-254
Дето има справедливост, там има съприкосновение на човешкия дух с
Божествения. 73-164
Когато човешкият Дух върви паралелно с Божия Дух, той е господар
на всичко в своя живот. 73-88
„Не изгасвай Духа." Духът е Божественото в човека, което гори. Не
изгасвайте тоя пламък. Докато той гори, ще имате такава аура, която ще ви
предпазва от всички лоши условия. Който носи Духа в себе си, той има
пламък. 27-280
Сушата, влагата, светлината и топлината оказват влияние върху
настроението и Духа на човека. 90-231
Когато човек се откаже от суетата на живота, от преходните желания
на своята плът и се поддаде на стремежите на духа си, само тогава той може
да стане велик. 48-19
ДУШАТА НА ЧОВЕКА
В света човек съществува... като душа. 19.6-10
53
Под думата „душа" разбирам Божественото начало в човека,
висшата му проява на физическия свят. 71-121
Душата представлява най-меката, най-нежната форма в света. 18.5-
20
Когато се организира душата, казваме, че човек оживява. 25-312
Човек пременява много тела, много органи, но той като душа, която
се развива, като съзнание в Природата не се губи. Това е един факт, който
няма никакво изключение. 119-21
Душата представя истинския човек, който гради, твори и създава
нещата. Както човек събира материали за съграждане на физическото си
тяло, така и душата събира материали за съграждане на Божественото си
тяло. Човек трябва да има къща не само за гости от физическия свят, но той
се нуждае и от къща за приемане на Господа. 25-310
Не е достатъчно само човек да отрече или да признае
съществуването на душата, но той трябва да се домогне до нея, да разбере
какви задачи са дадени да разрешава и да се солидаризира с нея за обща
работа. 53-32
В познаването на човешката душа се крие смисълът на живота.
Докато дойде до това познание, човек минава през големи мъчнотии,
препятствия и противоречия, но всичко това не трябва да го обезсърчава.
95-34
Душата е равнодействаща сила по отношение на ума, на сърцето и
на волята. 73-90
Каквато е душата ни, такова ще бъде и блаженството ни. 25-312
От душата във вид на силови линии излизат всички органи на
човешкото тяло. 65-190
Онзи човек, който има душа, не се дразни, онзи човек, който има
душа, не се нуждае от любовта на хората, той сам е любов. Помнете, човек,
който търси любовта на света, човек, който търси удоволствията, той е човек
без душа. 9.31-18
Велика е човешката душа! Тя носи в себе си, в своето развитие,
постиженията на цялото човечество. 51-9
Отношението на човека към душата му, както и към душите на
другите хора, са отношения към Бога. 53-33
Според едни душата се намира някъде под лъжичката; според други
тя е средата на слънчевия възел, наречен стомашен мозък. 65-190
Клетките представят тухлите, от които с съградено човешкото тяло,
Душата на човека е вън от тези клетки. Тя е свободна и нищо не е в сила да я
ограничи. 47-202
Човек може съзнателно да излезе от тялото си, да отиде в Духовния
свят и пак да се върне на земята. Понякога това става и несъзнателно.
Душата му се отделя от тялото... Душата, висшето „аз", може временно да
напусне тялото и да се разхожда, дето намира за добре. Духът и душата
живеят самостоятелен живот, независим от този на личността, на низшето
„аз”. 57-37
Всяка душа излиза от Бога с цел да научи живота, да познае себе
си... Познаването на себе си подразбира познаване на Божественото.
Познаването на Божественото подразбира влизане на Безграничното в
54
рамките или в границите на граничното. Това не е нищо друго освен
самоопределяне. Всяка гранила създава формите, а всяка форма съдържа в
себе си посока на движение, или път на еволюция, през която егото, АЗ-ът,
или човешката душа трябва да мине, за да се усъвършенства. 71-71
Човешката душа слиза на земята, за да стане силна. 71-72
Скъпоценният камък представя човешката душа, която трябва да
освободите, да я очистите от праха и така да я занесете на небето, дето е
нейното място. Човешката душа е жив камък, тя не служи само за
украшение. Както детето е спокойно, когато се намира в обятията на майка
си, така и човешката душа е спокойна, когато е предадена в ръцете на Бога...
Всички велики подтици на човешката душа, всички благородни и възвишени
мисли и чувства, всичкият стремеж на човека към деятелност се дължи на
Бога. 48-17
Отношенията на човека към душата му, както и към душите на
другите хора са отношения към Бога. 53-33
ДВОЙНИКЪТ НА ЧОВЕКА
Най-познато от всички е физическото тяло, което се състои от три
обвивки. Едната от тях е етерна, която излиза вън от физическото тяло на 1-
2 сантиметра. През нея минават физическите сили: електричество и
магнетизъм- 25-309
Ако разглеждате ръката на човека като ясновидец, около нея ще
забележите една светла, подвижна ръка, която представя двойник на
физическата. Докато двойникът на човешката ръка действа правилно, и
физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата
ръка се осакатява. Не само ръката, но цялото тяло на човека има
специфичен двойник. 86-75
Както обличаме физическото си тяло с дебели или тънки дрехи, за да
го предпазим от студ и горещина, така и етерната обвивка е здравна дреха
на физическото тяло, която го предпазва от външни влияния. Етерната
обвивка е свързана с друга, наречена астрална. 25-509
Душата създава етерната обвивка на тялото. 46-57
Двойникът е около цялото тяло на човека. Той се разпорежда с
енергиите, които идват отвън и отвътре, и ги трансформира. Не може ли да
ги трансформира, у човека се зараждат ред дисонанси, ред дисхармонични
състояния. 43.31-148
Едно течение върви от главата към краката, а другото - от краката
към главата. Всички енергии слизат от главата и отиват пак към главата.
Затова е казано: Каквато е главата на човека, такъв е целият човек. Двете
течения в човека образуват един кръг около него. Колкото по-светъл е този
кръг, толкова по-здраво и по-чисто е неговото тяло. Когато линиите на този
кръг не се прекъсват, човек може да направи всичко. Той започва да пише,
да работи, да твори. Той става поет, художник, музикант. 81-161
Двойникът на човека е антена, чрез която той възприема впечатления
от външния свят. Тази е причината, поради която двойникът обвива
човешкото тяло и го предпазва от нещастия. Колкото по-добре човек
регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатления от
55
външния свят. Като знаете това, често трябва да регулирате антената си.
Щом антената ви е в изправност, чувствата и мислите ви ще бъдат правилни.
Не регулирате ли антената си, каквито и движения да правите, мъчно можете
да си помогнете. 85-49
Учените хора са правили опити да вадят двойника на човека, който
обикновено е невидим, и наблюдават какви промени стават през това време
с физическия човек. Докато траел опитът, физическият човек прекарвал в
дълбок сън. Като извадят двойника на човека, те го изправят до стената,
близо до спящия, и започвали да му дават различни неща за ядене. На
мястото, дето се намирала устата на двойника, като приближавали парче
захар, забелязвали, че спящият човек почвал да прави движения с устата си,
като че яде захар. Това показва, че между двойника на човека и физическото
му тяло има връзка. След това пред очите на двойника поставяли книга за
четене. Двойникът няма очи, уши, уста като физическия човек, но по някакъв
начин възприемал напечатаното в книгата и го предавал на мозъка на
спящия, при което забелязвали, че последният започвал да прави особени
движения с мускулите на лицето, на устата, мъчел се да говори. Това
показва, че той е възприел онова, което иде от двойника. 22-23
При слънчев удар етерното тяло излиза навън, а физическото тяло
остава без съединение. 116-83
Можем да поставим когото и да е в магнетически сън, да извадим
двойника му, в който живее душата, и да го сгъстим. И ето, отвън един
човек и още един, двама са, но тия двама живеят в един човек. Туряме ги
един в друг, събират се и после пак изваждаме единия. 7-2
Щом двойникът излезе от човека, последният живее почти
животински: яде и пие и за нищо не мисли. 80-62
Много хора страдат. Причината за страданията им е различна: или
двойникът им не влиза и излиза правилно от тялото, или стомахът не
работи добре. Тогава човек не е здрав. Ако двойникът влиза и излиза
правилно, стомахът работи добре и мозъкът е в изправност. Такъв човек е
здрав. 90-200
Ако двойникът изцяло или отчасти се отдели преждевременно от
физическия човек, явяват се различни осакатявания, болести и т.н. За
пример общата или частичната парализа се дължи именно на
преждевременното отделяне на двойника от физическото тяло на човека.
Преждевременното отделяне на двойника се дължи на неправилното
преминаване на природните енергии чрез ръцете и краката. 86-75
Някои казват: Ние не можем да търпим това общество. И тогава
вашият астрален двойник може да излезе половин-един метър вън от вас и
ще се намерите в едно от незавидните положения. При сегашното състояние
на вашето развитие двойникът не трябва да излиза повече от един, даже
половин сантиметър вън от тялото, защото средата, в която живее, е груба.
Този двойник е чрезмерно чувствителен и трябва да бъде близко до тялото.
А пък колкото хората стават по-духовни, техните духовни тела започват да
излизат от тялото им навън и тогава тяхната деятелност се разширява. 75.2-
215
Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в
пространството. През това време двойникът е свързан с тялото само с една
56
нишка. 80-62
Ще се пазите да не се стряскате едни други особено когато спите. 80-
62
Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не
успява да се върне в тялото, вследствие на което се преплита с други
двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек
полудява. 80-62
Често страхът, уплахата стават причина за прекъсване на
съзнанието. Прекъсване на съзнанието става всякога, когато двойникът
напуща тялото. За да се върне двойникът в тялото, трябва да се направят
няколко паси по гръбначния стълб на човека. 78-167
Полудяването не е нищо друго освен прекъсване достъпа на
жизнените течения в организма. Това прекъсване на тока на жизнените сили
в човека се дължи на излизане на неговия двойник. 80-62
Внесете в ума на даже най-силния човек две противоположни мисли
и той непременно ще се побърка. Те произвеждат голямо сътресение в
нервната система, нарушение на вътрешната хармония в човека или на
окултен език казано, излизане на човешкия двойник вън от тялото. 29-218
Който разбира законите, може да върне двойника назад и да
възстанови нормалното състояние на човека. 29-218
Когато хората са близо, между тях става сблъскване... Щом се
сблъскат двойниците им, могат да се преплетат, при което единият от тях
може да се умопобърка. 79-54
Когато между двойниците на двама души става преплитане, и
двамата се мъчат: единият се мъчи, че не може да се разплете, а другият се
мъчи, че не може да се освободи от влиянието на първия. Щом се разплетат,
и двамата благодарят, че са се освободили. 79-53
Когато у човека се развива голяма чувствителност, двойникът му се
разширява, често излиза вън от тялото. Ето защо на всички се препоръчва
самообладание и будност на съзнанието, които да пазят двойника да не
излиза вън от тялото на човека. Не се ли пазите, отвън ще ви нанасят много
рани, които ще ви донесат големи страдания. За пример погледнете някой
човек накриво. Тези вълни падат под ъгъл, причиняват болка върху двойника
на този човека и той става недоволен и казва: „Защо ме погледна толкова
лошо?” 45-112
Когато се доближите до човек, на когото двойникът е излязъл вън от
тялото, вие трябва да бъдете много внимателни с него, за да не му
причините някаква вреда. 45-112
Двойникът на болния е много разширен. Това разширение
произвежда у болния едно раздразнено състояние, от което се ражда
неврастенията. У всички неврастеници двойникът е разширен, заема по-
голямо пространство, отколкото трябва. Вследствие на това голямо
разширение природата им налага данък. 127-82
Един цигулар дал цигулката си на поправка при един виден
италиански майстор. Последният взел ножа си и умело го прекарал по
дължината на цигулката, за да отлепи едната част от другата. Като видял
това, цигуларят припаднал. Защо изгубил съзнание цигуларят? Защото
двойникът му бил свързан с цигулката... Не се свързвайте с преходни неща.
57
Не се влюбвайте във временни неща. Обичай нещо, което никой не може да
ти отнеме. 65-6
Духовният човек става чрезмерно чувствителен, всичко го засяга.
Неговият етерен двойник се удължава повече навън, астралното му тяло се
разширява и той започва да се оплаква, че не може да търпи влиянието на
хората. Вие трябва да разбирате закона как да се прибирате в себе си. Като
научите закона, няма да пущате двойника си да излиза навън. Там, дето влиянията са хармонични, ще се  разширявате, колкото искате, но щом дойдете при неблагоприятни условия на  живота, ще се прибирате. 126-37
Ако двойникът излиза и влиза правилно, стомахът работи добре и мозъкът е в изправност. Такъв човек е  здрав. 90-200
При всяко демагнетизиране става пропукване на известни места в
двойника, отдето изтича голяма част от жизнената енергия на човека. 47-214
Двойниците на всички хора са преплетени едни в други, вследствие
на което се спъват взаимно. Всеки за себе си трябва да намери начин как да
се разплете, да се освободи от чуждото влияние върху себе си. Някой се
оплаква от съседа си. че не може да го търпи, не може да го гледа. Чуе ли, че
неговото куче лае или волът му мучи, цял настръхва - нищо негово не може
да понася. Двойниците им са преплетени. Всички хора трябва да работят
върху себе си да се разплетат. Ако някой не може сам да се разплете» да
остави другите да го разплетат. 81-8
Ще дойде ден, когато двойникът на човека свободно ще излиза и
влиза в тялото му. Днес обаче малцина са дошли до това положение. Опасно
е да излезе двойникът на човека от тялото му н да не може да се върне. 146-
222
АУРАТА НА ЧОВЕКА
В човека има две течения. Едното от тях е от пъпа нагоре и се
образува в главата, а другото е от пъпа надолу. Второто течение води към
центъра на Земята, а първото към центъра на Слънцето. Най-после има и
трето течение, което съединява първите две течения. Третото течение наричат аура на човека. Второто течение, т.е. това, която води към центъра на Земята, включва всички низши енергии на човека, които той е добил в своето животинско състояние. Първите две течения включват в себе се още две течения. Всички тия течения са съчетани едно в друго. 43.29-65
В средата яма един център, отдето изтичат енергиите: горните енергии са свързани с умствените способности на човека, а долните - с енергиите на неговите чувства. Горните енергии са господарите, а долните -слугите. 90-259
Физическият човек е малка ядка всред голяма аура, която го обикаля. 70-292
Аурата на човека представлява нещо подобно на кръг, различно оцветен, с различна големина и дебелина. Тя определя неговия манталитет.90-259

eXTReMe Tracker