|
Share

Да работи човек върху себе си, това не значи да господарува на тялото си, но да го разбира. 83-363
Ние градим нашите линии и органи, според както постъпваме. Ти или градиш, или събаряш. То е според както постъпваш.

Затова казвам: всяко ваше действие, всяко ваше чувство и всяка ваша мисъл ще постави едно малко камъче в градежа на вашето здание. И ако някой ден имате едно красиво чувство, радвайте се през целия ден, че можете да поставите едно хубаво камъче на зданието си. Бъдете доволни, че сте поставили този хубав камък. Щом у вас съществува идея за нещо красиво, за нещо велико, трябва да работите идеално. 75.4-95
Както развивате зрението, слуха и другите си сетива, работете и върху вътрешните качества, например върху чувствителността. Чувствителният може с едно докосване до ръката на човека да познае добър ли е или не. Като се докосне до ръката на някой красив, но лош човек, той изпитва неприятно чувство, като че ли се е докоснал до мечка. Ако чувствителният затвори очите си и се докосне до ръката на някого, може веднага да каже добър ли е или лош. 25-312
Щом не сте доволни от това, което ви е дадено, трябва да работите върху себе си. Ако работите съзнателно върху себе си, ще ви се дадат упътвания как да работите върху различните области на мозъка си, за да предизвикате дейността на умствените си сили. По този начин ще внесете равновесие в себе си. 73-267
Ще работиш върху себе си, като се ползваш от енергиите, които протичат през ушите, носа, устата и очите. От време-навреме ще пипаш очите, ушите, носа, устата си, за да си въздействаш. Обаче трябва да знаеш кога да правиш тези упражнения. 68-321
При самовъзпитанието си човек трябва да работи върху движението на очите, на устата си, да ги тренира. 68-118
Ученикът трябва да работи върху мускулите на лицето, на носа, на брадата си, да ги координира. 81-145
Като ученици работете върху създаване на хармонични линии на лицето, на главата, на цялото си тяло. Само така можете да поставите основа на вашето бъдещо тяло. 83-364
Когато човек върви по закона на самоусъвършенстването, челото му става голямо и широко, брадата се издава напред, ушите се оформят. Всичко това са външни признаци, външни промени, които стават с човека. Но ако погледнете на онези промени, които стават в човешкия мозък, които стават в стомаха, както и в самите мускули, когато човек се самоусъвършенства, вие ще имате ясна представа за великия човешки организъм.10.25-20

БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕКА
Христос донесе на човечеството културата на любовта. За тази култура са нужни хора с отворени очи, с отворени умове и сърца. 25-22
Как се познава кой човек възприема и прилага Божията Любов? Ако челото на човека се повдига и разширява, ако главата му горе, на темето, се повдига, той е добър проводник на любовта. Ако ръцете на човека не станат по-деликатни, и чертите на лицето му по-меки, той не е дал път на Божественото Начало в себе си. Ще кажете, че който работи физически, не може да има меки ръце. Така е, работникът има груби, корави ръце, но това не се позволява. Не е позволено на човека да злоупотребява със силите на своя организъм. В бъдеще, когато животът на хората се подобри, всички те вземат участие във физическата работа. Тогава времето ще боде така разпределено, че ще се застъпят всички сили: физически, сърдечни и умствени. Човек ще употребява три часа работа за сърцето, три часа умствена работа, три часа за хранене, седем часа сън, т.е. разходка от физическия в духовния свят. Останалите пет часа са за благотворителни дела: садене на плодове, отглеждане на цветя, посещаване на болни и др. 25-300
Когато Божественото съзнание в човека се пробуди, той свети. Неговото сърце и неговият ум са запалени с Божествения огън на Любовта. 16-132
Когато лицето на човека е чисто и светло като на светиите, от сърцето му излиза пламък, светлина. От мозъка и от сърцето на много учени излиза също такава светлина. Приятно е на човека да среща хора, на които главите, лицата и сърцата светят. Това значи хора ма новата култура. Когато всички хора придобият тази светлина, те ще си подадат ръка и всички заедно ще светят, ще показват пътя на ония. които са се отклонили от него. 16-132
Съвременният човек вижда само с очите си, чува с ушите си, вкусва с езика си, опитва миризмата с носа си, поради което тялото му е още е тъмнина. Очите, ушите, носът изпълняват днес специфична служба, не си помагат взаимно. Ще дойде ден. когато очите, ушите, носът съзнателно ще помагат на ръцете и краката. 148-170
Дето ума, сърцето и душата на човека са добре развити, там вече може да се говори за висше съзнание, за причинен свят. Това се постига постепенно, чрез последователна работа върху физическото тяло, върху сърнето и ума. върху висшия разум и най-после върху душата и духа. Така стават хората велики и знатни. 25-16
Един ден, когато влезете в духовния свят, вашите мисли и чувства ще станат обективни и като ги видите, ще се засрамите от себе си, ще разберете, че не сте готови за този сеят, и ще пожелаете по-скоро да слезете на Земята, да работите за съграждане на своето светло бъдеше Затова именно човек се преражда. 24-17

ПРЕДСКАЗАНИЯ
Бъдещето на човека е определено, то е написано на ръката, на главата, на лицето. 10.32-25
Един богат американец имал само една дъщеря, която се влюбила в един търговец милионер и решила да се ожени за него. Баща u обаче я посъветвал да покаже портрета на годеника си на някой астролог или физиогномист, да чуе неговото мнение. Дъщерята се съгласила да чуе, какво ще каже френологът за нейния годеник. Той казал, че тя не трябва да се жени за него, защото най-много след две години ще я убие. Дъщерята повярвала на думите на френолога и отказала на своя възлюбен да влезе в брак с него. Думите на френолога се оправдали: богатият търговец се оженил за друга мома, която след две години убил. 49-82
В Америка, тази културна страна, има ред бюра от опитни физиогномисти, астролози и хиромантици, които услужват на хората, когато някой иска да се жени или когато някое семейство иска да избере съответна за тях слуга или слугиня. По чертите на лицето, по устройството на главата и по линиите на ръцете те познават кои хора си подхождат, било когато ще влязат в брак, или когато ще взимат лица за прислуга в домовете си. Това са ред науки, които влизат и в науката на Любовта. 14-266
Има учени хора в света, които са посветили живота си в изучаване на човешката ръка; други в изучаване на човешкото лице, сърце, човешкия мозък, човешките мускули, кости и т.н. Всички тия науки са отлични, те показват на човека пътя към неговото правилно развитие; те са израз на разумното Слово. За в бъдеще баща, на когото се роди син, няма да философства как се е създало това дете, но ще извика един хиромантик, който по ръката или по някой от пръстите му ще каже какви способности се крият в него, какви добри и лоши черти има и най-после какво може да излезе от него. Хиромантикът ще даде методи за възпитанието на това дете. Ако пък бащата пита нещо за себе си, той ще му даде начин как да изправи живота си и как да се освободи от противоречията. Днес тази наука е опасна. Защо? Защото и съвременният хиромантик, като Ломрозо, търси дефектите в човешката ръка. Виж какви дефекти има ръката ти! 16-131
Всички хора могат да изучават хиромантията, френологията, физиогномията, но всички не могат да бъдат добри гадатели. Нужно е вътрешно виждане, чувствителност, вярно схващане на нещата. Истинският гадател никога не бърза в заключенията си. Ако види една линия на ръката, той не се произнася още, докато не намери същата линия на лицето и главата. Значи, всяка черта трябва да се среща на три места. Няма ли я на три места, не може да кажете за човека нито добро, нито лошо. Като се е отклонил от правия път на живота, човек изменил някои линии в себе си, поради което на главата си носи една добра черта, която в ръцете си е изопачил вече. Например, срещате един човек с продълговато лице, с добре оформена глава, а с малка ръка и къси пръсти. Срещате друг някой с дълга ръка, дълги пръсти, добре оформени, лицето кръгло. Това несъответствие говори за отклоненията, през които човек е минал. 82-75

Виждате, че някоя врачка нарежда боб или карти в различни системи и гадае по тях. Но тя има и друго виждане - вътрешно. Външните фигури служат само като външен повод, да се съсредоточи човек, да концентрира мисълта си към известен център, отдето идат теченията. Свърже ли се с този център, човек може да предсказва. Като се упражнява в това направление, човек развива своето вътрешно виждане. 82-74 Всеки познава сегашните условия на своя живот; какви ще бъдат условията на другия ден не знае. Чрез изчисления и това може да се реши. Достатъчно е да знаете височината и дебелината на тялото, дължината на носа, широчината и височината на челото, обиколката на главата, дължината на пръстите на ръката, за да определите своя бъдещ живот. Колкото повече данни имате на разположение, толкова по-точни изчисления ще направите. 26-163
Човек не може да се произнесе за бъдещето на едно дете само по неговата външна форма. За да се произнесе за бъдещето на детето, той трябва да изучи законите, по които е построено то: да измери големината на главата, на лицето, на цялото тяло. Това може да се постигне чрез ред математически и геометрически изчисления и измервания. Само при тези данни може да се предскаже какво ще излезе от едно новородено дете. Ако между мерките на главата, на лицето и на тялото няма известна хармония, от това дете нищо добро не може да се очаква. 22-185
Не е важно какво мислят днес за вас; важно е какво ще мислят в бъдеще, когато ще могат да четат и по главата, и по лицето, и по ръката. 27- 169

ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА
ЧОВЕШКО ТЯЛО
Тялото е външната форма на човека - обвивка, без която не може да се прояви на Земята. 35-4 Вие трябва да гледате на тялото си като на нещо свещено. Ето защо, когато пипа тялото си, човек трябва да знае, че то представя част от великия Космос. Следователно, чрез тялото си той има отношение към Космоса. Всяка дисхармония, причинена някъде в тялото му, внася дисхармония и в Космоса. 88-9
Човек има тяло, с което може да живее. 38-255
Някои религиозни гледат на тялото като спънка за Духовния живот на човека и казват: Не ни трябва тяло, можем да се освободим от него. 147-147
Да бъде облечен в плът и кръв като физическо същество, това е необходимост за човека, защото така именно той черпи материали от физическия живот. Чрез физическия свят протичат известен род сили, които човек непременно трябва да използва. 19-36 Човешкото тяло представлява величествено здание, на което трябва да знаете мястото на вратите, през които влизате и излизате. Обикновено хората знаят двете врати на своето тяло. Всъщност човешкото тяло има 12 врати... Какво представят 12-те врати на човешкото тяло? Според някои учени тия врати на човешкото тяло са наречени „източници на живота”. 35-4 Който не е научил изкуството свободно да влиза и излиза от тялото си, той се спъва в него. 35-4 Някои хора, като излязат от тялото си, не искат да се върнат назад, затова не ги пущат... Ако сме достатъчно честни, някой път биха ни пуснали да излезем за малко. 9.15-21 Който живее във великия закон на Любовта, той свободно излиза от тялото си... Адептите знаят изкуството да излизат от тялото си, когато пожелаят. Те отиват на различни места, обикалят из пространството, а тялото си оставят на някой брат да го пази. 35-12
Съзнателният, разумният човек знае, че тялото е облекло на душата. Следователно каквато е душата на човека, такова ще бъде и тялото му. 85- 288
Човешкото тяло е резултат на разумни сили. 66-23 Тялото е резултатът на човешкия Дух. 48-146 Фигурата представлява физическия човек... Главата е горният триъгълник, гърдите – вторият триъгълник, а бедрата и краката – третият триъгълник... Триъгълниците показват направлението на силите... Вие виждате, че всички тия грамадни сили слизат към земята, а само една малка част, силите на носа, отиват нагоре... Виждате, значи, колко малък е духовният човек в сравнение с физическия или колко малък е носът в сравнение с цялото тяло на човека. 76.3-144
Тялото е малка къщичка, дадена за временно използване. Докато човек е на земята, душата му обитава от време-навреме в тази къщичка. 31- 110
Човешкото тяло е апартамент, в който душата пребъдва. Красив е този апартамент, но в бъдеще ще разполага с още по-красив. 147-102 Радвайте се и благодарете за телата, които ви са дадени, като инструменти, с които да си служите. 147-320
В едно тяло могат да живеят един, двама, трима, петима, десет и повече души. Разнообразностите, които някой път се проявяват у вас, се дължат на тия многообразни наематели във вашата къща. Някой път сте нетърпеливи, раздразнени. Ще знаете, че това не сте вие, но вашите приятели, които са взели някоя част от къщата ви под наем. При сегашните условия на живота всеки от вас има кираджии и то не един, не двама, не трима, но най-малко десет кираджии... Трябва да бъдете много внимателни с тях. Вие мислите, че всички чувства, които минават през сърцето ви, всички мисли, които минават през ума ви, всички следствия, които вършите, са ваши. Не е така. Всеки учен трябва да отделя и различава своите мисли, чувства и действия на вашето вътрешно естество от тия на посторонните (чуждите) личности, които са вън от вас. 43.21-17
Вие сте цяло съдружие от духове, от същества, които трябва да възпитавате, да подчините на вашата разумна воля. Ако искате да изпитате силата си, работете върху себе си. 44-98
Човек трябва да разбере, че частна собственост или негово владение е само тялото му. Позволи ли си друг някой да се намести в него и да го владее, човек се обърква. Това състояние лекарите наричат полудяване, умопобъркване. За такъв човек казвам, че е загубил своята частна собственост, т.е. друго същество е влязло в него. Да му се помогне, това значи да влезе той във владение на своето тяло. 23-252
Човек може да излиза от тялото си, т.е. от своята къща по желание, без да става нужда други същества да го обсебват и пъдят навън. Има закони, чрез които човек може да пази своето владение. 23-254
Де е всъщност човекът? Ще кажете, че човек се намира в тялото си. Ако човек се намира в тялото си, неговото тяло трябва да бъде всякога бодро, кикота да не отпада, а ние виждаме, че то отпада. Ако човек се намира в очите си, те никога не трябва да се затварят, а ние виждаме, че очите се затварят. Ако човек е в ушите си, те никога не трябва да оглушават, а ние виждаме, че ушите понякога оглушават. Ако човек живее в мозъка, мозъкът никога не трябва да прекъсва процеса на мисленето, а ние виждаме случаи, когато мозъкът на човека се парализира, не може да мисли. Значи, в човешкото тяло има определено място, на което можем да посочим, че тук или там живее човекът. Обаче човек се проявява чрез своето тяло. Всяко място, през което се проявява човекът, ние наричаме: „същина на разумния живот”. Който знае това място, той е придобил закона на безсмъртието. Силата на човека седи във вътрешното единение, вътрешното единство, до което той е достигнал. Това място в човека е недостъпно. Всеки, който е придобил вътрешно единство в себе си, той се отличава с дълбок вътрешен мир, с голямо равновесие. Никакви външни промени не са в състояние да разклатят мира и равновесието на този човек. 12-62
Във физическо отношение физическото тяло представя група от клетки. 50-224
Вие живеете десетки години в къщите си – вашите тела, без да плащате поне малко наем. Знаете ли какви дългове трупате? Ще дойде ден, когато ще плащате задълженията си с лихвите заедно. За да не се намирате в затруднения, отправяйте всеки ден по една добра мисъл към природата. 38-142

СЪЗДАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Не мислете, че тялото е вечно, че е абсолютно реално. Досега човекът е живял в хиляди малки къщички, хиляди форми. Никой още не е видял същинската форма на човека. 113-343
Тялото му е плод на животинските култури. Значи, човешкото тяло е резултат на деятелността на животните. Материята пък е резултатна деятелността на растенията. Тъй щото, когато е бил във фазата на растение, човек е създал материалите за съграждане на своето тяло; когато е бил във фазата на животно, той е създал тялото си; когато е дошъл във фазата на човек, той е създал главата и лицето си. 52-407
Физическото тяло представя почвата, в която са складирани капиталите на миналите векове. 87-171 Ако тялото на някой човек е слабо, хилаво, кой е виновен за това? Той ли създаде това хилаво тяло? Не, той го наследи от баща си, и т.н. Значи, тялото на този човек води началото си още от неговите деди и прадеди, всеки от които е внесъл по едно малко преобразувание. Това е положението на съвременния човек. Когато умният човек слиза на земята, той ще си избере баща и майка, каквито желае; неговите родители ще бъдат добри и умни хора. Той ще бъде господар на положението си. Невежият обаче ще си избере такива родители, които ще му създадат ред страдания и нещастия на Земята- 48-10 Според една теория Бог е създал човешкото тяло. Според други майката и бащата са го създали...Нито майката, нито бащата го създадоха. В Писанието се казва, че Бог, Божествените сили създадоха човека. Майката и бащата само ремонтират тялото, а Духът и душата влизат в него и го одухотворяват. 113-342 Тялото, както външните и вътрешните му органи, представят материалната страна на силите на човешкия мозък. 51-8 Всяко същество мисли, но според своята мисъл създава своята къща, или своето тяло, своя организъм за живеене. Сегашният ни организъм е плод на нашата мисъл. Човек гради според своята мисъл. 4-25 Изобщо тялото на човека е израз на неговата интелигентност. 81-190 Сърцето носи благата, умът ги разпределя, а волята ги използва. Само по този начин човешкото тяло се държи в равновесие. 146-105 Светилникът на човека трябва постоянно да гори. Светилникът представя човешкото тяло, а маслото неговото сърце. Светлината на светилника е умът на човека. Значи, човек трябва да има тяло - светилник, масло - сърце, което постоянно да чувства, и ум - винаги мислещ. Бог познава само ония, които имат светещи тела. 23-34 КАЧЕСТВА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Тялото на човека трябва да бъде стройно, красиво, понеже е израз на една Божествена идея, която е работила с векове и още продължава да работи. Но засега човешкото тяло не представлява още завършен образ на Божественото. 126-29 Красиво трябва да бъде човешкото тяло. Това се постига чрез правилен и хармоничен вътрешен живот. Това значи да храни човек правилни мисли и чувства, които са в състояние да поддържат красотата и пластичността на мускулите на лицето, също така да изправят всички изкривявания на лицето и на тялото, унаследени от далечното минало. 83- 361
Правото чувство осветява тялото. 69-37 Интелигентно е човешкото тяло, защото и клетките, от които е съставено, са интелигентни. 25-25

ФОРМА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
За да се домогне до Божественото, човек трябва да има пред вид: развитието на своето тяло във височина и широчина; оформянето на носа, очите, ушите и устата, като се спазват правилните математически отношения между тях. 68-140
Като изучавате човешкото тяло, виждате, че има известно отношение между широчината и височината. Ако широчината вземе надмощие, явява се известна аномалия, която се отразява върху характера на човека. Също така и височината не трябва да взема надмощие. 34-58
Мисълта удължава формите, а чувствата ги разширяват. Човек, на когото мисълта е силно развита, расте на височина. Ако чувствата са чрезмерно развити, той расте на широчина, той е пълен, нисък, с голямо благоутробие. 64-137
Да вземем за пример един равнобедрен триъгълник... остроъгълен... Сега ви питам: Кои са били условията, които са направили този триъгълник остроъгълен? Ако в човешкото сърце и в човешкия ум е имало повече сили, триъгълникът се развива повече на височина и става равнобедрен, т.е. триъгълник със слабо телосложение... Ако пък имате по-ниския триъгълник, той показва, че условията, при които се е родил, са били по-неблагоприятни. Материята, в която се е развивал, била по-гъста. Давленията са били по- силни, значи този триъгълник изразява по-силно телосложение. В този случай тялото се развива за сметка на всичко, а умът и сърцето са като условия за развиване на тялото. Тялото е господар, то заповядва на ума и на сърцето, а в първия равнобедрен триъгълник сърцето и умът заповядват на тялото... За да бъде човек нормален, между ума и сърцето му трябва да има хармония. Нормален човек е само онзи, у когото умът, сърцето и тялото са в хармония, т.е. тялото се подчинява на ума, а умът се подчинява на сърцето... На земята сърцето е по-силно от ума. Най-първо човек е чувствал и после се е появила мисълта. 42.25-8
Функциите на тялото се различават от функциите на мозъка. Доказано е при това, че колкото по-силна е главата, толкова по-силно е тялото. И, обратно, колкото по-слаба е главата, толкова по-слабо е тялото. Освен това височината и широчината на тялото се определят от интензивността на мозъка. Между широчината на раменете и широчината на мозъка има известно съотношение; между дължината на лицето, на тялото и на мозъка също има известно съотношение. Днес тези данни нямат особено приложение. Хората не се интересуват от тези въпроси. В миналото обаче съществували много школи, в които са правени тънки наблюдения и изучавания по тези въпроси. В тези школи са работили мъдреци и адепти, които могли по размерите на тялото, на лицето и на главата точно да определят какъв ще бъде животът на даден човек. 86-143
Тялото на човека трябва да бъде добре организирано, да няма никакви излишъци. Мускули трябва да има човек, а не мазнини. Мускулите придават пластичност на тялото. 58-100
Човек не трябва да има слабо тяло, но не трябва да има и много развито тяло, за да не поглъща силите на ума и на сърцето. 88-229
Душата не може да се проявява в едно хилаво тяло. Я си представете, че имате само едни кости, едни жили и очите ви се движат в едно такова тяло. Каква красота ще има това тяло. Някои казват: Не трябва да бъдем много дебели. Ами ако бъдете много сухи! И едното, и другото е една крайност. Значи, ние трябва да имаме красиви тела, в които да се проявява Божествената енергия. 120-169
Пълните хора изобщо не могат да издържат. Слабите хора издържат повече. Пълните хора не могат да издържат и в духовно отношение, защото духовният живот, в който сте влезли, изисква един уравновесен организъм с един мозък от най-фина, еластична и пъргава материя, издръжлив на всички напори на живота; същевременно се изисква една отлична дихателна система, един стомах, който да функционира правилно, да приема малко храна, която да обработва и да използва правилно. И най-после костите и мускулите му да бъдат така подвижни, че да свършва всякаква работа с най- малко разноски. 43.3-17
Във физическо отношение човек не трябва да има пълно тяло, но здраво. Мускулите му да са стегнати, костите - здрави, та като ходи, да ви е приятно да го гледате. 126-36

ВИСОЧИНА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Коя е естествената височина на човека? Според мене нормално е човек да бъде 165 см висок. 93-4
Дължината на човешкото тяло има отношение към интелигентността на човека и неговата сила. 65-176
Височината на този субект определя неговия стремеж нагоре. Колкото по-висок ръст има човек, толкова по-благоприятни са условията за неговото развитие. 74-254
Когато говоря за височината на хората, трябва да знаете, че между височината и широчината има известно съотношение. Значи, между височината и широчината, както и между всички части на човешкото тяло има известно съотношение. Главата, мозъкът и сърцето на човека също се измерват по височината и широчината. 15-257
Каква е разликата между ниския и високия човек?... Имаме няколко вида височина: физическа, морална и интелектуална. Лесно е човек да измери своята физическа височина, но как ще измери моралната и умствената си височина? 74-255
Едно време имахме повече любов, но сега любовта ни се намали; едно време имахме повече живот в себе си, но сега животът ни се изгуби; едно време бяхме красиви, но красотата ни вече изчезна. Така говорят само ония хора, които имат височина по-долу от 165 см. 15-217
Като казвам, че обикновеният човек, който се занимава с дребнавостите на живота, има височина под 165 см, това не е абсолютна мярка. Нито пък може да се каже, че всеки, който има височина 165 см и повече, е човек с висок идеал. 15-218

ТЕГЛО НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Колко дебел трябва да бъде човек? Природата е определила точно теглото на всеки човек. Светията и обикновеният човек не тежат еднакво. Добрият и лошият също не тежат еднакво. Теглото на човека се определя от неговия вътрешен живот. 90-225
Някой човек тежи 75 килограма. Това тегло отговаря на неговото съдържание, както и на неговия умствен живот. Дойде ли до теглото на друг човек, за него се изискват съвършено други числа. Изобщо за всеки даден случай е определено специфично число. 87-72
Ако претеглите един човек със силни страсти, ще видите, че той тежи повече от интелигентния. Значи, духовните хора са по-леки от материалистите. В бъдеще, когато искат да определят дали един човек е духовен, ще го турят на везни да го претеглят. От теглото му ще определят неговата духовност. 65-189
Чрез мисълта си човек може да увеличи и намали теглото си. Достатъчно е да мисли само за земни работи, за да увеличи теглото си; като мисли за възвишени работи, за небето, теглото му се намалява. Той става лек, подвижен, едва стъпва на земята. 82-153
Когато храниш човека с илюзии, той всеки момент губи от тегло си. Колкото и да му внушаваш, че яде, а го държиш гладен, теглото му ще покаже истинското положение. Илюзията отнема от теглото, а реалността придава. 36-23

ТОПЛИНА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Вие трябва да изучавате топлинните и светлинни енергии на вашия организъм и във връзка с това да познавате кога сте в нормално и кога - в анормално състояние. Има случаи, когато става чрезмерно изтичане на топлинна енергия от човек, вследствие на което ръцете му са винаги студени. Понякога в човека се развива повече топлинна енергия, отколкото трябва, поради което ръцете му са много горещи. Има два вида топлина: външна, която изсушава човешкия организъм, и вътрешна, която произтича от самия живот. Вътрешната топлина е естествената топлина на организма. Тя е носител на красивото, на възвишеното в живота. Тази топлина регулира силите на човешкия организъм, като го предпазва от изсушаване, от наводнение. 52-328
Човешкият организъм разполага с такава топлина, която може да му помогне да преодолее всички външни условия. Топлината на човешкия организъм и неговата мисъл са в състояние да преодолеят всички неблагоприятни условия в живота. Освен външния студ в човека се явява и вътрешен студ, предизвикан от голяма скръб. За да се справи с този студ, човек трябва да увеличи своята вътрешна топлина. Това са процеси, които стават постоянно в човека. Като живее правилно, човек запазва нормалната топлина на сърцето си и нормалната светлина и сила на ума си. Не живее ли правилно, той постоянно ги губи, вследствие на което прибягва към външни, спомагателни средства. 58-294
Когато човек има огън, висока температура, какво трябва да се прави? Да се намали топлината, защото има топлина, която не е свойствена на организма. Аз виждам, има топлина, която е много приятна. Някоя ръка е гореща, като я пипнеш, причинява нещо неприятно; пък има ръка, като я пипнеш, толкова приятна е, усещаш, че излиза живот от нея. 41.23-26
Ръцете и краката трябва да бъдат всякога топли, но не горещи. Има една топлина, която е приятна. Хванете ли ръката на човека и усетите тази топлина, вие изпитвате известна приятност. Тя е нормалната топлина на организма. Ако ръцете или краката са по-топли, отколкото трябва, това е лош признак. Човек трябва да вземе мерки, да възстанови нормалната топлина на своя организъм. 81-96
Изобщо за да бъде човек здрав, ръцете му трябва да имат приятна умерена топлина. Същевременно те трябва да бъдат малко влажни. Голяма сухота и голяма влага, голяма горещина и голям студ не са нормални прояви на организма. 81-9к Правили ли сте обективен анализ да изследвате топлината на човешкото тяло при различни случаи на неговия живот? Съвременните лекари измерват топлината само на болните. Например, забелязано е, че температурата на болните се повишава от 36°-41°, но това не е естествена температура. С обикновения термометър се измерва топлината на човешкото тяло. Но има психически термометър, с който се измерва дали даден човек е добър или лош. Ако топлината се увеличава, и добродетелта му се увеличава; ако топлината му се намалява, и добродетелта му се намалява. Във физическия свят е точно обратно: повишаването на температурата влошава състоянието на болния; намаляване на температурата подобрява състоянието му и той постепенно оздравява. Повишаването на топлината в Духовния свят е признак, че животът се увеличава. Колкото повече топлината се намалява, толкова повече и животът се намалява. 34-7
На физическия свят човек трябва да пази нормалната топлина на организма си. От нея зависи здравето му. 107-140
Човек трябва да бъде силен, разумен и да разполага със знания. Няма ли тези качества, той лесно изгаря. Хване ли го някаква болест и температурата му стане 40-41° градуса, той заминава за онзи свят. Силен човек ли е той, когато не може да издържи високата температура? 35-321
Щом топлината на човека се намали, той постепенно изстива. 145-73
Някой казва: Студен човек съм. - Студен си, защото извираш от дълбоко. Сгорещил съм се, горещ човек съм. - Внимавай да не се сгорещиш повече, отколкото трябва, защото ще се намериш пред голяма опасност. Когато студеният замръзва и горещият се стопява, и двете положени са лоши. Обаче когато студеният не замръзва и горещият не се стопява, и двете положения са добри. В сегашния живот топлината е по-опасна от студа. Ако някой човек се подложи на замръзване по специален начин, студът няма да го повреди. Той може да се запази в това състояние цели векове. Размръзването трябва да става от опитни хора. Те оставят замръзналия човек на студено и постепенно го разтриват, докато възстановят кръвообращението му и по този начин му възвърнат живота. Рече ли невежият да направи опит със замръзнал човек да го размрази, той ще го внесе в топла стая, дето ще го умори или най-малко ще го осакати. 131-13
Поставете стотина души на студа вънка, когато температурата е спаднала до -15°, -20°, едни от тях ще се простудят, а други - не. Лекарите ще кажат, че кръвта на простудилите се е слаба. Кръв може ли да е слаба? „Малко кръв имали.” Аз ще ви докажа, че има много хора с много кръв и пак се простудяват. Има нещо повече от кръвта. Тези хора, които не се простудяват, имат много магнетическа сила. Аз мога да нося една тънка риза, направена от коприна, да я облека при -30° и да не се простудя. С магнетическа сила е тя. Аз мога да направя една дебела риза или кожух, да го облека, и при това пак да треперя. 8-146
Някой път, като отиваме всред природата, най-първо минаваме през процеса на изстудяването. Който не разбира, ще каже: Почват да ми изстиват ръцете. 41.23-26
Ако е студено на ръцете им, те турят ръкавици, да се стоплят. Понякога и ръкавиците не помагат, ръцете им пак са студени. Те не подозират, че с мисълта си могат да се изолират от студа. Мощно нещо е човешката мисъл! 58-294
Можем да излезем на разходка някой път, както вечер например. В това време някому започват да изстиват краката. Ние знаем причината.
Студът е качество на електричеството. То е, което изстудява. Обаче това не е студ, който умъртвява, а студ, който изцелява. 41.23-26
Сегашните учени знаят много неща за Слънцето, за планетите, но не знаят по какъв начин да прекарат кръв към пръстите на ръцете и краката си да ги стоплят. Ако не знае как да изпрати кръв към показалеца си, човек не може да свърже приятелство с Юпитер; ако не знае как да изпрати кръв към средния си пръст, човек не може да свърже приятелство със Сатурн; ако не може да изпрати кръв към безименния си пръст, човек няма възможност да свърже приятелство със Слънцето; ако не може да изпрати кръв към малкия си пръст, човек няма възможност да свърже приятелство с Меркурий. И най- после не може ли да изпрати кръв към големия си пръст, към палеца си, човек няма възможност да свърже приятелство със съществата от Божествения свят. 81-96
Духовният човек може да излезе вън, в най-големия студ, и да не замръзне. Защо? Невидимият свят е снизходителен към праведния човек и му помага. 17-12
Праведният знае законите, чрез които да акумулира топлината и студа, вследствие на което не усеща студа, нито пък се измъчва от горещината. Този акумулатор е в мисълта му. Неговата мисъл е положителна. 17-11
Искате ли да бъдете здрави, пазете следните правила: главата да бъде винаги хладна, а краката - топли. В областта на слънчевия възел всякога трябва да усещате известна топлина. 81-96

В Духовния свят той трябва да пази вътрешния огън, да не го загасва.Той е наречен „свещен огън"... Той изпълва цялото планетно и междупланетно пространство. Свещеният огън гори вечно... За да гори свещеният огън постоянно, това зависи от правилното кръвообращение, от правите мисли, чувства и постъпки на човека... Онзи, у когото гори свещеният огън, всякога е добре разположен; той се отличава с вътрешен мир и спокойствие, с вяра и любов към Бога. 107-140

СИЛИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Не по душа, но по тяло човек е едно слабо същество. Силен може да бъде човек само тогава, когато е свързан с онези вечни принципи на живота, когато е свързан с Бога. 41.30-4
Физическото тяло е проводник, т.е. велика инсталация на силите в природата. Чрез тази инсталация минават двата вида природни сили: положително и отрицателно електричество, положителен и отрицателен магнетизъм. Засега вашите тела не са физически тонирани: едни от вас са положителни, други отрицателни, т.е. едни имат в себе си повече положително електричество, а други - повече отрицателно електричество. 71-114
Електрическата енергия е толкова необходима за тялото, колкото и магнетичната. За в бъдеще вие ще изучавате каква енергия се събира във всяка част на тялото. 76.7-91
Колкото по-силна е главата, толкова по-силно е тялото. И обратно: колко слаба е главата, толкова по-слабо е тялото. 86-143
Ако не може да се справи с изключенията в живота си, човек се натъква на такива сили в себе си, които му противодействат и стават причина за нежелателни промени в неговите външни и вътрешни органи. 81- 47
Защо боледува тялото? – Сила няма в него. 145-73
Силата на човека зависи от онова, което той упражнява върху своето разумно тяло. 42.32-5
Ако крайните точки на вашите сили, т.е. умът и сърцето ви са слаби, ще приложите в действие волята си. 88-153 Ако искате да изпитате силата си, работете върху себе си. Вие сте цяло съдружие от духове, от същества, които трябва да възпитавате, да подчините на вашата разумна воля. 44-98

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Първата задача на човек е да изучава своето тяло. 85-111
Тялото е интересен обект за изучаване. То е малка вселена, в която стават различни промени. Човешкото тяло е синтез на всички процеси в природата. Ако познаваш тялото си, ще познаваш видимия и невидимия сват. 69-48
Човешкото тяло се разглежда като единица и като колективитет. То се управлява от специални закони. 25-25
След като изучите тялото си, ще пристъпите да учите сърцето си, после ума си и като ги научите, трима заедно ще отидете да се учите. 125- 178
Знаете ли значението на всяка линия, на всяка издатина и вдлъбнатина на тялото си. Всяка точка, всяка линия имат значение. Те са във връзка с качествата на човешкия характер. 69-17
Вие трябва да изучавате и да знаете всяка планета в коя част на тялото ви действа. Планетите менят местата си в човешкото тяло, вследствие на което стават промени и в човешките мисли и чувства. Според мислите, които вълнуват човека в даден момент, можете да съдите за влиянието на една или друга планета върху него. 81-136
Индусите например при изучаване законите на природата в ред поколения са придобили ценни методи. Като са изучавали физиология, законите на тялото, те са достигнали до следните резултати: един индус може да направи разрез на ръката и след като положи здравата ръка върху болната, в десет минути болното място е съвсем заздравяло. Докато според сегашните методи, за да се излекува този разрез, се изискват най-малко 3-4 месеца, и пак раната няма да се премахне напълно, все ще остане малък белег. 76.4-65
Трябва да изучавате и себе си, да изучавате всичко, което е вложено във вас. Има неща, които вие сами сте вложили в себе си, но има неща, които други са вложили във вас. Задачата ви седи в това да различавате едните от другите заложби... Положението на човека е подобно на положението на банките в живота. Една банка има свой, собствен капитал, с който работи, но същевременно тя работи с капиталите и със скъпоценностите на много външни лица; външните лица са вложили своите капитали в някои банки, за да се ползват от известни облаги. По същия закон и в човека са вложени капитали, ценности, дарби от външни лица, с цел един ден и те да се ползват от облагите на неговата банка. 48-165

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯЛОТО НИ
Много хора гледат на тялото като на автомат, като на механизъм, а не като на нещо разумно. 44-129
Човек трябва да има правилно отношение към тялото си. 85-287
Вие трябва да гледате на тялото си като на нещо свещено. Ето защо, когато пипа тялото си, човек трябва да знае, че то представя част от великия космос. Следователно, чрез тялото си той има отношение към космоса. Всяка дисхармония, причинена някъде в тялото му, внася дисхармония и в космоса. 88-9
Често се говори, че човек трябва да живее за цялото, а не за частите. Кое е цялото в човека? Цялото в човека е неговото тяло, а частите му - отделните органи. Тъй щото да живее човек за цялото си тяло, това значи едновременно да има пред вид интереса и на главата, и на гърдите, и на стомаха, и на ръцете, и на краката си. Така ли живее човек? Малко хора имат пред вид всички органи на тялото си. Едни се интересуват повече от очите, други - от ушите, трети - от ръцете си и т. н. Благодарение на този частичен интерес те пренебрегват нуждите на целия организъм, вследствие на което се явяват различни болести. 86-59
Да се грижи човек за цялото си тяло, той трябва да има пред вид интереса на своята воля, на своя ум и на своето сърце. Да се грижи човек за Божественото цяло, това значи, да има пред вид интереса на своята душа и на своя Дух. 86-59
Мнозина от съвременните хора са небрежни към тялото си. Те мислят, че могат да бъдат здрави и без специални грижи за него. 85-288

eXTReMe Tracker