Share

Човек се нуждае от чиста мисъл, която освобождава мозъка от всички утайки и внася повече светлина. Когато човекът има чиста мисъл, той никога не страда от главоболие. 143-79

Ако неразположението ти се дължи на главоболие, прекарай всичките си пръсти над челото си, като започнеш от палеца и свършиш с малкия си пръст.

Обаче трябва да знаеш как да прекараш пръстите си над челото, главно над болното място. Силна, изпълнителна воля се иска за това. 90-91

Ако си неразположен, тогава малко погладете лявата страна на главата си. Съзнателно ще прекарате лявата си ръка по лявата страна на главата, с желание да уравновесите душевното си състояние... Щом се вкисваш, тури лявата си ръка на главата си и кажи: Чакай, чакай! Пък ако си много весел, прокарай тогава дясната си ръка по дясната страна на главата си. Този закон работи само тогава, ако вие го турите в действие, и то съзнателно. Трябва да знаете, че ако вашата ръка изпълнява заповедта на вашето съзнание, на вашия ум, на вашата душа, тогава законът има резултати. Но ако го правите механически, няма да имате резултати и ще бъде тъй, както когато всички се гладят по главата. 75.4-280

Някои баби измерват главата на болния и го лекуват по същия начин, както при измерването на пръстите. (Измерват пръстите му, написват числата на чиста бяла хартия, която после изгарят. Пепелта от тази хартия разтварят във вода и дават на болния да пие. След това болният оздравява). 16-150

Когато се обезсърчиш, хвани се за косата. Често хората се хващат за главата. Някой, без да знае, туря ръцете си на главата и така ги държи известно време.
Казвам: Богатството е в главата. 191-132

Долната част на краката е противоположна на горната част на главата, затова тя представя лицето на тази част. Между тези части има известно съотношение. Ето защо, когато някой страда от подагра в краката, това показва, че в горната част на главата има нещо дисхармонично. И обратно, ако има болки в горната част на главата, това показва, че в долната част на краката съществува някаква аномалия. 25-171

Престъпиш ли нещо, ще паднеш, ще удариш главата си. Какво трябва да правиш? Ще станеш, ще измиеш кръвта от главата си и ще благодариш на Бога, че си научил нещо. Ще се молиш, ще бъдеш внимателен втори път да не сгрешиш по същия начин. 145-95

Не е лесно да се държи главата в изправност. Тя се нуждае от съответна храна. 146-75

РАБОТА ЗА ГЛАВАТА

В процеса на развитието си човек е работил върху главата си.
Главата на човека е плод на неговата деятелност, плод на културата, през която е минал като човек. 52-407

Една от великите задачи на човека е да работи в Божествения свят, т.е. върху главата. Да преустроиш главата си, това значи, да изправиш отношението си към Божествения свят. 64-94

Всеки трябва да се развива всестранно, да създаде правилна форма на главата си. Иначе главата му ще бъде деформирана: на едно място ще бъде издута, на друга сплесната. 27-260

Всяка морална мисъл упражнява влияние върху горната част на главата. Семейните чувства упражняват влияние върху задната част на черепа. По някой път, когато се разгневите, тия самосъхранителни емоции упражняват влияние върху разширението на черепа към ушите.
Следователно, моралните чувства повдигат главата отпред, домашните способности – отзад, самосъхранителните я развиват на широчина, а личните чувства образуват една малка кривина отзад. Ако някой път се сърдите, гневите, този гняв е потребен като пипера в яденето, да даде активност или широчина на главата. Без тази широчина човек не може да има подтик за дейност. 43.20-8

Ако ставате духовен, това упражнява влияние върху коронната част на главата, ако развивате вашите семейни чувства, развива се главата ви отзад, ако ставате активни, главата ви при ушите става широка. Всичката енергия, която човек проявява, има своето определено място у човека. 43.20-19

Вие не може да развивате органите на горната част на главата си,защото мисълта ви е проектирана към долната част на главата, дето нахлува всичката кръв, храни тези клетки, а до горните не достига, вследствие на което тези органи закърняват. 116-79

Искате да станете музикални, да разбирате музиката, проектирайте ума си към двете страни на този ръб, над краищата на веждите. Като продължавате около година тези опити, ще обикнете музиката и ще се зароди във вас желание да пеете. 116-78

Така ще развиете и милосърдието, музикалното чувство, вярата, религиозното чувство, което е в средата на главата, но за това трябва да работите дълго време. 116-78 73

Като работи съзнателно върху себе си, човек развива главата си правилно, да отговаря на онзи първичен образ, който природата е създала. 35-251

ЧЕРЕПЪТ НА ЧОВЕКА

ЧЕРЕПЪТ

Черепът е преграда, която пази мозъка от големи сътресения. 68-304

Достатъчно е да разгледате черепа на човека, за да познаете какво носи от миналото и какъв е сегашният му живот. И по главата на сегашния човек бъдещото поколение ще чете неговото минало - историята на човешкия живот. 68-198

Френологьт спира вниманието си върху изпъкналите места на черепа, но само те не разрешават въпроса. И дебелината на черепа е от значение при определяне дарбите и способностите на човека. 91-23

От черепа на човека може да познаете какъв е бил той: мъж или жена, прост или учен, честен или нечестен, търпелив или нетърпелив. Като поставите запалена свещ в черепа на човека, ще четете по него като по книга. По черепа ще познаете целия живот на човека, живял преди хиляди години. По черепа ще познаете от каква смърт е умрял човек. В бъдеще, когато хората се научат да четат по черепа, ще узнаят всички тайни. 27-168

Онези хора, които изучават човешките способности, ги изучават по костите на черепа. Това място на костта, дето човешкият мозък действа енергично, изтънява. Защото не мислете, че човек приема светлината само през очите си, той я приема и чрез костите си. Тази част на костта, през която е минавала повече светлина, е по-тънка. По това може да се познае дали някой човек е бил по-интелигентен, или по-прост; дали е имал любов към ближните си, към Бога, към приятелите си, към дома си, или е нямал. Следователно, историята на един умрял човек може да се познае по-добре, отколкото историята на един жив човек. 9.17-11

Ако двама души, мъж и жена, образуват семейство, те или ще живеят добре, или няма да живеят - това зависи от устройството на черепите им. Ако на единия черепът е сплеснат, а на другия силно развит, те няма да живеят добре. Единият ще чувства и мисли по един начин, вторият - по друг начин. Това разногласие в чувствата и мислите им създава недоразумения и противоречия между тях. Ако жената е широка в чувствата си и разположена към хората, мъжът ще бъде недоволен и постоянно ще й приписва слабости, които всъщност тя не притежава. Ако мъжът е любвеобилен и с широки възгледи, жената няма да бъде доволна. Жената казва, че мъжът е ненормален; мъжът казва, че жената е ненормална и вместо да се опознаят, те се отдалечават един от друг. Те не се разбират. Мъжът мисли и чувства по един начин, а жената - по друг. Защо? Мозъчните им центрове не са еднакво развити. 25-6
Забелязано е например, че черепът на високо моралните хора е правилно устроен, вследствие на което те не преживяват такива противоречия, които създават пертурбации в живота им, както това става с хора, на които моралните чувства са слабо развити. Костта на черепа в гениалните и праведните хора е много тънка, когато на грешните хора е доста дебела. Това не показва, че грешните хора не мислят, но понеже черепът им представлява котел, пълен с нагрята вода, за да не се пукне от вътрешен напор, костта е направена дебела, да издържа. За грешния човек животът е вечно кипене, вечно врене, затова той казва: ври нещо в сърцето ми, в ума ми! 12-31
По черепа ще познаете интелигентния от неинтелигентния. Това ясно се вижда от дебелината на костта. 82-133

Като изучавате черепа на човека, ще забележите, че всяка планета е турила свой отпечатък върху известна област. За пример, влиянието на Марса се е отпечатало в областта зад ушите. В марсианците тази област на черепа е силно развита. 80-230

Като изучавате черепите на хората, ще познаете техните религиозни и политически убеждения, ще знаете кой е православен, католик, евангелист, демократ, социалист и т.н. 82-133

Ако разгледате черепа на французина и на гърка, ще видите, че много си приличат. Също така и черепа на евреина и на славянина много си приличат. Религиозното чувство и на двамата е силно развито. Разликата в тях е само в милосърдието. В славянина милосърдието е добре развито. 36- 64

МИНАЛОТО И ЧЕРЕПЪТ

Всичко е написано на черепа. Достатъчно е да погледнете черепа на човека, за да разберете какъв е и как е живял. 36-26

От задната част на черепа можете да познаете дали очите на човека са били сини или черни. Ако са били черни, задната част на черепа в известна област е тънка; ако са били сини, същата част на черепа е по- дебела. Ако костта на предната част на черепа, специално на челото, е тънка, това показва, че този човек е бил умен, работил е умствено. Ако костта на челото е дебела, този човек не е работил умствено. Не само това, но чрез тънки наблюдения може да се определи в каква област на науката или изкуството е работил този човек, като физик, химик, астроном, математик, философ, музикант и т. а. Ако би посветил десетина години за изучаване на човешкия череп, човек би се домогнал до изкуството да чете по черепа като по книга. 80-229

Посетих Рилския манастир. В една от стаите имаше много черепи на калугери. Взех един череп, разгледах го внимателно и казах, че тоя човек не е бил за калугер. Запитаха ме как познах. Взех една свещ. запалих я и я турих в черепа точно под оня център, дето е религиозното чувство на човека. Оказа се, че черепът на това място е много дебел, никаква светлина не минава през него. На това място е любовта към Бога. Като местих свещта, светлината проникна през оня център, дето е алчността на човека.
Наистина, оказа се, че този човек е обичал да пие, да пооткрадва, да се удоволства. След това поставих свещта на друг череп, в който светлината проникваше през няколко места. Казах: Този човек е бил религиозен, имал е любов към Бога и към своя ближен. Той е бил добър калугер. Другите калугери потвърдиха същото. Човек не може да се скрие - всичко е писано на черепа. 75 36-26

Поисках да ми дадат една свещ. Като осветих всички черепи, дойдох до последния. Едва поставих свещта и тя изгасна. Мислено се обърнах към духа на оня, чийто беше черепът, и му казах: Приятелю, не се безпокой. Каквото прочета, ще задържа за себе си, на никого няма да кажа какво съм прочел. Ти живя преди много години на земята, но и до днес се страхуваш да не разберат какъв е бил миналият ти живот. Не се страхувай, но изправи живота си, защото, като дойдеш следния път на земята, няма да бъдеш по-добър, отколкото си бил в миналото. 23-106

РАЗВИТИЕ НА ЧЕРЕПА

Като погледнете черепа на съвременния човек, на мъжа или на жената, ще видите, че му липсва нещо. 59-184

Черепът на човека е подложен на постоянни промени благодарение на неприривната дейност на мозъка. 60-180
Много от съвременните физиолози твърдят, че най-лесно стават промени в черепа на човека. Той може да претърпи някаква промяна в черепа си даже в продължение на три месеца. Това зависи от интензивността на мисълта. Колкото по-интензивна е мисълта на човека, толкова повече изтънява неговият череп. За пример, ако вземете черепа на човек, заминал за онзи свят, у когото мисълта е била много интензивна, ще видите, че черепът на този човек на много места е тънък и светлината на свещта лесно минава през тия места. Обаче, ако турите една свещ в черепа на човек, който малко е мислил през живота си, ще видите, че светлината не прониква през неговия череп. Следователно, колкото по-разработен е бил мозъкът на човека, толкова и костта на черепа му ще бъде по-тънка. 47-181

Основното положение, което трябва да запомните е, че всяка мисъл упражнява известно влияние върху мозъка на вашия череп. 43.20-19

Когато престане да мисли, да чувства, да прави добро, главата на човека започва да задебелява, черепът му става груб, дебел. Като последствие на това задебеляване се явяват ред болести. 21-30

За да изправи своя череп, за да се освободи от слабостите и недъзите на миналото си, човек трябва да поддържа хармонията на силите на своя организъм. 59-184

За пример, ако искате да бъдете смели, ще развиете една малка част от задната страна на черепа. 75.4-255

Колкото повече се развиват вътрешните чувства и способности на човека, толкова повече се развиват и неговите морални чувства, вследствие на това става повдигане на горната част на черепа. 47-181

Голяма енергия, голяма интензивност се изисква от човека, за да може да придаде на черепа си красива крива линия. 47-181

При сегашното развитие на човечеството всеки човек, на когото костта на черепа е дебела, той не е готов за новата култура. Костта на черепа у човека трябва да бъде тънка и гъвкава. 18-18

В бъдеще по черепа на човека, още приживе, ще се определя какъв е той. 36-27

Това показва, че мисълта е динамическа сила, която заставя мозъка да работи, да се развива. 47-181

КОСАТА НА ЧОВЕКА КОСМИТЕ

Който разбира, той знае, че службата на косъма е голяма. 57-21

Космите, които природата е дала на човека, не са нещо друго освен антени, чрез които той може а се съобщава не само с отделните краища на земята, но и с другите планети. Значи, чрез космите си човек може да възприема трептенията на Слънцето, на Луната, на Марс, на Венера, на Юпитер и да влиза в съобщение с тях. Всички косми не възприемат еднакво трептенията. 35-329
Космите на главата, брадата и мустаците в човека представят растителното царство. Като знае това, човек трябва да пази главата си от оголяване. 59-49
Космите имат отношение към здравето, а същевременно държат топло на главата и врата. 27-237
Колкото по-космат е човек, толкова по-лоши са били условията на живота му. Почнат ли космите да падат, условията му се подобряват. 108- 403
Сега ще ви запитам дали някой от вас е броил колко косъма има на главата си? Казват, че човек има на главата си около 250 000 косъма. 76.7-101
Колко косми е турило Провидението на човешката глава? Някой хора имат по 150 хиляди косъма на главата си, други имат по 200 хиляди, трети по 250 хиляди. Важно е каква роля играе косъмът. Космите са антени. Космите, които са зад ушите, са антени, които възприемат и предават разрушителни енергии. Като приемаш тия енергии, ти се настройваш войнствено, готов си да се биеш. Космите, които са близо до центъра на въображението, дават полет на човешката мисъл. Космите на горната част на главата са антени на любовта към Бога. Главата е покрита с антени. Ако окапят антените, какво става с тебе? Не можеш да възприемаш впечатленията от външния свят. 191-130
Често се питате защо сте дошли на земята. Вие сте дошли тук, за да изплатите дълговете на своите деди и прадеди. По космите си можете да познаете дали сте поправили положението на своите прадеди, или нищо не сте направили. Като пипна косата на някого, аз зная вече мога ли да му дам нож в ръката или не. Как ще дам нож на оня, който е готов всеки момент да коли? 93-184
По космите на човека може да се определи неговият характер, както и проявите му. По космите се познава дали ще успее в работата си или не. Достатъчно е да хванеш косъма на един човек, за да разбереш миналото, настоящето и бъдещето му. В косъма се крие доброто и лошото на човека. 93-184
Ако вземете косъм от престъпник и го прекарате между пръстите си по цялата му дължина, ще забележите, че той не е гладък, но има много възли. Ако вземете косъм от главата на един добър, благороден, ще забележите, че по цялата дължина той е гладък и приятен на пипане. Защо съществува това различие? Защото мислите на човека се отразяват върху космите му: Добрите мисли правят космите меки, гладки и тънки. Лошите мисли ги правят корави, неравни и дебели. Ако пипнете косъм на престъпник, който е убил няколко души, ще изпитате много неприятни чувства, от които с месеци не можете да се освободите. 16-152
Като се обезсърчиш, хвани се за косата. 191-132

ДЕБЕЛИ ИЛИ ТЪНКИ КОСМИ
Най-първо ще обърнете внимание на косата си. Тя е едно от условията, ако искате да изправите характера си. Щом косата ви започне да става остра, туй показва, че динамическите сили имат преобладаващо влияние във вас. Ако космите ви стават дебели, това показва, че енергията ви освен динамическа, станала е още и по-груба. Въобще у всички натури, които не могат да се самовладеят, в края на краищата, тяхната коса става дебела. Не е голяма беда, когато космите на някой човек стават дебели, но той сам ще забележи лошите последствия от тази енергия в своя организъм. Тази динамическа енергия у вас ще ви причини големи страдания. 75.4-232
Ако космите на човека са дебели, това показва, че той е живял в груба среда, която му е противодействала; ако космите му са меки, той е живял в мека среда, благоприятна за развитието му. 82-192
Забелязано е, че колкото по-дебели и по-груби са космите на човека, толкова по-слаба е интелигентността му. Колкото по-дебели и по-груби са космите на човека, толкова по-грубо, по-необработено е сърцето му и толкова по-груба е волята му. И, обратно, колкото по-тънки и меки са космите му, толкова по-голяма е интелигентността, по-благородно е сърцето и по- възпитана е волята му. Значи, между космите на човека и неговия характер има известно съотношение. Който разбира този закон, достатъчно е за него да пипне косата на човека, за да се произнесе за характера му. Когато косата на човека не се поддава на волята му и постоянно стърчи нагоре или се разпилява настрани, това показва, че той е силно електрична натура. Колкото по-мека и по-податлива е косата му, толкова той е по-магнетичен. Такъв човек се примирява лесно с хората. Който не се примирява лесно с хората, той има повече електричество в себе си, отколкото магнетизъм. Магнетичният човек обича да дава. 53-78
В бъдеще космите на мустаците и брадата и космите на главата ще се заместят с нови, тънки, като най-тънката и фина коприна. 27-237
ЕНЕРГИИТЕ И КОСМИТЕ
Космите служат за урегулиране енергиите в човешкия организъм, а от там и при кръвообращението. Всеки косъм е център на динамическа сила, която помага за разпространението на кръвта по повърхността на тялото. Ако всички косми по тялото на човека се отнемат, той ще се натъкне на големи нещастия. Космите са толкова необходими за човека, колкото растенията за земята. Ако растенията изчезнат, земята ще се превърне в суха и безводна пустиня. 59-49 78
Косата представя енергия, която чака бъдещо развитие, оттам иде енергията. Ония, които имат по-гъста и по-черна коса, имат повече енергия. По гористите места има влага и всички условия, за да се развиват ония сили, които Бог им е дал да използуват за себе си и, разбира се, за всички. 116-12
Дойде при мене една майка със своето малко момиченце. Майката разправяше за детето си, оплакваше се, че било нещо неразположено, не знае как да му помогне. В това време момиченцето седеше гърбом към мене. Погледнах към детето, виждам, че отзад на главата му стърчи един косъм. Приближих се към него и леко, без да ме усети, дръпнах косъмчето. След малко детето се обърна към мене, но вече весело, разположено и започна да скача, да играе в стаята. Целия ден то беше весело, игриво. Коя е причината за смяната на състоянието му? С дърпането на косъма в детето се отвори врата, през която нахлуват известен род природни енергии. Тъкмо тази сила липсваше на детето...Не е достатъчно само да се дръпне един косъм от главата на човека, но точно трябва да се знае кой косъм да се дръпне и как да се дръпне. 52-349
Някой път виждаш косата си разчорлена, настръхнала, вземи малко вода, намокри я. Много електричество има. Вземи малко топла вода, заглади я - хем приятно, хем лекува. После, ако имаш гребен, вчеши я... Ще пазите като правило следното: косата ви трябва да бъде гладка, да не стърчи. 41.29-18
Ще обърнете внимание на косите си. Гледам някой поет си разчорлил косите. Няма по-лошо нещо от това. Ще гледате по възможност косите ви да са прибрани. По някой път те знаят по-добре своя път, отколкото вие ги нареждате. Тъй както пада, всеки косъм на главата, образува известен ъгъл. Тия ъгли на космите играят важна роля при пречупване на светлината. Ако вие искате да си създадете характер, трябва да знаете, че се създава от тия дребни неща във вашите косми. Щом космите ви не се подчиняват на вашата воля, щом палецът ви не се подчинява на вашата воля, вие трябва да се пазите. Казвате: не зная какво стана с моите косми, но много са щръкнали, не мога да ги прибера. Не, ще заповядвате на космите си! Че вие ако не можете да заповядвате на вашите косми, на кого ще заповядате тогава? Знаете ли кога щръкват космите на човека? Когато човек не може да се контролира. Тогава гневът взема надмощие над него, той става нетърпелив и космите му щръкват, накокорват се, не искат да се подчиняват. Щом стане тих и спокоен, щом стане търпелив, и космите му вземат своя път. Забелязали ли сте как изобразяват великите хора? - С гладко причесани коси и с прав път. Това е добър знак. Космите трябва да падат еднакво и от едната, и от другата страна. Според какъвто ъгъл пада всеки косъм, такова влияние упражнява и върху характера на човека. Космите имат свой произход. 7.51-173
Кокове и игли по тях жените не трябва носят, а косите им да бъдат надолу спуснати. 120-199
ПРАВИ ИЛИ КЪДРАВИ КОСИ
Космите на праведния човек са прави. И като прекараш пръстите си в косата му, ще знаеш, че този човек живее добре. 69-177
Жените пък горят косите си с разни електрически машини, да ги къдрят. Това свобода ли е? Ще кажете, че правите това, за да бъдете красиви. Който иска къдрави коси, да отиде при негрите, да научи изкуството по естествен начин да се къдри. Къдравите коси имат отношение към чувствата на човека. Хора, които имат къдрави коси. са крайно упорити. Намислят ли да направят нещо, никой не е в състояние да ги разубеди. Както космите им не се поддават па гребена, така и те не се поддават на чужди съвети. Не е лесно човек да се справи с къдравите си коси. За да се възпита такъв човек, трябва да се възпитават всичките му косми, един по един. Това са 250 хиляди косъма. Не е лесна тази работа. 146-129
Който има къдрава коса, слуша първо сърцето си, а после ума си; който има гладки, прави косми на главата си, слуша първо ума си, а после сърцето си. Това са два строго определени типа. И двата са добри. 89-112
Когато косата на някой човек отпред е малко къдрава, това показва, че в задната част на мозъка той има много положителна енергия. Ако има и друг някой с такава коса, тия двама души не могат да седят на едно място - между тях се явява едно отблъскване. 75.30-231
ДЪЛГИ И КЪСИ КОСИ
Всеки косъм съдържа енергия в себе си, електричество или магнетизъм. Като реже косата си, човек се лишава от тази енергия. Аз не одобрявам рязането на косата. Добре е косата да достига на дължина поне до долната част на ухото. Мине ли над тази част, ще опиташ лошите последствия на късата коса. 27-237
Сега съвременната жена си реже и косите, иска да има къси коси като мъжете. Обаче откак жените взеха да си режат косите, у мъжете се яви желание да оставят косите си да растат, да станат дълги. Значи, сегашната мода е жените да носят рязани коси, къси, а мъжете - дълги коси. Човек трябва да знае защо иска да отреже косата си и защо да я пусне дълга. Ако човек е събрал много магнетизъм в себе си, добре е да отреже косата си, това е даже здравословно за него. Късите коси придават повече електричество в организма. За пример, когато войниците отиват на война, отрязват косите си, да проявят повече смелост. Обаче, щом природата е покрила главата на човека с коса, тя знае защо прави това. Разумните същества, които са взели участие при създаването на човека, на всеки негов косъм по главата и лицето са написали известно правило, известен закон. Много от западните народи се бръснат, стрижат, но затова се забелязва един упадък в техния морал. 12-42
Главният въпрос обаче седи в следното: къси коси ли трябва да носим, или дълги? Човек може да носи и дълги, и къси коси. Който иска да развива ума си, при известни условия той може да носи къси коси. Има периоди в живота на човека, когато той трябва да носи къса коса; има периоди в живота на човека, когато той трябва да носи дълга коса. Това нещо особено се спазва у българите. Докато българинът е млад, той бръсне мустаците си, реже косата и брадата си. Щом дойде на възраст от 40 години нагоре, той устройва угощение, поканва на него своите роднини и от този ден си оставя дълга брада и коса. Това е български обичай, който почива на разумни закони. Дългите коси говорят за здравословното състояние на организма. 45-174
Първоначално и мъжът, и жената са имали еднакво дълги коси. Сега обаче мъжът има къса коса; и жената подражава на мъжа. Понеже мъжът работи повече в умствения свят, косата му е къса. Умствените енергии препятстват за растенето на косата. В жената работят повече чувствата, затова косата ù е дълга. 36-22
Късите коси съдържат електричество, а дългите – магнетизъм. По този начин между мъжа и жената ще става правилна обмяна на силите, които те съдържат. Ако мъжът и жената носят дълги коси, между тях не може да става правилна обмяна. Затова Павел казва, че жените трябва да носят дълги коси, а мъжете - къси. Този въпрос се решава от психофизиологически причини, а не от модата. 45-172
За културните хора природата е поставила следното правило: Мъжете да носят къси коси, не по-горе от долната част на ухото; жените да носят дълги коси — може и къси, но не много къси. 27-237
Защо рисуват Христос с дълга коса? Пророците с къси коси ли ходеха? Светиите с къси коси ли бяха?... Мъжът и жената са принципи, те не са само форми. Щом е така, този въпрос трябва да се разглежда принципно, а не по форма. 45-173

БЕЛИ КОСИ
Човек се обезсърчава, когато остарее, когато косата му побелее. Казва: Побеля косата ми, остарях. Че това е най-голямото благо, което Господ ти е дал. Бялата коса показва, че трябва да бъдеш абсолютно безкористен. Ти трябва да разбереш какво Господ ти казва чрез бялата коса. Като не разбираш, казваш: Побеля главата ми, остарях! Господ ти казва: Сега, с бялата глава ще отидеш при хората да им служиш без пари, да работиш безкористно, да им покажеш какво нещо е любовта. 191-152
Какво по-красиво от това да побелее главата на човека? Когато платното е небелено, то не е хубаво. Щом се избели, тя става за работа. Същото може да се каже и за човека: Когато косата на човека побелее, той става вече за работа. Хората мислят тъкмо обратното. Те казват: Човек мисли право, докато косата му не е побеляла. Побелее ли веднъж, той вече изветрява. Според нас човек, на когото косите не са побелели, минава за ветрен човек, за човек на настроения. Кога мома или момък види първия бял косъм на главата си, въздъхва дълбоко и казва: Започнах вече да остарявам. Щом види втори бял косъм, пак въздъхва и казва: Старея вече. Губя силите си, губя красотата си. Ден след ден белите коси се явяват на главата му, и той все повече съжалява, че старостта иде. Не съжалявайте за черните коси, но за всичко благодарете. Благодарете и за черните, и за белите коси и ползвайте се от условията, които те носят със себе си. 22-36
Какво носят белите коси? Те носят същото благословение за човека, каквото и черните коси. Който иска да има черни коси, той не трябва да чака времето косите му да побелеят, и тогава да ги черни, но още сега да пристъпи към опита: да направи косите си черни и същевременно да се подмлади. В продължение на пет години най-много човек може да се подмлади. За да постигне това, той трябва да пристъпи към следния опит: Всяка вечер, като си ляга, да си каже, че сутринта ще намери на главата си един чер косъм. На другата вечер да си каже пак същото. И наистина, всяка сутрин той намира по един почернял косъм. Ден след ден космите му ще почерняват, докато една сутрин види, че цялата коса е станала черна. Това зависи от силата на мисълта му, но тя трябва да се тури в действие. За това обаче се иска нова философия, нов начин на мислене... Колцина от вас се наемат с опита да почернят косата си? Ще каже някой, че не е добре човек да направи косата си черна. Ами добре ли е направил, като я побелил? Колкото добре е направил, като я побелил, толкова добре ще е, ако я почерни. Ако почерняването на един косъм е в състояние да повдигне съзнанието на човека и да увеличи вярата му в Бога, заслужава да се направи този опит. По-добре е човек да почерни косата си със силата на своята мисъл, отколкото да прибягва до различни козметични средства. 22-36
Какво лошо има в побелялата глава? Има смисъл да побелее главата на човека, но поне да научи нещо. Ако нищо не е научил, а главата му е побеляла, това побеляване е безпредметно. 54-173
Щом косите ви са побелели, вие сте гениални хора. И в Откровението на Йоан пише: „Видях 24 старци, на които косите са побелели”. Той вижда и Господа с бели коси. Това показва тяхната опитност - онази велика Любов, която направила косите им бели. 31-66
Сега, като побелее някому главата, казват за него: Той е изкуфял вече! Не е вече за работа, не го бива. А кои са за работа? – Хората с черните коси. 31-66
Какво означава бялата коса? Много знания и носене на голям товар. Като свали човек товара си, косата му почернява. Черната коса съдържа много сокове, затова в нея растат много трендафили и тръни. Хора, които имат черна коса, са много енергични. И когато обичат, и когато мразят, са резки; в тях липсва мекота. Когато косата побелява, човек губи енергията си. Изкуство е да имаш черна коса и да бъдеш кротък, да не риташ. Като побелее косата ти, и да искаш да риташ, не можеш. 25-229
Ще кажете, че косата ви е побеляла вече, че няма защо да работите. Сега именно можете да работите. Бялата коса е признак на мъдрост, на поумняване. Черната коса пък говори за горещи чувства, за силата на човека в астралния свят. Този човек удря с чук върху наковалнята, вследствие на което понякога удря, дето не трябва. Значи той не е научил добре изкуството да кове. Хората, които имат руси коси, заемат средно място между тия с белите и с черните коси. Бъдещият човек ще има особен цвят коса. 59-188
Виждате хора с побелели коси, но космите им са чисти, меки, приятни за гледане и пипане. Има хора с побелели коси, на които косъмът няма приятен бял цвят и на пипане е остър, твърд. 54-173
Яж повече спанак и коприва и косата ти ще се почерни. 69-48

ПАДАНЕ НА КОСМИТЕ
Който има гъста, черна коса, работи повече със сърцето си. Когато главата започва да оголява, умът взима надмощие над сърцето. Правилно е умът и сърцето да бъдат еднакво развити. Американците са повече гологлави, защото мозъкът в тях е крайно активен. 36-22 82
Космите, които мнозина считат за маловажно нещо, трябва да се държат в изправност, да не капят. Ако главата на човека е гола, той прилича на голи планински чукари, които нищо не произвеждат. Обаче и крайното обрастване с косми не е за препоръчване. Много космат човек е повече животно, отколкото човек, това показва, че животинското естество в него е силно развито. 82-165
Окапването на космите показва, че човек поумнява. Оня, на когото косата не окапва, живее още в зимата. Започне ли косата му да капе, тоя човек отива към пролетта на живота. 23-79
Вие не оценявате косата си. Някои от вас имат хубави коси, а на други главите са оголели. Знаете ли колко разумни същества са работили за създаването на косата! Вие не подозирате, че всеки косъм има специфично съдържание. Някой се чуди защо работите му не вървят добре. Много просто, косми няма на главата. 93-184
Защо окапват космите на човека? От недоволство. Чешеш косата си, недоволен си и казваш: Дотегна ми тая коса, всеки ден да я чеша, да я чистя, да не се развъдят паразити. Днес си недоволен, утре си недоволен, докато косата ти окапе и се лишаваш от връзката си с външния свят. Ще се чешеш не само един път на ден, но по няколко пъти, и то с гребен. Космите трябва да бъдат успоредни, да не се преплитат. Ако се преплитат, работите ти няма да вървят добре. Чешеш се, но космите са преплетени. Ти се разгневиш, хванеш ги грубо, издърпаш няколко косъма и ги хвърлиш на земята. Знаеш ли колко струва една антена от човешката глава? Милиони струва една антена. Ти имаш 250 хиляди косъма на главата си. Умножи ги по няколко милиона и виж с какво богатство разполагаш. 191-131
Косъмът е антена, предавател и възприемател на хубави мисли. Главите на мъжете започнаха да оголяват. Това не е добре. Като падне косъм от главата ви, не го хвърляйте, но заинтересувайте се от неговата история. Да дадеш един косъм на някой психиатър, това значи, да определи той характера на човека, чийто е косъмът. Косъмът крие в себе си историята на човешкия живот. Не горете космите си, но събирайте ги в малка, сребърна кутийка. Гледайте на космите си като на нещо свято, Божествено. 192-104
Който знае живата математика...още със ставането си от сън... колкото косми паднат от главата му, той ги изброява и измерва, да разбере причините на падането им. 82-125
Ще кажете, че падането на космите е маловажна работа. Не е така, космите са антени, чрез които човек се свързва с духовния сват. Ето защо не ги хвърляйте, дето попадне. Събирайте ги в плик и когато отидете на планината, накладете огън и там ги изгорете. Това означава почитание към себе си. 82-125
Казано е в Писанието: „Косъм няма да падне от главата на човека без Божията воля”. Ако падне косъм, пак ще се възстанови. 192-104
Като окапят косите, нови ще израснат. Значи, на всяка гола глава могат да изникнат косми. Аз мога да ви дам метод как да се покрият главите ви с коса. 29-79

БРАДА И МУСТАЦИ
Сегашният човек е с брада, първият човек - Адам, бил без брада. Значи брадата се е явила впоследствие, като резултат на трудния живот, който прекарал на земята. Забелязано е при това, че колкото в по-диво състояние е човек, толкова е по-космат. Интересно е да се направят изчисления колко години е трябвало да се минат, докато се яви брадата. И след това колко години още ще минат, докато се махне брадата му. 108-403
Колкото повече се засилва мъжкият, грубият принцип в човека, толкова повече лицето му се покрива с косми. Космите, с които е покрито тялото на животните, говорят за голямата им грубост. Чрез страданията космите постепенно отпадат, за да се прояви мекият принцип. 69-18
В усилията, които е правила в известно направление, жената е дошла до положение да се освободи от космите на лицето си. Мъжът и до днес още носи брада. Като се е освободила от космите си, жената е развила голяма чувствителност в себе си, вследствие на което интуицията ù е силна.
Откритото лице на жената показва, че е обработила по-голямо поле. В бъдеще и мъжът трябва да се освободи от космите си. Обаче като се е освободила от космите на лицето си, жената изгубила своята твърдост и увереност в законите, вследствие на което тя прилича повече на дете, отколкото мъжа... Космите на брадата на мъжа представят правила и закони, които той всякога има предвид. Жената няма брада, следователно няма такива правила и закони, които да я ограничават. Космите на брадата и мустаците в мъжа представят външен израз на нещата, които имат свои вътрешни причини. 59-183
Какво представят космите? Закони. Когато мъжът иска да бие жена си. нека хване мустаците си. Така той ще се свърже с тия закони и ще се откаже от желанието си да бие. Сегашните мъже бръснат мустаците си, да не ги хваща законът. С мустаци или без мустаци, те не могат да избегнат законите. Бръсненето не помага. 27-237 Понеже жената е изпреварила мъжа. влязла по-скоро от него в пролетта, затова хвърлила брадата си. Щом усетила топлината на пролетта, тя намерила за нужно да се освободи от брадата. При сегашните условна мъжът не може без брада и мустаци, както жената не може без коса. В бъдеще и двамата ще имат само коса. Значи и мъжът ще хвърли брадата и мустаците. 27-237
Ангелите не носят външно мустаци, защото те представляват емблема на нещо. Само боговете могат да носят брада и мустаци. Хората носят брада и мустаци, макар че не са богове, но те у тях служат като символ само, като нещо, към което вътрешно да се стремят. Защо и за какво хората носят мустаци, не е важно; всъщност те изразяват закони, правила, по която човек трябва да живее. По колкото косъма има човека на брадата си, по колкото косъма има на мустаците си, по колкото косъма има на веждите си, на клепачите си, на главата си, по толкова правила и закони трябва да живее. Жените ще кажат: значи ние имаме по-малко закони от мъжете. Ние ходим по законите на главата си, а не по законите на брадата и мустаците.10.12-6
В невидимия свят няма помен от бради и мустаци. Там брадати в мустаката хора не съществуват. Когато слязат на земята, хората се дегизират. Значи, брадите в мустаците са необходимост само за физическия свят. Когато някой иска да се представи по-благороден, отколкото е всъщност; той си пуща брада в мустаци. Кой го види, казва Голям благородник е този човек. Но като отиде на небето, там не дават пет вари за неговата брада. Няма по-смешно нещо от брадат и мустакат човек. 27-87
МОЗЪКЪТ НА ЧОВЕКА
МОЗЪКЪТ
Човешкото тяло представя форма, съставена от множество малки форми, в която разумната природа е поставила най-нейното съдържание – Мозъка. 60-232
Тия форми, в които сме облечени на физическото поле, са потребни. Най-важният орган на физическото поле, това е човешкият мозък. 120-288
Първият орган, чрез който може да се прояви човешкият Дух, това е мозъкът Следователно вие ще пазите този единствен орган, чрез който може да се проявявате. 43.3-14
Човек разполага с добре устроен мозък, чрез който възприема и предава мислите. 38-256
Мозъкът в главата е място на мисълта. 71-36
Няма по-велико нещо за човека от това да има добре развит мозък, върху който да реагира природата. 48-95
Човешкият мозък в своето развитие има цяла история. Неговите прародители са низшите животни, веществото, от което се образува Мозъкът, се е събирало в продължение на милиони години. Тия елементи, от които е образуван мозъкът, са събирани не само от Слънцето, но и от цялата вселена. 43.23-9
Тялото се строи съобразно мозъчното развитие. Досега главата е била създавана според тялото. В шестата раса тялото ще бъде създадено съобразно мозъка. Мозъкът е най-устойчивото вещество, от неговата същина се губи много малко. Следователно, тялото ще бъде създадено според мозъка, ще има правилни математически отношения. Няма да има такива дефекти, които сега съществуват. 43-20-19

Joomla SEO powered by JoomSEF